Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Konya Yaşam Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/konya-yasam-merkezi1/8231 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/teget/konya-yasam-merkezi/029-Photo-05.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Kütükçüoğlu,Ertuğ Uçar<br>Mimarlık Ofisi : Teğet Mimarlık<br><br>Teğet Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı 2016 yılında tamamlanan merkez Konya Selçuklu'da bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Konya Yaşam Merkezi konumu ve programı dahilinde şekillenir. Orta Anadolu k&ouml;ylerinde g&ouml;r&uuml;len al&ccedil;ak kerpi&ccedil; yapıların organik bir doku dahilinde yan yana gelmesi ile oluşan bu girift yapının iklimsel gereksinimlere uygunluğu projede baz alınmıştır. Proje bir araya gelerek ortalarında yarı a&ccedil;ık bir i&ccedil; sokak oluşturan k&uuml;tlelerden oluşur. Oluşan i&ccedil; sokak yapının zemininde yayılmış ana dolaşım mekanıdır. Kapalı mekanlardaki aktiviteler buraya taşar ve bir karşılaşma mekanı da oluşmuş olur. K&uuml;tlelerin cepheleri ısıya dayanıklı terra-cotta bagetlerden ikinci bir cidar ile sarılır. Cephede kullanılan bu toprak bazlı malzeme binanın ışık-g&ouml;lge kontrol&uuml;n&uuml; sağlar.</p> <p>Konya Yaşam Merkezi her yaşa a&ccedil;ık bir kamusal işlev g&ouml;ren bir komplekstir ancak &ouml;zellikle otizmli &ccedil;ocukların eğitimi i&ccedil;in d&uuml;zenlenmiş eğitim sınıfları bulunmaktadır. Bu sınıfların yanında sosyal işlevleri barındıran yemekhane, &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, spor salonları y&uuml;zme havuzu kafeterya ve atlar i&ccedil;in bir ahır ve manejden oluşmaktadır. Yapının bu &ccedil;oğulcu program &ouml;ğeleri kendi kabuklarında birer k&uuml;tle oluşturup yan yana gelerek yarı a&ccedil;ık ve a&ccedil;ık i&ccedil; sokaklarla birbirine bağlanırlar. Yaşam merkezi yatay ilişkiler dahilinde birbiriyle ilişkilenen bir yapılar b&uuml;t&uuml;n&uuml;d&uuml;r.</p> <p>Programların yerleşiminde k&uuml;tlelerin yolla olan ilişkisi belirleyici fakt&ouml;rlerden bir tanesidir. Eğitim yapıları yola mesafeli olarak yerleştirilirken etkinlik alanları yola daha yakın ve ulaşılabilirdir. B&ouml;ylece &ouml;ğrenciler daha sakin bir ortamda eğitim alırken, etkinlik alanlarının da eğitim sırasında bağımsız olarak işleyebileceği bir şema kurulmuştur. Merkezin en &ouml;nemli &ouml;zelliği, toplumdan ayrışmış ve izole bir hayat yaşayan otizmli bireyleri ve aileleri i&ccedil;in toplumla karşılaşma mekanı oluşturmasıdır. Bu sayede aileler eğitim zamanında kendilerine vakit ayırabilirken, otizmli bireyler ise sosyalleşerek eğitimlerini alabilmektedir.</p> <p>Eğitim b&ouml;l&uuml;mleri belli yaş gruplarına g&ouml;re gruplandırılmıştır. Bu yaş grupları blokların arasında yer alan sokağın etrafında k&uuml;melenmektedir. Sokak i&ccedil;ine aldığı a&ccedil;ık ve kapalı avlular ile birlikte programlar arasındaki bağlantıyı kontroll&uuml; bir şekilde kurmaktadır. &nbsp;&Uuml;stte dar, altta a&ccedil;ılan kesiti ile otizmli bireyler i&ccedil;in ışık kontrol&uuml; sağlamakta, aynı zamanda da aktiviteler i&ccedil;in daha geniş bir mekan yaratmaktadır.&nbsp;</p> Fri, 20 Oct 2017 13:46:17 +03 Adeta Mükemmel http://www.arkiv.com.tr/proje/adeta-mukemmel/8225 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Proje-02/adeta-mukemmel/Adeta Mukemmel - Foto 1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burak Haznedar,Büşra Koçak,Ufuk Polat<br><br><br>4. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali teması olan "süreklilik" üzerinden şekillenenen bir anlatılar projesi.<br><br><p>&Acirc;deta M&uuml;kemmel, bir yanılsamadır.</p> <p>&Acirc;deta, m&uuml;kemmel bir yanılsamadır.</p> <p>&Acirc;deta M&uuml;kemmel, sevdiğimiz şarkının, yediğimiz bir yemeğin lezzetinin, sevdiceğimizin, d&uuml;n<br />akşam şu biraz &ouml;tedeki miradorda etrafa bakarken bir şekilde denk geldiğiniz g&uuml;nbatımının,<br />bazen ge&ccedil;mişimizin, hatta ve hatta tarihimizin, kısaca hayatımızın her alanında, &ccedil;oğu zaman<br />da abartarak anlattığımız ger&ccedil;eklerimizin (ya da ger&ccedil;ek zannettiklerimizin) yapısal &ccedil;evredeki<br />parodisidir. Bir t&uuml;r -ger&ccedil;ekleşmiş ya da ger&ccedil;ekleşmemiş- ama ger&ccedil;ekleşebileceklerin,<br />olasımsıların, etrafımızdaki kent mek&acirc;nları ve onların tarihselliği &uuml;zerinden derlenmesidir.</p> <p>Ş&ouml;yle ki:</p> <p>&Acirc;deta M&uuml;kemmel anlatıları 4. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali teması olan 's&uuml;reklilik'<br />&uuml;zerinden şekillenmektedir. Kendisini b&uuml;y&uuml;k oranda ge&ccedil;mişle var edebilen ve gelecek i&ccedil;in<br />&ccedil;oğu zaman bir temenniden &ouml;teye ge&ccedil;emeyen 's&uuml;reklilik' kavramını tarihsel (ve &ccedil;oğu zaman<br />lineer) bir s&uuml;re&ccedil; &uuml;zerinden ele almak bir &ouml;l&ccedil;&uuml;de banal, ama doğru olacaktır. B&uuml;t&uuml;n&uuml;yle bir<br />anlatıcı veya bir anlatıcı grubunun aktarımları &uuml;zerine kurulu d&uuml;zen g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de<br />değişmeden, yeni iletişim teknikleri ile &ccedil;eşitlenen ara&ccedil;larla birlikte kendini geliştirerek devam<br />etmektedir.</p> <p>Filozof Gilbert Ryle yitirilmemiş her anın durumun kendisinde saklı olduğunu belirtip, 'nasıl'<br />ve 'ne' sorularının farklı ve (gerekirse) bağlamdan kopartılarak sorulması suretiyle s&uuml;regiden<br />durumlarda saklı olanı ortaya &ccedil;ıkartmaya &ccedil;alışmış ve eylemlerin barındırdıkları bu saklı<br />durum &uuml;zerinden incelenebileceğini savunmuştur.</p> <p>&Ouml;rnek verirsek, şu anda bu yazıları okuduğunuz bir sergi panosuna bakıyorsunuz. Bir<br />anda, hi&ccedil; beklemediğiniz bir şekilde bu pano &uuml;zerinize devrilebilir (umarız devrilmez<br />tabii ki, olabildiğince sağlam yapmıştık biz), bu devrilme durumu ana durumun<br />kendisinde saklı olandır. Olasıdır. Panonun devrilmesi m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r ve dolayısıyla<br />devrilmiş olup olmaması bir &ouml;nem taşımaz. Buna karşın, bu sergi panosu birdenbire<br />harekete ge&ccedil;ip peşinizden koşarak sizi kovalayamaz. Dolayısıyla sergi panosunun<br />peşinizden koşturarak sizi kovalaması ana durumda saklı olamaz.</p> <p>Bir diğer filozof Ludwig Wittgenstein'ın "t&uuml;mce, ger&ccedil;ekliğin, biz onu nasıl d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorsak, &ouml;yle<br />bir taslağıdır" yaklaşımı da d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde pratiğe d&ouml;n&uuml;k olarak hızlı bir değişkenlikten s&ouml;z<br />etmek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. B&ouml;ylece, anlatıcı ve ardında yer alan, onu ortaya &ccedil;ıkartan unsurlar<br />&uuml;zerinden anlatının sorgulanması da &ouml;nemini yitirecektir.</p> <p>Bunun i&ccedil;in de &ouml;rneği şu şekilde geliştirebiliriz; oldu ya paftalar devriliverdi ve biz<br />(&Acirc;deta M&uuml;kemmel sergisini hazırlayan &uuml;&ccedil; kişi olarak) oradayız. Bir anda, kulağa<br />mantıksız da gelmeyen bir gerek&ccedil;e uydurup, &uuml;&ccedil;&uuml;m&uuml;z birden ikna edici birka&ccedil;<br />arg&uuml;manla da birbirimizi destekleyip sizi bu paftaların devrilme sebebinin o<br />uydurduğumuz şey olduğuna ikna etmemiz &ccedil;ok da zor olmayacaktır. Bir kere, panoları<br />biz yaptık, ayrıca &uuml;&ccedil;&uuml;m&uuml;z de mimarız, str&uuml;kt&uuml;rden falan da anlarız, araya mesleki bazı<br />terimler de koyarsak hele, oldu bile... O an anlatıcı olan bizim anlatımız duruma h&acirc;kim<br />olur ve siz durumu sorgulamayı &ouml;telersiniz, b&uuml;y&uuml;k olasılıkla da geri d&ouml;n&uuml;p bir daha<br />sorgulamazsınız.</p> <p>Ezc&uuml;mle:</p> <p>'&Acirc;deta M&uuml;kemmel | Just Awesome' &ccedil;alışması, yapılı &ccedil;evrenin saklı durumlarını 'yeni' bir<br />tarihselcilikle ele almakta ve daha &ouml;nce &uuml;retilmemiş m&uuml;kemmellikte yeni tarihsel s&uuml;re&ccedil;ler ve<br />anlatılarını &uuml;retmeyi ama&ccedil;lamaktadır.</p> <p>Serginin bir tarafında Kalei&ccedil;i'de Atteleia Bur&ccedil;ları var edilmekte, diğer b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde Kalei&ccedil;i'nin<br />G&ouml;zetleme Kuleleri'ni anlatılmaktadır. Bir y&ouml;nden sergiye dahil olanlar planı ve kesitiyle<br />beraber Kleopatra K&uuml;t&uuml;phanesi'nin hik&acirc;yesini okurken, serginin diğer y&ouml;n&uuml; modifiye edilen<br />planıyla Hadrian K&uuml;t&uuml;phanesi'nin nasıl ortaya &ccedil;ıktığını g&ouml;stermektedir. Bir diğer anlatı<br />Hadrian Kapısı'nın tek katlı ge&ccedil;mişi &uuml;zerinden oluşturulurken, serginin bir diğer unsuru kapıyı<br />&ccedil;ift katlı bir ge&ccedil;mişle ele almaktadır. Ve ş&uuml;phesiz ki hepsi doğrudur, denebilir. Bilemeyiz.<br />Halihazırda genel kabul g&ouml;ren anlatılar ise bu şekilde değildir.</p> <p>Yani, '&Acirc;deta M&uuml;kemmel | Just Awesome' panolarında okuduklarınızın ve g&ouml;rd&uuml;klerinizin<br />ger&ccedil;ek olduğu s&ouml;ylenemez, muhtemelen. Ger&ccedil;ekse de biz bunları kanıtlayamayız, en azından<br />şimdilik...</p> Thu, 19 Oct 2017 10:37:45 +03 Sivas Stadyumu http://www.arkiv.com.tr/proje/sivas-arena/2993 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/bka/sivas-stadyumu/00-Sivas Stadyumu.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Bahadır Kul<br>Mimarlık Ofisi : Bahadır Kul Architects<br><br>Sivas'ta bulunan 25,000 kişilik stadyum projesi Bahadır Kul Architects tarafından tasarlandı.<br><br><p>BKA, projeyi anlatıyor:</p> <p>Sivas; soğuk-kuru iklim b&ouml;lgesinde yer almakta olup, kış aylarını yoğun kar yapısı altında sert kuzey r&uuml;zgarları ile ge&ccedil;irmektedir. Sivas Stadyumu&rsquo;nun tasarım kararlarında bu parametre &ouml;n plana &ccedil;ıkmıştır. Buna g&ouml;re stadyum; enerji verimliliği y&uuml;ksek pasif iklimlendirme &ouml;nlemleri,&nbsp; aktif enerji &uuml;retim sistemleri,&nbsp; yağmur suyu hasadı ve gri su d&ouml;ng&uuml;s&uuml; g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, ekolojik tasarım kriterlerine g&ouml;re &nbsp;tasarlanmıştır.</p> <p>Sivas Stadyumu&rsquo;nun soğuk iklim b&ouml;lgesinde olmasından dolayı&nbsp; bina kabuğunun kompakt ve i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k olarak tasarlanması, soğuk r&uuml;zg&acirc;rlara karşı kuzeyde tampon b&ouml;lge oluşturulması iklimlendirme maliyetlerinin azaltılması y&ouml;n&uuml;nden olduk&ccedil;a avantajlı bir durum oluşturmuştur.</p> <p>Sivas Stadyumu&rsquo;nda kuzey cephe &ccedil;ift cidarlı tasarlanmış olup, i&ccedil; kabukta hava ile ısı yalıtımı sağlayacak bir alan yaratılmıştır. Kuzeydeki alan, g&uuml;ney cepheye doğru yaptığı sarmal hareket ile doğal hava akışlarına izin verecek şekilde organize edilmiştir. Buna g&ouml;re bu &ccedil;ift cidarlı sistem, kuzey r&uuml;zgarlarına kalkan oluştururken, g&uuml;neyden gelen sıcak hava akımlarının stadyum i&ccedil;ine alınmasına izin verir. Bu yaklaşım ile bina ısıtma ve havalandırma eylemleri i&ccedil;in harcanan enerji miktarını &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltması ama&ccedil;lanmıştır.&nbsp; Ayrıca g&uuml;ney cephede oluşturulan ve r&uuml;zgar akımlarına izin veren yarık &lsquo;&rsquo; S &lsquo;&rsquo; bi&ccedil;iminde oluşturularak y&uuml;zey alanı arttırılmış ve bu sayede r&uuml;zgardan daha efektif yararlanmak ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Yaz aylarında ise, kuzey cephedeki rezerv kapaklar a&ccedil;ılarak, cidarlar arası hava transferine izin verilecek şekilde d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Kuzey cephenin doğrudan g&uuml;neş ışınımına maruz kalmaması, bu cephenin diğer cephelerden daha soğuk olmasına ve bu sayede cidarlar arasında al&ccedil;ak basın&ccedil; noktaları oluşacaktır.&nbsp; B&ouml;ylelikle cidarda s&uuml;rekli ve stabil bir hava akışına neden olarak yazın bina soğutma eylemleri i&ccedil;in harcanan enerjiyi de en aza indirmiş olacaktır.</p> <p>Soğuk iklim b&ouml;lgelerinde, doğu ve batı cepheleri ; g&uuml;ney ve kuzey cephelere g&ouml;re 3 kat daha fazla ısıtıcı g&uuml;neş radyasyonuna maruz kalmaktadır. Bu veri doğrultusunda Sivas Arena&rsquo;da doğu ve batı cephelerde pencere boşlukları oluşturulmuş ve ısıtıcı etkisi olan g&uuml;neş ısınımlarının i&ccedil;eri alınmasına izin verilmiştir. Bu yaklaşımın bina ısıtma &nbsp;eylemlerini &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Arena&rsquo;nın &ccedil;atısında oluşturulan yağmur suyu kanalı, yağan yağmur ve kar suyunun hasadını yapmakta kullanılmakta, toplanan su oluşturulacak olan rezerv alanda biriktirilerek &ccedil;evre sulamasında ve WC sifonlarında kullanılacaktır. Bu yaklaşım bina su t&uuml;ketim miktarını &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltacaktır.</p> <p>Sivas Arena&rsquo; da g&uuml;neş panelleri, g&uuml;neş ışınlarını dik alacak şekilde g&uuml;ney cephede konumlandırılmış olup, yaz aylarında 10 saatlik g&uuml;n ısınımı ve m2 başına 150 W&rsquo; lık enerji &uuml;reten standart bir g&uuml;neş paneli ile g&uuml;nde 798.000 W&rsquo;lık enerji &uuml;retecektir. Bir evin g&uuml;nde&nbsp; 5000 W enerji t&uuml;kettiği kabul edildiğinde; stadyumda &uuml;retilen enerji 160 evin harcadığı enerjiye karşılık gelmektedir. Bu bağlamda bina kendi enerjisini &uuml;reterek enerji maliyetlerini minimuma indirecektir.</p> Wed, 18 Oct 2017 14:00:00 +03 Local v2.0 http://www.arkiv.com.tr/proje/local-v/8201 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/selcuk-kismir/local-v2/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Selçuk Kişmir,Gökçe Tüfekçi<br><br><br>Selçuk Kişmir ve Gökçe Tüfekçi tarafından tasarlanan yerleştirme projesi IV. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali'nde sergileniyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>&ldquo;S&uuml;reklilik&rdquo; ve &ldquo;s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik&rdquo; kavramları, birbirleriyle ilişkileri de dikkate alınarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde, tarihin kırılma noktalarının izd&uuml;ş&uuml;m&uuml;nde hangi m&uuml;cadelenin tezah&uuml;r&uuml; olarak okunabilir? 1980&rsquo;li yılların sonunda k&uuml;resel g&uuml;ndem maddeleri arasında yer almaya başlamış s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik kavramı; aslında on yıllardır s&uuml;regelen yoğun ekonomik, politik ve k&uuml;lt&uuml;rel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n bir neticesini temsil eder. Bir&ccedil;ok &uuml;lkenin er ge&ccedil; yaşadığı ve benzer ekonomik modellerin etkisinde ge&ccedil;irdiği d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n yarattığı ve s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; tahribat, beraberinde bu tahribatı kısmen kontrol altına almaya &ccedil;alışan yeni bir &uuml;st etik arayışını da doğurmuştur. Bug&uuml;n bulunduğumuz noktada; geleneksel yerele atıfta bulunan s&uuml;rekliliğin &ouml;tesinde, k&uuml;resel &ccedil;apta oluşturulmaya &ccedil;alışılan bu &uuml;st etiğin varlığından s&ouml;z edebiliriz.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/local_resize.jpg.jpeg" /></p> <p>1980&rsquo;li yıllar ve yakın devamının; d&uuml;nyanın d&ouml;rt bir yanında yerel tarihler &uuml;zerinden de tanık olunan bir toplumsal ve k&uuml;lt&uuml;rel hızlı d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n sahnesi olmasıyla birlikte kentsel hayat, &uuml;retim şekilleri ve &ccedil;alışma koşulları coğrafi mesafe ve k&uuml;lt&uuml;rel farklılık g&ouml;zetmeksizin k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekte homojenize olmuş ve aynı &ouml;l&ccedil;&uuml;de homojen kentsel ve &ouml;zel mekanları doğurmuştur. Bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n paralelinde kentlerin ve mimarinin tanım ve gereksinimleri de g&uuml;ncellenmiş; g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde yapı &uuml;retimi ve mimari d&uuml;ş&uuml;nme şekli, k&uuml;resel &ccedil;apta entegre onlarca sistemin i&ccedil; i&ccedil;e harekete ge&ccedil;tiği karmaşık bir s&uuml;re&ccedil;ler b&uuml;t&uuml;n&uuml; halini almıştır.</p> <p>Kırsalın geleneksel yerel ile g&ouml;rece daha uyumlu olduğunu kabul edersek; s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve glokalizasyon gibi kavramların ortaya &ccedil;ıkışı, &ouml;zellikle kentleri ve mimariyi de kapsayacak şekilde yeni bir &ldquo;yerel&rdquo;in geleneksel yerellerin &uuml;zerinde deklare edilmesi olarak okunabilir mi? B&uuml;t&uuml;n bu değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m ışığında d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde yeni &ldquo;yerel&rdquo; nedir? Bu yeni yerelin varlığı halinde kentler ve mimari i&ccedil;in s&uuml;reklilik arayışı romantik bir &ouml;zlemden &ouml;teye ge&ccedil;ebilir mi?</p> <p>Bu sorular &ccedil;er&ccedil;evesinde, bienal kapsamındaki iş; d&uuml;nyanın herhangi bir kentindeki, tasarlanmış bir yapıyı ve yapının oluşma s&uuml;recine katılan akt&ouml;r ve unsurları &ccedil;&ouml;z&uuml;mleyen bir geniş matris sunmayı hedefliyor. Tek bir yapıyı ortaya &ccedil;ıkaran k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekli tasarımcı, y&uuml;klenici ve tedarik&ccedil;i ağını ortaya koyarken aynı akt&ouml;rlere atıfta bulunan geleneksel alt yerelleri de fonda tutarak ikili bir okumaya imkan arıyor.</p> Tue, 17 Oct 2017 13:50:00 +03 Konyada Alışveriş Merkezi ve Ofis 96 http://www.arkiv.com.tr/proje/konyada-alisveris-merkezi-ve-ofis-96/8215 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/asos/konyada-alisveris-merkezi-ve-ofis-96/MX-008_R01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Dies Verbung,Aktuğ Sivrioğlu,Wenli Wan<br>Mimarlık Ofisi : TconcepT,ASOS Mimarlık ve Tasarım Yönetimi<br><br>T ConcepT ve ASOS tarafından tasarlanan karma kullanım proje Konya Selçuklu'da bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Alışveriş Merkezinde, projenin ana &ccedil;ıkış noktası &Ccedil;atalh&ouml;y&uuml;k&rsquo;teki yerleşimin par&ccedil;alı ancak birbiri ile bağlantılı farklı y&uuml;kseklik ve hacimdeki k&uuml;tlelerin birbiri ile ilişkisidir.</p> <p>Projenin ana aksında bulunan alle, hem farklı k&uuml;tleleri birbirine bağlar hem de kullanıcıları y&ouml;resel iklim koşullarından korumayı ama&ccedil;lar. Bu alle aynı zamanda canlı bir sokak etkisi yaratır. Y&uuml;ksek kolonlar &uuml;zerinde konumlanan sa&ccedil;ak, alışveriş merkezine anıtsal bir giriş sağlar. Yatayda gelişen projenin cephelerindeki dikey yarıklar bu anıtsallığa katkıda bulunur. Etkiyi arttırmak &uuml;zere cephelerde doğal taş, beton ve cam kullanılmıştır.</p> <p>62.500 m2 kiralanabilir alana sahip Alışveriş Merkezi, perakende d&uuml;nyası i&ccedil;in yıllardır dikkat &ccedil;eken Konya&rsquo;nın en &ccedil;eşitli kiracı profiline ve en y&uuml;ksek kiralanabilir alanına sahip alışveriş merkezidir.</p> <p>Ofis bloğu, AVM yapısının kuzey ucunda, cadde perspektifinden t&uuml;m kompleksin şehir &ouml;l&ccedil;eğinde fark edilmesini sağlayan bir konumdadır. AVM g&uuml;ney giriş kanopisi ile beraber, en fark edilir yapı olarak &ouml;ne &ccedil;ıkmaktadır.</p> <p>Dar par&ccedil;alı cephesi AVM cadde cephesinin de ana malzemesi olan prekast panellerden oluşmaktadır. Bu tasarım ile AVM cephesinin geniş cam ve prekast y&uuml;zeylerine karşı bilin&ccedil;li bir tezat ortaya koymaktadır.</p> <p>Yaklaşık 11.000 m2 inşaat alanına sahip yapı Konya&rsquo;nın ihtiyacı olan en y&uuml;ksek nitelikli A sınıfı ofis olarak tasarlanmıştır.</p> <p>Ruhsat s&uuml;reci 2016 yılı ortasında tamamlanan ve inşaatı hızla devam ediyor.</p> <p>Konsept projeleri Hollanda Amsterdam Merkezli &lsquo;TconcepT&rsquo; tarafından hazırlandı. T&uuml;m koordinasyon ve yerel projelendirme organizasyonu ise &lsquo;ASOS Mimarlık ve Tasarım Y&ouml;netimi&rsquo; tarafından ele alınıyor. ASOS ve TconcepT ekipleri sekt&ouml;rde Forum projelerinde kazandıkları deneyimi bu projeye, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n ticari şartlarında perakende sekt&ouml;r&uuml;ndeki hassas dengeleri g&ouml;zeterek yansıtmakta. Her iki grup da yakın zamanda İstanbul&rsquo;da hizmete a&ccedil;ılmış Alışveriş Merkezi projelerinde g&ouml;rev aldılar. (ASOS- Moderneast AVM, TconcepT- Watergarden AVM)</p> <p>ASOS tasarımın kompleks ve teknolojik gereklerini, m&uuml;hendis ve danışman proje ortaklarından oluşan yaklaşık 30 kişiklik bir ekip ile yerine getiriyor.</p> Mon, 16 Oct 2017 10:57:08 +03 Mall of Antalya AVM http://www.arkiv.com.tr/proje/mall-of-antalya-avm/8207 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/dna-mimarlik-nail-atasoy/mall-of-antalya-avm/_MOA01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nail Atasoy<br>Mimarlık Ofisi : DNA Mimarlık Nail Atasoy<br><br>Torunlar GYO tarafından geliştirilen ve DNA Mimarlık Nail Atasoy tarafından tasarlanan Mall of Antalya 28 Nisan 2017 günü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yapımına 2016 yılı başında başlanan 131.000 m2 inşaat alanına sahip Mall of Antalya, Deepo Outlet ile birlikte 71.000 m2 kiralanabilir alanı ve toplam 234 mağaza sayısı ile Akdeniz B&ouml;lgesi&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k alışveriş ve eğlence kompleksini oluşturuyor.</p> <p>Mall of Antalya, yerli ve yabancı y&uuml;zlerce markaya ev sahipliği yapan 144 mağazası, 4000 m2&rsquo;lik yeme i&ccedil;me alanı ve 1600 m2 ile Antalya&rsquo;nın en b&uuml;y&uuml;k kapalı &ccedil;ocuk oyun alanına ev sahipliği yapıyor. Yatay ve iki katlı mimarisi, ferah koridorlarının yanı sıra modern bir dekorasyona sahip geniş food hall alanı ile beğeni toplayan Mall of Antalya, ziyaret&ccedil;ilerine farklı lezzetleri bir arada sunuyor.</p> <p>3.000 ara&ccedil;lık otopark kapasitesine sahip alışveriş kompleksine, şehrin farklı yerlerinden ziyaret&ccedil;iler otob&uuml;s veya tramvay ile kolaylıkla ulaşabiliyor. Antalya&rsquo;nın en b&uuml;y&uuml;k H&amp;M, LCW ve De Facto mağazaları Mall of Antalya&rsquo;da bir araya geliyor. Spor tutkunlarını buluşturan Under Armour markası ve outdoor spor tutkunlarına hitap eden &uuml;r&uuml;nleri ile beğenilen SPX Mega Store ise Antalya&rsquo;daki ilk mağazasını Mall of Antalya&rsquo;da a&ccedil;ıyor. &Ccedil;ocukları d&uuml;nyaca &uuml;nl&uuml; eğitici oyuncaklar ile buluşturan Adore Oyuncak da Antalya&rsquo;daki ilk mağazasını en yeni konsepti ile Mall of Antalya&rsquo;da.<strong>&nbsp;</strong></p> <h3>Antalya&rsquo;nın en b&uuml;y&uuml;k sinema kompleksinde &ldquo;ultimate&rdquo; sinema deneyimi</h3> <p>Mall of Antalya Cinetech Sinemaları ise 2200 kişi kapasiteli, 11 salonu ile Akdeniz&rsquo;in en b&uuml;y&uuml;k sinema kompleksini oluşturuyor. Mall of Antalya Cinetech Sinemaları T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k sinema perdelerinden birine de ev sahipliği yapıyor. D&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k projeksiyon &uuml;reticisi BARCO ile &ouml;zel işbirliği yapılarak geliştirilen Mall of Antalya Cinetech Ultimate Salonu, 14 metre y&uuml;ksekliğe ve 4K &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kl&uuml; 68.000 l&uuml;men ışık &ccedil;ıkışına sahip sinema perdesinde ile izleyicilere eşsiz bir film deneyimi yaşatacak. T&uuml;m salonlarda kullanılan Dolby Atmos 360 derece ses teknolojisi ise tavandan sesi kademeli olarak ileten hoparl&ouml;rleri sayesinde izleyenlere adeta kendilerini filmin i&ccedil;inde hissettiriyor.<strong>&nbsp;</strong></p> <h3>Antalya&rsquo;nın en b&uuml;y&uuml;k kapalı &ccedil;ocuk oyun alanı</h3> <p>Mall of Antalya&rsquo;da 1.600 m2&rsquo;lik kapalı eğlence alanı ile eğlencenin de en yeni adresi olacak. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z &ccedil;ocuklarının eğlence ve oyun anlayışına farklı bir bakış a&ccedil;ısı getiren OPS Play Kids&rsquo;in yer aldığı oyun ve eğlence alanında değişik yaş grupları keyifli ve nitelikli zaman ge&ccedil;irebilecek. Antalya&rsquo;nın en b&uuml;y&uuml;k kapalı oyun alanı olma &ouml;zelliğini taşıyan eğlence alanına aileler &ccedil;ocuklarını g&uuml;venle emanet edip, alışveriş yapabilecek.</p> Wed, 11 Oct 2017 14:40:28 +03 Fatih Çarşısı http://www.arkiv.com.tr/proje/fatih-carsisi/7984 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sevki-vanli/fatih-carsisi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şevki Vanlı<br>Mimarlık Ofisi : Vanlı Mimarlık Bürosu<br><br>İşyeri sahibi olmak isteyen çok sayıda küçük tüccarın, kooperatifleşerek yaptıkları bir girişim olan Fatih Çarşısı Konya'da 1965 yılında inşa edildi.<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!4v1503385163716!6m8!1m7!1sgymhrt7MlaeMaI9Kz-cQGw!2m2!1d37.87163176989409!2d32.50082015456405!3f321.534899235135!4f9.13357927071739!5f0.7820865974627469" width="730" height="450" frameborder="0"></iframe></p> <p>Şevki Vanlı, projeyi anlatıyor:</p> <p>Faaliyet konuları bağlamında &ccedil;ok katlı &ccedil;arşı programı tasarlandı. Program ancak, %8 oranında zeminde ve doğrudan caddeye a&ccedil;ık olabilmekte, dolayısıyla i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k bir tasarımla &ccedil;&ouml;z&uuml;lebilmektedir.&nbsp;&Ccedil;ok katlı bir &ccedil;arşıda, halkı yormadan ve sıkmadan t&uuml;m katlar arasında dolaştırmak gerekmektedir. Yer sıkışıklığı, finansman ve işletme sorunları nedeniyle, &ccedil;ok sayıda asans&ouml;r ve &ouml;zellikle y&uuml;r&uuml;yen merdiven kullanımından ka&ccedil;ınıldı.&nbsp;</p> <p>&Ccedil;arşıda dolaşma kolaylığını, fonksiyonel devamlılığı ve mekansal b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; sağlayabilmek i&ccedil;in, katlar &uuml;&ccedil; ayrı d&uuml;zeye ayrıldı, merdiven k&uuml;&ccedil;&uuml;k par&ccedil;alara b&ouml;l&uuml;nd&uuml;. Ortadaki boşluğun yukarıdan bol ışık alması, d&ouml;şemelerdeki farklılaşmalarla &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; boyutta bir ortak mekan oluşması istendi.</p> <p>D&uuml;kkanlarda mal stoku i&ccedil;in duvar y&uuml;zeylerine olan gereksinme, i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k olan &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;n dışarıya daha da kapalı olmasını zorunlu kılmaktaydı.&nbsp;</p> <p>İnşaat devamınca, gerek betonarme karkasın yapılmasında, gerekse ince yapıda, d&ouml;nemsel ve y&ouml;resel beceri sorunları ortaya &ccedil;ıktı. Duvar ve kolonlar d&uuml;zeltilmek i&ccedil;in taş kaplandı, orta mekanın perapetler i&ccedil;erisinden aydınlatılmasından vazge&ccedil;ildi; dolayısıyla programdan k&uuml;&ccedil;&uuml;k sapmalar ka&ccedil;ınılmaz oldu.<br mce_bogus="1" /></p> Wed, 11 Oct 2017 10:37:00 +03 alve0sis: Animat http://www.arkiv.com.tr/proje/alve0sis--animat/8200 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/urban-atolye/alve0sis-animat/001.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Orkun Beydağı,Gülay Elbasdı,Nicola Iavarone,Hande Kocabaş,Gizem Kozanoğlu,Nevzat Kuru,Tuna Öğüt,Damla Soyseven,Nilüfer Kozikoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Urban Atölye<br><br>Urban Atölye tarafından tasarlanan yerleştirme, Antalya Karaalioğlu Parkı'nda IV. Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali’nin bir parçası olarak 22 Eylül-13 Ekim 2017 tarihleri arasında sergileniyor.<br><br><p style="text-align: left;" align="center">Urban At&ouml;lye, projeyi anlatıyor:</p> <p style="text-align: left;" align="center">İstanbul&rsquo;da yer alan zanaat odaklı tasarım st&uuml;dyosu Urban At&ouml;lye tarafından geliştirilen &lsquo;alve0sis: Animat&rsquo;, &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; ve i&ccedil;i boşluklu beton str&uuml;kt&uuml;r ile i&ccedil;erisine yerleştirilen miselyum bazlı yaşayan malzemenin zaman i&ccedil;indeki farklılaşma halleri uzerine bir animasyonu temsil ediyor.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: left;" align="center">Hesaplamalı S&uuml;re&ccedil;</h3> <p style="text-align: left;" align="center">alve0sis'in hesaplama yoluyla &uuml;retilme s&uuml;reci, canlı doğasıyla uyumlu olarak, par&ccedil;acık bilgilerinden h&uuml;cresel verilere ve sonunda miselyumu barındıran kemiksi yapıya kadar giden dinamik bir prosed&uuml;r&uuml; i&ccedil;eriyor. alve0sis bu bakımdan, evrimsel bir animasyon s&uuml;recinden &ccedil;ıkan hayvansı bir yapıyı andırıyor. Bu animasyon i&ccedil;in ilk girdi, g&ouml;lge ve hava akımı gibi mek&acirc;nsal ve i&ccedil;sel kuvvetlerin yanı sıra oluşturduğu mek&acirc;nsallık ve porozite ile de cevap veren par&ccedil;acık veri ağından geliyor. Bu ağlar, aynı DNA'dan ortaya &ccedil;ıkan bir dizi forma ve daha farklı adaptasyonlara d&ouml;n&uuml;şebiliyor.</p> <h3 style="text-align: left;">Yeni yapısal teknik</h3> <p style="text-align: left;">alve0sis&rsquo;i oluşturan &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; t&uuml;b&uuml;ler yapı yenilik&ccedil;i bir teknikle &uuml;retiliyor. Sayısal modelden otomatik olarak elde edilen kumaş kalıp patronları metal bir &ccedil;er&ccedil;eveye asılarak geriliyor ve beton p&uuml;sk&uuml;rt&uuml;lerek katı bi&ccedil;imini kazanıyor. alve0sis: Animat yerleştirmesi i&ccedil;in yapıda kullanılan dolgu miseller formun y&uuml;zeyindeki deliklerden g&ouml;zlemlenebiliyor.</p> <h3 style="text-align: left;">Teşekk&uuml;rler</h3> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 1em;">A. Mehmet Atmaca | Agroma mantar<br /></span>Ahmet Topbaş | Ateknik Structural Design</p> Tue, 10 Oct 2017 16:26:00 +03 Motion in the Shell / Kabuktaki Hareket http://www.arkiv.com.tr/proje/motion-in-the-shell---kabuktaki-hareket/8176 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/melike-altinisik/kabuktaki-hareket/F00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melike Altınışık<br>Mimarlık Ofisi : Melike Altınışık Architects<br><br>"Süreklilik" teması etrafında şekillenen 4. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali'nde MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS "Motion in the Shell / Kabuktaki Hareket" işi ile yer alıyor.<br><br><p>Kabuktaki hareketi deneyimlemek isteyen IABA2017 ziyaret&ccedil;ileri Eyl&uuml;l 22- Ekim 15 tarihleri arasında projeyi keşfetmek &uuml;zere Karaalioğlu parkını ziyaret edebilirler.</p> <p>MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS, projeyi anlatıyor:</p> <h3>Karşılaşma + Keşif + Deneyim : Kabuktaki Hareket</h3> <p>Mimaride alışılagelmiş yapım geleneklerinin doğadan &ouml;ğrenerek&nbsp; &ccedil;ağdaş ve dijital &uuml;retim teknolojileri ile b&uuml;t&uuml;nleşmesi sonucu ortaya &ccedil;ıkan &lsquo;Kabuktaki Hareket&rsquo; tasarımında, Bienal&rsquo;in ger&ccedil;ekleştiği eşsiz Akdeniz coğrafyası esin kaynağı olmuştur. &Uuml;retilen iki ana kabuk, farklı malzemeler ve farklı &uuml;retim teknikleri kullanılarak, doğanın i&ccedil;erisinde farklı deneyim alanları yaratan ara&ccedil;lar olarak tasarlanmıştır.</p> <p>&lsquo;Kabuk&rsquo; kendi varoluşu gereği durağan bir kavramı temsil ederken, onu s&uuml;reğen yapan &lsquo;Hareket&rsquo;i sağlayan şey yani &lsquo;s&uuml;reklilik&rsquo; insan ile başlamaktadır. Bu anlamda &ouml;ncelikle insan kabukla karşılaşır, kabuğu keşfeder ve sonra kabuğu deneyimlemeye başlar. &lsquo;Kabuktaki Hareket&rsquo;in merkezinde var olan&nbsp; insanın bu bireysel deneyimi &uuml;zerinden &lsquo;s&uuml;reklilik arayışı&rsquo; yolculuğuna &ccedil;ıkılır.</p> <p>Kabuktaki Hareket deneyim &uuml;reten &lsquo;an&rsquo;lar yaratarak, geleceğe taşınan &lsquo;anı&rsquo;ların s&uuml;reklilik arayışından beslenir. Deneyim kabukta başlar, hareket onu s&uuml;rekli kılar.</p> Mon, 09 Oct 2017 17:32:00 +03 Pırlanta Evleri Peyzaj Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/pirlanta-evleri-peyzaj-tasarimi/8185 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/p2-tasarim/pirlanta-evleri-peyzaj-tasarimi/6.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Betül Karakaya,Ayça Keskin,Gülnihal Koparal,Dilara Özkaymaz<br>Mimarlık Ofisi : P2 Tasarım<br><br>İstanbul Kısıklı'da Pırlanta Çamlıca Evlerinin devamı niteliğinde hayata geçirilen Pırlanta Evleri, Çamoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan 4 adet yapı bloğunda 8 adet villadan oluşuyor.<br><br><p>P2 Tasarım, projeyi anlatıyor:</p> <p>Projenin peyzaj alanları beton &uuml;st&uuml; zeminde kurgulanmış &ouml;zel bah&ccedil;eler ve ortak a&ccedil;ık alanlardır. Peyzaj konsept tasarımın oluşturulmasında bah&ccedil;elerin mahremiyetinin sağlanarak, herdem yeşil bitkiler ve renk ge&ccedil;işleri ile t&uuml;m yıl g&ouml;rsel a&ccedil;ıdan zengin bir etkiye sahip olması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş, y&uuml;ksek istinat duvarlarının da yeşil duvarlara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi ama&ccedil;lanmıştır. Alan i&ccedil;erisinde yer alan mevcut ağa&ccedil;ların da korunarak projenin i&ccedil;erisine dahil edilmesine ayrıca &ouml;zen g&ouml;sterilmiştir.</p> <p>Ortak kullanım alanı i&ccedil;erisinde ise misafir otopark alanı, &ccedil;ocuk oyun alanı ve ortak bir dinlenme alanı tasarlanmıştır. Bu dinlenme alanı i&ccedil;inde granit yansıma havuzuna yer verilmiş, y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolunda beton adım taşları kullanılmıştır. Alanın ince &ccedil;akılla kaplanması ve huş ağa&ccedil;larıyla tanımlanarak dingin ve minimal bir konsepte sahip olması &ouml;nerilmiştir.</p> <p>T&uuml;m y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yollarında kullanılan andezit adım taşları serbest &ccedil;akıl taşları ile birleştirilerek, &ouml;zel aydınlatma tasarımı ile son halini almıştır.</p> <p>T&uuml;m duvarlar sarmaşıklar ile kaplanarak beton etkisi azaltılmış, yapı ge&ccedil;işleri i&ccedil;in kullanılan ge&ccedil;iş yolu da yeşil bir koridor şeklinde tasarlanmıştır. &Ccedil;eşitli &ccedil;alı t&uuml;rleri ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k ağa&ccedil;ların kullanıldığı proje Ocak 2017&rsquo;de tamamlanmıştır.</p> Fri, 06 Oct 2017 09:24:54 +03 Aden Ballıkpınarı http://www.arkiv.com.tr/proje/aden-ballikpinari/8180 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/lejant-proje/aden-ballikpinari/A01.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alper Anaklı,Anıl Altıok,Gökhan Arslan,Anıl Tutar<br>Mimarlık Ofisi : Lejant Proje<br><br>Ankara'nın merkezine 20 km mesafede bulunan Ballıkpınar mevkiinde konumlanan ADEN BALLIKPINARI konut projesi, 67.650 m² arsa içerisinde 25200 m² inşaat alanına sahip 6 farklı tipten oluşan 78 konutluk bir proje.<br><br><p>Lejant Proje, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yatay yaşam konseptinin &ouml;nc&uuml;s&uuml; olan projenin &ccedil;ıkış noktası tek katlı ve dubleks, tamamı m&uuml;stakil konutlarla doğadan kopmadan yaşama imkanı sağlamaktır. Konutlar geniş i&ccedil; hacmi ve y&uuml;ksek &ccedil;atısı ile mimariye metre kare kavramının yanında metre k&uuml;p kavramını da kazandırmaktadır. Yapının str&uuml;kt&uuml;r&uuml; mekan tasarımında esneklik ve cephede saydamlık sağlayarak kullanıma g&ouml;re şekillenebilen &ccedil;ok fonksiyonlu tipler yaratmamıza olanak vermiştir. Ayrıca cephedeki bu saydamlık ve geniş a&ccedil;ıklıklar, i&ccedil; ve dış mekan sınırlarını ortadan kaldırarak doğa ile i&ccedil; i&ccedil;e olan konseptini destekler niteliktedir.</p> <p>Projede iki farklı tipte blok bulunmaktadır. &Ouml;zellikle modern ve ritmik &ccedil;atı formuyla &ouml;ne &ccedil;ıkan villalar A blok diye adlandırılmış olup; zemin katta 3 adet yatak odası, y&uuml;ksek tavanlı salon ve mutfaktan; &ccedil;atı arasında ise galeri boşluğuna bakan hobi ve &ccedil;alışma odasından oluşmaktadır. Ayrıca villaların kendine ait terası, kapalı otoparkı, teknik alanı, bah&ccedil;esi ve havuzu&nbsp; bulunmaktadır.</p> <p>B bloklar ise tek katlı ve dublekslerden oluşan diğer 5 tipin birleşimiyle tasarlanmıştır. 2+1 dubleks ile 3+1 dubleksler; zemin katta salon ve a&ccedil;ık mutfak, 1.katta ise geniş galeri boşluğu ve yatak odalarıyla B bloğun dış bileşenleridir. 3+1 tek kat daireler ve bağımsız girişleri ile bu dairelerin &uuml;st katında bulunan 4+1 teras daire ve 5+1 teras daireler ise B bloğun i&ccedil; bileşenlerini oluşturmaktadır.</p> <p>Proje yatay yaşam konseptinin yanında modern ve hareketli formuyla da &ouml;ne &ccedil;ıkmaktadır. Betonarme &ccedil;atı formundaki dinamizm, cephedeki yer yer geri &ccedil;ekilmelerle yaratılan hareketlilik ile devam ettirilmiştir. A bloklar; &ccedil;atının cephede dikey olarak da devam etmesi ve farklı baca formu gibi tasarım &ouml;ğeleri ile dikkat &ccedil;ekmekteyken, B bloklar hem birbiriyle uyumlu hem bağımsız kullanıma olanak sağlayan formuyla projeye hareket katmıştır. Cephelerdeki al&uuml;minyum doğramanın koyu antrasit rengine kontrast yaratan ve aynı zamanda da uyum sağlayan a&ccedil;ık ve koyu renk tonları, giriş aksında dikeyde kullanılan ahşap şeritler ile dengelenmiştir. Ayrıca projede &ouml;zg&uuml;n bir peyzaj, y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş parkurları ve ortak alanlar yaratılmıştır.</p> Thu, 05 Oct 2017 17:08:02 +03 Alkindy Showroom ve Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/alkindy-showrrom-ve-ofisi/8043 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/oso-mimarlik-1167510/albumler-alkindy-showroom-ve-ofisi/04-DSC00645.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Okan Bayık,Serhan Bayık,Ozan Bayık,Erkan Çeçen,Bahar Çiçekçi,Murat Lüleci<br>Mimarlık Ofisi : OSO Mimarlık<br><br>Suudi Arabistan, Cidde merkezli bir ayakkabı firması için OSO Mimarlık tarafından tasarlanan showroom ve ofis projesi 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p style="text-align: left;" align="center">Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>690 metrekarelik kat planına sahip projenin, %65&rsquo; i showroom, %35&rsquo;lik alanı ise firmanın y&ouml;netim ofisine aittir.</p> <p>Binanın yapısal formundan dolayı showroom alanı, eğrisel bir koridor ve bu koridorun yanlarında oluşan bağımsız sergi alanlarından oluşmaktadır. Projenin ana konseptini, bu bağımsız sergi alanlarını mimari bir dil birliği altında birleştirme fikri oluşturmuştur. Bu ama&ccedil;la tasarlanan tavan sisteminin, ziyaret&ccedil;ileri girişten itibaren y&ouml;nlendirmesi ve davetkar bir etki yaratması hedeflenmiştir. İlave olarak tavan &ccedil;ıtları ile aydınlatma sisteminin entegrasyonu sayesinde verilmek istenen y&ouml;nlendirme ve davetkarlık hissi pekiştirilmiştir. Showroom&rsquo; un en sonunda sosyalleşme ama&ccedil;lı kullanımlara hizmet etmesi i&ccedil;in bir &ldquo;kitchenette&rdquo; planlanmış, bu sayede m&uuml;şterilerin mekanın t&uuml;m&uuml;n&uuml; gezmelerine katkı sağlayacak bir &ccedil;ekim merkezi oluşturulmuştur. Tasarım prensibi olarak, showroom&rsquo; da l&uuml;x ve şık bir atmosfer yaratılması hedeflenmiş, bu doğrultuda ağırlıklı olarak beyaz ve parlak malzeme se&ccedil;imleri tercih edilmiştir. Ayrıca sergi duvarlarındaki ayna kullanımı ile, mekanın ve &uuml;r&uuml;nlerin g&ouml;rsel algısı ile derinlik hissi ikiye katlanmıştır.</p> <p>Ofis girişinde yer alan karşılama bankosu, Arap alfabesinden esinlenilerek tasarlanmıştır. Genel anlamda sade ve minimal bir tasarım dilinin benimsendiği ofis mekanları, bir a&ccedil;ık ofis ve 4 m&uuml;d&uuml;r odası ile &ccedil;ok ama&ccedil;lı bir &lsquo;lounge&rsquo;dan oluşmaktadır.</p> <p>Genel anlamda; tasarlanan showroom ve ofis mekanının, firma kimliği - faaliyet alanı ve kullanıcı profili ile &ouml;rt&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi ve entegrasyonu temel tasarım problematiği olarak belirlenmiş;&nbsp; dolayısı ile mekana, aidiyet hissi kazandırılması hedeflenmiştir.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> Thu, 05 Oct 2017 10:40:00 +03 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Konya Şubesi http://www.arkiv.com.tr/proje/turkiye-cumhuriyeti-merkez-bankasi-konya-subesi/8148 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/erkal-mimarlik/turkiye-cumhuriyeti-merkez-bankasi-konya-subesi/4.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Filiz Erkal,Coşkun Erkal<br>Mimarlık Ofisi : Erkal Mimarlık<br><br>1970 yılında açılan bir davetli yarışma sonucunda elde edilen, Filiz Erkal ve Coşkun Erkal tarafından tasarlanan, T.C. Merkez Bankası Konya Şubesi, 1974 yılında hizmete girdi.<br><br><p>Yapı, banka şubesine ek olarak personel konutları ve sosyal birimleri de barındırıyor. 1970'lerin başınd tasarlanan yapıda yerel mek&acirc;nsal motifler ve s&uuml;slemeler, modern bir yapısal dille ele alınmış.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!4v1506603334227!6m8!1m7!1s8aD8fvx3fHeaXvrZHh4NSA!2m2!1d37.87209752164252!2d32.49700664492087!3f351.73254686625404!4f2.0614520579679265!5f0.7820865974627469" width="730" height="450" frameborder="0"></iframe></p> Wed, 04 Oct 2017 13:57:00 +03 Hamamyolu Urban Deck http://www.arkiv.com.tr/proje/hamamyolu-urban-deck/6591 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/yazgan-tasarim/hamamyolu-urban-deck/_YAZGAN_HAMAMYOLU-04.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Yazgan,Begüm Yazgan<br>Mimarlık Ofisi : Yazgan Tasarım Mimarlık<br><br>Yazgan Tasarım Mimarlık’ın Eskişehir’de bulunan ‘Hamamyolu Urban Deck’ projesi ‘ABB LEAF (Leading European Architecture Forum) Awards 2017’ de ‘Yılın Kentsel Tasarım Projesi’ seçildi.<br><br><p>Ofis, projeyi anlatıyor:</p> <p class="basicparagraph">Odunpazarı&rsquo;nın en &ouml;nemli kentsel alanlarından biri olan Hamamyolu caddesinde tasarlanan &ldquo;Hamamyolu Urban Deck&rdquo;, yoğun kent dokusunun i&ccedil;inde var olan caddenin canlandırılmasına y&ouml;nelik davetkar bir bakış a&ccedil;ısı sağlamaktadır. Geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir ahşap kompozit kullanılarak oluşturulan peyzaj elemanlarından, su sistemlerinden ve yoğun bitki dokusundan oluşan bu &lsquo;yeşil yaya aksı&rsquo;, Odunpazarı&rsquo;ndan Porsuk Nehri&rsquo;ne doğru uzanan modern ve hareketli buluşma alanları yaratmaktadır.</p> <p class="basicparagraph">&ldquo;Hamamyolu Urban Deck&rdquo;, belirli temalara dayanan 8 ana zondan oluşmaktadır. Esin kaynakları, bulundukları tarihi doku ve sosyal bağlamdan alan bu zonlar sırasıyla; Hicri Sezen Parkı Bağlantı Yolu (zon 1), Alaaddin Parkı (zon 2), &Ccedil;anak Havuzu ve Kitap Fuarı Alanı (zon 3), Kafe-Oturma Alanı (zon 4), Ziya Paşa Caddesi &Uuml;st Ge&ccedil;iti ve M&uuml;ze Alanı (zon 5), &Ccedil;ocuk Oyun ve Sergi Alanı (zon 6), Buhar Havuzu ve Oturma Alanı (zon 7), Sarmaşık Altı Ge&ccedil;iş Alanı (zon 8) olarak ziyaret&ccedil;ilerle buluşmaktadır. &ldquo;Hamamyolu Urban Deck&rdquo; projesinde b&uuml;t&uuml;n bu zonlar, 10 temel tasarım prensibine dayandırılarak oluşturulmuştur.</p> <p class="basicparagraph">İlk prensip, Hamamyolu Caddesinin Odunpazarı ve Porsuk nehri arasındaki bağlantıyı kentsel &ouml;l&ccedil;ekte g&uuml;&ccedil;lendirmek &uuml;zerine kurulmuştur. Projede, Odunpazarı&rsquo;nın tarihi dokusu Porsuk Nehrine kesintisiz bir yaya aksı ile bağlanmıştır.</p> <p class="basicparagraph">İkinci olarak, tarihi dokuya yeniden hayat verilerek yeni bir yeşil kuşak oluşturmak hedeflenmiştir. Hicri Sezen ve Alaaddin Parkları&rsquo;nın mevcut yeşilleri ile Porsuk Nehri kıyısındaki yeşil alanlar, Hamamyolu Caddesinde bulunan &ccedil;ok yıllık ağa&ccedil;lara ek olarak ıhlamur ağa&ccedil;ları, &ccedil;alılar, sarmaşıklar, yer &ouml;rt&uuml;c&uuml;ler ve &ccedil;im alanlar ile birbirlerine bağlanmıştır.</p> <p class="basicparagraph">Bir diğer prensip, geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir ahşap kompozit kullanılarak tasarlanmış kesintisiz bir kentsel platform oluşturmaktır. Topoğrafya &ouml;n plana alınarak, &uuml;&ccedil; boyutlu kurgu ile planlanan bu kentsel platform; k&ouml;pr&uuml;y&uuml;, kafeleri, platformları, kitap fuarını, havuzları ve oturma alanlarını oluşturmaktadır. Ziyaret&ccedil;ilerin sadece yatayda değil; &uuml;st ge&ccedil;itleri ve rampaları ile d&uuml;şeyde de hareket etmelerini sağlayarak, onların kent dokusunu farklı bir bakış a&ccedil;ısıyla deneyimlemeleri hedeflenmiştir.</p> <p class="basicparagraph">Temel tasarım prensiplerinden bir diğeri ise, b&uuml;t&uuml;n zonları alan boyunca lineer bir kurguda devam eden bir kentsel aks ile bağlamaktır. Bu kentsel aks 1,2 km uzunluğunda, merkezinden lineer LED aydınlatma ge&ccedil;en, el yapımı camların g&ouml;m&uuml;l&uuml; olduğu beyaz &ccedil;imentodan oluşan bir yaya aksıdır. Odunpazarı cam at&ouml;lyelerinde &uuml;retilen el yapımı camların bu aksa entegre edilmesi ile yerel &uuml;retim de projede yer almıştır. Bu camlardan bazıları geceleri alttan fiber kablolar ile aydınlatılmaktadır.</p> <p class="basicparagraph">Proje alanının bu kentsel platformla olan ilişkisi, var olan pasajların ve &ccedil;evresinde bulunan sokakların referans alındığı kentsel bağlantılar ile sağlanmıştır. Bu ge&ccedil;iş alanları, pasaj girişlerinde cam g&ouml;m&uuml;l&uuml; beyaz &ccedil;imento ile vurgulanırken, sokaklar ile olan bağlantılarda ahşap kompozitlerin ve travertenlerin renklerinin değiştirilmesiyle &ouml;ne &ccedil;ıkarılmıştır.</p> <p class="basicparagraph">Alanda &ouml;n plana &ccedil;ıkarılan bir diğer konu ise kafe alanlarının yoğunluğunun ve &ccedil;eşitliliğinin arttırılmasıdır. Kafeler; meydanlı kafeler, platform kafeleri, k&ouml;pr&uuml; altında bulunan kafeler ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k kafeler olarak &ccedil;eşitlendirilmiştir. Platformun basamaklanmasıyla oluşan bu kafelerin &ccedil;atılarında farklı yer &ouml;rt&uuml;c&uuml;lerden oluşan bitki havuzları tasarlanmıştır. Ayrıca basamaklanmış b&ouml;l&uuml;mlerde ziyaret&ccedil;ilere oturma imkanı sağlayarak oturma alanlarını arttırmak hedeflenmiştir.</p> <p class="basicparagraph">Kentsel Platformun, &ccedil;ocuklar i&ccedil;in eğlenceli bir alana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi tasarımda &ouml;nem verilen bir diğer konudur. Farklı yaş grupları i&ccedil;in tasarlanmış &ccedil;eşitli &ccedil;ocuk oyun alanları ile proje alanı renklendirilmiştir. Proje alanına 2 &uuml;zeri ile 6 &uuml;zeri yaş gruplarına &ouml;zel tasarlanmış oyun alanlarına ek olarak her yaş grubuna hitap eden trambolin alanları &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Aynı zamanda &uuml;&ccedil; boyutlu kurguya sahip kentsel platformun kendisi bir oyun alanına d&ouml;n&uuml;şmektedir.</p> <p class="basicparagraph">Kentsel platformda, ziyaret&ccedil;ilerin dinlenmesi i&ccedil;in su elemanlarının kullanımına &ouml;nem verilmiştir. Projede suyun farklı formlarda ve &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde hareketlendirilmesiyle tasarlanan &ccedil;anak havuzu, taş havuzu, buhar havuzu ve bank havuzu olmak &uuml;zere 4 farklı tip havuz tasarlanmıştır.</p> <p class="basicparagraph">Tasarım prensiplerinden bir diğeri ise Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali&rsquo;nde ahşap sanat&ccedil;ıları tarafından tasarlanan heykellerin proje alanında sergilenmesidir. Heykellerin konsepte uygun alanlarda sergilenmesinin, alana farklı bir hareket katacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p class="basicparagraph">Son olarak aydınlatma elemanlarının kentsel platforma &ouml;zel tasarlanması hedeflenmiştir. Mevcut ağa&ccedil;lara y&ouml;nelik tasarlanan bronz paslanmaz &ccedil;elik levhalar ağa&ccedil; diplerindeki spotlarla aydınlatılarak ışığın yansıması sağlanmıştır. Buna ek olarak hem park alanını hem de alışveriş sokağını aydınlatan, ahşap dokuya uyumlu sokak lambaları tasarlanmıştır. Ayrıca alandaki tasarlanan mimari birimler, ahşap kompozitin akışını vurgulamak amacıyla lineer led ile &ccedil;evrelenerek aydınlatılmıştır. Projedeki aydınlatma tasarımları ile Hamamyolu Caddesinin her saatte kullanıma uygun olması sağlamıştır.</p> <p class="basicparagraph">&ldquo;Hamamyolu Urban Deck&rdquo; projesinde tasarlanan b&uuml;t&uuml;n birimler, bu fikirler ile oluşturulmuştur. B&ouml;ylece Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaş grubundaki ziyaret&ccedil;iye hitap edebilecek farklı aktiviteler barındıran bir yaşam alanına d&ouml;n&uuml;şmektedir.</p> Tue, 03 Oct 2017 12:26:00 +03 Kavak Konak http://www.arkiv.com.tr/proje/kavak-konak-argos-in-cappadocia-oteli-ek-konaklama-unitesi/7340 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/argos-yapi/kavak-konak/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aslı Özbay<br>Mimarlık Ofisi : Argos Yapı<br><br>Argos in Cappadocia Oteli için üretilen ek konaklama ünitesinin inşaatı 2016 yılında tamamlandı.<br><br><p>Argos Yapı, projeyi anlatıyor:</p> <p>U&ccedil;hisar Aşağı Mahalledeki harap doku i&ccedil;inde yer alan tarihi konut kalıntısı, &ldquo;macerası&rdquo; 2010 yılından buyana s&uuml;ren uzun soluklu bir &ccedil;abanın &uuml;r&uuml;n&uuml; olarak, 2016 Mayıs ayında yeni yaşantısına başladı. Argos in Cappadocia Otel&rsquo;in &ldquo;Kavak Konak&rdquo; adı ile kullanmaya başladığı 3 odalı yapı, adını eski kullanıcıları olan Kavak ailesinden aldı.</p> <p>U&ccedil;hisar Kalesi&rsquo;nin doğu yamacına yaslı tarihi mahalleden Erciyes&rsquo;e doğru eşsiz bir Kapadokya manzarasına bakan yapının teras hacimleri, r&ouml;l&ouml;velerin onaylandığı 2011 yılında bir aile evi olarak planlanmıştı. Kapadokya&rsquo;da hem g&uuml;zel bir tatil evine sahip olmak, bu vesileyle k&ouml;ydeki restorasyon &ccedil;alışmalarına katkıda bulunmak isteyen Karag&ouml;z ailesi, onaylanması 5-6 yıl s&uuml;ren koruma ama&ccedil;lı imar planı s&uuml;recinde, eve ait hi&ccedil;bir onarım talebine Kurul&rsquo;dan olumlu yanıt alamaması&hellip; &uuml;zerine de evin desteklediği yolun erozyon etkisi ile parselin i&ccedil;ine doğru &ccedil;&ouml;kmesi gibi sorunlarla baş etmeye &ccedil;alışmaktan yoruldu ve m&uuml;lk&uuml;n&uuml; sattı. &ldquo;&Ouml;nce plan&rdquo; mottosuyla 2005&rsquo;de başlatılıp, b&uuml;rokratik bezdiriciliği kontrol edilemeyen s&uuml;re&ccedil;lerin dramatik &ouml;rneklerinden biri olan yapının &ouml;yk&uuml;s&uuml;, &uuml;lkede restorasyona yatırım yapmaya heves edenlerin nasıl bıktırılıp ka&ccedil;ırıldığına g&uuml;zel bir &ouml;rnek oluşturuyor.</p> <p>Kavak Konak, geriye restit&uuml;syon bilgisi bırakmamacasına yok olmuş bir eski Kapadokya evi kalıntısıydı. Geleneksel yapının kayalar &ouml;n&uuml;ndeki k&acirc;gir b&ouml;l&uuml;mlerinden geriye tek bir duvar kalmıştı. Ama kayaların i&ccedil;ine oyulu servis mek&acirc;nları (<i>ahır, şırahane, peynir odası, kış odası, samanlık&hellip;)</i>&nbsp;karakterlerini b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de korumayı başararak bug&uuml;ne gelebilmişlerdi. &Ouml;zellikle şırahane &ndash; bug&uuml;n&uuml;n mutfak alanı - &ouml;ylesine &lsquo;değişmeden&rsquo; korunabilmişti ki, 2 b&uuml;y&uuml;k yer tandırı, duvar nişleri, &uuml;z&uuml;m ve şıra havuzları ile olduğu gibi bırakılarak, otel misafirlerine &ldquo;geleneksel bir Kapadokya mutfağı nasıl olur&rdquo; bilgisini g&ouml;stermek &uuml;zere, yeni bir işlev y&uuml;klenmeksizin olduğu gibi bırakıldı. Yanındaki &ldquo;peynir odası&rdquo; da bug&uuml;n&uuml;n buzdolabı+dondurucu işlevlerini &uuml;stlenen geleneksel m&uuml;ştemilat mek&acirc;nı olarak korundu.</p> <p>Restorasyon ile yeni işlev verilen mek&acirc;nlarda kayaoyma odaların mimari &ouml;geleri, &lsquo;dokunulmaksızın&rsquo; sergilendi: lavabo, duş gibi &uuml;niteler, duvarlardan koparılarak yerleştirildi. Yeni-yeniden oluşturulan k&acirc;gir b&ouml;l&uuml;mlerde, yama&ccedil; oluşumların teraslanma oranlarına, eski duvar ve temel izlerine sadık kalındı. Pencere ve kapı oranlarında, geleneksel boyutlar &lsquo;dikine esnetilerek&rsquo; farklılaştırıldı. &nbsp;</p> <p>Dekorasyonda, otelin uygulamakta olduğu &ldquo;kır-k&ouml;y&rdquo; etkili s&uuml;regelen anlayışından farklı, yeni bir yaklaşım denendi, demir-sa&ccedil; &uuml;nitelere, klasik formlu ahşap elemanlara, deri kullanımlı tekstillere yer verildi.</p> <p>Temel restorasyon yaklaşımı değişmedi: &ouml;zg&uuml;n kaya mek&acirc;nları olduğu gibi korumak-anlatmak ve mek&acirc;nın &ldquo;sahici&rdquo; hikayesini s&uuml;rd&uuml;rmeye olanak sağlamak; mimaride &lsquo;yeninin kendini &ouml;ne &ccedil;ıkarması&rsquo; &ccedil;abasından ka&ccedil;ınmak, tevazuu ve doku i&ccedil;ine 'asimile olma' kararlılığını elden bırakmamak; yeniliği/farklılığı uzmanının g&ouml;receği detaylarda hissettirmek&hellip;</p> Fri, 29 Sep 2017 16:32:00 +03 Acıbadem Altunizade Hastanesi http://www.arkiv.com.tr/proje/acibadem-altunizade-hastanesi/8139 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/lina-mimarlik/acibadem-altunizade-hastanesi/4.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aylin Şensoy<br>Mimarlık Ofisi : Lina Mimarlık<br><br>İstanbul Üsküdar'da bulunan Acıbadem Altunizade Hastanesi, Lina Mimarlık tarafından tasarlandı ve inşaatı 2017 yılında tamamlandı. <br><br><p><span>Aylin Şensoy, projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Acıbadem Grubu ile yıllardır &ccedil;alışmanın verdiği tecr&uuml;be ve sorumlulukla devam eden işlerimizden biri olacağını d&uuml;ş&uuml;nerek Altunizade Acıbadem Hastanesi projemize &lsquo;&rsquo;geleceğin teknolojisini yaratma&rsquo;&rsquo; ana fikriyle başladık. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; t&uuml;m işlerimizde olduğu gibi bu projemizde de mimarinin de esas konulardan biri olan &lsquo;&rsquo;&ouml;rnek oluşturmak, bug&uuml;n&uuml;n &ouml;n&uuml;nde bulunmak&rsquo;&rsquo; ekip olarak temel amacımızdı.</p> <p>Arazimiz Koşuyolu caddesinin, Altunizade istikametinde sağda Validebağ Korusu&rsquo;nu ge&ccedil;tikten sonra Tophanelioğlu Caddesi&rsquo;nden girişli, eskiden Bakımevi sonrasında Marmara &Uuml;niversitesi Hastanesi ve ek binaları olarak kullanılmaktaydı.</p> <p>Proje arazimiz &ouml;zellikli bir yapının &ccedil;evresiyle de uyumlu olabileceğini g&ouml;sterebileceğimiz bir konuma da yer almaktaydı. Hemen yanı başın da yer alan, Validebağ Korusu&rsquo;nun kuşların rotasında olması sebebiyle kat y&uuml;ksekliklerimizi azaltarak, yapının habitata olumsuz etkilerini azaltmaya &ccedil;alıştık. Tarihi doku olarak &ccedil;evresindeki k&ouml;şk&uuml;n y&uuml;ksekliğini aşmayacak şekilde ana sa&ccedil;ağımızı tasarlayarak kısıtlamalarla da insan-&ccedil;evre &ouml;l&ccedil;eğinde ki uyumu da dikkate alınarak yapı oluşturulabileceğini g&ouml;stermek istedik. Binamızın hastane yapısı fonksiyonlarını karşılarken gerek i&ccedil; mek&acirc;n gerekse cephe olarak g&ouml;rsel bir ş&ouml;len etkisi yaratması &ccedil;alışmalarımızda &ouml;ncelikli amacımız oldu ve sonu&ccedil;ta bunu başardığımıza inanıyoruz.</p> <p>Hastanelerin hem teknik altyapı olarak komplike olması hem de &ccedil;ok farklı fonksiyonların birlikte &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesi gereken mimari bir yapıya sahip olması sebebiyle ciddi bir &ccedil;alışma gerektirmekteydi fakat biz sağlıklı malzeme kullanarak, hasta, ziyaret&ccedil;i, personel sağlığı ve konforunu sağlayarak,&nbsp; g&uuml;n ışığından maksimum yararlanarak, zararlı atık y&ouml;netimi, enerji ve su t&uuml;ketimin de&nbsp; &ccedil;evre dostu bina yapmaya &ccedil;alışarak&nbsp; estetik, teknolojik, fonksiyonel ve &ccedil;evreye uyumlu &ouml;rnek&nbsp; bir yapı oluşturduğumuz d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz.</p> <p>Acıbadem Altunizade Hastanesi, 2017 itibariyle 350 yatak kapasiteli,&nbsp; 98.000 m2 kapalı alanıyla T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k kapalı alana sahip &ouml;zel hastanesi olma &ouml;zelliğini taşıyor. Leed Gold sertifika adayı, yeşil binası olma &ouml;zelliğiyle de dikkat &ccedil;ekici olmuştur.</p> <p>Bug&uuml;n&uuml;n &ouml;n&uuml;nde olmak ve geleceğin teknolojisini getirmek amacıyla d&uuml;nyada ilk defa &uuml;&ccedil; farklı teşhis &uuml;nitesinin (3 tesla mr, 128 kesitli,2 pheno) steril ameliyathane ortamında bulunduran ve &uuml;&ccedil; ameliyathane ile bağlantılı olan hibrit operasyon sistemi olacaktır. Toplam 18 ameliyathane ve 75 yoğun bakım bulunmaktadır. Her branş i&ccedil;in ayrı departmanlar d&uuml;zeyinde tasarım ile klinik &ccedil;alışmanın verimli yapılmasına olanak sağlanmıştır. Bu hastanemizde medikal teknik imkanlarıyla ; N&ouml;rolojik bilimler merkezi, meme sağlığı merkezi, onkoloji merkezi, ortopedi ve travmatoloji merkezi, girişimsel n&ouml;ro radyocerrahi merkezi, sa&ccedil; ekim merkezi, fizik tedavi merkezi, k&ouml;k h&uuml;cre merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, kadın hastalıkları ve doğum merkezi, lazer ve cilt bakım merkezi, endoskopi merkezi, anjiyo merkezi (kateter laboratuvarı), iyodin merkezi, t&uuml;p bebek merkezi, &ccedil;ocuk sağlığı ve hastalıkları merkezi gibi &ouml;zellikli konularda&nbsp; ilk ve tek olma hedefine ulaşılmıştır.</p> <p>Biz mimari ekip olarak yılların verdiği tecr&uuml;beyle, mekanik, elektrik, statik, medikal ekipman, uygulama ekiplerimizle yakaladığımız uyumu, bu projemizde de işlerimize yansıtarak g&ouml;sterdiğimize inanıyoruz. Emeği ge&ccedil;en herkese teşekk&uuml;r ediyoruz..</p> Thu, 28 Sep 2017 15:12:00 +03 Kentplus Yalova Wellness Spa ve Resort http://www.arkiv.com.tr/proje/kentplus-yalova-wellness-spa--resort/8138 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/pdg-mimarlar/kentplus-yalova-wellness-spa-ve-resort/5 (7).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Murat Şahin,Cengiz Gültek<br>Mimarlık Ofisi : PDG Mimarlar<br><br>PDG Mimarlar, projeyi anlatıyor:<br><br><p><span style="font-size: 13px;">Yalova Armutlu&rsquo;da Derelik&ouml;y yerleşkesi yakınlarında bulunan yaklaşık 330.000 metrekarelik proje arazisi; olduk&ccedil;a hareketli topografyası, ılıman iklimi ve olağan&uuml;st&uuml; deniz manzarasıyla insanları karşılar ve etrafında barındırdığı yeşil dokuyla insanlara bir kez daha doğayla iletişime ge&ccedil;me imk&acirc;nı sunar.</span></p> <p>Arazinin bu kendine has, doğal yapısı; proje konseptinin temelini oluşturmaktadır. &Ouml;yle ki burası i&ccedil;in tasarlanacak yapıların bu doğal atmosfer i&ccedil;erisinde bir par&ccedil;a kaybolması, topografya ile uyumlu olarak arazi b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne yayılıp erimesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte kullanıcı i&ccedil;in hayal edilen atmosfer de; eğlenirken, dinlenirken, sokakta gezerken doğanın kokusunu hissedebilmek olmuştur. Bu doğrultuda kullanıcı i&ccedil;in tasarlanan bu atmosferin sağlanabilmesi ve etkisinin kuvvetlendirilebilmesi i&ccedil;in yapılaşma alanında &ccedil;ok sayıda yeşil bantlar oluşturulmuştur. Bu sayede arazinin ve tasarımın &ccedil;evredeki ormanlık alan ile b&uuml;t&uuml;nleşmesi de sağlanmıştır. Oluşturulan bu yeşil dokuda kamusal alan niteliği &ouml;n planda tutularak, sokaklar taşıt trafiğine kontroll&uuml; olarak kapatılmış ve geniş yeşil bantlara a&ccedil;ılan, yol sonunda adeta k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir ormanla kucaklaşan her sokakla birlikte yayalar yeşil ile buluşturulmuştur. B&uuml;t&uuml;n bu doku i&ccedil;erisine eklemlenmesi hedeflenen proje birimleri, yeşilin kimi noktalarda kendilerine temas etmesine kimi noktalarda ise kendilerini &ccedil;evrelemesine m&uuml;saade edecek şekilde araziye yerleştirilmiştir. Konut birimleri, arazinin y&uuml;z&uuml;n&uuml; manzaraya d&ouml;nm&uuml;ş, y&uuml;ksekte kalan yama&ccedil;larında konumlandırılırken, eğimin giderek azaldığı b&ouml;lgelere ise oteller yerleştirilmiştir. Konutlarda alışılagelmiş g&uuml;n&uuml;m&uuml;z konut tipolojilerine yeni bir soluk getirilmek istenmiş ve tek tip konut &uuml;retmek yerine farklı bir yerleşim morfolojisi oluşturulmuştur. Birbirini s&uuml;rekli tekrar eden standart bir tip kullanılmayıp, kimi teras &ccedil;atılı, kimi kırma &ccedil;atılı, kimi daha b&uuml;y&uuml;k kapalı alanları olan, kimi ise k&uuml;&ccedil;&uuml;k kapalı bir alana sahip fakat daha b&uuml;y&uuml;k bah&ccedil;esi olan farklı tipolojilerin bir araya geldiği, sokakların kimi noktalarda daralıp ara ge&ccedil;işler oluştururken bir başka noktada genişleyerek ufak meydanlara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; bir yerleşke oluşturulmuştur. B&ouml;ylece 163 blok i&ccedil;erisinde 14 farklı tip blok ve 1001 daire i&ccedil;erisinde 63 farklı tip daire &uuml;retilmiştir. Ayrıca konutlarda &lsquo;Eski T&uuml;rk Evleri&rsquo; tipolojilerinde sıklıkla karşımıza &ccedil;ıkan &ldquo;hayat&rdquo;lar modern yaşama entegre edilerek yeniden yorumlanmıştır. Farklı bi&ccedil;imlenmeleri ve b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kleriyle &ccedil;eşitlilik sağlayan konut birimlerinin birbirlerine eklemlendikleri noktalarda oluşturulan &ldquo;hayat&rdquo; larla; iki farklı dairenin birleştirilerek kullanılması ya da komşuların etkileşimleri ve paylaşımlarını artırmaya hizmet eden keyifli bir ortak alan olarak kullanılması sağlanırken, esas olarak; dışarıda oluşturulmuş olan atmosferin bir i&ccedil; bah&ccedil;e ile evin yani yaşamın i&ccedil;ine &ccedil;ekilmesi hedeflenmiştir. B&ouml;ylece kullanıcının yalnızca sokağa &ccedil;ıktığında deneyimlenebileceği bir atmosfer değil g&uuml;nl&uuml;k yaşantısının bir par&ccedil;ası olabilecek bir atmosfer yaratılmıştır. B&uuml;t&uuml;n bu yaklaşımlarla yeniden ele alınan konut birimleri, klasikleşen plan tiplerinin farklı şekillerde bir araya getirilmesi ve bu bir araya getirilişlerdeki işleyişin yeniden kurgulanmasıyla ezberleri bozan bir anlayışla tasarlanmıştır.</p> <p>B&ouml;lgenin bir diğer doğal g&uuml;zelliği olan termal su kaynakları ile kullanıcının buluşturulmasını hedefleyen sosyal tesis birimleri, farklı kotlara oturtularak arazi i&ccedil;erisine g&ouml;m&uuml;lm&uuml;ş ve olabildiğince arazi doğal yapısı i&ccedil;inde gizlenmiştir. Birimlerin araziyle bir araya gelişindeki bu yaklaşım ve birimler i&ccedil;erisinde tasarlanan yeşil i&ccedil; avlular, termal ve soğuk su havuzlarıyla, tesisler; su ve yeşil birlikteliği ile &ccedil;evrelenmiştir. Sosyal tesisler tasarlanırken ge&ccedil;mişteki hamam tipolojileri irdelenerek, termal havuz alanında b&uuml;t&uuml;n bir alana yayılan su k&uuml;tlesi i&ccedil;erisinde k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;zel odacıkların oluşturulması ve havuz alanında g&uuml;n ışığı kullanımı tasarımda b&uuml;t&uuml;nleştirilmiştir. Mek&acirc;n i&ccedil;erisindeki kurgunun farklı kullanıcı reflekslerine cevap vermesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;rken, i&ccedil;erde-dışarda olma durumu sorgulanmış ve termal su ile tatlı su arasında g&ouml;rsel bir ilişki kurulmuştur.</p> <p>Projede yaklaşık 592/595/135 yatak kapasiteli &uuml;&ccedil; farklı otel yapısı tasarlanmıştır. Konut birimlerinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; daraltmamak adına &uuml;st katlara doğru par&ccedil;alanarak şekillendirilen otel blokları, alt katlara doğru topoğrafyayla birlikte kademelendirilmiştir. Kademelendirilerek dışardan erişimin sağlanabilmesine olanak verecek şekilde tasarlanan bu alt katlar, kullanıcıların daha kolay erişmek isteyebileceği termal-a&ccedil;ık havuzlar, SPA merkezi, hamamlar, spor merkezi, g&uuml;zellik merkezi, eğlence salonları gibi sosyal birimlerle donatılmıştır. Otellerle birlikte sosyalleşmenin arttığı, arazinin en az eğimli, denize doğru ilerleyen dere boyu aksı ise projenin ana rekreasyon hattı olarak tanımlanmıştır. Arazi yapısı itibarıyla merkezde yer alan ve hem fiziksel hem de işlevsel yapısı sayesinde b&uuml;t&uuml;n proje alanından topladığı kullanıcıları en u&ccedil; noktada sahille buluşturan bu hat; &ccedil;eşitli peyzaj &ouml;ğeleri, kiosklar ve var olan dere arkının genişletilip tasarıma katılması ile zenginleştirilerek proje omurgası olarak d&uuml;zenlenmiştir. Bu omurga boyunca ilerleyen rekreasyon alanlarında hem yetişkinlere hem de farklı yaş gruplarındaki &ccedil;ocuklara hitap eden sosyal mekanlar oluşturulmuştur. Bu aks; biyolojik g&ouml;let, amfi tiyatro, farklı yaş grupları i&ccedil;in farklı &ccedil;ocuk oyun alanları, g&ouml;let kenarında dinlenmek-vakit ge&ccedil;irmek i&ccedil;in restoranlar ve tematik bah&ccedil;elerle s&uuml;slenmiştir. 1200 m&sup2; b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki biyolojik g&ouml;let &ccedil;evresinde suyu temiz tutacak ve sulak ortamlarda kendiliğinden yetişebilen sa&ccedil;ak k&ouml;kl&uuml; bitkiler, sazlar, kamışlar kullanılmıştır. Yalova&rsquo;nın iklim ve toprak &ouml;zelliklerine uygun bitkiler se&ccedil;ilerek zengin bir peyzaj alanı oluşturulmuştur. A&ccedil;ık yeşil alanlarda &ccedil;ok su istemeyen yer &ouml;rt&uuml;c&uuml; bitkiler tercih edilirken, sert zeminlerde ise s&uuml;p&uuml;rge beton ve granit plak taş kullanılarak zeminde farklı ge&ccedil;işler sağlanmıştır.</p> <p>Projede konut, sosyal tesis ve otel birimlerinin yanı sıra kapalı otopark, sağlık merkezi, cami, okul ve restoran binaları da yine arazinin doğal yapısı ve proje ana konsepti &ccedil;er&ccedil;evesinde tasarlanmıştır.</p> <p>B&uuml;t&uuml;n bu atmosferiyle, projede; tasarımın ve tasarım s&uuml;recinin en &ouml;nemli y&ouml;nlendiricisi ve girdisini oluşturmuş olan doğal ortamın, kullanıcının hayat akışına ve g&uuml;ndelik yaşantısına birinci dereceden m&uuml;dahil olması hedef alınmıştır.</p> Tue, 26 Sep 2017 16:54:59 +03 Selçuklu Kongre Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/selcuklu-kongre-merkezi/8137 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tabanlioglu/selcuklu-kongre-merkezi/TA_TabanliogluArchitects_Selcuklu_Congress Center_5.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Melkan Gürsel,Murat Tabanlıoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Tabanlıoğlu Mimarlık<br><br>Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı devam eden kongre merkezi, Konya Selçuklu'da bulunuyor.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>İnsanlık tarihinin ilk yerleşimlerinden biri olan ve faklı medeniyetlerin izlerini barındıran, Anadolu Sel&ccedil;ukluları d&ouml;nemi başta olmak &uuml;zere, Mevlana gibi bir&ccedil;ok değerli d&uuml;ş&uuml;n ve k&uuml;lt&uuml;r hazinesinin izlerini zamanımıza taşıyan tarihi &ouml;zellikleriyle Konya &ccedil;ağdaş gelişimini ve k&uuml;lt&uuml;r merkezi olma &ouml;zelliğini bug&uuml;n de s&uuml;rd&uuml;rmektedir.&nbsp;</p> <p>Konya Sel&ccedil;uklu Belediyesi i&ccedil;in tasarlanan, Konya Sel&ccedil;uklu K&uuml;lt&uuml;r ve Kongre Merkezi, &ccedil;ok ama&ccedil;lı etkinlik alanlarıyla t&uuml;m kentli i&ccedil;in olduğu gibi şehri ziyaret edenler i&ccedil;in de doğal ev sahibi olacaktır. Hava alanı ile kent merkezi arasında ana yol &uuml;zerinde yer alan k&uuml;lt&uuml;r merkezi, konut b&ouml;lgesine yakınlığının sağladığı yaya erişimi kolaylığı ile de g&uuml;ndelik yaşamın bir par&ccedil;ası olacaktır.</p> <p>İnsanların barış i&ccedil;erisinde bir arada yaşamasında hoşg&ouml;r&uuml; ve karşılıklı benimsemenin bir aracı olarak k&uuml;lt&uuml;r yapılarının imgesel bir anlamı vardır. Toplam 24.464 m2 arazi &uuml;zerinde 27.000 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olan yapı tek bir &ccedil;atı altında farklı işlevlere atanmış bağımsız k&uuml;tlelerin bir arada ele alınması yaklaşımıyla, sosyal b&uuml;t&uuml;nleşme ve k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n paylaşımının merkez olduğu bir sinerjiden yararlanacak bi&ccedil;imde tasarlanmıştır.</p> <p>A&ccedil;ık, yarı-a&ccedil;ık ve kapalı fuaye mekanlarını paylaşan 2000 kişi kapasiteli kongre&nbsp; ve 800 kişilik tiyatro salonu ile kutlama ve &ccedil;eşitli toplantılara ev sahipliği yapacak, gerektiğinde birleşebilecek &uuml;&ccedil; b&ouml;l&uuml;mden oluşan toplam 1000 kişiye ev sahipliği yapacak balo salonunun ana mekanları oluşturduğu k&uuml;lt&uuml;r merkezi sadece faaliyet olduğu zamanlarla kısıtlı olmayıp, restoran-kafeleri, tematik d&uuml;kkanları, cep sineması, at&ouml;lyeleri ve toplantı mekanları ile&nbsp; kentin yoğun olarak kullanılan&nbsp; buluşma ve cazibe noktası olacaktır.</p> <p>Barındırdığı işleve bağlı olarak farklılaşan y&uuml;kseklikleriyle ana ve yan işlevlere atanan k&uuml;tlelerin yanı sıra (9500m2) a&ccedil;ık otopark alanına ek olarak -8 kotunda 100 ara&ccedil;lık park alanı ayrılmıştır. Zemin altında ayrıca fuayenin devamı, prova odaları ve dekor depolarıyla birlikte mekanik hacimler yer almaktadır.</p> <p>Cephelerde, aynı zamanda g&uuml;neş kontrol&uuml; i&ccedil;in kullanılan motifler ışık g&ouml;lge oyunlarıyla hareketli bir kurgu sağlamış, bu geometrik form - geleneksel g&ouml;&ccedil;ebe k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n de izlerini taşıyan, Sel&ccedil;ukluların Anadolu dokusu ile harmanladığı - mimari mirasının izlerinden yola &ccedil;ıkılarak stilize edilmiştir.</p> <p>&Ccedil;atıda bırakılan ışıklıklar &ouml;zellikle ana hacimler arasında konumlanan fuayelerde g&uuml;n ışığından optimum yaralanmayı sağlamaktadır.</p> <p>&Ccedil;eşitli sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel nedenlerle vakit ge&ccedil;irmenin yanısıra, kavramsal olarak kentlinin i&ccedil;inden ge&ccedil;mesini ama&ccedil;layan bu mekan, aynı zamanda &uuml;zerinde bulunduğu anayoldan itibaren a&ccedil;ık otopark olarak d&uuml;zenlenen arka girişine bir pasaj oluşturmaktadır. Alternatif yaya girişleri ve ara&ccedil; girişlerinin de her iki cepheden olmasına izin veren bir yaklaşım d&uuml;zenlemesiyle erişim kolaylığı arttırılmaktadır.&nbsp; Binanın yaya ve ara&ccedil; i&ccedil;in erişim kolaylığının yanı sıra &ouml;n&uuml;nde bırakılan meydanla kentin tanımlayıcı bir kamusal alanı olması &ouml;nerilmiş, binanın i&ccedil;ine girmeye teşvik eden korunaklı ve aynı zamanda &ldquo;a&ccedil;ık&rdquo; tavrı cephe &uuml;zerinde meydana doğru konumlandırılmış olan elektronik ekranla desteklenmiştir.&nbsp; Etkinliklerin ve programının halka g&ouml;rsel olarak ulaştırılması ilgi arttıracak bir unsur olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Kentin k&uuml;lt&uuml;rel değerleriyle b&uuml;t&uuml;nleşen, sosyal rastlaşmalara ve bir araya gelmeye verilen &ouml;nemi vurgulayan ve toplumun sanatsal ve k&uuml;lt&uuml;rel yaşantısını ve mirasını simgeleyen bir kimlik taşıması hedeflenen yapı &ccedil;ağdaş mimarlığın Konya şehrindeki &ouml;nc&uuml;lerinden olacaktır.</p> Tue, 26 Sep 2017 12:15:30 +03 Katılımcı (Manço Mimarlık), Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/katilimci-manco-mimarlik-suleymanpasa-belediye-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi/8134 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/manco-mimarlik/suleymanpasa-belediye-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi/b (2).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Manço,Zühtü Usta<br>Mimarlık Ofisi : Manço Mimarlık<br><br>Mimari proje raporu:<br><br><p>Kuzeyinde tarım arazileri, g&uuml;neyinde Marmara Denizi&rsquo;nin &ccedil;evrelediği Tekirdağ&rsquo;a g&ouml;ky&uuml;z&uuml;nden bakıldığında yeşil dokunun merkezin doğusunda yapı adalarını yararak kıyıya eriştiği g&ouml;ze &ccedil;arpmaktadır. Yarışma arsası tam da bu kesişime bitişik, kentsel ve yeşilin/kırsalın birbirine değdiği bir konumda yer almaktadır. Burada cadde kotunda bir otogar alanı a&ccedil;ılması i&ccedil;in eğimli topografya, y&uuml;ksekliği parselin kuzey ucunda 14m&rsquo;ye varan istinat duvarları ile yarılmıştır. Yeşil dokuyu ve yapılaşmayı tutan bu duvarlar karşısında oluşan d&uuml;ş&uuml;nce mimari tasarımın &ccedil;ıkış noktası olmuştur: &ldquo;Barajın duvarlarını kaldırıp bir y&ouml;nden yapı diğer y&ouml;nden bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml;n birbiri i&ccedil;ine karışarak cadde kotuna akmasını sağlamak; oluşan melez tektonik yığın ile topografyanın yok edilmiş par&ccedil;asını yeniden oluşturmak&rdquo;.</p> <p>Programdaki işlevlerin, sokak ile ilişki d&uuml;zeyi, belediye birimleri arası bağlantılar ve hiyerarşi, taşıyıcı sistem kaygıları gibi etmenler uyarınca &uuml;st &uuml;ste gelen farklı boyutta katlar olarak &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi uygun bulunmuştur. K&uuml;tle istinat duvarlarına paralel kademelendirilerek topografyanın eğimine g&ouml;nderme yapılmıştır.</p> <p>Birbirini izleyen eğimli &ccedil;atı y&uuml;zeyleri oluşturularak k&uuml;tle kademeleri arsanın ana yaya aksını karşılayan batı ucunda sokak kotu ile buluşturulmuş, teras alanları caddedeki yaya dolaşımı ile ilişkilendirilmiştir. &Ccedil;atılar y&uuml;r&uuml;me ve kullanım alanları dışında bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; ile kaplanmış, b&ouml;ylelikle arsanın doğusundaki mezarlığın erişilemeyen yeşil dokusunun g&ouml;rsel olarak sokak kotu ile buluşturulması ama&ccedil;lanmıştır. Sokak kotundan doğrudan erişilebilen &ccedil;atı y&uuml;zeylerinin kent ve deniz manzarasının izlendiği kamusal a&ccedil;ık alanlar haline gelmesi hedeflenmiştir.</p> <p>Programda 2.000 m&sup2; gibi b&uuml;y&uuml;k bir alan ayrılan kiralık ticari mek&acirc;nların kısmen yayalaştırılacak Şehit Y&uuml;zbaşı Mayadağlı Caddesi&rsquo;nin artan kamusal kullanımına yanıt verecek yeme i&ccedil;me ve alışveriş işlevlerine sahip olacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Buna g&ouml;re ticari alanların ve konferans/yemek salonunun zemine yakın ve Şehit Y&uuml;zbaşı Mayadağlı Caddesi&rsquo;nden bağımsız girişli olarak konumlandırılması ama&ccedil;lanmıştır. Yarışma şartnamesinde vurgulandığı gibi &ldquo;şeffaflık, toplum odaklılık, eşitlik ve adalet&rdquo; kavramlarını yansıtması arzulanan belediye birimlerinin de ticaret alanları gibi gerek dolaşım gerekse de g&ouml;rsel algılama anlamında sokak ile doğrudan ilişkili olması hedeflenmiştir.</p> <p>Yapı kuzeydeki yaklaşma sınırına dayanarak arsanın doğusunda, caddeye bitişik, ana geliş y&ouml;n&uuml;n&uuml; karşılayan ve caddenin karşısındaki yeşil alanla b&uuml;t&uuml;nleşen bir a&ccedil;ık alan oluşturulmuştur. A&ccedil;ık alan -4.73 kotuna indirilmiş, ticari alanın yarısı oluşturulan &ccedil;&ouml;k&uuml;k kamusal avluyu saracak bi&ccedil;imde bu kotta &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Zeminden koparılarak avlu kotuna indirilen kısımdan boşalan alanda belediye ana girişine uzanan korunaklı bir y&uuml;r&uuml;me yolu oluşturulmuştur. Giriş hol&uuml; ve yaratılan kolonat arasındaki cephe tamamen saydam tasarlanarak belediye ile sokağın g&ouml;rsel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; sağlanmıştır. Cadde ile avlu kotları, yaya aksları ile uyumlu doğrultuda basamaklar ile birbirine bağlanmıştır. Avluyu cadde y&ouml;n&uuml;nde b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle &ccedil;evreleyen merdivene peyzaj ve amfi tiyatro işlevleri katılarak a&ccedil;ık alanın g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml; ve kullanımı zenginleştirilmiştir.&nbsp; H&acirc;kim r&uuml;zg&acirc;rdan bina k&uuml;tlesi ile korunan avlunun gece g&uuml;nd&uuml;z yaşayan bir kamusal a&ccedil;ık alan haline geleceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Belediye m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri yapının cepheleri boyunca doğal ışığı alabilecek derinlikte yan yana sıralanmıştır. G&uuml;n ışığının yapı i&ccedil;ine olabildiğince girebilmesi i&ccedil;in k&uuml;tlenin ortasında bir galeri boşluğu a&ccedil;ılmıştır. Belediye birimleri arasındaki yatay ve d&uuml;şey sirk&uuml;lasyon atrium &ccedil;evresinde planlanmış, b&ouml;ylelikle kullanıcıların hareket halindeyken birbirini algıladığı, aydınlık ve canlı i&ccedil; dolaşım alanları elde edilmiştir.</p> <p>Başkanlık Makamı ve Meclis Salonu, kendileri ile doğrudan ilintili birimler ile birlikte 3. katta &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Ancak yapının Şehit Y&uuml;zbaşı Mayadağlı Caddesi kotuna oturtulması sayesinde son katın d&ouml;şemesi arsanın kuzeyinde yukarı doğru uzanan Karlık Caddesi&rsquo;nin en &uuml;st noktası ile neredeyse aynı d&uuml;zeyde buluşmaktadır.&nbsp; Yapı istinat duvarı &uuml;zerinde olabildiğince az y&uuml;kseltilerek geniş k&uuml;tlesinin Karlık Caddesi &uuml;zerindeki konutların manzarasını tamamen kesmesi &ouml;nlenmiştir. Meclis salonu fuayesinin a&ccedil;ıldığı teras eğimli &ccedil;atılar &uuml;zerinden sokak kotu ile ilişkilendirilmiş, vatandaşın belediyenin en &uuml;st makamı d&uuml;zeyine erişimi sağlanmıştır. Yapının, &ccedil;evre yapılaşmaya saygılı k&uuml;tlesi, vatandaşın her kotta kullanabildiği a&ccedil;ık alanları ile şartname &ouml;ns&ouml;z&uuml;nde belirtilen toplum odaklılık, eşitlik ve adalet ilkelerinin mimaride yansıtılması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Bina manzaraya ve ana caddeye bakan g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde zeminden tavana saydam bir cephe ile &ccedil;evrelenirken, istinat duvarına bakan kuzey y&ouml;n&uuml;nde, s&uuml;z&uuml;lm&uuml;ş g&uuml;nışığını en &uuml;st d&uuml;zeyde alacak boyutta, parapet &uuml;st&uuml; bant pencereler yeğlenmiştir. Cephedeki opak y&uuml;zeyler, rengi ve yatay derzleri ile kentin geleneksel ahşap mimarisine g&ouml;nderme yapan al&uuml;minyum kompozit paneller ile kaplanmıştır. G&uuml;neye d&ouml;n&uuml;k d&ouml;şeme alınlarında oluşturulan kesintisiz &ccedil;i&ccedil;eklik hattı yapıyı yatayda da bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; ile sarmıştır. G&uuml;ney cephesi boyunca alınlardan sarkıtılan yatay al&uuml;minyum g&uuml;neş kırıcı profiller ile yazın aşırı ısınma ve parlama &ouml;nlenmiştir.&nbsp;</p> <p>Cephelerdeki ve atriuma bakan cam b&ouml;lme duvarlardaki hareketli kanatlar ile doğal &ccedil;apraz havalandırma sağlanması, b&ouml;ylelikle yapay iklimlendirme y&uuml;klerinin en aza indirgenmesi ama&ccedil;lanmıştır. Isınan i&ccedil; hava atrium boşluğunda y&uuml;kselerek ışıklıkta yer alan otomatik kanatlar ile tahliye edilecektir.&nbsp;</p> <p>Yapının &ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml;nde kullanılan toprak ve bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; standart &ccedil;atı katmanlarına g&ouml;re &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de daha fazla ısı ve ses yalıtımı sağlayacaktır. &Ccedil;atı ve teras bah&ccedil;elerinin aynı zamanda yerel kuş t&uuml;rlerine evsahipliği yapacağı da &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Peyzaj i&ccedil;in yerel iklime uyumlu, minimum bakım ve sulama gerektiren bitki tipleri yeğlenecektir.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>&Ccedil;atı y&uuml;zeyleri ve &ccedil;evre peyzajdan toplanacak yağmur suları bodrum kattaki geniş hacimli depoda biriktirilerek peyzaj sulamasında, klozet ve pisuarlarda kullanılacaktır.</p> Tue, 26 Sep 2017 09:44:04 +03 Kayseri Şeker Fabrikası Yenipazar Bölge Müdürlüğü http://www.arkiv.com.tr/proje/kayseri-seker-fabrikasi-yenipazar-bolge-mudurlugu/8128 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gizem-mimarlik/kayseri-seker-fabrikasi-yenipazar-bolge-mudurlugu/2017-03-06-PHOTO-00000004.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Pembegül Selman<br>Mimarlık Ofisi : Gizem Mimarlık<br><br>Yozgat ili Yenipazar'da yer alan arsa üzerine Şeker Fabrikası Bölge Müdürlük Ofisi, lojmanı, ürün sergileme ve satış ofisi, depolama binası projelendirilmiş.<br><br> Mon, 25 Sep 2017 10:13:06 +03 MODDA Suites http://www.arkiv.com.tr/proje/modda-suites1/8124 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sezyum-mimarlik/modda-suites/Modda Suites_Dismekan (4).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mennan Elmacı,Hüseyin Boyacı,Aslı Şahin,Firuze İncekaş<br>Mimarlık Ofisi : Sezyum Mimarlık<br><br>Sezyum Mimarlık tarafından tasarlanan konut yapısı İzmir Bornova'da bulunuyor.<br><br><p>Sezyum Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>İzmir&rsquo;in ana arterlerinden biri olan Ankara Caddesi &uuml;zerinde konumlanan projemizi tasarlarken kentsel ve &ccedil;evresel fakt&ouml;rlerden yola &ccedil;ıktık. B&ouml;lgenin tarihindeki end&uuml;striyel doku ve arter aksındaki gelişig&uuml;zel<span style="font-size: 13px;"> varlığını s&uuml;rd&uuml;ren doluluk boşluk ilişkisi tasarımın kendi paradigmasına y&ouml;n verdi.</span></p> <p>Yapının k&uuml;tlesel kimliği oluşturulurken iki ana hacim olan yaşam alanı ve ikincil cephe kurgusuna odaklanılıp; tasarımda beş ana unsur olan &ccedil;elik, beton, ahşap, cam ve yeşil kullanılmıştır. Yaşam alanlarında mekansal esneklik, değişken tipolojik plan &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemeleri ve kullanıcı ihtiya&ccedil;larının karşılanması kriterleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmuştur. Yapıda konut + ticari fonksiyon bir arada ele alınmıştır. Zemin katta oluşturulan ticari mekanlar binanın ihtiya&ccedil;larını karşılayacak şekilde geliştirilirken, &ccedil;atı terasında bulunan sosyal alanlar ve y&uuml;zme havuzu ile kullanıcılara yapı &ouml;l&ccedil;eğinde rekreasyon olanağı sağlanmıştır.</p> <p>İkincil cephenin mod&uuml;ler d&uuml;zenli d&uuml;zensizliği ile yapının k&uuml;tlesine kimlik kazandırılmış ve her konutun d&uuml;şey yeşil doku ile direkt temas halinde olmaları sağlanarak yapının b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir yaşam &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Sezyum Mimarlığın konut tasarım yaklaşımında &ouml;nemli bir yer tutan &ouml;znellik ve mahremiyet ilişkisi, cepheye takılan ikincil mod&uuml;ler str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n elverdiği varyasyonlar sayesinde kazandırılmıştır. Cephe tasarımındaki doluluk boşluk ilişkisi, g&uuml;n ışığı kontrol&uuml; ve g&ouml;lgeleme aracılığı ile pasif yalıtım sağlamış; aynı zamanda i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k bir yaşantı oluşturmuştur.</p> Mon, 25 Sep 2017 09:31:59 +03 Pruva Plaza http://www.arkiv.com.tr/proje/pruva-plaza/8111 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/manco-mimarlik/pruva-plaza/0 (13).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ali Manço<br>Mimarlık Ofisi : Manço Mimarlık<br><br>Karadeniz Ereğli’de bulunan karma kullanım yapının inşaatı 2015 yılında tamamlandı.<br><br><p>Man&ccedil;o Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Daha &ouml;nce Karadeniz Ereğli&rsquo;de iki farklı &ouml;l&ccedil;ekte projeyi birlikte tasarladığımız meslektaş ve yakın dost Mimar Fırat Eroğlu, il&ccedil;enin yeni adliye ve hastane yapıları ile gelişen S&uuml;leymanlar semtinde yer alan, ailesine ait arsa &uuml;zerinde bir proje geliştirme konusunu ofisimizin g&uuml;ndemine 2009 yılında getirdi. Ortaklaşa duyulan b&uuml;y&uuml;k heyecana karşın gerek kendisinin yurtdışında s&uuml;ren meslek yaşamı gerekse de komşu parselleri de katarak projeyi b&uuml;y&uuml;tme isteği nedeniyle s&uuml;re&ccedil; başta olduk&ccedil;a yavaş ilerledi. 4 farklı şahsa ait 5 bitişik arsanın birleştirilerek &uuml;zerinde gelir paylaşımı yolu ile bir proje geliştirilmesine karar verilmesi 2013 yılını buldu. Benzer işlerin hemen hepsinde t&uuml;m tasarım işlerinin doğrudan geliştirici/y&uuml;klenici firmanın &ccedil;&ouml;z&uuml;m ortaklarınca y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesine rağmen Fırat Eroğlu&rsquo;nun aracılığı ile mimari projeyi ofisimiz &uuml;stlendi.</p> <p>En başta karşılaştığımız zorluk, o g&uuml;nlerde Karadeniz Ereğli&rsquo;de uygulanan İstanbul&rsquo;dan olduk&ccedil;a farklı yapılaşma koşulları oldu. Daha &ouml;nce karşılaşmamış olduğumuz maksimum cephe genişliği kısıtlamasını kendi yaklaşımımız ile yorumlayarak getirdiğimiz yerleşim planı &ouml;nerileri başta il&ccedil;e belediyesi tarafından reddedildi. Bir&ccedil;ok farklı şemayı et&uuml;t ettikten sonra yapının arsaya yerleşimine &ouml;n onay alınabildi. Aynı zamanda arsa &uuml;zerinden ge&ccedil;en enerji nakil hattına yaklaşma uzaklıkları da yapı k&uuml;tlesi tasarımında aşmamız gereken bir başka alışılmadık kısıtlama oldu.</p> <p>&Ouml;n tasarım aşamasında arsa malikleri ve y&uuml;klenici firma g&ouml;r&uuml;ş ayrılığına d&uuml;şerek aralarındaki s&ouml;zleşmeyi feshetti, ancak kısa s&uuml;rede daha gen&ccedil; y&ouml;neticileri olan farklı bir firma ile anlaşıldı. Ortada &uuml;zerinde uzlaşılmış bir yapı işlevi olmaması nedeniyle proje konut ve ofis olarak defalarca baştan et&uuml;t edilip paydaşların g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne sunuldu. Hararetli tartışmaların sonucunda yapının mağaza, ofis ve konut fonksiyonlarının t&uuml;m&uuml;n&uuml; i&ccedil;ermesine karar verildi.</p> <p>Mağaza olarak planlanan zemin ve asma katın &uuml;zerinde yer alan konutlar ve ofislerin bulundukları b&ouml;l&uuml;mler ve dolaşım alanları ayrıştırıldı. Avukatlarca kullanılacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;len ofis b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne giriş ana yol tarafından, yeni adliye binasının tam karşısından, konut b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n girişi ise daha mahrem arka cepheden verildi.&nbsp;</p> <p>Ofis ve konut b&ouml;l&uuml;mleri, bitişik iki ayrı yapı izlenimi verecek şekilde kaydırıldı. B&ouml;ylelikle paralelkenar bi&ccedil;imli parsele izin verilen en b&uuml;y&uuml;k cephe genişliği i&ccedil;inde en uygun yerleşim sağlandı. Gerek mağaza katlarında, gerekse de normal katlarda hisse oranlarına uygun farklı boyutlarda 15 adet bağımsız b&ouml;l&uuml;m oluşturuldu.</p> <p>Kısıtlı bir alan i&ccedil;ine &uuml;&ccedil; farklı işlev ve iki farklı d&uuml;şey sirk&uuml;lasyonun başarıyla yerleştirilebilmesine rağmen bağımsız b&ouml;l&uuml;mlerin katlara dağılımı ve paylaşımı paydaşlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle i&ccedil;inden &ccedil;ıkılması son derece zor bir sorun halini aldı. Proje koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; &uuml;stlenen Fırat Eroğlu&rsquo;nun arabuluculuğu doğrultusunda yapılan sayısız revizyon sonucunda herkesi tatmin eden bir &ccedil;&ouml;z&uuml;me ulaşıldı.</p> <p>K&uuml;tledeki hareket ile yansıtılan işlev ayrımı farklı cephe malzemeleri ile daha da vurgulandı. Ticari işlevler olan mağaza ve ofisler koyu ve a&ccedil;ık gri renkte fiber &ccedil;imento, konutlar ise ahşap dokulu kompakt laminat paneller ile kaplandı. &Uuml;r&uuml;nlerin se&ccedil;iminde bakım istememeleri ve dokularını &ccedil;ok uzun s&uuml;re korumaları etkili oldu. Bağımsız b&ouml;l&uuml;mlerdeki &ccedil;eşitlilik normal katlarda farklı noktalarda ve genişliklerde a&ccedil;ılan pencere boşlukları ile ifade edildi. Aynı genişlikteki ofis pencerelerine ahşap dokulu, kayan g&uuml;neş kırıcılar ile hareket katıldı. T&uuml;m konut ve ofis birimlerinde balkon alanları yaratıldı, ısıtma-soğutma cihazı dış &uuml;niteleri buralarda yer alan nişlere gizlendi. &Ccedil;atı kaplaması i&ccedil;in mağaza cepheleri ve doğramalar ile uyumlu koyu gri renk kiremit tercih edildi. İl&ccedil;enin o d&ouml;nem ge&ccedil;erli plan notları teras alanları oluşturulmasına izin vermediği i&ccedil;in &ccedil;atı arası mahallere doğal ışık &ccedil;atı pencereleri yoluyla alındı.</p> <p>Gerek benzer hassasiyetleri paylaştığımız meslektaşımız Fırat Eroğlu&rsquo;nun başarılı koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; ve yapım denetimi, gerekse de sonradan işi devralan Arma İnşaat&rsquo;ın mimari projeyi ve malzeme se&ccedil;imlerini uygulamaya g&ouml;sterdiği b&uuml;y&uuml;k &ouml;zen sayesinde yapı tasarlandığı haline neredeyse tamamen uygun olarak tamamlandı. Bazı maliklerin mimariyi zedeleyecek bi&ccedil;imdeki tabela ve balkon kullanımları yine proje y&ouml;neticisi ve y&uuml;klenicinin korumacı tavrı ile belli &ouml;l&ccedil;&uuml;de &ouml;nlendi.&nbsp; &nbsp;</p> <p>Yapıyı Karadeniz Ereğli&rsquo;de &ouml;ne &ccedil;ıkaran farklı ve &ccedil;ağdaş mimari tasarım, t&uuml;m birimlerin rayicin &uuml;zerinde bedellerle satılması veya kiralanmasını sağladı.</p> Wed, 20 Sep 2017 14:10:00 +03 Volume İstanbul http://www.arkiv.com.tr/proje/volume-istanbul/8110 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/studio-vertebra/volume-istanbul/barlar_sokagi.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gencer Yalçın,Efe Kağan Hızar,Mehmet Bektaş,Nevzat Bardakçı<br>Mimarlık Ofisi : Studio Vertebra<br><br>Kurtköy’de tasarlanan Volume İstanbul, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın olması sebebiyle ofis yapılarının yoğunlaştığı bir bölgede konumlanmıştır. <br><br><p><span style="font-size: 13px;">Komşu olduğu aynı işleve sahip yapıların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;en, rekabet&ccedil;i bir yaklaşımla tasarlanan projenin &ldquo;hava mania&rdquo; b&ouml;lgesinde bulunması, farklı kotlara sahip bir arsada konumlanması, mod&uuml;ler b&ouml;l&uuml;nebilir kiralama alanlarının talep edilmesi gibi fakt&ouml;rler en &ouml;nemli tasarım kriterleri olarak ele alındı.</span></p> <p>Y&uuml;kseklik kurgusu, arsanın havalimanı hattı &uuml;zerinde yer almasından dolayı tasarımda etkin rol oynadı. Yapının asimetrik par&ccedil;alara sahip olacak şekilde tasarlanması, diyagonal bir hat olan y&uuml;kseklik limitinin maksimum kullanılmasını sağladı. Mod&uuml;ler sistem &ccedil;&ouml;z&uuml;mleriyle tasarlanan projede, aksların şaşırtılması ile k&uuml;tle hareketliliği sağlanarak dinamik bir yapılaşma elde edildi. Bu esneklik, satış ve kiralama gibi s&uuml;re&ccedil;leri kolaylaştırarak g&uuml;n&uuml;n ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re şekillenebilecek bir ofis yapısı oluşmasını sağladı.</p> <p>Giriş avlusunda vurgulanan peyzaj alanının &uuml;st katlardaki teraslara taşınmasıyla, yapının nefes alması sağlandı. Kapalı cam kutu plazalar yerine, dışarıyla etkileşimi cesaretlendiren &ouml;zel teraslar ve yeşil avluya sahip bir ofis projesi olan Volume İstanbul, giriş aksında yer alan avlunun hizmet ettiği t&uuml;m birimlere doğal aydınlatma ve iklimlendirme olanakları sağlamasıyla da &ouml;ne &ccedil;ıkıyor.</p> <p>B&ouml;lgede kentsel &ouml;l&ccedil;ekte bir meydan bulunmadığından, vaziyet planında yapı geri &ccedil;ekilerek ana caddedeki hareketliliği i&ccedil;eriye &ccedil;ekmek ama&ccedil;landı. Bu sayede &ccedil;evresiyle dinamik ilişki kuran bir meydan tasarlandı. Buluşma, kesişme noktası olarak kurgulanan meydan; kendine &ccedil;ekeceği insan trafiği sayesinde, &ccedil;evresindeki ticari birimlere fayda sağlıyor. B&ouml;ylelikle proje/kent ilişkisinde &ccedil;ift taraflı fayda sunan bir tasarıma imza atıldı.</p> <p>T&uuml;m bu referanslardan beslenerek şekillenen Volume İstanbul; şehirle diyaloğunu doğru kurmuş bir proje olarak hayata ge&ccedil;iyor.</p> Tue, 19 Sep 2017 17:48:04 +03 Küçükçekmece Arena Spor Kompleksi http://www.arkiv.com.tr/proje/kucukcekmece-arena-spor-kompleksi/8109 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/studio-vertebra/kucukcekmece-arena-spor-kompleksi/Küçükçekmece Arena (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gencer Yalçın,Antonio Mantelli,Mehmet Bektaş,Nevzat Bardakçı,Neşe Elmas Demiröz,Ayşenur Tatoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Studio Vertebra<br><br>Proje, Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi yanında yer alan futbol sahasının, daha kapsamlı bir spor kompleksine dönüşümüne hizmet etmektedir.<br><br><p>&Ccedil;alışma alanı, yanında yer alan g&ouml;steri merkezi ile birlikte d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş ve &ouml;nde yer alan meydan iki kompleksi birbirine bağlayan ana unsur olarak tasarlanmıştır.</p> <p>Arazide yer alan eski futbol sahası projede &uuml;st kata taşınıp, zemin kat diğer spor aktiviteleri i&ccedil;in uygun bir hale getirilmiştir.</p> <p>Zemin katta yapının geri &ccedil;ekilmesiyle ana giriş &ouml;zelleştirilmiş ve ihtiya&ccedil; duyulan a&ccedil;ık toplanma alanı bu meydanla sağlanmıştır.</p> <p>Farklı t&uuml;rlerdeki spor aktiviteleri farklı katlara yerleştirilerek, alan maksimum verimlilikte kullanılmıştır. Bu sayede kompleks &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; hizmet veren bir yapıya d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>En &uuml;st katta yer alan futbol sahası, aynı zamanda t&uuml;m kompleksin &ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml; işlevini taşımaktadır.</p> <p>A&ccedil;ık sahayı &ccedil;evreleyen şeffaf &ouml;rg&uuml;, dış y&uuml;zeyde yer yer alt kotlara inerek cephenin ana karakterini oluşturmuştur. Bu sayede altında yer alan meydanı da daha vurgulu hale getirmiştir.</p> Tue, 19 Sep 2017 17:20:21 +03 Ataşehir Belediyesi Kent Parkı http://www.arkiv.com.tr/proje/atasehir-belediyesi-kent-parki/8107 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/studio-vertebra/atasehir-belediyesi-kent-parki/AtasehirBelediyesiKentParki3.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Bektaş,Halil Meriç,Elif Nur Yarangümeli,Laura Leite<br>Mimarlık Ofisi : Studio Vertebra<br><br>İstanbul Ataşehir’de 61.095 metrekarelik bir alanda bulunan proje, bölgenin sosyal hayatına nitelikli bir zemin kazandırmak amacıyla birçok fonksiyonu içinde barındıracak şekilde tasarlanmış.<br><br><p>Studio Vertebra, projeyi anlatıyor:</p> <p>Projenin, bulunduğu b&ouml;lgede sosyal hareketliliği canlandırıp b&ouml;lgede bir &ccedil;ekim merkezi oluşturması hedeflenmiştir. Bu ama&ccedil;la yeme i&ccedil;me mekanları, sergi alanları, performans merkezi, gastronomi merkezi ve &ccedil;ocuklar i&ccedil;in etkinlik alanları gibi fonksiyonlar planlanmıştır.</p> <p>Nitelikli, b&uuml;y&uuml;k bir park olarak tanımlanabilecek projede, yapılaşma belli bir noktada toplanarak yeşil alan b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; sağlanmıştır.</p> <p>&Ccedil;oğunlukla tek katlı yapıların yer aldığı projede eğimden dolayı yer yer iki katlı yapılar kurgulanmıştır. End&uuml;striyel bir yaklaşım ile tasarlanan bu yapılarda geniş sa&ccedil;aklara, taş duvarlara ve &ccedil;elik kolonlara yer verilmiştir.</p> <p>Arazide yer alan mevcut eğim, yapıların kademeli olarak yerleşmesine imk&acirc;n sağlamıştır. Projenin ana odağı olan meydan ve etrafındaki birimler bodrum katta b&uuml;t&uuml;nleşerek b&ouml;lgenin otopark ihtiyacını karşılamıştır.</p> Tue, 19 Sep 2017 17:07:08 +03 Morini İstanbul http://www.arkiv.com.tr/proje/morini-istanbul/8051 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kontra/morini-istanbul/IMG_0946 kopya.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gülşah Cantaş<br>Mimarlık Ofisi : Kontra Mimarlık<br><br><br><br> Tue, 19 Sep 2017 17:05:00 +03 Konya Defterdarlığı Gelir Birimleri Hizmet Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/konya-defterdarligi-gelir-birimleri-hizmet-binasi/8091 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ahmet-alkan/konya-defterdarligi-gelir-birimleri-hizmet-binasi/0 (3).JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ahmet Alkan,Mustafa Kaş<br><br><br>Aşağıdaki metin, Ahmet Alkanın baskıya hazırlanan, "bu ülkede MİMAR OLMAK" adlı kitabından alınmıştır:<br><br><p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/7yNovru3EnE" width="730" height="315" frameborder="0"></iframe></p> <h3>II.13. Defterdarlık ve Vergi daireleri</h3> <p>&Ouml;zal kanunları hayatımıza dokunmaya devam ediyordu. 3194 sayılı yasadan sonra 3030 sayı &ldquo;B&uuml;y&uuml;k Şehirler&rdquo; ile ilgili kanun &ccedil;ıkarıldı. Konya&rsquo;da ilk aşamada &ldquo;B&uuml;y&uuml;kşehir&rdquo; kapsamına alınan şehirlerden biriydi. Bu gelişmenin mimarlar bakımından &ouml;nemi, 3194 sayılı yasa ile getirilen h&uuml;k&uuml;mlerin daha hızlı ve kolay uygulanabilmesinin &ouml;n&uuml; a&ccedil;ılmıştı. B&uuml;y&uuml;kşehirlere 3194 sayılı yasa ile verilen plan yapma ve yaptırma yetkisine ek olarak, kendi imar y&ouml;netmeliklerini yapma yetkisi verilmişti. Mesleğimizle ilgisiz gibi g&ouml;r&uuml;nen bir d&uuml;zenleme daha, bizim &ouml;n&uuml;m&uuml;ze mimarlık adına &ouml;nemli fırsatlar sunuyordu.</p> <h3>II.13.1 Planlama S&uuml;reci;</h3> <p>Maliye bakanlığının i&ccedil; b&uuml;nyesi ile ilgiliymiş gibi g&ouml;r&uuml;nen &ldquo;Maliye İdaresini Geliştirme&rdquo; fonunun kurulmasıyla, &Uuml;lke genelinde, maliye bakanlığının taşra teşkilatları (Defterdarlıklar) i&ccedil;in yeni bina yapımı hız kazanmıştı. Bu konuyu g&ouml;r&uuml;şmek &uuml;zere &ouml;nce Defterdarlıktan (Konya Defterdarı Nadir Bey), sonrasında da Gelirler Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; <sup>1</sup> Altan Tufan&rsquo;dan. Ankara&rsquo;da Altan Bey ve kadrosu ile projenin genel hatları &uuml;zerinde mutabakat sağladıktan ve kurumlar arasında yazılı antlaşmaları yaptıktan sonra &ccedil;alışmalara başladık. Bu projede yardımcı olarak kendime asistanlarımdan Mustafa Kaş&rsquo;ı se&ccedil;tim.</p> <p>İhtiya&ccedil; programı konusunda, Nadir Beyle, Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcıları ile ve o d&ouml;nem yeni projelerle ilgilenen Bilgi işlem Dairesi Başkanı Zekeriya Temizel <sup>2</sup> ile ayrıntılı &ccedil;alışmalar yaptık. Bilgisayar altyapısının hayatımıza ne denli bir yoğunlukla gelmekte olduğunu bu &ccedil;alışmalar sırasında biraz anladım, &ccedil;ok&ccedil;a hissettim!</p> <p>Yapılacak binanın arsası, Yeni Belediye binasının batısında, ona komşu, Konya&rsquo;nın yeni prestijli caddesi olan Vatan caddesinde bir k&ouml;şe parseldi. D&ouml;rt bir yanı b&uuml;ro binaları ile &ccedil;evrelenmiş ve yenileri de hızla yapılmaya devam ediyordu.</p> <p>Benim konsept olarak benimsediğim tavır, halkın doğrudan kullanacağı b&uuml;y&uuml;k kitlelerin girip &ccedil;ıkacağı Vergi daireleri &ccedil;ok katlı olmamalıydı. Kaldı ki Belediye Başkanımızın da ısrarla &ldquo;Belediye binasından daha y&uuml;ksek olmasın hocam&rdquo; ricası da (!) sık sık tekrarlanıyordu. Bu dengeleri g&ouml;zeterek yaygın denilebilecek, asgari ihtiya&ccedil;ları da karşılamak &uuml;zere, &ouml;n projenin ana ilkelerini belirledik;</p> <ul> <li>Arazi yoğun bir trafik arteri ile daha tali bir yolun kesiştiği kavşakta yer alıyordu. &Ouml;ncelikle her iki aksta da doğacak olan yoğun yaya trafiğini, taşıtın daha az yoğun olduğu tali yola y&ouml;nlendirmeliydik. Bu gerek personel gerekse vatandaş girişini tali yola almamızı tarif ediyordu.</li> <li>Yapının sembolik cephesi doğal olarak aynı zamanda g&uuml;ney cephesi olan Vatan Caddesi cephesi olmalıydı. Bu durumda protokol girişi de Vatan caddesinden olacaktı.</li> <li>Zemin ve zemine yakın katlar (1, 2, ve 3, m&uuml;mk&uuml;nse asans&ouml;rs&uuml;z &ccedil;ıkılabilen) olabildiği kadar vergi dairelerine ayrılmalıydı. &Uuml;st katlara daha &ccedil;ok kendi i&ccedil;inde &ccedil;alışan ve vatandaşın zorunlu olmadık&ccedil;a &ccedil;ıkmayacağı (doğrudan muhatap olmadığı) birimler yerleştirilmeliydi.</li> <li>Yeni yapılmakta olan binaların dış cephelerinde br&uuml;t malzeme tercih edilmeliydi. (Kaplama ne t&uuml;r olursa olsun, kara ikliminde bir s&uuml;re sonra d&ouml;k&uuml;l&uuml;p, sorun &ccedil;ıkarıyordu)<sup> 3</sup> </li> <li>Bu iki giriş arasındaki bağlantı, aynı zamanda iki yol arasında akışkanlığı ve ge&ccedil;işi de sağlayan bir &ldquo;i&ccedil; sokak&rdquo; olmalıydı. Sistemin yaya toplanma dağılma noktaları, (yatay ve d&uuml;şey) bu&nbsp; i&ccedil; sokak ile bağlantılı olmalıydı. <ul> </ul> </li> </ul> <p><br />Kendi i&ccedil;imizde (akademisyen dostlarımızın da katılımıyla) yaptığımız tartışmalar sonucu hazırladığımız, 4-6-8 katlı akışkan blokların &ouml;ne &ccedil;ıktığı &ouml;n projeyi maketi ile birlikte Bakanlığa sunduk. Hayır denilmedi. Sistem işliyordu. Ama bir şeyler eksikti&hellip; Evet de denilmedi. Biraz daha arayışlara devam etsek gibi bir noktada ayrıldım Ankara&rsquo;dan.</p> <p>D&ouml;n&uuml;şte Mustafa Kaş ile durumu yeniden değerlendirdik;</p> <p>&nbsp;&ldquo;Mustafa aslında bu ekibin ne istediğini biliyorum ben. Ama yapmak istemiyorum.&rdquo;</p> <p>&nbsp;&ldquo;İstediklerini biliyorsanız, neden yapmayalım Hocam?&rdquo;</p> <p>&nbsp;&ldquo;Bu ekibin tamamı ABD&rsquo;de uzun s&uuml;reler kalmışlar. Kafalarında bina dediğin zaman g&ouml;kdelenler şekilleniyor. Ama biz halkın yoğun kullanacağı bir kamu binası yapıyoruz. Bunun olabildiği kadar toprağa yakın olması l&acirc;zım. Ama sanırım onların kafasındaki binayı &ouml;nlerine koymadan da proje bitmeyecek.&rdquo;</p> <p>&nbsp;&ldquo;O zaman yapalım hocam. Belki de bizim d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;zden daha iyi olacak. Bence denemeliyiz.&rdquo;</p> <p>Aylardır bu proje ile yatıp kalkan beynim, şimdi yeni bir konseptin peşinde yeniden kendi i&ccedil;ine kapanıp d&uuml;ş&uuml;nmeye ve &ccedil;alışmaya başladı. Bu d&ouml;nemler adeta depresyona girmiş bir ruh hali i&ccedil;inde, dış d&uuml;nya ile bağlantılarımı minimuma indirip, &uuml;zerinde &ccedil;alıştığım proje dışında bir şey d&uuml;ş&uuml;nmeden yaşamaya alışmıştım. Bu hal yıllar i&ccedil;inde belirli bir dengeye gelse de değişmeden devam edecekti. Bir Fak&uuml;lte y&ouml;netim kurulu toplantısından &ccedil;ıktığım zaman, elimdeki k&uuml;&ccedil;&uuml;k kareli kağıdı Kaş&rsquo;a uzattım; Maliye Sarayını hayırlı olsun Mustafa.</p> <p>Kaş, kabiliyetli ve &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; bir Mimardı. &Ccedil;ok şey beklediğim g&ouml;zde asistanlarımdan biriydi. &Ouml;l&ccedil;eksiz &ccedil;iziktirilmiş bir kule katı ve bir normal kattan ibaret krokiyi alıp &uuml;zerinde &ccedil;alışmaya başladı. D&ouml;nersermaye at&ouml;lyesinde devam eden diğer projelerle birlikte ve &ouml;ncelikli olarak Maliye Sarayının yeni avan projesini hazırladık. Bu o g&uuml;n&uuml;n şartlarında T&uuml;rkiye&rsquo;de d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; y&uuml;ksek bina olarak tasarlanmış, 81,00 metre y&uuml;ksekliğinde ve sadece 24 katlı bir &ldquo;Y&uuml;ksek yapıydı.&rdquo;</p> <p><i>&ldquo;</i><b><i>Mimarlıkta Karar g&ouml;rsel &uuml;zerinden verilir!&rdquo;</i></b></p> <p>Avan projenin (hep yaptığımız gibi) 1/500 &ouml;l&ccedil;ekli bir maketini yaptık. &Ouml;ncelikle bir t&uuml;r &ouml;n eleme mekanizması gibi &ccedil;alışan Nadir Bey&rsquo;in &ouml;n&uuml;ne koyduk Maketi. Projeye &ccedil;ok bakan da yoktu zaten. Br&uuml;t beton-giydirme sentezi, d&uuml;şey bantların uzunluk etkisini de kullanan kule ile &uuml;zerine oturduğu yatay bantlarla tanımlanmış iki ve d&ouml;rt katlı, kuleyi &ccedil;evreleyen yaygın blokların b&uuml;t&uuml;nleşmesi &uuml;zerine kurgulanmış projeyi g&ouml;r&uuml;r g&ouml;rmez g&uuml;l&uuml;msedi Nadir Bey;</p> <p>&ldquo;İşte bu Hocam&hellip; Şunu baştan yapıp kendini de bizi de sıkıntıdan kurtarsana!&rdquo; Tesbitimiz doğruydu. New York veya Los Angeles&rsquo;ten bir esinti istiyordu zamanın Maliye b&uuml;rokratları.</p> <p>Yeniden Ankara&rsquo;ya gittik. Altan Bey&rsquo;e ve ekibine de projeyi anlattık:</p> <ul> <li>İki yol arasında yaya bağlantısını sağlayan i&ccedil; sokak &uuml;zerinde, Defterdarlık sergi ve fuaye salonu ile girişi iki katlı &ouml;n bloğun giriş katını, bu girişin &uuml;zerinde k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir toplantı-eğitim salonu ve defterdar odası ile ilişkili b&uuml;roları da birinci katını oluşturacaktı.</li> <li>Bu giriş ile genel girişi bağlayan sokak &uuml;zerinde kulenin &ccedil;ekirdeği (merdiven ve asans&ouml;rleri) yer alacaktı.</li> <li>Batı ve kuzey y&ouml;n&uuml;nde d&ouml;rt adet vergi dairesi konumlandı. Bu vergi dairelerinin iki adedine zemin kattan girilecek ve kendi i&ccedil;inde dubleks olacak, bunların &uuml;zerinde de yine kendi i&ccedil;inde dubleks olan ve ikinci kattan girilen diğer iki vergi dairesi planlanmıştı. Bu anlayış galiba Vergi dairelerinde bir ilkti. B&ouml;ylece, halkın yoğun kullanacağı vergi dairelerinde, kendi i&ccedil;lerinde yaşayan (kısmen bağımsızlaştırılmış) ve kulenin &ccedil;ekirdeğini kullanmadan erişilebilen bir &ccedil;&ouml;z&uuml;me ulaşıldı.</li> <li>D&ouml;rd&uuml;nc&uuml; kattan itibaren katta 600 m<sup>2</sup> alana sahip kule kısmı, b&uuml;rolar olarak ayrıldı. Kule etkisine ulaşabilmek i&ccedil;in (24 kata Belediye Başkanını zor ikna etmiştik. Daha y&uuml;ksek bir yapıya onay &ccedil;ıkmamıştı) bakı noktalarına da d&uuml;şey bantların yoğun algılanabileceği y&uuml;zeyleri g&ouml;sterebileceğimiz bir planlamayı se&ccedil;tik. Esasen arazinin şekli ve yer se&ccedil;imi kararlarımız da bize 60 derecelik a&ccedil;ılı (eşkenar &uuml;&ccedil;gen mod&uuml;lasyonunda) bir planlamayı dikte ettiriyordu. Arazinin bu doğal bi&ccedil;imlenmesini kullanmalıydık. </li> <li>Son kat restoran ve kafeterya olarak g&uuml;n i&ccedil;inde ve g&uuml;n&uuml;n sonunda kullanılabilecek sosyal alan olarak ayrıldı. Bu katlara hazır yemek gelişini veya kendi mutfağında pişirmek isterlerse malzeme ikmalini sağlayacak bir servis asans&ouml;r&uuml; tahsis ettik. Merdivenin kullanılması bu katlar i&ccedil;in son derece sınırlı ve ancak &ccedil;ok &ouml;zel hallerde olabilirdi. Bu durumda da yangın merdiveninin kullanılabileceğini &ouml;ng&ouml;rd&uuml;k. (Ruhuma işleyen Minimalist planlamanın b&uuml;t&uuml;n izlerini bu projede de g&ouml;rmek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Oysa daha rahat davranabileceğim bir kamu binası planlaması şansına sahip olmuştum. Ama hayır! İll&acirc; ki tasarruf&hellip; Her zaman, her yerde ve daima&hellip; Bu bizim kuşağın genetiğinde var sanırım&hellip;)</li> </ul> <h3>II.13.2. İhale S&uuml;reci ya da &ldquo;Korktuğunuz Başınıza gelir&rdquo;</h3> <p>Ankara&rsquo;dan uygulama projelerinin yapılması kararı ile d&ouml;nd&uuml;k. Herkes mutlu ve her şey &ccedil;ok g&uuml;zeldi. Hemen proje ekibini kurduk. Statik projeleri Yaşar Kaltak&ccedil;ı, mekanik tesisat projelerini Şefik Bilir, elektrik projelerini de Osman yapacaktı. Bu bizim ayrıldığım g&uuml;nlere kadar Fak&uuml;lte b&uuml;nyesinde uyumlu ve verimli &ccedil;alıştığımız aynı zamanda da &ccedil;ok iyi dost olduğumuz &ldquo;&ouml;zel&rdquo; grubumuzun kurulması anlamına gelecekti. Bu ekip y&uuml;ksek yapılar konusunda tecr&uuml;besizdi. Hepimizin ilk deneyimi olacaktı bu.</p> <p>Toplandık ve tartışmaya başladık. İlk sorun statik-mimari uyuşmazlığı olarak &ccedil;ıktı. Yaşar ısrarla kule ve az katlı blokların arasında &ldquo;farklı &ccedil;alışacak temel sistemlerini&rdquo; tanımlayabileceği bir a&ccedil;ık alan bırakılmasını istiyordu. Haklıydı. Ama benim bu boşluğu verebilecek arazim de yeterli değildi. Aynı zamanda fonksiyonlar arasında ortaya &ccedil;ıkacak kopukluğu da kullanıcı konforu bakımından istemiyordum. Yaşar T&uuml;rkiye turuna &ccedil;ıktı. Ne kadar y&uuml;ksek yapı varsa dolaştı. Yapılmakta olanların proje m&uuml;ellifleri ile g&ouml;r&uuml;şt&uuml;. Sonu&ccedil;ta bizim mimari projemize uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri geliştirdi. Kule ve yaygın blokların temel farklılıklarını d&uuml;şeyde hareket ederek, katlarda da kirişsiz d&ouml;şeme olarak, esnek bir kullanımı elde ettik.</p> <p>İkinci kavgamız (!) Şefik Hoca ileydi, doğal olarak. O da &ouml;zellikle havalandırma kanallarında geniş shaftlar talep ediyordu. Ama Minimalist mimarlık anlayışı buna da izin vermezdi doğal olarak. Dar a&ccedil;ıların oluşturduğu kullanılamayan alanları verdik Şefik hocaya. İ&ccedil; mek&acirc;n a&ccedil;ılarını d&uuml;zenlememize de yardımcı olacak artık alanları&hellip; Buralarda minimum alan kullanımı ve dar alanların nasıl verimli kullanılabileceğinin &ouml;rneklerini vererek, sistemi &ccedil;&ouml;zd&uuml; Hoca. Son derece kısıtlı imk&acirc;nlar, hen&uuml;z gelişmemiş teknolojik imk&acirc;nlarla ve sınırlı bir kadro ile ger&ccedil;ekleştirdik b&uuml;t&uuml;n bu &ccedil;alışmaları.</p> <p>Bu arada da hem yapılmış hem de yapılmakta olan &ouml;rnekleri toplayarak kendi alanında yeni &ccedil;&ouml;z&uuml;mler geliştiren<sup>4</sup> Şefik Bilir ve Yaşar Kaltak&ccedil;ı dostlarımı bir kez daha g&uuml;zel duygularla yad ediyorum.<sup>5</sup></p> <p>Osman Hoca uyumlu kişiliği ve sessizce işini yapan iş disiplini ile ekibe katkı verdi. Uygulama projelerini tamamladık. Nadir Bey ihale &ccedil;alışmalarına hemen başladı.</p> <p>Bir sabah Nadir Bey&rsquo;den davet aldım. G&ouml;r&uuml;şt&uuml;k. Projenin kontroll&uuml;k hizmetlerini de yapmamızı talep ediyordu. İhale s&uuml;recinde de teknik desteğin bu kapsamda hemen başlamasına ihtiyacı vardı. İhale dosyası &uuml;zerinde &ccedil;alışmaya başladık. Ankara&rsquo;dan gelen ihale talimatında bir gariplik vardı. İhale dosyası proje b&uuml;t&uuml;n&uuml; i&ccedil;in tanzim edilmiş fakat iki etaplı bir ihale &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;, &Ouml;ncelikle ilk 12 katın ihalesi yapılacak, ikinci bin ihale ile ara verilmeden kulenin son 12 katı tamamlanacaktı. Kafam karışmıştı. Defterdar&rsquo;a endişelerimi anlattım;</p> <p>&ldquo;Bu proje bir b&uuml;t&uuml;nd&uuml;r. &Ouml;zellikle de projenin kat y&uuml;ksekliklerinde yapılacak bir değişiklik veya yarım kalması son derece sıkıntılı bir durum ortaya &ccedil;ıkarır. Eğer 10-12 katlı bir yapı olarak kalacaksa bu proje, ben mimari proje bedeli istemiyorum. Bu kat y&uuml;ksekliğine uygun yeni bir proje hazırlayalım.&rdquo;</p> <p>&ldquo;Olur mu Hocam. Bu proje &ccedil;ok beğenildi. Sadece Maliye B&uuml;rokratları değil, Sayın Başbakan da, Maliye Bakanımız da projeyi incelediler ve beğendiler. Proje tamamlanacak. İşin maddi boyutları &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k! Bakanlıkta Altan Beyin aleyhinde olan bir grup, Fonun b&uuml;t&uuml;n imk&acirc;nları Konya&rsquo;ya aktarılıyor. B&ouml;lgecilik yapılıyor gibi bir yıpratma kampanyası başlatmışlar. Rakamı k&uuml;&ccedil;&uuml;k tutmak i&ccedil;in b&ouml;yle bir yol bulundu. Siz bunu dert etmeyin. Tabii ki b&ouml;yle bir proje yarım uygulanamaz.&rdquo;</p> <p>İhale s&uuml;reci devam etti. Maliye akanlığının işe girmesini istediği bazı firmalar (Koray inşaat, Emek İnşaat gibi) Konya&rsquo;da iş yapmak istemediklerini bildirdiler. Sonu&ccedil;ta İhsan Doğramacı&rsquo;nın (Hacettepe Vakfı&rsquo;nın) TEPE İnşaat&rsquo;ı ilk taahh&uuml;t işini yapmak &uuml;zere ihaleyi aldı. Projelendirildiği gibi işe başlandı ve ihale edilen b&ouml;l&uuml;m yapıldı.</p> <p>Yapım aşamasında karşı karşıya kaldığımız bir takım oldu-bittiler yapının &ouml;zellikle dış cephesinde bana &uuml;z&uuml;nt&uuml; veren değişiklikler getirdi. Hayatında ilk defa &ldquo;Kamu adına mesleki kontroll&uuml;k&rdquo; yapan d&ouml;rt gen&ccedil; insanın, g&uuml;&ccedil;l&uuml; kurumsal yapılarla kolay baş edemeyeceğini &ouml;ğrendik bu s&uuml;re&ccedil;te. Fakat benim korkum daha b&uuml;y&uuml;kt&uuml;. İhalenin birinci aşamasının sonu yaklaşıyor ama ikinci aşamanın ihalesi i&ccedil;in adım atılmıyordu. Nadir Bey, bana iyi dileklerini aktaran ve tepkilerimi kontrol eden &ldquo;babacan&rdquo; rol&uuml;ndeydi şimdi.</p> <p>Birinci aşamanın sonuna yakın, Bilgi işlem Daire Başkanı (Zekeriya Temizel) ve arkadaşları şantiyeye geldiler. Ekip şantiyeyi gezerken, Zekeriya Beyle yalnız kaldık;</p> <p>&ldquo;Hocam size bir k&ouml;t&uuml; haberim var. Yukarıda işler karıştı. İkinci etabın ihalesini şimdilik yapamıyoruz. Biliyorum bu binanın b&ouml;yle kalması proje mimarı olarak sizin, işin sahibi olarak bizim i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir &uuml;z&uuml;nt&uuml; kaynağı. Bunu muhakkak tamamlayacağız. Ama bize biraz zaman tanımalısınız. Israrcı olursanız, Benim de Altan Beyin de başını yiyecekler. Benim i&ccedil;in hava hoş. Her sonuca hazırım. Ama Altan Bey bu &Uuml;lkeye l&acirc;zım&hellip;&nbsp; Değerli bir insan&hellip; Karar sizin Hocam.&rdquo; Başımdan aşağı kaynar sular değil, kaynar katranlar d&ouml;k&uuml;lm&uuml;şt&uuml;. Bu projenin asla tamamlanamayacağını biliyordum. İlk aşamada korktuğum başıma gelmişti. Konya&rsquo;nın tam merkezinde, her g&uuml;n Konyalı&rsquo;nın yarısının ge&ccedil;tiği bir kavşakta 24 kat olarak planlanmış ama 12 katı yapılmış yarım bir bina! Olacak iş değildi! Ama oldu&hellip; Uygulanamayan nerv&uuml;rl&uuml; br&uuml;t beton cephe detaylarından, giydirme cephe uygulamalarından &ccedil;ok daha ağırı gelmişti şimdi. Bacaklarım dizlerimden kesilip ortalıkta bırakılmış gibi hissettim kendimi. Ama yapacak bir şey yoktu.</p> <p>Mesleki kontroll&uuml;k hizmetlerine ince işler aşamasında devam etmedik. Binanın &ouml;n&uuml;nden bile ge&ccedil;mek istemiyordum ama &ouml;zel ofisimin de, Fak&uuml;ltenin de tam karşısındaydı Maliye Sarayı. Ya da bacakları kesilip meydana dikilmiş Ahmet Hoca!</p> <p><span class="fotograf-yazi">(1) Altan Tufan Maliye Bakanlığının iyi yetişmiş parlak, &ouml;nemli b&uuml;rokratlarından biriydi ve Konyalıydı. Erken yaşta kaybettiğimiz değerlerden biridir. Rahmetle anıyorum.<br /></span><span style="font-size: 12px;">(2) Daha sonra birlikte parlamentoda g&ouml;rev yaptık ve Zekeriya Bey Maliye Bakanlığı g&ouml;revini &uuml;stlendi. Batı &uuml;lkelerinin &ccedil;oğunluğunda var olan ve kara para ile m&uuml;cadelenin &ldquo;olmazsa olmazı&rdquo; gibi g&ouml;r&uuml;len </span><b style="font-size: 12px;">&ldquo;Nereden Buldun&rdquo;</b><span style="font-size: 12px;"> yasası onun pırıltılı siyasi hayatının yıldızını s&ouml;nd&uuml;rd&uuml; sanırım.<br /></span><span style="font-size: 12px;">(3) &Uuml;lkemizde yeni yapılan y&uuml;ksek binaların; İş Bankası, Sabancı Yurdu, Yıldız &Uuml;niversitesi k&uuml;lt&uuml;r merkezi vb. br&uuml;talist akımın &ouml;rnekleri olarak yapılmış olması ve Esat Suher Hocanın, </span><b style="font-size: 12px;">&ldquo;karasal iklimde cepheye kaplama yapmayın&rdquo;</b><span style="font-size: 12px;"> telkinleri de sanırım bilin&ccedil;altımı etkilemişti.<br /></span><span style="font-size: 12px;">(4) Şefik Hoca yaptığı işin &ouml;nemini geliştirdiği y&ouml;ntemin bir başka meslektaşı tarafından yıllar sonra makale yapılması &uuml;zerine fark edecekti.<br /></span><span style="font-size: 12px;">(5) Şefik Hoca zaman i&ccedil;inde B&ouml;l&uuml;m Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekanlık ve uzun s&uuml;re Rekt&ouml;r Yardımcılığı g&ouml;revlerinde Konya&rsquo;ya ve Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesine &ouml;nemli hizmetler verdi.<br /><br /></span><span style="font-size: 12px;">* Yaşar Hoca da hem İnşaat M&uuml;h. B&ouml;l&uuml;m&uuml; Başkanı hem de bir musikişinas olarak, Konservatuar M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nde yıllarca &ouml;nemli katkılar sağladı.</span></p> Tue, 19 Sep 2017 16:10:00 +03 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Misafirhanesi http://www.arkiv.com.tr/proje/eti-maden-misafirhanesi/8101 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ven-mimarlik/eti-maden-isletmeleri-genel-mudurlugu-istanbul-misafirhanesi/cephe_etimaden-1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gül Güven,Recep Aygın,Gamze Güven,Figen Zorlu,Gülistan Durmaz,Fatih Erduman,Melis Yalçın<br>Mimarlık Ofisi : VEN Mimarlık<br><br>VEN Mimarlık, iç mekan ve cephe tasarımı projesini anlatıyor:<br><br><p>Proje, &uuml;&ccedil; b&uuml;y&uuml;k imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul&rsquo;un tarihi merkezinde eşsiz bir k&uuml;lt&uuml;rel birikimi barındıran ve t&uuml;m d&uuml;nya i&ccedil;in ortak bir miras değeri taşıyan Tarihi Yarımada'da, Atat&uuml;rk Bulvarı &uuml;zerinde bir yapısal g&uuml;&ccedil;lendirme ve yenileme projesidir.</p> <p>Yakın &ccedil;evresinde korunması gerekli ve tescilli bir &ccedil;ok tarihi ve arkeolojik eserler bulunan yapı, 1974 yılında inşaa edildiği tarihten bug&uuml;ne sahibi Eti Maden İşletmeleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; tarafından misafirhane ve hizmet binası olarak kullanılmaktadır. &nbsp;Misafirhane kullanımı korunarak g&uuml;n&uuml;m&uuml;z kullanıcı ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda yenilenecek yapıda, &ccedil;ağdaş bir yaklaşımla cephe tasarımı yapılmıştır. Bu bağlamda, yarımadayı tehdit edecek kadar yaygınlaşan; ne olduğu belirsiz silmelerden, profillerden oluşan, ne İstanbul ne de Tarihi Yarımada ile ilgisi olmayan s&ouml;zde neoklasik, kitsch cephe yenilemelerine proje ile eleştirel bir yaklaşım sergilenmiştir.</p> <p>Yapının bulunduğu Atat&uuml;rk Bulvarı&rsquo;nın &uuml;zerindeki komşu binalar bulvar boyunca aralıksız devam eden yedi katlı bitişik nizam yapı d&uuml;zeni i&ccedil;inde kimliksiz olduğu kadar niteliksiz ve bakımsız bir mimari doku oluşturuyor.</p> <p>Cephe tasarımındaki temel yaklaşım bor minerallerinin beyaz kristalize g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;n&uuml;&nbsp; yenilenecek cepheye taşımak olmuştur. Eti Maden İşletmeleri Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; &uuml;lkemiz bor minerallerinin &uuml;retilmesi, işletilmesi ve pazarlanması g&ouml;revini yerine getiren bir kamu kuruluşudur. 33 cm genişliğindeki mod&uuml;llerden oluşan beyaz opal U cam duvarlar bor madenlerinin kristalize g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; &ccedil;ağrıştırır. İ&ccedil; mekanda ise b&uuml;t&uuml;n cephe duvarları yarı saydam bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; oluşturur; ışık i&ccedil;eri alınır ama i&ccedil; mekan g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; dışarıya verilmez. Cephede elde edilen yalın ifade, Tarihi Yarımada dokusunda m&uuml;tevazi&nbsp; bir duruş sergiler.</p> <p>U cam sistemi hem g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlayarak, hem de yalıtım değerleriyle yapının enerji verimliliği artırır. &Ouml;te yandan bulvar &uuml;zerindeki trafiğin yarattığı ses kirliliğine karşı da akustik bir yalıtım oluşturur. Beyaz opal U cam duvara entegre a&ccedil;ılır kanatlı şeffaf vizyon cam alanlar ise misafirler odalarının manzaraya a&ccedil;ılımını sağlar.</p> <p>Cepheden gelen kristalize ifade yapının zemin katında yer alan resepsiyon ve lobi alanlarının d&uuml;zenlenmesinde devam ettirilir. Yapının bodrum katında, arka cephede bulunan i&ccedil; bah&ccedil;eyle bağlantılı ve 48 kişiye hizmet edebilecek yemek yeme b&ouml;l&uuml;m&uuml;, gerekli depolama alanlarıyla birlikte mutfak, &ccedil;ocuk oyun alanı, ve diğer servis alanları bulunur. Birinci katta yer alan&nbsp; 16 kişilik toplantı ve kabul odası ile &ccedil;alışma odası kurumun hizmet ihtiya&ccedil;ları i&ccedil;in ayrılmıştır. Toplam 5 adet olan yatak katları ikinci katdan başlar ve biri engelliler i&ccedil;in d&uuml;zenlenmiş olmak &uuml;zere toplam 33 oda kapasitesi vardır.</p> <p>Tarihi Yarımada'da tescilli tarihi ve arkeolojik eserlerle birarada bulunan ve korunmaya değer bulunmayan niteliksiz eski yapıların tarihi &ccedil;evreye karşı duyarlı olarak yenilenmesi, yenilenme sonucunda g&uuml;ncel fonksiyonların karşılanması ve bu yenilemenin &ccedil;ağdaş bir yaklaşımla yalın bir dille tasarlanması projenin &ouml;ne &ccedil;ıkan unsurlarıdır.</p> Tue, 19 Sep 2017 11:17:05 +03 THY Uçuş Eğitim Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/thy-ucus-egitim-merkezi/8099 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tago-449508167/thy-ucus-egitim-merkezi/thy (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : TAGO Mimarlık<br><br>Tago Architects, Türk Hava Yolları için 18 simülasyon cihazını içinde barındıracak yeni simülasyon merkezini tasarladı. <br><br><p>TAGO Architects, projeyi anlatıyor:</p> <p>Yapı, aynı zamanda hostes, kabin ve u&ccedil;uş eğitim merkezleri gibi &ccedil;ok &ccedil;eşitli u&ccedil;uş eğitim birimlerini de i&ccedil;ermesiyle b&ouml;lgede &ouml;nemli bir eğitim turizmi merkezi olacak.</p> <p>THY U&ccedil;uş Eğitim Merkezi (Flight Training Centre) i&ccedil;in, teknikle estetiği harmanlayan ve zaman i&ccedil;erisinde ihtiyaca g&ouml;re b&uuml;y&uuml;t&uuml;lebilecek bir yapı tasarımına imza atan TAGO Architects, binanın &ouml;n cephesinde eğitim alanları ve lobiyi konumlandırırken, daha teknik g&ouml;r&uuml;nen hangar kısımları ve destek birimlerini ise binanın arka cephesine gizledi. Tasarımın en belirgin &ouml;zelliği olan u&ccedil;uşu &ccedil;ağrıştırmasını; cephede kullandığı dinamik formlar, u&ccedil;ak kanadını andıran perfore malzemeler ve aşağıdan yukarıya doğru b&uuml;t&uuml;n formu saran amorf yapı sayesinde elde etti. TAGO Architects, tasarladığı şeffaf eğitim birimlerinde cephe malzemesi ve renkleriyle T&uuml;rk Hava Yolları&rsquo;nın kurumsal kimliğini yansıtırken, tasarımda yakaladığı yatay etkiyle de, binanın sanki sabit değil de hareket halindeymiş&ccedil;esine bir dinamiklikte algılanmasını ve hız kavramını yansıtmasını sağladı. B&ouml;ylece kurumu yansıtan forma sahip bir eğitim yapısı tasarımına imza attı.</p> <p>Taşıyıcı sistemi beton &ndash; &ccedil;elik karkas olan yapı, g&ouml;rsel ve mimari anlamda işlevsel ve etkileyici tasarımının yanı sıra, elektro-mekanik olarak da son teknolojiyle donatıldı. B&uuml;nyesinde barındırdığı &ouml;zel sim&uuml;lat&ouml;r cihazlarının gerektirdiği sabit iklimlendirme gibi ihtiya&ccedil;lar y&uuml;ksek otomasyon ile projeye entegre edilerek &ccedil;&ouml;z&uuml;mlendi.</p> <p>TAGO Architects, bulunduğu &ccedil;evredeki konut b&ouml;lgesinin g&ouml;r&uuml;ş alanını kapatmayacak şekilde tasarladığı binada teknik anlamda b&uuml;t&uuml;n ihtiya&ccedil;ları karşılayacak bir y&uuml;kseklik elde etmeyi başardı. Bu anlamda, bulunduğu &ccedil;evreyle uyumlu bir tasarım ortaya &ccedil;ıkararak arazinin dezavantajlı gibi g&ouml;r&uuml;nen koşullarını avantaja &ccedil;evirdi.</p> <p>THY U&ccedil;uş Eğitim Merkezi binasının, bir yandan Yeşilk&ouml;y&rsquo;de eski bir konut semtine, diğer yandan da havalimanına komşu olması sayesinde, konut b&ouml;lgesine bir ara kesit oluşturarak b&ouml;lgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. İstanbul Florya semtinde THY eski sim&uuml;lasyon binası karşısında yapımına başlanan eğitim merkezinin, uzun yıllar boyunca gerek T&uuml;rk Hava Yolları pilotları ve pilot adaylarına, gerekse de yurt dışından bu hizmeti almaya gelen yabancılara hizmet vererek ciddi miktarlarda gelir sağlaması hedefleniyor.</p> Tue, 19 Sep 2017 11:11:04 +03 Maldivler Spor Kompleksi http://www.arkiv.com.tr/proje/maldivler-spor-kompleksi/8098 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/tago-449508167/maldivler-spor-kompleksi/TagoArchitects(1).jpg.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : TAGO Mimarlık<br><br>Tago Architects, AGT Constructions iş birliği ile Maldivler’in Hulhumale Adası’nda, bünyesinde spor salonu, antrenman sahaları, otel, konut, kongre merkezi ve ticari fonksiyonlar barındıran bir spor kompleksi tasarladı.<br><br><p>TAGO Mimarlık projeyi anlatıyor:</p> <p>Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan, 22.300 metrekarelik &ldquo;Maldivler Spor Kompleksi&rdquo;nin tamamlandığında, &ccedil;ok fonksiyonlu yapısı ile yapay ada Hulhumale&rsquo;nin gelişimine &ouml;nemli katkılarda bulunması bekleniyor.&nbsp;</p> <p>Ada &uuml;zerinde iki ayrı ana k&uuml;tle olarak tasarlanan Maldivler Spor Kompleksi&rsquo;nde ana işlev ve işletmeye dair fonksiyonlar birbirinden ayrılarak, b&uuml;y&uuml;k k&uuml;tlede ana spor salonu, antrenman sahaları ve serbest dinlenme alanlarına; k&uuml;&ccedil;&uuml;k k&uuml;tlede ise otel, konut fonksiyonları, satış birimleri ve kongre salonuna yer verildi. İki yapı bloğu arasında oluşturulan sokak dokusu, kompleksin bir b&uuml;t&uuml;n olarak algılanmasını, &ccedil;eşitli işlevlerde ge&ccedil;işlilik sağlanmasını ve ortadaki yol alanının meydanlaşarak kullanılmasını sağladı.&nbsp;&nbsp;</p> <p>1500 kişilik seyirci kapasitesine sahip spor salonunun yer aldığı b&uuml;y&uuml;k k&uuml;tle, yanı sıra genel kullanıma a&ccedil;ık olarak, 2 kat y&uuml;ksekliğinde tasarlanan transparan fuayeyi, antrenman sahalarını, masa tenisi, bilardo ve bowling alanları ile bir kafeyi b&uuml;nyesinde barındırıyor. Basketbol, hentbol, futsal ve netbol m&uuml;sabakaları i&ccedil;in uygun b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki ana spor salonu, gerektiğinde ikiye b&ouml;l&uuml;nerek iki ayrı basketbol sahası ya da konser alanı olarak kullanılabiliyor. Kompleks i&ccedil;inde yer alan antrenman alanları ise 1 basketbol, 1 netbol, 1 hentbol, 1 futsal, 2 adet voleybol, 2 adet squash ve 5 adet badminton sahalarından oluşuyor. Klinik ve gym alanları giriş katta, spor merkezi y&ouml;netimi ve VIP odası ise &uuml;st katta konumlanıyor.&nbsp;</p> <p>Tago Architects tarafından Maldivler Spor Kompleksi b&uuml;nyesinde tasarlanan &ldquo;Otel&rdquo;, i&ccedil; ve dış mekanların akıcı birlikteliğinden doğan bir b&uuml;t&uuml;n olarak ele alındı. Ticari birimler ile otel lobisi arasında kalan avlu, fuaye ve a&ccedil;ık kokteyl alanı olarak işlevlendirildi. İlk katları otel m&uuml;şterilerine ayrılmış olan ana binanın &uuml;st katları ise rezidans kullanıcılarına tahsis edildi. Otelin kahvaltı mutfağı ve kafe alanı, spor kompleksinin t&uuml;m kullanıcılarına servis verecek şekilde konumlandırıldı.</p> <p>Kompleks b&uuml;nyesinde yer alan kongre merkezi, hem kongre organizasyonlarına hem de oturma d&uuml;zeninde 1000, kokteyl d&uuml;zeninde ise 2000 misafirin ağırlanabileceği davetlere ev sahipliği yapabilecek &ccedil;ok ama&ccedil;lı bir salon şeklinde; ticari birimler ise kendi i&ccedil;lerinde bir pasaj konseptinde tasarlandı.</p> Tue, 19 Sep 2017 10:59:20 +03 Pırlanta Koru Peyzaj Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/pirlanta-koru-peyzaj-projesi/8097 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/p2-tasarim/pirlanta-koru-peyzaj-projesi/14.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Betül Karakaya,Ayça Keskin,Gülnihal Koparal,Dilara Özkaymaz<br>Mimarlık Ofisi : P2 Tasarım<br><br>Çamoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Pırlanta Koru sitesindeki 10 villanın ortak kullanım alanları ve özel bahçelerin peyzajı P2 Tasarım tarafından tasarlandı.<br><br><p>P2 Tasarım, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstanbul &Ccedil;amlıca'da 5 adet yapı bloğu i&ccedil;erisinde 10 adet villadan oluşan proje; ortak kullanım alanı ve villalara ait &ouml;zel bah&ccedil;elerden oluşmaktadır. Projenin bitkisel ve yapısal tasarımında, adını &Ccedil;amlıca Koru&rsquo;sundan alan &lsquo;Koru&rsquo; fikrini koruyan yoğun ağa&ccedil; dokusu &ouml;nerilmiş; yılın her mevsiminde farklı t&uuml;rde bitkilerin a&ccedil;ma zamanlarının deneyimlenmesi, işlevsel, canlı ve her noktası ile yaşanan mekanlara sahip olması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Ortak kullanım alanı i&ccedil;erisinde &ouml;zel olarak tasarlanan dikey bah&ccedil;e, su duvarı ve havuz yapısının yanı sıra, &ccedil;ocuk oyun alanı, y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolları ve kullanıcıların bir araya gelebilecekleri oturma alanı tasarlanmıştır. Tasarlanan dikey bah&ccedil;enin, girişte şık bir intiba bırakması ama&ccedil;lanmıştır. Dikey bah&ccedil;enin arka y&uuml;zeyinde oluşturulan su duvarı ve devamındaki havuz ise, hem kullanıcıların ortak alandaki mahremiyetleri sağlanmış; hem de suyun sakinleştirici etkisiyle doğal ve saklı bir bah&ccedil;e yaratılmıştır. Bu alanı &ccedil;evreleyen y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolunda kullanılan bazalt adım taşları ve &ccedil;akıl taşları ile tasarlanmış, aydınlatmalar ile birlikte peyzajın; cephelerle b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k ve uyum i&ccedil;inde olması hedeflenmiştir. Y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yoluna eşlik eden huş ağa&ccedil;ları, manolyalar, s&uuml;s kirazları, limonlar, serviler ve zeytin ağa&ccedil;ları vb. bir&ccedil;ok farklı t&uuml;r bitkilerle yaz kış deneyimlenebilecek g&ouml;rsel bir alan yaratılmıştır.</p> <p>&Ouml;zel bah&ccedil;elerin veranda &ouml;nlerinde kullanılan otsu bitkiler, ayırıcı olarak kullanılarak hoş bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; ve ses etkisi sağlamıştır. Verandaların yanlarında bulunan &ccedil;im alanlar ise bambu ve y&uuml;ksek &ccedil;alı t&uuml;rleriyle &ccedil;evrelenerek sınırlandırılmıştır. Ayrıca her konutun i&ccedil; bah&ccedil;elerinde oluşturulan zen bah&ccedil;elerinde kullanılan Japon ak&ccedil;aağa&ccedil;ların &ouml;zel aydınlatma tasarımıyla, kullanıcıların mahrem ve dingin bir a&ccedil;ık alana sahip olmaları sağlamıştır.</p> <p>2016 Ağustos ayında başlanan projenin uygulamaları, 2017 Şubat ayında tamamlanmıştır.</p> Tue, 19 Sep 2017 09:52:54 +03 3. Mansiyon, İç Anadolu Bölgesi (Eskişehir), 7 İklim 7 Bölge - Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/3-mansiyon-ic-anadolu-eskisehir-7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/8085 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/noname-studio/3-mansiyon-ic-anadolu-bolgesi-7-iklim-7-bolge-yarismasi/00 (kapak).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Görkem Güvenç,İbrahim Anıl Biçer,Emre Engin,Deniz Kurt Ertaş<br><br><br>Mimari ve kentsel tasarım, proje raporu:<br><br><p class="BasicParagraph">Konut, kent dokusunun en temel bileşeni, iskeletidir. Dolayısıyla kentler değerlerini konutlara bor&ccedil;ludur. Ev ise, toplum alışkanlıkları ve &ccedil;evre değerlerinin kesişiminde, mek&acirc;nın belki de en esnek halidir. Ev, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z kentlerinin kısıtlayıcı koşulları nedeniyle tekd&uuml;zeleşme, doğadan kopma, ulaşım zorlukları, estetikten yoksunluk gibi pek &ccedil;ok olumsuzlukla karşı karşıyadır. Dolayısıyla bu etmenler insan psikolojisini doğrudan etkiler.</p> <p class="BasicParagraph">Projede g&ouml;zetilen ilkesel kararlarla;</p> <ul> <li>Standardizasyon- monotonluk yerine k&uuml;lt&uuml;rel mirasın s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesine olanak sağlamak, esneklik ve ortak estetik değerlerin ve mek&acirc;nsal belleğin yaratılması</li> <li>Etaplandırılmış proje - zamanla ortaya &ccedil;ıkabilecek ihtiya&ccedil;ların projeye adaptasyonu ve monotonluğun &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;mek</li> <li>G&uuml;ndelik hayat koşullarının (&uuml;retim-t&uuml;ketim ilişkileri) olabildiğince yakın &ccedil;evrede planlanması gece g&uuml;nd&uuml;z n&uuml;fus farkının en aza indirgenmesi</li> <li>Mahremiyet ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k gibi psikolojik alanların, peyzaj değerleri kullanılarak mahalle &ouml;l&ccedil;eğinde tanımlanabilmesi - Yeşil alanların moral değeri</li> <li>Yeşil alanların &uuml;retime ve g&uuml;ndelik hayat pratiğine katılarak s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik anlamında yeni koşullar aranması (ekonomik, ticari, eğitim, vb alanlarda)</li> <li>Yeşil alanların ve k&uuml;lt&uuml;rel mirasın pastoral değerinin &ouml;nemli bir estetik veri olarak g&ouml;zetilmesineticesinde bireyin kamusal alan ve kenti yorumlanma &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ve sahiplenme bilincinin arttırılması hedeflenmiştir.</li> </ul> <p class="BasicParagraph">Eskişehir, İ&ccedil; Anadolu B&ouml;lgesi&rsquo;ndeki konumuyla ve tarihsel nitelikleriyle &ouml;zg&uuml;n bir Anadolu kentidir. Bu kentsel bağlam proje yaklaşımı i&ccedil;in &ouml;nemli ipu&ccedil;ları oluşturmuştur.</p> <h3 class="BasicParagraph">Tasarım İlkeleri</h3> <h4 class="BasicParagraph">1.&nbsp;&nbsp; Tarihi İzlerin Belirlenmesi:</h4> <p class="BasicParagraph">Odunpazarı Mahallesi&rsquo;ndeki tescilli sivil mimarlık &ouml;rneklerinin irdelenerek mimari &ouml;l&ccedil;ekte, yapıların k&uuml;tlesel boyutlarının ve plan kurgularının bu izler &uuml;zerinden oluşturulması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p class="BasicParagraph">Şemalarda izlenecek olan aşamaların topoğrafya ve y&ouml;n verilerinden yola &ccedil;ıkarak mahalle &ouml;l&ccedil;eğinde projeye adaptasyonu sağlanmıştır. Sokak kurgularında &ouml;zellikle planimetrik d&uuml;zeyde farklılıklar (esneklik kavramı), boyut (cephe estetiği), standardizasyon (cephe ritimleri) &ouml;nemsenmiştir.</p> <p class="BasicParagraph">Sanat at&ouml;lyeleri, sergi salonları, yeşil alanlar, vb. a&ccedil;ık alanların konutlarla birlikte yer almasıyla fonksiyonel farklılıklar g&ouml;zetilerek sokağa canlılık getirilmesi ama&ccedil;lanmıştır. Karma işlevleri b&uuml;nyesinde barındıran bu uygulamanın uzun vadede kent b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne yayılması hedeflenmiştir.</p> <p class="BasicParagraph">Bu yaklaşım (farklı fonksiyonların birlikteliği) kentsel belleğin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesine &ouml;nemli bir katkı sağlayacaktır.</p> <h4 class="BasicParagraph">2. Doğal Potansiyellerin Kentsel Yaşama Katılması:</h4> <p class="BasicParagraph">&nbsp;</p> <ul> <li>At&ouml;lyeler: M&Ouml; 9.yy&rsquo;da Frigler, ormanlık bir alan olan Eskişehir ve &ccedil;evresine yerleşmiş; ahşabı kullanarak bina yapımında ve mobilya kakmacılığında ustalık kazanmışlardır. Eskişehir hala mobilyacılık konusunda &uuml;lke genelinde &ouml;nemli bir yere sahiptir.&nbsp;&nbsp; Projede yer alan &ccedil;eşitli at&ouml;lyeler sayesinde, hem ahşap konusundaki zanaatların tekrar yaşam bularak k&uuml;lt&uuml;rel mirasın s&uuml;rekliliğinin sağlanması hem de kentsel yaşam kalitesinin artması hedeflenmektedir. &Ouml;nerilen fonksiyonlar ekonomik anlamda da s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir değerler taşımaktadır.</li> <li>Botanik Bah&ccedil;eler: Eskişehir ayrıca flora bakımından da olduk&ccedil;a zengindir. İl sınırları i&ccedil;inde 2000&rsquo;e yakın bitki t&uuml;r&uuml; doğal yayılış g&ouml;stermektedir. Bu t&uuml;rlerden 220&rsquo;den fazlası T&uuml;rkiye&rsquo;ye &ouml;zg&uuml;d&uuml;r. &Ouml;zellikle S&uuml;ndiken ve T&uuml;rkmen Dağları başta olmak &uuml;zere t&uuml;m dağ, step, ova, yayla ve ormanlarda yetişen bu t&uuml;rlerden 14&rsquo;&uuml; d&uuml;nyada sadece Eskişehir&rsquo;de yetişmektedir: J&uuml;lyen (Hesperis Turkmendaghensis), Peygamber &Ccedil;i&ccedil;eği (Centaurea Sericea), Kahkaha &Ccedil;i&ccedil;eği (Convolvulus Pulvuinatus), Alis (Alyssum Niveum), &Ccedil;an &Ccedil;i&ccedil;eği (Tokurii), Beyaz Civan Per&ccedil;emi(Achillea Ketenoglui), Sığır Kuyruğu (Verbascum Gypsicola), Dağ &Ccedil;ayı (Sideritis Gulendamiae), Taş&ccedil;anta (Aethionema Dumanii), &Ccedil;&ouml;ven Otu (Gypsophila Osmangaziensis), Kantoron (Hypericum Sechmenii), Centaurea Nivea, Verbascum Eskisehirensis, Campanula Pamphylica Subsp. Projenin kuzey alanında yer alan botanik bah&ccedil;eleri aracılığıyla, &ouml;zellikle mevcut &ccedil;evrenin daha detaylı olarak tanınmasına olanak sağlanarak &ccedil;evre konusundaki bilincin arttırılması ama&ccedil;lanmaktadır.</li> <li>Kamusal Alanlar: Yerel floranın, yeşil alanlar &uuml;zerinden mahalle kapsamına yayılarak (kamusal alanlarda kullanılacak olan ağa&ccedil;, &ccedil;imen vb. t&uuml;rleri) bu bilincin tek bir alanda sıkışmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi planlanmaktadır.</li> <li>Bah&ccedil;eler: Ayrıca arka bah&ccedil;e, &ouml;n bah&ccedil;e, avlu, vb. niteliksiz ve kayıp alanların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş; sınırlandırılmış fakat tanımsız bu alanların yeşil koridorlar a&ccedil;ılarak birbirlerine ve tasarlanmış a&ccedil;ık alanlara bağlanarak yeni bir yeşil alan sistemi ama&ccedil;lanmıştır. Konutların teras kısımları, g&uuml;neş paneller, vb. yeşil enerji donatılarıyla estetik ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik değerlerinin arttırılması hedeflenmiştir.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h4 class="BasicParagraph">3. Proje alanının ulaşım hatlarına entegrasyonu, Yolların Kademelendirilmesi/ Taşıt Trafiği Baskısının Azaltılması</h4> <ul> <li>Mevcut bağlantı yolları g&uuml;&ccedil;lendirilmesi</li> <li>Taşıt, tramvay ve bisikletten oluşan paylaşımlı yolların &ouml;nerilmesi</li> <li>Kontroll&uuml; yollar ve yavaşlatılmış d&ouml;şemelerin &ouml;nerilmesi</li> <li>Otoparklar spotlarının kurgulanması</li> <li>Ulaşımda toplu taşıma &ouml;n planda tutularak tramvay hattıyla birlikte geniş yaya yolları &ouml;nerilmiş, b&ouml;ylelikle yolun kullanımında yayaya ağırlık tanınmıştır. &Ccedil;evre kirliliğinin azaltılmasında etkin bir ara&ccedil; olan bisiklet kullanımının &ouml;zendirilmesi hedeflenmiştir.</li> </ul> <h4 class="BasicParagraph">4. Kentsel Buluşma Noktalarının Yaya Ağları İle B&uuml;t&uuml;nleştirilmesi</h4> <p class="BasicParagraph">Kentsel donatı &ouml;ğeleri kentsel kurguyla b&uuml;t&uuml;nleşerek ele alınmıştır. Proje programına; buluşma noktaları, rekreasyon ve spor alanları, eğitim yapıları, konaklama birimleri, k&uuml;lt&uuml;r yapıları, ibadet yapıları, sağlık yapıları ve servis birimleri gibi sosyal donatılar ilave edilmiştir. Doğu batı y&ouml;n&uuml;nde uzanan &lsquo;ana omurga yaya hattı&rsquo; sosyal donatılarla konut adaları (blokları) arasında bir bağlayıcı işlevindedir. Batı tarafında yapılması planlanan parklar ve k&uuml;lt&uuml;r odakları ile başlar, okullar b&ouml;lgesinde kendi kamusal, yarı kamusal alanlarını bulur. Proje alanının kalbi diyebileceğimiz ticaret-k&uuml;lt&uuml;r aksında meydanlaşır. Mevcut tramvay g&uuml;zergahının da genişletilip bu b&ouml;lgeye kadar getirilmesi &ouml;nerilen bu &lsquo;meydan&rsquo; alanı sahip olduğu yarı a&ccedil;ık alanlar, ticari ve k&uuml;lt&uuml;rel işlevlerle b&ouml;lgede yaşayanların, yakın &ccedil;evrenin ve kentlinin toplanabileceği bir odak noktasıdır. Devamında ise doğu tarafında dinler b&ouml;lgesi ve konut alanlarınından da ge&ccedil;ilerek arazinin tepe diyebileceğimiz konumunundaki spor ve rekreasyon alanları &ccedil;emberiyle son bulur. Bu ana omurganın aksının yanı sıra ikincil akslar da kullanıcıları diğer sosyal donatılar ve servis birimlerine ulaştırır. B&ouml;lgenin nefes almasını sağlayarak, yaşayanlara farklı alternatifler sunar.&nbsp; Bununla beraber konut bloklarının aralarındaki i&ccedil; avlular &ouml;zerk alanlar olmaktan &ccedil;ıkarak kamusal, yarı kamusal mekanlar olarak kentlinin bir nevi toplanma mekanları olması hedeflenmiştir.</p> <h4 class="BasicParagraph">5. Engelliler İ&ccedil;in Kentsel Kamusal Mek&acirc;nların Yaşanabilir Kılınması</h4> <p class="BasicParagraph">Kentte sokak, meydan, park gibi t&uuml;m kentlinin kullanımına a&ccedil;ık olan kamusal mek&acirc;nların engelliler i&ccedil;in de kolaylıkla erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Bunun i&ccedil;in mevcut topografyanın da yardımıyla zeminlerde seviye farklılıkları m&uuml;mk&uuml;n olduğunca minimuma indirilmesi hedeflenmiştir, &ouml;zellikle kamusal alanda kot farklarının gerektirdiği durumlarda rampa kullanılarak &ccedil;&ouml;z&uuml;mler geliştirilmiştir.</p> <h4 class="BasicParagraph">6. Gece ve G&uuml;nd&uuml;z N&uuml;fus Farkı Dengesinin Sağlanması</h4> <p class="BasicParagraph">Mahallenin farklı alanlarında yerleştirilmiş olan at&ouml;lyeler, rekreasyon alanları ve ticaret-konut birlikteliği gibi fonksiyon nitelikleriyle &ouml;zellikle gece &ndash; g&uuml;nd&uuml;z n&uuml;fus farkının dengelenmesi g&ouml;zetilerek, konut alanları i&ccedil;in &ouml;ncelikli olan g&uuml;venlik sorununun muhtarlaştırmadan ka&ccedil;ınılarak &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi ama&ccedil;lanmıştır.</p> <h4 class="BasicParagraph">7. Standardizasyon</h4> <p class="BasicParagraph">Mahallede, yapıların geleneksel mimari doku &ouml;rnek alınarak standartlaştırılması, farklı tipolojilerde &ouml;rneklerin oluşturulması &ouml;nemsenerek planlanmıştır. Yapı cephelerinin oransal ve ritmik olarak birbirleriyle uyumu &ouml;nemli bir estetik değer olarak ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p class="BasicParagraph">Ayrıca sokaklara yansıyan bu k&uuml;tlesel s&uuml;reklilik, &ouml;zellikle al&ccedil;ak konut tiplerinin yaygın kullanımıyla komşuluk ilişkileri, sokağın (&ccedil;ocuğun) g&ouml;z kontrol mesafesi gibi moral/psikolojik değerlerin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği anlamında da g&ouml;zetilmiştir.</p> <p class="BasicParagraph">Standardizasyon, yapıların daha hızlı, kolay ve nitelikli inşa edilmesi a&ccedil;ısından bir y&ouml;ntem olarak da benimsenmiştir.</p> <h4 class="BasicParagraph">8. Renk Kullanımı</h4> <p class="BasicParagraph">Sivil mimari &ouml;rneklerden yola &ccedil;ıkılarak oluşturulacak olan bir envanter &ccedil;alışmasıyla yapı renk ve malzemeleri konusunda da bir standart rehberin oluşturulması hedeflenmiştir.</p> <p class="BasicParagraph">B&ouml;ylelikle, k&uuml;lt&uuml;rel mirasın s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi daha ayrıntılı olarak ele alınmış olup, zaman i&ccedil;inde oluşabilecek g&ouml;r&uuml;nt&uuml; kirliliğinin de &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi planlanmıştır.</p> <h4 class="BasicParagraph">9. Esneklik</h4> <p class="BasicParagraph">Konutlarda en &ouml;nemli plan kriteri olarak esneklik kavramı ele alınmıştır. Plan tipolojileri farklı aile yapıları g&ouml;zetilerek tasarlanmıştır.</p> <p class="BasicParagraph">Sokak sil&uuml;etindeki ritmin sıradanlaşma tehlikesine karşı, k&uuml;tlesel esneklik yine standartlaştırılmış cephe tipolojilerinin oluşturulmasında &ouml;nemli bir veri olarak değerlendirilmiş, &ccedil;&ouml;z&uuml;mler bu doğrultuda &uuml;retilmiştir.</p> <p class="BasicParagraph">Mahalle &ouml;l&ccedil;eğinde ise, sokakların hem &ccedil;evresel hem de fonksiyonel veriler g&ouml;zetilerek &ccedil;eşitlendiği &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerle birleştirilmesi neticesinde oluşan farklı adalar, mimari kurguya mek&acirc;nsal zenginlik katmıştır.</p> <ul> </ul> Mon, 18 Sep 2017 14:06:02 +03 3. Ödül, Karadeniz Bölgesi (Kastamonu), 7 İklim 7 Bölge - Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/3-odul-karadeniz-bolgesi-kastamonu-7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/8084 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi-/3-odul-karadeniz-bolgesi-kastamonu-7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/001_97258_kmonu_render_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Doğan Türkkan,Cengiz Gültek,Levent Denizci,Ece Özden Pak,Hande Türkkan,Murat Şahin,Nur Bilgin,Mesut Çiftçi<br><br><br>Proje Raporu<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Mahalle &ndash; Kent &ndash; İnsan İlişkisi</strong></p> <p style="text-align: justify;">Arap&ccedil;a k&ouml;kenli mahalle kelimesi "mahal" kelimesi ile aynı k&ouml;kten t&uuml;remiştir ve konaklanan yer anlamına gelmektedir. Kentlerin en k&uuml;&ccedil;&uuml;k yerleşim birimleri i&ccedil;in kullanılmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Mahalle kelime anlamının işaret ettiği gibi coğrafi bir alanın &ouml;tesinde anlam taşır; toplumumuzda, toplumsal hayatın merkezinde yer almakta ve kentin &ccedil;ekirdeğini oluşturmaktadır. Mahalle kavramını sosyolojik a&ccedil;ıdan ele aldığımızda mahalleyi salt mek&acirc;n olarak değerlendirmemek gerekir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; mahalle bir mek&acirc;ndan &ouml;te hayatın merkezinde duran ve &uuml;zerinde kendine &ouml;zg&uuml; bir toplumsal &ouml;rg&uuml;tlenmeye imk&acirc;n veren aynı zamanda başlı başına bir yaşama tarzını ifade eden bir unsurdur. Bununda &ouml;tesinde mahalle kimlik, k&uuml;lt&uuml;r, medeniyet vb. kavramlarla i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;miş durumdadır. Bu y&ouml;n&uuml;yle de insandan bağımsız d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmesi imk&acirc;nsızdır. Alver mahallenin merkezi &ouml;nemini, "Mahallenin temeli, mek&acirc;n ve insandır; mek&acirc;n ve insan/hayatın b&uuml;t&uuml;nleşmesidir. Ne sadece mek&acirc;n ne de insandır; insan ve mek&acirc;nın el ele verip dokuduğu yeni bir birlik, yeni bir hayat sahnesidir mahalle. Mahalle inşası doğrudan insanın mek&acirc;na el vermesiyle m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r; bu bakımdan insan mahallenin temel taşıdır.</p> <p style="text-align: justify;">Mahalle, hayatın, belli bir k&uuml;lt&uuml;r, değer, inan&ccedil;, rit&uuml;el ve gelenek &ccedil;er&ccedil;evesinde &ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;, bu y&ouml;n&uuml;yle kendine &ouml;zg&uuml; yapısı, kimliği, hayat tarzı ile m&uuml;cehhez bir ortamdır. Ger&ccedil;ek bir yaşamdır" (Alver, 2011; 117) şeklinde ifade eder. Bu ifadeye g&ouml;re mahalle ve insanın birbirinden bağımsız d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmesi m&uuml;mk&uuml;n değildir. Mahalle sadece kentin sınırlara b&ouml;l&uuml;nerek ayrışmasını ifade etmenin &ouml;tesinde, sembolik ve metaforik bir&ccedil;ok anlam taşımaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Mahalle; ortak mek&acirc;nları paylaşan insanlar arasında farklı bağlar kurmaya; ortak bellek oluşmasına olanak sağlamaktadır. Mahalle ve mahalleli arasındaki ilişki sonucu bu iki kavram birbirini beslemekte ve şekillendirmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Mahalle birimi en azından; konut dokusu, kullanıcıların ihtiya&ccedil;larını gidereceği ticari birimler, konutlardan rahatlıkla erişilebilen eğitim donatısı, sağlık birimi, ibadethane ve ortak kullanılan sosyal donatıları barındırmalıdır.</p> <p style="text-align: justify;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;z kent planlaması ve eski yerleşim yerlerinin d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;nde yaşanan en b&uuml;y&uuml;k sıkıntı kullanıcıların sosyalleşip birbiri ile iletişime ge&ccedil;eceği ortak alanların olmaması ya da zayıf kalmasıdır. Ortak yaşamın getirdiği g&uuml;ven duygusu metropollerde gitgide yok olmaktadır. Bu durumun oluşmasında b&uuml;y&uuml;k kamusal alanların var olması ve bu alanı kullanan kullanıcı sayısının artmış olması rol oynamaktadır. Mahalle i&ccedil;inde ne kadar &ccedil;ok sayıda kullanıcıya hitap eden işlev varsa mahalle &ouml;l&ccedil;eğini o derece kaybetmektedir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kastamonu İli Coğrafi ve İklimsel Verileri</strong></p> <p style="text-align: justify;">Kastamonu; T&uuml;rkiye'nin kuzeydoğusunda, Doğu Karadeniz b&ouml;lgesinin en y&uuml;ksek kesiminde yer alan bir kentimizdir.</p> <p style="text-align: justify;">İl toprakları kıyıdan başlayarak g&uuml;neye doğru birden y&uuml;kselir. Kıyıdan 10-15 km. g&uuml;neyde, y&uuml;kselti 400-500 metreye ulaşır. Daha g&uuml;neyde ise, dağların y&uuml;kseltileri 2500-3000 metreyi de aşar. Dağlar Doğu Karadeniz kıyı dağlarının devamı olup kıyıya paralel olarak uzanır ve kimi yerlerde Karadeniz'e dik olarak inerler. Dağlarla deniz arasında kalan alan y&uuml;ksek bir yayla g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;ndedir. Dağlar arasında ekonomik bakımdan &ouml;nem taşıyan yaylalar vardır. Eğimin &ccedil;ok olması nedeni ile kısa, hızlı ve d&uuml;zensiz akan pek &ccedil;ok akarsu vardır. Mahalleler coğrafi koşullar sebebiyle birbirinden kopuk oluşmuştur. Kastamonu yazları serin, kışları ılıman ve genelde her mevsim yağışlıdır. İklime uygun olarak &ccedil;ay ve Akdeniz bitkileri yetişmektedir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Serender</strong></p> <p style="text-align: justify;">Karadeniz b&ouml;lgesine &ouml;zg&uuml;, ayaklar &uuml;zerinde y&uuml;kseltilmiş, genelde ahşap malzemeyle &uuml;retilen, mutfak ve depo olarak kullanılan yapı tipine "Serender" denmektedir. Serender zeminden y&uuml;kselerek toprağa daha az temas etmekte; dolayısıyla doğaya daha az zarar vermektedir. Ayrıca genelde pişirme ve depolama birimi olarak kullandıkları odalarını haşerelerden uzak tutabilmişlerdir. Coğrafyanın eğimli ve zorlu şartlarını da yine bu yolla daha elverişli hale getirebilmişlerdir. Serender y&uuml;zyılı aşkın s&uuml;redir b&ouml;lgede g&ouml;r&uuml;lmektedir. Benzer bir &ouml;rnek Kuzey İspanya'da da bulunmaktadır. Oradaki &ouml;rnekte daha &ccedil;ok taş kullanılmıştır.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Makro Serender</strong></p> <p style="text-align: justify;">Eski bir yapı tipi olan serender, hem ekolojik anlamda hem de zorlu coğrafi koşulların uygun hale getirilmesi a&ccedil;ısından hala başarısını korumaktadır. &Ouml;nerilen mahalle dokusu iki serenderin bir araya gelmesi ile bu serender birlikteliğinin mahalledeki diğer 'ikili'ler ile oluşturduğu ilişkidir. Makro serenderin eğime uyumu bazaların eğim y&ouml;n&uuml;nde d&uuml;zenlenmesi ile sağlanmıştır. Bir kentsel omurga &uuml;zerinde art arda sıralı &uuml;&ccedil; meydan etrafında yaşayan mahalle d&ouml;ng&uuml;s&uuml;; baza sepersayonu sayesinde &ouml;zel yaşam ve kamusal yaşam sınırlarını &ccedil;izmiştir. &Ouml;zel yaşamın mahremiyeti kamusal hayata karışmadan, gerektiği kadar i&ccedil;inde olması baza olgusunu g&uuml;&ccedil;lendirmektedir. &Uuml;st kotla ilişkinin hem g&ouml;rsel a&ccedil;ıdan hem de kullanım a&ccedil;ısından kesilmemesi adına yer yer d&uuml;şey bağlantılar ve d&ouml;şemede a&ccedil;ıklıklar d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p style="text-align: justify;">Her bir bazanın &uuml;st&uuml;nde ise daha &ouml;zel kullanım olan konutlar yer almaktadır. Baza &uuml;st&uuml; sosyo &ndash; perma k&uuml;lt&uuml;rel faaliyet i&ccedil;in ayrılmış alanlar baza &uuml;st&uuml; ve altı etkileşimini g&uuml;&ccedil;lendirmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Her bir bazanın alt ve &uuml;st&uuml;n&uuml;n ayrılmasıyla oluşan mek&acirc;nsal hiyerarşi; hem mahalle sakinleri i&ccedil;in zengin sosyal donatılar, ortak alanlar oluşturmaya imk&acirc;n vermekte, hem de kamusal alanların varlığıyla artacak kullanıcı sayısının mahalle yaşantısını bozması engellenmektedir. Bu sayede geleneksel mahalle yaşantısı bozulmadan metropol zenginlikleriyle gelişebilmektedir. &Ouml;nerilen bu mahalle tipi ihtiyaca g&ouml;re evrilmeye, b&uuml;y&uuml;meye, gelişmeye a&ccedil;ık esnek bir tasarım modelidir. Bu model permak&uuml;lt&uuml;r ile desteklenmiş ve baza alt-&uuml;st ilişkisi kuvvetlenmiştir.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Geleneksel Yapım Tekniği</strong></p> <p style="text-align: justify;">Kastamonu'nun yapı d&uuml;zeni arazinin durumuna g&ouml;re şekillenmiştir. Arazi dağlık olduğu i&ccedil;in evler genelde dik yerlerde inşa edilir. Tasarım alanı se&ccedil;ilirken eğimden faydanılabilecek bir alan se&ccedil;ilmiştir.</p> <p style="text-align: justify;">Evler ahşaptan, genellikle tek kat olarak yapılır, taş temel &uuml;zerine oturtulur. Odaların altında oluşan boşluk; odaların hava akımlarından korunması ve sıcaklıktan yararlanılması i&ccedil;in, ahır haline getirilir. Evin i&ccedil;inden ahır la bağlantı kurulur. Serender mantığı budur. Ahşap dikmeler &uuml;zerinde altı depo veya ahır olan &uuml;zerinde daha kontroll&uuml; bir yaşamın olduğu yapı sistemidir. Tasarımda ise bu sistem ele alınmış ve eğime oturmuş bazalar &uuml;zerinde kontroll&uuml; bir hayat &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;rken altında ise ticari, sosyal bir alan kurgulanmıştır. Bir serender, mahalle &ouml;l&ccedil;eğinde d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek makro-serender olarak kurgulanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Doğu Karadeniz de arazi durumu itibariyle evler birbirinden uzak, tek veya birka&ccedil; evlik mahalleler halinde kurulmuştur. B&uuml;t&uuml;n k&ouml;y&uuml;n ya da mahallenin bir arada yapılmasına elverişli genişlikte d&uuml;z arazisi yoktur. Tasarımda eğim hesaba katılarak bazalar eğimin izinde konumlanmış ve d&uuml;zenlenmiştir. Bu d&uuml;şey deki baza hareketi ve bazalar arası toplayıcı omurga ile eğim y&ouml;netilmiş ve bir mahalle makro serender fikrinin etrafında tasarlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Doğu Karadeniz B&ouml;lgesinde dağlar denize paralel uzanır. Doğudan batıya doğru Ka&ccedil;kar, Soğanlı, Zigana ve Canik dağları Anadolu ile arasında bir hattın kuzey tarafı Akdeniz iklimine benzer &ouml;zellikler g&ouml;sterir. Bol yağışlı ve ılıman iklim b&ouml;lgedeki konutların plan tipolojisinden, yapım sistemi ve malzemesine kadar her &ouml;zelliğinde belirleyici rol &uuml;stlenmiştir. Evler genelde konut sahibinin arazisinin &uuml;st kısmında yer alır ve engebeli araziden dolayı &ccedil;oğu zaman &ouml;n ve arka cephesindeki kot farkından dolayı bir cephesinden 1 kat diğer cephesinden 2 kat olarak g&ouml;r&uuml;lmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Mahalle tasarımında bazalar eğime g&ouml;re setlenmiş ve y&ouml;nlendirilmiştir. Aynı geleneksel kurgu tasarımda bulunmaktadır. Yani bir bazanın &uuml;st kotu aslında diğer bir bazanın alt kotunu oluşturmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Baza ve baza altı birimlerin taşıyıcıları ahşap karkas sistem olarak &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p style="text-align: justify;">Baza &uuml;st&uuml;nde ise birimler(konutlar) ahşap karkas sistem ile d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Ana ve ara taşıyıcı elemanlar yığmada olduğu gibi yatay değil dikine yerleştirilmiştir. 5/10 cm kesitindeki dikmeler 80 cm ara ile taban kirişi &uuml;zerine yerleştirilmiştir. Dış duvar &ouml;rg&uuml;s&uuml; &ouml;n plana &ccedil;ıkartılmak istenmiş ve g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş daha d&uuml;zg&uuml;n ve simetriktir. Konutların ahşap karkas (&ccedil;atma )sistem ile elde edilen duvar kalınlığı 20cm'dir.</p> <p style="text-align: justify;">Dikmeler kareye yakın dikd&ouml;rtgen şekil oluşturacak şekilde yatay elemanlarla d&uuml;zenlenerek 'g&ouml;z dolma' sistemi ile &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Permak&uuml;lt&uuml;r</strong></p> <p style="text-align: justify;">İnsanların maddi ve maddi olmayan ihtiya&ccedil;larını, doğal ekosistemlerin işleyişini &ouml;rnek alarak, par&ccedil;ası oldukları doğaya ve &uuml;zerinde yaşadıkları d&uuml;nyaya zarar vererek değil, yarar sağlayarak karşılamalarını olanaklı kılan bir tasarım ve bakım bilimidir. Perma - k&uuml;lt&uuml;r soruna değil &ccedil;&ouml;z&uuml;me, istemediklerimize değil istediklerimize, olumsuza değil olumluya baktığımız bir yaklaşımdır.</p> <p style="text-align: justify;">Mahalle, sosyal etkileşim dokusu ve belleği i&ccedil;indeki parametreler sosyo - permak&uuml;lt&uuml;rel destekler niteliktedir. Mahalle dokusu i&ccedil;indeki insan ve doğa ilişkileri permak&uuml;lt&uuml;r&uuml;n yapı taşıdır. Baza &uuml;st&uuml;nde toprakta yetişen topraktan gelen &uuml;r&uuml;nleri; baza altında insanların ikili ilişkilerini g&uuml;&ccedil;lendirerek ticari bir faaliyete d&ouml;nd&uuml;r&uuml;lmesi mahalle dokusu i&ccedil;inde permak&uuml;lt&uuml;r&uuml;n yerini belli eder. Mahalle dokusu i&ccedil;inde insanların doğal ekosistemle etkileşime girip bununla beraber birbirleri ile iletişimi aynı mahallede baza altına taşınır. Bazanın seperasyonu permak&uuml;lt&uuml;rel faaliyeti y&ouml;netir. Bu y&ouml;netim &uuml;retici-t&uuml;ketici ilişkisinin karşılıklı faydaya d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmesi tasarımda &ouml;ng&ouml;r&uuml;len bir d&ouml;ng&uuml;d&uuml;r. Bu d&ouml;ng&uuml; bireyin kendi bah&ccedil;esinde &uuml;rettiği &uuml;r&uuml;n ile başlar. Birey kendi konutunun &ouml;n&uuml;nden aldığı mahsul&uuml; aynı şekilde bazanın altında mahalledeki diğer bireylere satar ve tekrar bah&ccedil;esinde &uuml;retim devam eder. Bu sosyo-ticari-permak&uuml;lt&uuml;rel d&uuml;ş&uuml;nce baza seperasyonu ile tasarımda yerini bulmuştur.'S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir tarım olmaksızın istikrarlı bir sosyal d&uuml;zen m&uuml;mk&uuml;n değil ise sosyal d&uuml;zenin yapı taşı olan Mahalle'nin tasarımı yapılırken permak&uuml;lt&uuml;rel olgular tasarımın i&ccedil;inde bulunmalıdır. Permak&uuml;lt&uuml;r&uuml;n bazanın separe etmesi değil baza altı ve &uuml;st&uuml; hayatı birleştirmesi &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Baza; &uuml;st&uuml;nde daha &ouml;zel bir alan barındırırken altında ise genel bir alan bulundurması bir &ccedil;eperleşme &ouml;ng&ouml;r&uuml;rken; permak&uuml;lt&uuml;r&uuml;n baza altı ve baza &uuml;st&uuml; kısmi etkileşimi mahalle tasarımını g&uuml;&ccedil;lendirmektedir. Tasarımındaki baza herkesin ulaşamayacağı &ouml;zel alanlar ile insanlara rahat bir yaşam sağlarken baza altında ticari, sosyal ve ticari-sosyo-permak&uuml;lt&uuml;rel alanlar ile bir iletişim &ouml;ng&ouml;rmektedir. Bu iletişim baza &uuml;st&uuml;nde daha &ouml;zel ve mahrem iken altında daha geneldir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışma Alanına Ait &Ccedil;evresel Veriler</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışma alanı i&ccedil;in ayrılan b&ouml;lge Kastamonu merkez il&ccedil;esine bağlı olan &Ouml;rencik k&ouml;y&uuml; ile Budamış k&ouml;y&uuml; arasında şehir merkezinin 5 km g&uuml;neyinde yer almaktadır. Kastamonu &ccedil;evre yolunun teğet olarak ge&ccedil;tiği yarışma alanın g&uuml;neyinde &Ccedil;ankırı Kastamonu yolu, doğusunda ise Kastamonu Havalimanı bulunması ulaşım a&ccedil;ısından &ouml;nemli avantajlar sağlamaktadır. G&uuml;neydoğusunda Uzunyazı piknik alanı bulunan bu b&ouml;lge yemyeşil bir doğaya sahiptir. Şehir merkezinin kalabalık ve karmaşasından arınan, aynı zamanda da kısa s&uuml;rede ulaşım sağlanabilen bu b&ouml;lgenin bizlere daha ferah ve doğal bir &ccedil;evre sunması &ouml;nemli bir avantaj olarak g&ouml;r&uuml;lebilir. B&ouml;lge ekonomisinin &ouml;nemli bir kısmı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır, bu sebeple yapılaşma yoğunluğu az olarak g&ouml;r&uuml;lmektedir.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tasarım Kararları</strong></p> <p style="text-align: justify;">Hedef n&uuml;fus yaklaşık 1500-2000 kişidir. Tasarım alanı yaklaşık 22 hektar b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde olup mahalle merkezinde eğitim-ibadet-ticaret gibi fonksiyonlar, mahalle merkezi dışında da alt komşuluk birim merkezleri vardır. Kent b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne hizmet edecek donatı alanları kurgulayarak kentle b&uuml;t&uuml;nleşmeyi sağlanması hedeflenmektedir. Topografya ile uyumlu yerleşim ve ulaşım sistemlerinin oluşturulması ve alanın doğu sınırını oluşturan Kastamonu Doğu &ccedil;evreyoluna kontroll&uuml; giriş-&ccedil;ıkışı sağlamaktır.</p> <p style="text-align: justify;">Alanın Kuzeyinde ve G&uuml;neybatısında bulunan yoğun ağa&ccedil;lık alan k&uuml;meleri korunarak bu iki alan arasında karşılıklı yeşil donatılar ile bağlantı sağlanarak yeşilin s&uuml;rekliliği sağlanmıştır. Bu oluşturulan alanlar ise yeşil alan kullanımına ayrılarak a&ccedil;ık ve yeşil alanlarda &ccedil;eşitlilik ve erişebilirliliği sağlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Doğu Karadeniz b&ouml;lgesinin eğimli topoğrafyasından dolayı eğime g&ouml;re konumlandırılan mahalle dokusu eğimin y&ouml;nelişine g&ouml;re şekillenmiştir.</p> <p style="text-align: justify;">Eğim izleri bazaları oluşturmuştur ve bazaların &uuml;st kısmı konutları alt kısmı ise mahallelinin ihtiya&ccedil;larını giderebilecek sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel ve ticari alanları oluşturmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Alana Doğu cephesinden girildiğinde baza altında hem mahallede yaşayan insanların hem de Kastamonu Doğu &ccedil;evreyolundan ge&ccedil;en ara&ccedil;ların duraklayıp alışveriş yapabileceği market, mağaza ve restoranlar bulunmaktadır. Alanının diğer etrafı ve i&ccedil;erisinde ise hem mahalleliye iş olanağı sağlayacak hem de mahallelinin alışverişlerini yapabilecekleri ticari alanlar ve insanların etkileşimde bulunacağı, vakit ge&ccedil;irebileceği ve dinlenebileceği kafeteryalar, restoranlar ve rekreasyon alanları bulunmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Alanının batısında bulunan merdivenlerden &uuml;st kota &ccedil;ıkıldığında &uuml;st kotta bulunan alanın Kuzeyinde ve merkezine yakın konumda bulunan sosyo - permak&uuml;lt&uuml;rel meydanlara &ccedil;ıkılır. Bu meydanların etrafında ise insanların dinlenip vakit ge&ccedil;irebilecekleri restoran, kafeler ve alışveriş yapabilecekleri, g&uuml;ndelik işlerini halledebilecekleri ticari alanlar bulunmaktadır. Ayrıca ibadet ve eğitim alanı da bu meydanların G&uuml;neyinde yer almaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Bu kottan merdiven ile &uuml;st kota &ccedil;ıkıldığında ara&ccedil; trafiğinden arındırılmış, şehir manzarasına y&ouml;nlendirilen konut dokusu ve de arazinin en geniş d&uuml;z kısımlarının bulunduğu alanlar ile karşılaşılmaktadır bu d&uuml;z alanlara ise spor sahaları yerleştirilmiştir.</p> <p style="text-align: justify;">Alanın G&uuml;neyinde, bu kottan merdivenler ile &uuml;st kota &ccedil;ıkıldığında; tasarım alanın en y&uuml;ksek noktasına ulaşılır. Bu kotta mahallenin en b&uuml;y&uuml;k meydanı bulunmaktadır. Bu h&acirc;kim noktalarda kamusal alanlar tasarlanarak manzara noktaları oluşturulmuştur. Merdivenler ile alt kota inildiğinde ise; alanın G&uuml;neybatısında bulunan konutlara ve de yoğun ağa&ccedil;lık alana ulaşılır. Ağa&ccedil;lık alan ve blokları bu iki alan arasından ge&ccedil;en "enerji nakil hattı" ikiye ayırır. Bu ağa&ccedil;lık alana y&ouml;nlendirilen bloklar ve baza altı ticari birimler; kafeler ve restoranlar şehir manzarası ile birleşerek bu alanı yeni bir &ccedil;ekim merkezi haline getirir.</p> Mon, 18 Sep 2017 13:54:04 +03 3. Mansiyon, Akdeniz Bölgesi (Hatay), 7 İklim 7 Bölge - Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/3-mansiyon-akdeniz-bolgesi-hatay-7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/8081 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sepin-mimarlik/3-mansiyon-7-iklim-7-bolge-mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Yavuz Selim Sepin<br>Mimarlık Ofisi : Sepin Mimarlık<br><br>Mimari ve kentsel tasarım, proje raporu:<br><br><div class="WordSection1" data-wd-pending=""> <h3 align="left">TASARIM KARARLARI</h3> <p>Bir kentin en k&uuml;&ccedil;&uuml;k planlama &uuml;nitesini tanımlayan mahalle, yalnızca fiziksel bir mek&acirc;nı değil aynı zamanda sosyo-ekonomik bir b&uuml;t&uuml;n&uuml; de tanımlamaktadır. Kentli arasındaki sosyal etkileşimin en yoğun yaşandığı mahalleler, binlerce yıldır, hem kentlerimizin hem de k&uuml;lt&uuml;r&uuml;m&uuml;z&uuml;n &ouml;nemli bir par&ccedil;ası olmuş; insanların mek&acirc;na ve topluma aidiyet duygusunu geliştiren bir nitelik kazanmıştır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, pek &ccedil;ok kentimizde g&ouml;zlenen hızlı n&uuml;fus artışı, gelişen teknoloji, değişen ekonomik koşullar ve yaşam standartları karşısında, bir yandan &ouml;zg&uuml;n kentsel ve sosyo-ekonomik dokunun korunması, bir yandan da &ccedil;ağdaş gereksinimlere cevap verecek bi&ccedil;imde, mahalle kavramının, &ccedil;ağdaş kent planlama anlayışıyla devam ettirilmesine y&ouml;nelik arayışlar devam etmektedir.<b> </b></p> <p>Mahalle odaklı planlama ve tasarım &ccedil;alışmalarında, etkin ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir fiziki mek&acirc;n tasarımı a&ccedil;ısından, mahalle biriminin yaklaşık 10-15 dk. i&ccedil;erisinde y&uuml;r&uuml;nebilir bir b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kte olması,&nbsp; kamusal donatıların ve ticari birimlerin tanımlı bir merkezde konumlandırılması, konut &ccedil;eşitliliğinin sağlanması, mahalle birimi i&ccedil;erisinde yalnızca yayaların kullanımına ayrılmış yaya yollarının da bulunması, mahalle birimine hizmet eden i&ccedil; yollarda hız d&uuml;ş&uuml;r&uuml;c&uuml; d&uuml;zenlemelerin yapılması, toplu taşıma ile entegre, t&uuml;m birimlerde dengeli dağılım g&ouml;steren parklar ve a&ccedil;ık alanlara yer verilmesi, y&ouml;renin peyzaj karakterini &ouml;ne &ccedil;ıkarması, mahalle birimi i&ccedil;erisinde yer alan fonksiyonların yaya ve bisiklet yolları ile birbirine bağlanması, mekan tasarımında insan &ouml;l&ccedil;eğine dikkat edilmesi ve barınma ve &ccedil;alışma imkanlarının bir arada bulunması gibi prensipler doğrultusunda hareket etmek gerekmektedir.&nbsp;</p> <p>İnsanlardaki aidiyet duygusunun gelişmesi, birbirleri ile &ccedil;eşitli etkileşimlerde bulunabilmeleri ve bir mekanın mahalle niteliği kazanabilmesi i&ccedil;in ise, diğer yerlerden ayrılan tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel bir kimliğinin olması &ouml;nemlidir.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Hatay, T&uuml;rkiye&rsquo;nin en eski yerleşimlerinden biridir. Sosyo-ekonomik bir b&uuml;t&uuml;n olarak Hatay/D&ouml;rtyol geleneksel mahalle dokusunun kurgulanmasında, Antakya&rsquo;nın antik kent ve yerleşim dokusundan esinlenilmiştir. Helenistik &Ccedil;ağ&rsquo;ı yansıtan, birbirine dik ve paralel caddelerle oluşan yapı adalarından meydana gelen ve &ldquo;Hippodamos tarzı plan&rdquo; olarak adlandırılan ızgara plan dokusu ile gelişmiş olan Antakya kentine benzer şekilde D&ouml;rtyol&rsquo;da da grid sisteme dayalı ulaşım dokusu vurgulanmaktadır. Eski &ccedil;ağlardan bu yana, ızgara bi&ccedil;iminde gelişmiş ulaşım dokusu, kentin en belirgin kimlik &ouml;zelliklerinden biridir.&nbsp; &nbsp;<b>&nbsp;</b></p> <p>Hatay kenti; ge&ccedil;irdiği tarihsel s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde bulunduğu coğrafi konum itibariyle bir&ccedil;ok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlerin &ccedil;eşitli dini, etnik, k&uuml;lt&uuml;rel zenginlikleriyle yoğrulmuştur.&nbsp; Kentin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması, bu &ccedil;eşitliliğin mek&acirc;nsal izlerini barındırması a&ccedil;ısından &ccedil;ok &ouml;zg&uuml;n bir kenttir.&nbsp;</p> <p>Antik &Ccedil;ağ evlerinin bir avlu etrafında gelişen plan şeması asırlar ge&ccedil;mesine rağmen eski Antakya evlerinde de g&ouml;r&uuml;lmektedir. Genellikle iki katlı, taş, kerpi&ccedil; ve ahşap, sokak ile ilişkileri kısıtlı, dar ve &ccedil;ıkmaz sokaklar etrafında i&ccedil; d&uuml;nyası hakkında bilgi vermeyen y&uuml;ksek, sağır duvarlarla &ccedil;evrelenmiş Antakya evlerinin inşaları iki asır &ouml;ncesine dayanmakta ve evlerde Anadolu mimarisi tarzında ahşap s&uuml;slemeciliği ve iş&ccedil;iliği g&ouml;r&uuml;lmektedir Avlular, uzun s&uuml;ren yaz mevsiminde, g&uuml;nl&uuml;k hayatın b&uuml;y&uuml;k bir kısmının ge&ccedil;tiği evin sokak ile ilişkisini kuran, hacimleri birbirine bağlayan, bir toplanma ve dağıtım mek&acirc;nı olarak &ldquo;sofa&rdquo; g&ouml;revi yapar. Bu &uuml;st&uuml; a&ccedil;ık mek&acirc;n, Anadolu&rsquo;nun diğer b&ouml;lgelerindeki daha &ccedil;ok dikd&ouml;rtgen kesme taşlarla kaplı olan avlular, yaz g&uuml;nlerinde sık sık yıkanarak, konutun i&ccedil;inde serin bir ortamın yaratılmasına imk&acirc;n veren, ağa&ccedil;larla g&ouml;lgelenmiş, &uuml;st&uuml; a&ccedil;ık, ferah mek&acirc;nlardır. Bu b&ouml;lgenin iklim koşullarına uygun ve olduk&ccedil;a akılcı &ccedil;&ouml;z&uuml;m oluşturan avlular, bazen mermer veya desenli karo mozaik ya da d&ouml;kme mozaik ile kaplı olabilirler.</p> <p>Antakya&rsquo;nın avlulu sisteme dayalı ve uzun, sağır, birbirine bakan cepheleri olan yapılaşma dokusu ise, kente ve mahallelere kimlik kazandıran bir başka &ouml;ğedir. Eski dilde &ldquo;havuş&rdquo; da denilen&nbsp; uzun s&uuml;ren yaz mevsiminde, g&uuml;nl&uuml;k hayatın b&uuml;y&uuml;k kısmının ge&ccedil;tiği evin sokak ile ilişkisini kuran, hacimleri bir birine bağlayan&nbsp; bir toplanma ve&nbsp; dağıtım mekanı olarak bir anlamda sofa g&ouml;revi yapar. D&ouml;rtyol&rsquo;da tasarlanan mahalle kurgusunda da, geleneksel kimliğin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi, aidiyet duygusu ile birlikte kentsel belleğin de canlandırılması i&ccedil;in benzer bir yapılaşma dokusu geliştirilmiştir.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Tasarım s&uuml;reci başlangıcında referans alınan eski kent planı (gridal kent sistemi), doğal dinamikler (hakim r&uuml;zgar, y&ouml;nler, topografik eğilim) ile birleştirilerek mevcut tasarımın geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Gelecek d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek, ge&ccedil;mişin yorumlanması ile elde edilen proje alana ait olma durumu ile &ouml;zelleşmektedir. Ekolojik duyarlılıklar g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak hazırlanan tasarım &uuml;st &ouml;l&ccedil;ek planlamasında, hakim r&uuml;zgar y&ouml;n&uuml;ne a&ccedil;ılan sokaklar, avlu i&ccedil;inde konumlanan havuzlar ve yeşil &ccedil;atıları ile b&ouml;lgenin iklimine uygun yapılaşmayı ama&ccedil;lar. Ekolojik duyarlılığının yanında avlulu sistemde planlanan proje, kullanıcı profili de d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek hazırlamıştır. Geleneksel yaşam bi&ccedil;imi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek hazırlanan konut planları, aile bireylerinin kendi mahremiyet sınırları i&ccedil;erisinde bir arada yaşamasını (bir avlu etrafında) hedefler. Birbirinden farklı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k ve tipolojide &ccedil;&ouml;z&uuml;len konutlar, kullanıcı istekleri d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek avlu etrafında sıralanmıştır. Bu sayede &ouml;zel (konut), yarı &ouml;zel (avlu) ve kamusal alan (sokak) ge&ccedil;işkenliği sağlanmıştır.&nbsp;</p> <p>Akdeniz ikliminin hakim olduğu kent, batıdan İskenderun K&ouml;rfezi doğudan Bozdağ ile sınırlanmıştır. Kuzey ve g&uuml;ney y&ouml;nlerinden ge&ccedil;en Deli&ccedil;ay ve Koca&ccedil;ay ile de D&ouml;rtyol&rsquo;un d&ouml;rt tarafından doğal sistemler ile &ccedil;evrildiği g&ouml;r&uuml;lmektedir. Kenti &ccedil;evreleyen bu ekosistemin kent i&ccedil;ine taşınarak mahalle kurgusuna dahil edilmesi, doğal yapının s&uuml;rekliliği ve iklimsel ge&ccedil;irgenlik a&ccedil;ısından &ouml;nem arz etmektedir.&nbsp;</p> <p>Nitekim, kentin kuzey-g&uuml;ney ve doğu-batı doğrultusunda gelişen ızgara planlı sokak dokusu da kış aylarında g&uuml;neşin, yaz aylarında ise r&uuml;zgarın ge&ccedil;irgenliğini arttırarak iklimsel konforu sağlamaya elverişlidir.&nbsp;</p> <p>D&ouml;rtyol 5 adet ticari merkeze sahip olmakla birlikte, merkezler kademelenmesine bakıldığında 1. Derece merkezi niteliği taşıyan alan, proje alanı ile kuzeybatı y&ouml;n&uuml;nde kesişim sağlamaktadır. Bu y&ouml;nde proje alanının da merkezi bir nitelik kazanacağı ve kullanım yoğunluğunun artacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu sebeple mahalle kurgusu, D&ouml;rtyol Belediyesi ve 1. derece merkez de d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek, b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l ve ziyaret&ccedil;ileri mahalle i&ccedil;erisine davet eden kapsayıcı bir meydan tasarımı ile birlikte ele alınmaktadır.&nbsp;</p> <h3 align="left">DOĞAL YAPI DEĞERLERİ</h3> <p>D&ouml;rtyol İl&ccedil;esi, tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel zenginliğinin yanı sıra doğal g&uuml;zellikleriyle de &uuml;lke coğrafyasında &ouml;nemli bir yer tutan Hatay kentinde, yeşilin mavi ile buluştuğu bir noktada yer almaktadır. İl&ccedil;enin batısında yer alan kıyı b&ouml;lgeleri d&uuml;z olmakla birlikte arazi doğuya doğru y&uuml;kselmekte ve Amanos Dağları ile &ccedil;evrelenmektedir. Yaklaşık 1500 m y&uuml;ksekliklere ulaşan Amanos Dağları D&ouml;rtyol&rsquo;un en y&uuml;ksek noktası olup, kent par&ccedil;asına farklı bir mikro-klima ve ekosistem zenginliği kazandırmaktadır.&nbsp;</p> <p>D&ouml;rtyol, Hatay İl genelinde olduğu gibi Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz iklim tipinde, Yaz ayları sıcak ve kurak, Bahar ve Kış ayları ise ılık ve yağışlı ge&ccedil;mektedir. Yağışlar &ouml;zellikle yağmur şeklinde g&ouml;r&uuml;lmektedir. Mevsimsel yağışlar; Kış, Sonbahar, İlkbahar, Yaz, mevsimsel sıcaklık ise; Yaz, Sonbahar, İlkbahar, Kış olarak sıralanmaktadır. Bununla birlikte D&ouml;rtyol İl&ccedil;esinde Yaz mevsiminde batı ve g&uuml;neybatıdan, deniz y&ouml;n&uuml;nden esen, yaz r&uuml;zgarı olarak da bilinen serin meltemin etkisi g&ouml;r&uuml;lmektedir.&nbsp;</p> <p>D&ouml;rtyol, sahip olduğu iklimsel karakteristik ve &ouml;zel coğrafyası nedeniyle zengin bir bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;ne sahiptir. İl&ccedil;e, T&uuml;rkiye&rsquo;deki &ouml;nemli narenciye &uuml;retim alanlarından biri olmakla birlikte bir&ccedil;ok endemik t&uuml;re de ev sahipliği yapmaktadır. Amanos Dağlarının denize bakan yama&ccedil;larında 4&ndash;5 metre boyunda, sert ve t&uuml;yl&uuml; yapraklı bitkilerden oluşan makilik alanlar g&ouml;r&uuml;l&uuml;rken, yukarıya 1.200 metreye kadar &ccedil;ıkarken ibreli ve yapraklı ağa&ccedil;lardan oluşan ormanlara rastlanmaktadır. Bunlar genellikle &ccedil;am ve meşe ormanlarıdır. Amanos Dağları, T&uuml;rkiye florası i&ccedil;erisinde yer alan bitki cinslerinin yaklaşık olarak yarısını i&ccedil;ermektedir. Ayrıca alan &ouml;nemli kuş g&ouml;&ccedil;&uuml; koridorlarından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda b&ouml;lgenin florası, bir&ccedil;ok hayvan t&uuml;r&uuml;ne yaşama, barınma ve beslenme ortamı oluşturmaktadır.</p> <p>Şehrin &ouml;nemli ovalarından olan il&ccedil;e merkezi, az engebelidir. İl&ccedil;e merkezinden Deli&ccedil;ay (proje alanının kuzeyinde) ve Koca&ccedil;ay (proje alanının g&uuml;neyinde) ge&ccedil;mektedir. İl&ccedil;e de bu derelerin meydana getirdiği birikinti konisi &uuml;zerinde yer almaktadır. Birikinti koni &ccedil;&ouml;kelleri doğusunda yer alan dağların etekleri boyunca izlenmektedir.&nbsp;</p> <p>Proje &ouml;l&ccedil;eğinde bakıldığında, D&ouml;rtyol İl&ccedil;e merkezinde kalan alanın Akdeniz kıyı şeridinden yaklaşık 3.3 km, Amanos Dağı eteklerinden ise 2.7 km uzaklıkta yer aldığı ve mavi ile yeşilin birleştirici rol&uuml;n&uuml; &uuml;stlendiği g&ouml;r&uuml;lmektedir. Batı-doğu y&ouml;n&uuml;nde yaklaşık 1 km&rsquo;lik bir alana sahip proje alanında, doğuya doğru hafif artan bir eğim g&ouml;r&uuml;lmektedir. Alanın yaklaşık 300 metre g&uuml;neyinden ge&ccedil;en Koca &Ccedil;ay, proje alanına ekolojik bir değer katmaktadır. Dağlardan gelen bu nehir merkezden ge&ccedil;erek kıyıya ulaşmakta ve k&ouml;rfezden Akdeniz ile buluşmaktadır. &Ccedil;ay, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde yılın b&uuml;y&uuml;k kısmında kuru bir yatakla ge&ccedil;irmektedir. Bunun en &ouml;nemli nedeni, sanayi ve tarım faaliyetlerinin olumsuz etkisidir.&nbsp;</p> <p>Bunun yanı sıra proje alanı &ccedil;evresindeki aktif yeşil alan varlığındaki azlık dikkat &ccedil;ekicidir. Proje alanı &ccedil;evresinde az sayıda mahalle parkı, &ccedil;ocuk oyun parkı ve mesire alanına rastlanırken, yakın &ccedil;evredeki en &ouml;nemli yeşil dokuyu ise mezarlık alanları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Amanos Dağlarının yukarlarına doğru tırmanan sık orman dokusu dikkat &ccedil;ekmektedir.</p> <p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde D&ouml;rtyol İl&ccedil;esi; kırsal alandan kentsel alana g&ouml;&ccedil;le yaşanan hızlı n&uuml;fus artışı, il&ccedil;enin sanayi ve tarım merkezi haline d&ouml;n&uuml;şmesi, buna ek olarak turizm potansiyelinden dolayı &ouml;zellikle artan ikinci konut yatırımlarının beraberinde d&uuml;zensiz kentleşmeyi getirmesi sorunlarıyla karşı karşıyadır. Coğrafi konumu, flora &ouml;zellikleri, su kaynakları ve mikro-klima &ouml;zelliği ile kendine &ouml;zg&uuml; bir doku oluşturan b&ouml;lgenin yaşanan olumsuz gelişmelere karşı bozulmadan doğal kimliğini koruması ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir peyzaj planlama yaklaşımlarıyla ele alınarak yaşam ve mekan kalitesi y&uuml;ksek bir alan haline d&ouml;n&uuml;şmesi &ouml;nem taşımaktadır.</p> <h3>PEYZAJ TASARIM KARARLARI&nbsp;</h3> <p>Hatay (D&ouml;rtyol) Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Projesinde, alanın konumu, topoğrafyası, mikro-kliması, mevcut ve &ccedil;evre yeşil doku &ouml;zellikleri, su kaynakları ilişkisi gibi mevcut değerleri dikkate alınarak s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir, mimari değerlerle b&uuml;t&uuml;nleşmiş, estetik, engelli dostu, &ccedil;evre ve yaşam kalitesinin &ouml;n planda tutulduğu bir peyzaj tasarımı benimsenmiştir.</p> <p>Peyzaj yaklaşımında &ouml;ncelikle koruma ve &ccedil;evre ile b&uuml;t&uuml;nleştirme ilkeleri benimsenmiştir. Bu kapsamda proje sınırının kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında yer alan mevcut bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; (ağa&ccedil; kitleleri) korunarak projedeki yeşil alan sistemine dahil edilmiştir. Projede, sınırın kuzeyinde yer alan Neşeli ve Stad Sokakları izlerini takip eden aksta yeşil koridorlar oluşturularak, g&uuml;neyde bulunan pasif yeşil alan ile kuzeyde bulunan spor alanı arasında b&uuml;t&uuml;nleştirici bir d&uuml;zenleme yapılmıştır. Bu iki yeşil koridor, projede doğu-batı doğrultusunda ge&ccedil;en, yaklaşık 1 km uzunluğundaki yeşil omurgaya bağlanmaktadır. Yeşil omurga yapraklı ağa&ccedil;lardan oluşan alle (yol ağacı) aksıdır.&nbsp;</p> <p>Yeşil omurga ve yeşil koridorlar, peyzaj tasarımında benimsenen bir diğer ilke olan s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik yaklaşımına hizmet etmektedir. Bu akslar yağmur sularının bitkisel alanlara kontroll&uuml; bir şekilde y&ouml;nlendirildiği biyolojik kalan sistemi ile (bioswale) oluşturulmuştur. Alanı baştan başa kat eden biyolojik kanal,&nbsp; toplar damar niteliğinde bir peyzaj elemanıdır. T&uuml;m peyzaj dokusunu saran sistemde, otoparklardan, yollara kadar kanallar peyzaj tasarımının i&ccedil;ine sokulmuştur. Bioswale sisteminde; yağmurlu d&ouml;nemde y&uuml;zey suları a&ccedil;ılan kanallarda toplanarak, burada yer alan vejetasyonla suyu temizlerken, kuru d&ouml;nemde ise vejetasyon yeşil alan sistemine doğal g&uuml;zelliği ve estetik değeriyle katkı sağlamaktadır. Bu sistemde endemik ve az bakım gerektiren bitkiler tercih edilmişken, bir yandan da oluşan ekosistem fauna &ccedil;eşitliliğine neden olmakta, doğal habitatı iyileştirmektedir. &Uuml;lkemizde son d&ouml;nemlerde yaşanan iklimsel değişimler, ani hava değişimleri ve sonucunda oluşan sel, taşkın gibi afetlerin &ouml;nlenmesi i&ccedil;in alt yapı sistemine yardımcı bir sistem olarak d&uuml;ş&uuml;lebilecek olan bioswale, &ouml;zellikle alan &ccedil;evresindeki nehirlerde oluşabilecek taşkın durumlarında ve<b>&nbsp;</b><b>&nbsp;</b>ge&ccedil;irimsiz y&uuml;zeylerden akan suların biriktirilmesinde sadece ekolojik ve estetik değil, fonksiyonel olarak da fayda sağlamaktadır. Biyolojik kanal, proje alanı i&ccedil;erisinde yine insan yapımı olan bir g&ouml;letle sonlanmaktadır. Bu g&ouml;lette biriken yağmur ve y&uuml;zey suları ile su ihtiyacının bir kısmının karşılanabilecek, bu şekilde su t&uuml;ketimi azaltılarak ekonomik bir katkı da sağlanacaktır. Bunu yanı sıra biriken suyun Koca &Ccedil;ay&rsquo;a deşarjı ile yazları kurak olan derenin su varlığını korunması sağlanabilecektir. B&ouml;ylelikle oluşturulan biyolojik kanallar ile kent ekosistemine katkı sağlanması ve mikro-klima &uuml;zerinde iyileştirici bir işlev oluşturulması da m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.&nbsp;</p> </div> <p>Projede yapısal ve mek&acirc;nsal tasarımın tamamlayıcı &ouml;ğesi olarak ele alınan yeşil alanların ayırıcı/bağlayıcı olarak kullanılması peyzaj tasarımında benimsenen bir diğer ilkedir. Bu kapsamda, proje alanında parselleştirilerek &ccedil;&ouml;z&uuml;len yeşil &ccedil;atı-teraslı mimari k&uuml;tleler, &ouml;zel yeşil alanlar etrafında toplanmıştır. Her parselin etrafını da yeşil zeminler &ccedil;evrelemiştir. Yaz mevsimde yaşanacak iklimsel olumsuzlukların bertaraf edilmesine yardımcı olacak teras ve &ccedil;atı bah&ccedil;eleri ile bir yandan kullanıcılara maksimum yeşil alan sağlama amacı g&uuml;d&uuml;lm&uuml;ş, diğer bir yandan ise yapılaşmış &ccedil;evrenin ekolojik kalitesinin y&uuml;kselmesine de katkı sağlanmıştır. Birbirini tekrar eden bu yeşil alan sitemi i&ccedil;erisinde; &ccedil;ocuk oyun alanı, hobi bah&ccedil;esi, su &ouml;ğeleri, meydanlar, kafeler, g&ouml;lgelik elemanlar, kent mobilyaları yer almaktadır. Yeşil alan b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulduğu bu sistemin bitkisel dokusu i&ccedil;in ise b&uuml;y&uuml;k tepe ta&ccedil;lı yapraklı ağa&ccedil;lar ve geniş &ccedil;im y&uuml;zeyler d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu şekilde konut alanları arasında kurulan geleneksel yapı, &ouml;zel yeşil alanlarda yaratılan toplanma-etkinlikkomşuluk ilişkilerinin yaşanacağı sosyal yapı ile b&uuml;t&uuml;nleşmiş olacaktır.&nbsp;</p> <p>Projede; kamusal,&nbsp; yarı kamusal ve &ouml;zel yeşil alan hiyerarşisi kurulmaya &ccedil;alışılmıştır. Alanının batısında yer alan ve &ccedil;evresinde kafe, k&uuml;lt&uuml;rel tesis, k&uuml;t&uuml;phane ve &ccedil;arşı biriminin yer aldığı kamusal yeşil alan sistemi, g&ouml;steri, toplantı ve etkinliklere ev sahibi yapabilecek &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde tasarlanmıştır. Burada k&uuml;t&uuml;phane birimine doğru y&uuml;kselen kot &ccedil;im amfi ile &ccedil;&ouml;z&uuml;lerek, daha doğal ve estetik bir yaklaşım benimsenmiştir. &Ccedil;im amfi ile, insanlar i&ccedil;in estetik ve cazip bulunan, sosyal birlikteliklere zemin hazırlayan bir kenstel aktivite alanı yaratılmak istenmiştir. &Uuml;st&uuml;ne basmaya uygun yer &ouml;rt&uuml;c&uuml; bitkiler d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len &ccedil;im amfide, yer yer g&ouml;lgesinden faydalanılacak b&uuml;y&uuml;k tepe ta&ccedil;lı ağa&ccedil;lar da yer alacaktır. Bunun yanı sıra alanda g&ouml;lgelikler, k&uuml;&ccedil;&uuml;k toplanma alanları, oturma birimleri, su &ouml;ğesi gibi donatılara da yer verilecektir. Proje alanında yer alan eğitim birimi &ccedil;evresinde, serbest &ccedil;im y&uuml;zeyler, yaş gruplarına g&ouml;re ayrılan &ccedil;ocuk kul&uuml;pleri, engelli &ccedil;ocuk parkları ve eğitici bah&ccedil;eler d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Proje alanının kuzeybatısında kalan spor biriminin &ccedil;evresinde ise mevcut bitkisel doku korunarak oluşturulan pasif yeşil alanlar ve a&ccedil;ık hava fitnes alanına yer verilmiştir.</p> <p>Proje alanı i&ccedil;inde sirk&uuml;lasyon ağı, yaya ve ara&ccedil; kullanımına g&ouml;re ayrılmıştır. Alanda ara&ccedil; ge&ccedil;işini minimuma indirecek yaya &ouml;ncelikli &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemelere gidilmiştir. Yaya yolları ana (6 m) ve tali (3 m) olarak ayrılmış ve bisiklet yolları (2 m) ile desteklenmiştir. Ayrıca t&uuml;m proje genelinde engelli ulaşımı ve kullanımını g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulunduran yaklaşımlar benimsenmiştir. Yaya yolları kenarlarında y&uuml;r&uuml;meyi cazip kılacak şekilde bitkisel &ouml;ğeler ve d&uuml;zenlemeler yapılması, bunun yanı sıra pergolalar, oturma birimleri, &ccedil;&ouml;p kutuları gibi kent mobilyalarına yer verilmesi &ouml;nerilmektedir. Proje genelinde kullanılan kentsel mobilyaların doğru yerleştirilmesi, sayıca yeterli olması, g&uuml;venli, sağlıklı ve konforlu malzeme ve teknik ekipmandan oluşması &ccedil;ok &ouml;nemlidir.&nbsp;</p> <p>B&uuml;t&uuml;n bunlara ek olarak proje genelinde peyzaj alanlarının her mevsim kullanıma uygun olabilecek şekilde iklimsel koşullar g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak planlamasına &ouml;zen g&ouml;sterilmiştir. Planlamanın bitkisel kısmında, y&ouml;renin ekolojik koşullarına ve fiziksel yapısına uyumlu bitkilendirme yapılması &ouml;nerilmektedir. Bununla birlikte bitkilerin y&ouml;resel uyumu dışında işlevsel ve g&ouml;rsel yanları da dikkate alınmalıdır.&nbsp;</p> <p>Projenin peyzaj tasarımı ve planlamasında g&ouml;zetilen yaklaşımlar şu şekilde &ouml;zetlenebilir:</p> <ul> <li>Mevcut bitkisel dokunun korunması ve bakımı (aralama, budama gibi sivil k&uuml;lt&uuml;rel m&uuml;dahaleler), </li> <li>Yağmur suyu y&ouml;netimi ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir peyzaj yaklaşımı (biyolojik kanallar, y&uuml;zeysek akış sularının g&ouml;let ve nehre deşarjı, yağmur bah&ccedil;eleri, suyun tasarruflu kullanımı),&nbsp; </li> <li>Ekolojik denge kurularak biyolojik zenginliğin sağlanması, </li> <li>Bitkilendirmede endemik t&uuml;rlere yer verilmesi, </li> <li>Ge&ccedil;irgen ve &ccedil;evre dostu y&uuml;zey malzemesi kullanımı, </li> <li>Yeşil y&uuml;zeyleri arttırıcı &ccedil;&ouml;z&uuml;mler (yeşil &ccedil;atı ve teras bah&ccedil;eleri, &ccedil;im amfiler), </li> <li>Yeşil dokunun s&uuml;rekliliğinin ve b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n sağlanması (&ccedil;evre peyzaj karakterine ile b&uuml;t&uuml;nleşme, kamusal alan-yarı-kamusal alan-&ouml;zel alan b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n sağlanması), </li> <li>Yaya sirk&uuml;lasyonunu arttırıcı ve erişilebilir &ccedil;&ouml;z&uuml;mler, </li> <li>Sağlıklı yaşamı destekleyici &ccedil;&ouml;z&uuml;mler (bisiklet yolları, koşu parkurları, fitnes parkları), </li> <li>Engelli dostu peyzaj tasarımları (kaymaz d&ouml;şeme malzemeleri, engelli rampaları, engelsiz girişler, engelli y&ouml;n taşları, engelli &ccedil;ocuk oyun ekipmanları, sesli ve dokunmatik sinyalizasyon sistemleri), </li> <li>Mekansal kimliğe uygun, geleneksel değerler ile modern yaşam gereksinimlerinin dengede tutulduğu tasarım yaklaşımları benimsenmesi, </li> <li>İnsan/kullanıcı odaklı mekansal &ccedil;&ouml;z&uuml;mler geliştirilmesi,&nbsp; </li> <li>Yaya mekanları s&uuml;rekliliği sağlanması (sokak-meydan ilişkisi, ana aks-tali aks ilişkisi, yaya yolu-bisiklet yolu ilişkisi), </li> <li>Estetik ve kalite değerlerinin benimsenmesi.&nbsp;</li> </ul> Mon, 18 Sep 2017 11:56:34 +03 2. Mansiyon, Akdeniz Bölgesi (Hatay), 7 İklim 7 Bölge - Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/2-mansiyon-akdeniz-bolgesi-hatay-7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/8064 Project Design Group <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2017-09-15/2-mansiyon-akdeniz-bolgesi-hatay-7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/6.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Murat Şahin,Cengiz Gültek,Doğan Türkkan,Hande Türkkan,Nur Bilgin,Mesut Çiftçi<br>Mimarlık Ofisi : Node Architects,PDG Mimarlar<br><br><br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Hatay... </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong></strong>Etrafınızı saran dar sokaklarda, adımlarınız hızlandık&ccedil;a size her defasında yeni bir deneyim sunan mek&acirc;nlarda bulursunuz kendinizi. Yaşadığınız zaman dilimi değişir. D&uuml;n ile bug&uuml;n arasında git geller yaşarsınız. Kayrak taşlarıyla d&ouml;şeli dar sokaklar, avlulara ulaştırır sizi. Nefes alırsınız. Derken; &ouml;n&uuml;n&uuml;zdeki yollardan birini se&ccedil;ersiniz ve birden &ccedil;ıkmaz bir sokakta bulursunuz kendinizi. Geriye d&ouml;n&uuml;p baktığınızda sokağa a&ccedil;ılan evlerin kapılarını algılarsınız. Başınızı &ccedil;evirdiğinizde ise dar bir ge&ccedil;iş g&ouml;r&uuml;rs&uuml;n&uuml;z, kapı kadar... Oraya ait olanların g&ouml;z&uuml; kapalı y&ouml;nlendiğini algılarsınız. Sonra birden bir evin altından ge&ccedil;erken bulursunuz kendinizi. Sağınızdaki taş duvara dokunduğunuzda tarihe dokunduğunuzu hissedersiniz. Duvarın &uuml;st&uuml;nden sarkan koca dallar ardındaki 'hayat' ın habercisi olur size. Başınızı kaldırdığınızda o dar sokaklardan koca bir g&ouml;ky&uuml;z&uuml; g&ouml;rmeye başlarsınız.</p> <p style="text-align: justify;">Merdivenleri g&ouml;r&uuml;rs&uuml;n&uuml;z başınızı indirirken g&ouml;z ucuyla. Sokağa d&uuml;şer merdiven... Kapının ardına gizlenmeden... Derken başka bir meydan karşılar sizi &ccedil;eşmeli ya da bir han kapısı &ccedil;ıkar karşınıza. Her defasında &ouml;nce kaybolduğunuzu hissedersiniz, sonra oralı olduğunuzu... Yaşadığınızı hissedersiniz. Eğer bir de ger&ccedil;ekten yaşıyorsanız orada, y&uuml;r&uuml;rs&uuml;n&uuml;z... Komşunuza y&uuml;r&uuml;rs&uuml;n&uuml;z. Okulunuza y&uuml;r&uuml;rs&uuml;n&uuml;z. Bakkala da y&uuml;r&uuml;rs&uuml;n&uuml;z kasaba da... Fırın tepsi pişer hemen k&ouml;şedeki fırında. Karşınız hi&ccedil;bir ara&ccedil; &ccedil;ıkmaz ya da o egzoz sesi. İnsanların konuşmasını duyarsınız, adım seslerini. Yani "nerede o eski mahalleler?" deriz ya, oradadır hep aslında. Kendinden bir şey kaybetmemiş şekilde, oracıkta...</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Hatay'dan D&ouml;rtyol'a...</strong><br />Bir &ouml;n yazıyla bulunduğu b&ouml;lge i&ccedil;in i&ccedil;sel diyaloğumuzu ifade ettiğimiz araziyi daha yakın &ouml;l&ccedil;ekten ve daha fiziksel &ouml;zellikleriyle inceleyecek olursak g&ouml;r&uuml;yoruz ki b&ouml;lgenin merkezinde yer alan arazi, kuzeyde Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı, g&uuml;neyde İstasyon Caddesi ve bu iki ana yolun kavuştuğu &ouml;nemli kavşak noktalarıyla kente bağlanmaktadır. Arazi sahip olduğu bu fiziksel bağlantılarla bir&ccedil;ok doğrultuda kente dokunmakta ve bu sayede kent i&ccedil;in bir d&uuml;ğ&uuml;m noktası oluşturmaktadır. Bulunduğu merkezi konum, etrafında yer alan yapı dokusu ve &ccedil;evresinde k&uuml;lt&uuml;rel tesis alanı olarak tahsis edilmiş noktalara olan yakınlığı ile b&ouml;lge i&ccedil;in nefes alabilecek, insanlar arası etkileşimi ve il&ccedil;enin hareketliliğini artırabilecek potansiyel boşluğu yaratmaktadır. &Ouml;yle ki bu boşluk sahip olduğu potansiyel ile kentin insan odaklı gelişimi i&ccedil;in bir pivot noktası oluşturmaktadır. Yalnızca kendi sakinlerine değil b&uuml;t&uuml;n b&ouml;lgenin erişimi ve kullanımına a&ccedil;ık olan bu nokta, i&ccedil;inde barındırdığı sosyal hayatı ve onun yansımalarını kentin gelişimi i&ccedil;in atılmış bir temel olarak kullanmaktadır. Buradaki sosyal hayatın en temel noktalarından birisi, burası i&ccedil;in &ouml;ng&ouml;r&uuml;len mahalle hayatıdır. Hatay tarihi boyunca, &ccedil;ok sayıda farklı kesimden ve etnik gruptan insanları b&uuml;nyesinde barındırmasına rağmen kent yaşamının değişmez par&ccedil;ası haline gelen sıkı komşuluk ilişkileri, bir&ccedil;ok olaya ev sahipliği yapan sokaklar, g&uuml;nl&uuml;k yaşam i&ccedil;erisinde kullanılan ortak mek&acirc;nlar burada yeniden yorumlanacak olan mahalle yaşantısının temel taşlarını oluşturmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Bu bağlamda tasarımın temel hedefi Hatay sokaklarının ve g&uuml;nl&uuml;k yaşantısının kullanıcıya sunulduğu kent dokusu ve mekan olgusunu var edebilmek olmuştur. Yukarda bahsettiğimiz o dar, &ccedil;ıkmaz sokakları adımlamış birisi o b&ouml;lge i&ccedil;in bir tasarım yapacaksa belki asla oranın ruhunu katamaz tasarıma. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; ger&ccedil;ekte yaşanmışlıklardır oranın ruhunu oluşturan. Fakat yeni yaşanmışlıklarla var olacak bir &ouml;z&uuml; bulmak hedeflenmiştir burada. Modern yaşantıda deneyimlenmiş, yeni bir mahalle morfolojisi... D&uuml;nden ders &ccedil;ıkartarak, malzeme, &uuml;retim şekli, mek&acirc;nsal bağlamlar, kentsel donatılar, oranlar ve hatta belki de alışkanlıkların bile yeniden irdelendiği yeni bir mahalle ifadesi. Bu y&uuml;zden avlu, sokak, merdiven, arkad, revak, eyvan gibi kavramların, ge&ccedil;mişten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze direkt taşınılarak ya da modernize edilerek tasarımda yer bulması istenmiş ve bu karma durumun tasarımın kendi bağlamının &uuml;retimini sağlaması hedeflenmiştir.</p> <p style="text-align: justify;">B&uuml;t&uuml;n bu &ccedil;er&ccedil;eveyle araziyi yeniden ele alırsak; t&uuml;m b&ouml;lge i&ccedil;in nefes alabilecek, insanlar arası etkileşimi kuvvetlendirecek boşluğu yaratması planlanan bu alanda; ilk olarak boşluklar tasarlanarak burası i&ccedil;in hayal edilen kurgu alana aktarılmıştır. Araziye batıdan ve doğudan temas eden mevcut yeşil alanların i&ccedil;eri doğru yayılmasını, alanla olan temasın, ge&ccedil;irgenliğin artırılmasını destekler nitelikte, arazinin doğu ve batı başlangı&ccedil;ları b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle yeşil bırakılmıştır. Oluşturulan bu iki tampon b&ouml;lge ile arazi i&ccedil;indeki yerleşiminden ziyade burası i&ccedil;in kurgulanan sosyal hareketliliğin dışarı yayılması hedeflenmiştir. Arazinin en u&ccedil; iki noktasında oluşturulan bu yeşil b&ouml;lgeler, b&uuml;t&uuml;n bu ge&ccedil;irgenliği ve yaratılan boşluğu alanın geneline yaymak adına yine yeşil bir bantla birbirine bağlanmıştır. Bu yeşil bant kimi noktalarda yapı gruplarının i&ccedil;ine doğru yayılıp kimi noktalarda geri &ccedil;ekilerek, %2'nin altındaki arazi eğiminin yaratmış olduğu tekd&uuml;zelik kırılmak istenmiştir. Ayrıca b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle yayalaştırılan bu hat &uuml;zerine yerleştirilen su, &ccedil;eşitli toplanma alanları, meydancıklar ve &ccedil;evresine yerleştirilen ticari ve sosyal donatı alanları ile insanların aktif olarak kullanabilecekleri bir omurga oluşturulmuştur. İl&ccedil;enin vaziyet planına bakıldığında oluşturulan bu omurganın b&ouml;lgenin tam merkezinde akan sosyal bir donatı aksı yarattığı okunabilmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Kullanıcıların i&ccedil;inde soluklanabileceği bu yeşil ve hareketli kurgu etrafına, insanları olabildiğince toprakla temas halinde tutmak ve b&ouml;lgenin genel dokusuna da uygun olacak şekilde y&uuml;kseklikleri &uuml;&ccedil; katı ge&ccedil;meyen yapılar yerleştirilmiştir. Yerleştirilen bu yapılar; insanlar arası paylaşımı, bir arada bulunmayı bir par&ccedil;a zorunlu hale getirecek ve bu sayede komşuluk ilişkilerini ve b&ouml;lgenin g&uuml;venliğini g&uuml;&ccedil;lendirecek bir organizasyonla; kullanıcılarının ortak bah&ccedil;eler paylaştığı, birbirlerinin kapılarının &ouml;n&uuml;nden ge&ccedil;tiği, kimisinin &ccedil;atısının bir diğerinin bah&ccedil;esini oluşturduğu, bazen sadece g&ouml;rsel bazen de hem g&ouml;rsel hem fiziksel temaslarla bir arada yaşamayı gerektiren bir d&uuml;zen i&ccedil;erisinde tasarlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Bu d&uuml;zen i&ccedil;erisinde mahalle sakinleri ve &ouml;zellikle &ccedil;ocukların arazi i&ccedil;inde daha &ouml;zg&uuml;r bir şekilde hareket edebilmesi i&ccedil;in ana ara&ccedil; hareketleri otopark alanlarıyla birlikte olabildiğince arazi dış &ccedil;eperlerinde tutulmuş, i&ccedil; yollar acil ya da ge&ccedil;ici kullanıma uygun tasarlanmıştır. Yapı adalarının d&uuml;md&uuml;z bir hat &uuml;zerinde değil, kuzey g&uuml;ney doğrultusunda kaydırılarak yerleştirilmesi, arazideki tekd&uuml;zeliğin kırılmasının yanı sıra, i&ccedil;erdeki kontrols&uuml;z ara&ccedil; kullanımını sınırlandırmak i&ccedil;in tercih edilmiştir. Aynı zamanda yapılar arasında oluşturulan &ccedil;ıkmaz sokaklar da yine ara&ccedil; hareketlerini azaltmak ve yavaşlatmak i&ccedil;in kullanılmıştır. Ayrıca alanda &ouml;nerilen bisiklet yolları ile yalnızca yakın &ccedil;evre ile sınırlı kalınmayıp b&uuml;t&uuml;n şehrin daha insan odaklı gelişimi i&ccedil;in bir pilot b&ouml;lge yaratılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Yapılar arazi i&ccedil;inde konumlandırılırken, birbirlerine yaklaştırılarak mahalle hayatının sokak yaşantısıyla birebir ilişkili olduğu d&uuml;ş&uuml;ncesiyle, fazla geniş olmayan, insan &ouml;l&ccedil;eğine daha yakın ve g&uuml;nl&uuml;k aktif kullanımı kolaylaştıran sokak dokusu tercih edilmiş, ayrıca binaların birbirlerinin g&uuml;neşini engellemeyecek seviyede sokakları g&ouml;lgelemesi sağlanmıştır. Kullanıcılarına yarı a&ccedil;ık, korunaklı mekanlar sunan 'revak'larla ve sağladığı ışık ve g&ouml;lge oyunlarıyla; yaşayan, hareketli sokakların ge&ccedil;itlerini oluşturan 'arkad'lar ve sa&ccedil;aklarla sokak dokusu zenginleştirilmiştir. Revak, arkad ve sa&ccedil;akların yanı sıra her yapı adacığı aralarında yer alan 'abbara'lara yerleştirilen ortak kullanım mekanlarıyla. Sokaklarda sanki bir misafir odası, komşular i&ccedil;in bir aktivite alanı yaratılmış ve b&ouml;ylece i&ccedil;eri ile dışarının birbirine teması sağlanmıştır. Dışa kapalı, yalnızca kendiyle ilgilenen apartman holleri bu dokuda yerini, eskiden olduğu gibi, sokağa a&ccedil;ılan merdivenlere ve teraslara bırakmıştır. Konut birimleri dışardaki yeşil dokuyu daha fazla evin i&ccedil;ine, g&uuml;nl&uuml;k yaşantıya d&acirc;hil edecek şekilde i&ccedil;, &ouml;n ve arka bah&ccedil;eler ile zenginleştirilmiş ve yeşil alan kullanımı konut planlamasına d&acirc;hil edilmiştir. B&ouml;ylece yazları sıcak ve kurak ge&ccedil;en Hatay ikliminde odaların yeşil ve serin bir bah&ccedil;e ile buluşması sağlanmıştır. Konut tipolojileri oluşturulurken modern hayatın dayattığı 'x+1' ile tanımlanan, alışılagelmiş konut tipleri yerine, kimi zaman ilk anda insanları karşılayan bir 'hayat' ile, kimi zaman i&ccedil;inde gizlediği k&uuml;&ccedil;&uuml;k 'avlu'ları, kimi zaman da keyifle oturulabilecek, bir saklanma k&ouml;şesine d&ouml;n&uuml;şen eyvanlarıyla, bulunduğu doku ile b&uuml;t&uuml;nleşik, kendi i&ccedil;inde de yaşayan konut tipleri oluşturulmuştur. Farklı ge&ccedil;itleri i&ccedil;inde barındıran sokakların ve o sokakların birbirine kavuştuğu noktalarda meydana gelen, insanları buluşturan meydanların oluşturduğu bu kurguyla; ge&ccedil;mişin izlerini taşıyan, bug&uuml;n&uuml; şekillendiren ve geleceğe de d&uuml;n&uuml; aktaracak olan bir mahalle tasarlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">B&ouml;lgede yer alan ticari birimler tek bir noktada toplanmayıp, konut birimleri &ccedil;evresinde b&uuml;t&uuml;n alana dağıtılarak; konutlar etrafındaki g&uuml;nl&uuml;k yaşantının daha hareketli olması ve ticari fonksiyonların pozitif getirisi olan yaşayan, daha g&uuml;venli sokakların varlığı ama&ccedil;lanmıştır. Arazi kuzeyinde yer alan, k&uuml;lt&uuml;r merkezi olarak tahsis edilmiş b&ouml;lge ile entegre olacak şekilde, mahalle a&ccedil;ık pazar alanını da i&ccedil;inde barındıran bir sosyal donatı alanı tasarlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Ayrıca bu alanın başlangıcını oluşturduğu ve g&uuml;neyde yer alan dereye kadar bağlantı sağlayacak olan, i&ccedil;inde yine yeşili, su ve insanlar i&ccedil;in toplanma alanlarını i&ccedil;eren sosyal i&ccedil;erikli bir aks oluşturulmuştur. Bu aks ile arazi genelinde yaratılmak istenen, yaşayan, dışa a&ccedil;ık, daha hareketli, daha paylaşımcı ve etkileşimli kurgu, gelecekte insanların yoğun kullanımına a&ccedil;ık olacak ve dere boyunca var olacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;len bir başka aksa kadar yayılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">A&ccedil;ık pazar alanı, ticaret alanları, meydanlar, oyun alanları vb. yanı sıra, b&ouml;lge i&ccedil;in gerekli olan bir diğer sosyal donatı alanı olan spor merkezleri ise g&uuml;r&uuml;lt&uuml;y&uuml; engellemek adına arazi doğu ve batı u&ccedil;larına yerleştirilmiş olan yeşil alanların i&ccedil;ine entegre edilmiştir.</p> <p style="text-align: justify;">T&uuml;m bu yaklaşımlarıyla projede, yalnızca bu b&ouml;lgede yaratılacak olan yerleşimin değil arazi b&uuml;t&uuml;n &ccedil;evresinin sahip olabileceği bir boşluk, bir hareket merkezi yaratılması ama&ccedil;lanmış ve kentin bu doğrultudaki gelişimi i&ccedil;in bu merkezin bir başlangı&ccedil; yaratması hedeflenmiştir.</p> Mon, 18 Sep 2017 10:10:00 +03 2. Ödül, Karadeniz Bölgesi (Kastamonu), 7 İklim 7 Bölge - Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/2-odul-karadeniz-bolgesi-kastamonu-7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/8062 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi-/2-odul-karadeniz-bolgesi-kastamonu-7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/degostudio_toki_01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Tuba Kara,Volkan Taşkın,Özge Meriç,Gül Keskin,Büşra Yılmaz Şirin<br>Mimarlık Ofisi : degostudio<br><br>PROJE HİKAYESİ<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>&Uuml;RETİM - AİDİYET - MEK&Acirc;N</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>MAHALLE ve KASTAMONU</strong></p> <p style="text-align: justify;">Mahalle kavramı, ge&ccedil;mişten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze aktarılan kentsel ve k&uuml;lt&uuml;rel bir miras olarak T&uuml;rk toplumunun yaşam bi&ccedil;imlerinden ve aynı zamanda kent kurucu &ouml;gelerinden birisidir. Mahalle; sosyolojik ve psikolojik boyutlara sahip olduğu kadar fiziksel, y&ouml;netsel, coğrafi ve ticari yapılanmaları b&uuml;nyesinde barındıran &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; dinamik bir yapıdır.</p> <p style="text-align: justify;">Mek&acirc;nı bi&ccedil;imlendiren demografik, k&uuml;lt&uuml;rel, sosyal&ndash;ekonomik yapı gibi birbirini etkileyen pek &ccedil;ok değişkene dayalı olarak; tarihsel bir arka planı olan, tanımlı bir coğrafyada, belirli bir zaman aralığında ger&ccedil;ekleştirilen mek&acirc;nsal organizasyonların &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenebilmesi mahalle ile m&uuml;mk&uuml;n olur.<br />Mahalle, kendine &ouml;zg&uuml; hukuku, ilişki ve etkileşim ağları, i&ccedil;inde barındırdığı rutinleri, yaşayanların y&uuml;klediği anlamlarla g&uuml;ndelik hayatın en g&ouml;r&uuml;n&uuml;r par&ccedil;alarından biridir. Kentlerin ge&ccedil;irdiği d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m s&uuml;re&ccedil;lerinde ve dolayısıyla kent kimliğini oluşturan &ouml;zg&uuml;n değerlerin ortaya &ccedil;ıkmasında en &ouml;nemli etkenlerden biri ve her daim yaşayan bir olgudur.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışma alanının bulunduğu Kastamonu ilinin de gerek kent merkezi, gerekse b&ouml;lgedeki diğer yerleşim merkezlerinde yirminci y&uuml;zyıl ortalarına kadar bu mahalle k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n korunmuş, &ouml;zellikle eski kent merkezinde de pek &ccedil;ok yapı koruma ve yenileme &ccedil;alışmaları ile g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar ulaşmıştır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&Ccedil;EVE ANALİZİ, ALANA YAKLAŞIM VE KENTSEL KULLANIM SENARYOLARI</strong></p> <p style="text-align: justify;">7 İklim 7 B&ouml;lge "Mahalle" Yarışması Karadeniz B&ouml;lgesi i&ccedil;in se&ccedil;ilen alan Kastamonu'nun g&uuml;neydoğu tarafında yer almaktadır. Kent merkezi, Kastamonu Havalimanı ve Kara&ccedil;omak Barajı arasındaki &uuml;&ccedil;gende konumlanmış proje alanı mevcut hali ile bu &uuml;&ccedil; noktadan da izole bir konumda ve sadece &ouml;zel taşıtla ulaşılabilen bir durumdadır.</p> <p style="text-align: justify;">Son d&ouml;nemde kentin g&uuml;neyine yapılan yatırımların da etkisiyle, daha &ouml;ncesinde kuzeye doğru gelişen kent dokusuna aksi istikamette g&uuml;neye doğru alternatif gelişim de ortaya &ccedil;ıkmıştır. Havaalanı ve kent merkezi arasındaki alanda bağımsız ve izole alanlar olarak gelişen yerler &ccedil;oğunlukla kapalı site ve yerel sanayi tesislerinden ibarettir.</p> <p style="text-align: justify;">Bu bağlamda proje alanı bir g&uuml;neye doğru b&uuml;y&uuml;me potansiyeli olan kentin gelişim planının başlangı&ccedil; noktası olarak ele alınmaktadır. Proje kentsel &ouml;l&ccedil;ekte sadece tek bir mahalleden oluşmamakta, benzer nitelik ve &ouml;l&ccedil;ekte mahalleler ağının kurucu &ouml;gesi olarak Yeni Kastamonu Vizyonu'nun kataliz&ouml;r&uuml; de olmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Kuzeydeki kent merkezi ile proje alanı arasında kalan alanda yer alacak bu yeni diğer mahalleler sadece ulaşımla değil aynı zamanda kuzey-g&uuml;ney aksında devam eden bir ekolojik koridorla da birbirine bağlanmaktadır. Bu y&ouml;nelme, hidrolojik bağlantılar ile desteklenmektedir. Ge&ccedil;iş alanlarındaki sık ve doğal peyzaj dokusunu koruma, kişi sayısına d&uuml;şen yeşil alan miktarını dengede tutmayı sağlayacak; ekolojik koridor mahallelerin organik yapısı ile b&uuml;t&uuml;nleşerek flora ve fauna i&ccedil;in yaşanabilir bir &ccedil;evre yaratacaktır. Ekolojik koridorda mesire alanı, park, y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş/bisiklet yolu gibi kullanımlar oluşturulup; doğal yapıya en az m&uuml;dahale edecek şekilde bir bağ kurulması, ayrıca ekolojik turizm ve ticaret gibi fonksiyonlar, havalimanı ile proje alanı arasında kalan b&ouml;lge (doğu) veya zaten kısmi olarak yapılaşmış olan b&ouml;lgede (batı) &ouml;nerilmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Kentin b&uuml;y&uuml;me dinamikleri ile projenin dinamiklerini birleştiren bu vizyon planı doğrultusunda gelecek on yıl i&ccedil;inde proje alanı &ccedil;evresindeki komşu alanlarla beraber y&ouml;netimsel &ouml;l&ccedil;ekte de bir mahalle b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne ulaşacak ve bu mahalleler k&uuml;mesinin y&ouml;netimsel merkezi haline de d&ouml;n&uuml;şecektir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>TEMALAR</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>"Site t&uuml;ketir; mahalle &uuml;retir..."</em></p> <p style="text-align: justify;">Proje konsepti geleneksel mahalle dokusu ve yaşantısından &ccedil;ıkarılan bir dizi "tema" &uuml;zerine kurulmuştur. Bu temalar projenin kurucu &ouml;geleri aynı zamanda burada kurulması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len mahalle yaşamının da mesnet noktalarıdır.</p> <p style="text-align: justify;">Tema odaklı yaklaşım ge&ccedil;mişin idealize edilen mahalle mitosu yerine ge&ccedil;mişin deneyimi ve yaşanmışlığı ile g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n teknolojik, sosyal ve ekonomik ger&ccedil;ekliği arasındaki kalıcı bağlar kurmayı hedefler.<br />Bu bağlamda &uuml;&ccedil; tema ve mek&acirc;nsal uzamları şunlardır:</p> <p style="text-align: justify;">&Uuml;retim: Mahalle sakinlerinin t&uuml;ketim değil &uuml;retim toplumunun par&ccedil;ası olmasıdır. Erkek, kadın ve &ccedil;ocukların, ilgi ve becerileri doğrultusunda &uuml;retim kanallarına y&ouml;nlendirilmesi bu temanın ana fikridir. Bu bağlamda mahallenin hem resmi eğitim kurumlarına (okullar) hem de sosyal eğitim kurumlarına (halk eğitim merkezi) sahip olması, perma k&uuml;lt&uuml;r gibi hem &uuml;retim hem de ekoloji odaklı yeni yaşam pratiklerinin kurulan mahalle bostanı ile desteklenmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Aidiyet: Mek&acirc;nın "yer"e d&ouml;n&uuml;şme s&uuml;recinde aidiyet &ouml;nemli bir rol oynamaktadır. Bir mek&acirc;nı konuttan eve, siteden mahalle haline getiren bu aidiyet duygusudur. Aidiyet, hem &uuml;retim hem de mek&acirc;n temalarının bağlayan k&ouml;pr&uuml;d&uuml;r. &Uuml;retmek, insanın fiziksel &ccedil;evresi ile kurduğu ilişkiyi kişiselleştiren bir s&uuml;re&ccedil;ken, mek&acirc;nların mahremiyet ve kamusallık arasında yumuşak, ge&ccedil;irgen fakat aynı zamanda hiyerarşik bir sistemde yer alması, bireyin kendi evinin fiziksel sınırlarının &ouml;tesini de evinin bir uzamı olarak algılamasına yol a&ccedil;ar.</p> <p style="text-align: justify;">Mekan: Mekan aidiyet ve &uuml;retim temalarının hem başlangı&ccedil; ve hem de sonucu olan, bu y&uuml;zden de i&ccedil;inde yeşerecek yaşama g&ouml;re s&uuml;rekli yeniden tanzim edilecek bir &ouml;gedir. Proje bu bağlamda sadece potansiyelleri sunar, yaşam bunlar arasından devam eder. Geleneksel mahallenin g&ouml;r&uuml;nmez ve akışkan mek&acirc;n hiyerarşi burada da kendini yeniden kurgular: mahalle dışarısı ile kamusal alanlar &uuml;zerinden temas kurar, konutlar yer kotundaki yarı kamusal alanlarla &ccedil;evrelenmiştir. Kot farkı arttık&ccedil;a mahremiyet de artar; &ouml;zel bah&ccedil;eler istinat duvarları ile avludan y&uuml;kselmekte, &uuml;st katlarda ise kullanıcı sayısı azalan yarı kamusal alanlar teras ve kat bah&ccedil;esi &ouml;l&ccedil;eklerine k&uuml;&ccedil;&uuml;lmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Bu &uuml;&ccedil; tema "y&ouml;netim" teması altında birleşmektedir. Y&ouml;netim ile kastedilen mahalle sakinlerinin mahalledeki kararlar hakkında s&ouml;z sahibi olduğu ve s&uuml;re&ccedil;lere aktif katılımının sağlanmasıdır. Bunun projedeki mekan odaklı tezah&uuml;rleri ise geleneksel muhtarlık işlevinin yanında mahalle meclisi, STK ofis alanları ve a&ccedil;ık alanda mahalle meselelerini tartışabilecekleri toplanma alanlarıdır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Mahallenin Kimliği, Temalar ve Mek&acirc;nsal İlkeler</strong></p> <p style="text-align: justify;">Bu temalar ışığında mahallenin kimliği de ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Mahallenin &uuml;retim temasının bir yanını da esnaflar oluşturmaktadır. Mahallenin merkezi olarak konumlanan alan aynı zamanda bir &ccedil;arşı olarak d&uuml;zenlenmiş, mahalle esnafının d&uuml;kk&acirc;nları bu alanda konumlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Mahalledeki nirengi noktaları aynı zamanda mek&acirc;nlara isim ve kimlik vermektedir. Bu bağlamda "&ccedil;ınaraltı", "&ccedil;eşmebaşı" gibi kavramlar sadece isim değil aynı zamanda mahallenin g&uuml;nl&uuml;k yaşamını da belirleyen mek&acirc;nsal &ouml;gelerdir.</p> <p style="text-align: justify;">Peyzaj alanları sadece g&ouml;rsel ilişkinin &ouml;tesine &uuml;retim ve t&uuml;ketimin i&ccedil;ine sirayet eden mek&acirc;nlar olarak ele alınmıştır. &Ouml;zel bah&ccedil;eler ve mahalle bostanı bizzat kullanıcı tarafından tanzim edilirken, sokak k&ouml;şe başlarına dikilen meyve ağa&ccedil;ları da "kopar-ye-y&uuml;r&uuml;" konseptini tamamlamaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Mahallenin &ouml;l&ccedil;eği yaya odaklı bir tasarıma imk&acirc;n vermektedir. Bu bağlamda motorlu taşıtlar projenin &ccedil;eperlerine alınmış, ana işlevleri ve konut b&ouml;lgelerini birleştiren bir "alle" projenin ana ulaşım ve sosyalleşme omurgasına d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p style="text-align: justify;">Aidiyet temasının odağında yer alan mahremiyet ve kamusallık hiyerarşisi, bazen bir kot farkı, bazen de bir bah&ccedil;e duvarı ile kamusal ile mahrem olan arasındaki sınırı belirtmektedir. Sokak kesişimleri, insanların da kesiştiği yerler olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş, bu &ccedil;arpışmanın bir etkileşime d&ouml;n&uuml;şebileceği mek&acirc;nlar "k&ouml;şe başları" olarak mahallenin omurgası boyunca dağılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Cami salt bir dini yapı işlevinin &ouml;tesine ge&ccedil;erek, geleneksel mahalledeki kurucu &ouml;ge rol&uuml;ne geri d&ouml;nm&uuml;ş, merkezinde yer aldığı tasarımda, i&ccedil;erdiği farklı işlevler ile (k&uuml;t&uuml;phane, dini eğitim merkezi, ilgili vakıf ve STK'ların merkezi) mahalle ile dini rit&uuml;ellerin &ouml;tesine ge&ccedil;en bir bağlamda iletişim haline olan bir k&uuml;lliye haline gelmiştir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Mimari Tasarım Kararları</strong></p> <p style="text-align: justify;">Mimari tasarım kararları, mahalle temaları doğrultusunda belirlenen mek&acirc;nsal ilkeler ve arazi şartları doğrultusunda ortaya &ccedil;ıkmıştır. 225 bin metrekarelik alan ağırlıklı olarak g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;ne eğimli iki tepeden oluşmaktadır. Vista, hakim r&uuml;zgar ve g&uuml;neşlenme konumu nedeniyle tepeler iki ana konut b&ouml;lgesi olarak ele alınmıştır. İki tepe arasındaki al&ccedil;ak alan ise, konumu ve bağlantı yoluyla yakın kotta olması sebebiyle mahalle girişi, idari merkez ve &ccedil;arşı olarak tasarlanmıştır. Bu &uuml;&ccedil; odağın &ccedil;evresi ara&ccedil; ve bisiklet yollarından oluşan bir ring ile &ccedil;evrelenmiş, bu sayede mahallenin merkezi yayalara tahsis edilmiştir. Ringin i&ccedil;inde kuzey g&uuml;ney doğrultusunda bu &uuml;&ccedil; odağı birleştiren bir yaya omurgası bulunmaktadır. G&uuml;ney tepede, yaya omurgasının batısı eğitim kurumlarına ayrılmış, buradaki yapılar konut alanlarından bir meydan ile ayrılmıştır. Daha da batıda istikamette, ringin dışında kalan alan ise kent bostanı ve yeşil alanlara ayrılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Konut alanlarında yatayda, birbirinin vistasını, g&uuml;neşini ve r&uuml;zgarını kesmeyen yatay yerleşim tercih edilmiştir. 4 katı ge&ccedil;meyen birimler temelde 2 tipolojiye ayrılmaktadır. Yatay Bloklarda 1+1 konutlar konumlanmıştır. Mod&uuml;llerde ise 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler bulunmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">1+1 daireler dışındaki konutlarda azami &ouml;zelleşmiş yeşil alan kullanımı sağlanmıştır. Zemin katlarda, bah&ccedil;eler bulunmakta iken, &uuml;st katlarda ise kat bah&ccedil;eleri, teras bah&ccedil;eler bulunmaktadır. Mod&uuml;llerde aynı daire tipolojileri farklı kullanıcılara hitap eden farklı &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerle geliştirilmiştir. Bazı daireler tek katta, bazıları iki katta &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Mutfak tercihe g&ouml;re a&ccedil;ık ya da kapalı mutfak olarak d&uuml;zenlenmiş, bazı dairelerde &uuml;&ccedil; boyutta daha b&uuml;y&uuml;k bir hacim i&ccedil;in galeri boşlukları kullanılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">B&uuml;t&uuml;n bu &ccedil;eşitlilik ise esnek mek&acirc;nsal kullanımda ortak bir dile ulaşmaktadır. B&ouml;lgenin mimari k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nde hakim olan merkezi bir "sofa" anlayışı plan &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerine de taşınmış; mekanlar arasındaki alanlar sirk&uuml;lasyon alanı olarak değil gerektiğinde bağımsız gerektiğinde yanındaki salon ya da oturma odası ile birlikte kullanılabilen "sofalar" olarak ele alınmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Kastamonu'nun yerel mimarisi ve iklim şartları mimariyi de etkilemiştir. Kamusal nitelikli yapılarda &ndash;&ouml;zellikle eğitim yapılarında- avlulu &ccedil;&ouml;z&uuml;mler tercih edilmektedir. Aynı avlu metaforu, konut mod&uuml;llerinin bir araya gelmesi ile oluşan birimlerde de ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Bu avlular dışardan kullanıma a&ccedil;ık olsa da, ağırlıklı olarak &ccedil;evreleyen konutlarda yaşayanların kullanacağı, peyzaj ve sosyalleşme alanlarıdır. &Ccedil;ocuk oyun alanları, mahalle sakinlerinin altında sosyalleşeceği &ccedil;ardaklar ve yeşil alanlar &ouml;zel bah&ccedil;elerde &ccedil;evrelenmiş bu avlunun i&ccedil;inde yer alacaktır.</p> <p style="text-align: justify;">Konut yapılarının temel &ouml;geleri cephe tasarımını da y&ouml;nlendirmiştir. B&ouml;lgenin ge&ccedil;iş iklimi (yarı-Karadeniz, yarı-karasal iklim) karma bir &ccedil;atı kullanım karakteri ortaya &ccedil;ıkarmıştır. Y&uuml;zey alanı az konutlarda, su ve karın kolay drenajı i&ccedil;in beşik &ccedil;atı tercih edilirken, idari, ticaret ve eğitim yapıları gibi b&uuml;y&uuml;k alana sahip &ccedil;atılarda yağmur suyunun toplanması i&ccedil;in yeşil &ccedil;atı kullanılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Cephelerde, b&ouml;lgenin mod&uuml;ler cam sistemleri tercih edilmiştir. 80 x 80 cm'lik mod&uuml;llerin dikeyde bir araya gelmesi ile oluşan pencere mod&uuml;lleri cephenin ana &ouml;gesidir. Zemin katlarda b&ouml;lge mimarisine referansla daha r&uuml;stik malzemeler tercih edilirken (taş ya da br&uuml;t beton) &uuml;st katlarda sıva ve boya kat sınırlarını g&ouml;steren yatay derzlerle birlikte kullanılmaktadır. &Ccedil;ıkmalar, yine b&ouml;lgede &ccedil;ok tercih edilen ahşap ile kaplanmaktadır. Bir başka yerel malzeme olan bakır ise, y&uuml;ksek maliyeti nedeniyle sadece kamu yapılarında cephe ve &ccedil;atılarda kullanılmaktadır.</p> Fri, 15 Sep 2017 17:15:35 +03 Balcılar Evleri http://www.arkiv.com.tr/proje/balcilar-evleri/2619 Doğa Gülhan <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Arkiv.com.tr/Proje/EPA-Mimarlık/balcilar-evleri/bodrum_ev (53).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ersen Gürsel<br>Mimarlık Ofisi : EPA Mimarlık ve Şehircilik Atölyesi<br><br>Bitez, Balcılar mevkiinde üç parsel üzerine kurulan yerleşme, 12.070 m2'lik bir arazi içinde planlanmıştır. <br><br><p>Arazinin g&uuml;ney-batı sınırı kuru dere ile &ccedil;evrilidir. Arsaya bu kuru dere yolu ile ulaşılmaktadır. Arazinin doğu sınırı &uuml;zerindeki ağa&ccedil;lar, komşu parsel sahibi ile anlaşılarak koruma altına alınmıştır.</p> <p>İki yanı yaban taş &ouml;rg&uuml; duvarlı kuru dere, yol boyu ağa&ccedil;ların oluşturduğu g&ouml;lgelik bir mekandır. Kış mevsiminde yağmurla beraber kuru dere ıslanır, su yoluna d&ouml;n&uuml;ş&uuml;r. Bol yağışlı g&uuml;nlerde, bu &ccedil;evrede yaşayanlar ulaşım i&ccedil;in, derenin iki yanındaki tarla yolunu kullanırlar. Planlanan arazinin i&ccedil;inde mandalina ağa&ccedil;ları, iki adet kuyu, su yolları, eski karakteristik bah&ccedil;e evi barındıran, doğal yapısı &ccedil;ok g&uuml;&ccedil;l&uuml; bu arazi i&ccedil;inde bir yapı yapmak hem kolay, hem de g&uuml;&ccedil;t&uuml;. &Ccedil;evrenin t&uuml;m doğal malzeme ve &ccedil;alıları korumalıydı. Bu bah&ccedil;e i&ccedil;inde bir taşın yerini değiştirmek yanlış olabilirdi. Peki yeni yapılacak yapılar nasıl olmalıydı?</p> <p>Yapılacak tasarımın ne &ouml;l&ccedil;&uuml;de &ccedil;ağdaş olacağı konusunda uzun s&uuml;re d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;m. Elime kalemi aldığımda yanlış bir şey &ccedil;izmek ka&ccedil;ınılmazdı. Arazinin doğal &ouml;zelliklerinin etkisi altında &ccedil;evrenin bana verdiği heyecanlardan uzaklaşmak istemediğimden, arayışlarım epey zaman aldı. Ger&ccedil;ek olan bu doğal &ccedil;evre ile &ccedil;atışmayanı bulmak, bu araziye ait olanı yapmaktı. Soruna b&ouml;yle yaklaştığımda eski-yeni tartışmasının etkisinden uzaklaşıyordum. Rahatlamış, yapacaklarımın hesabını verebilecektim.</p> <p>113 nolu parsel i&ccedil;indeki mevcut yapı, yerel k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n bir &uuml;r&uuml;n&uuml;yd&uuml;. Fiziki boyutları kusursuzdu. Ne fazlası nede bir eksiği vardı. Yerel mimarinin bu &ouml;zg&uuml;n &ouml;rneği ile nerede ve nasıl buluşabilirdim? Bu yapının bi&ccedil;im, mekan olgusu ve yalın olması beni etkilemişti. Toplam alanı 25 m2 olan yapının &ouml;zg&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;, yaşam bi&ccedil;iminin oluşturduğu, g&uuml;ncel tanımıyla minimal bir yapı. Bu bina buluşma yerimiz olmuştu. Burada yaşamayı d&uuml;ş&uuml;nen kişilerin istekleriyle hayallerini, bu yapının mekan kurgusu ve sadeliği ile &ouml;zdeşleştirebiliyordum. Hepimizi etkisi altına alan doğal &ccedil;evre, mandalina ağa&ccedil;ları ve bizleri buluşturan eski yapının &ouml;nemi giderek artıyordu. Arkadaşlarımın isteği &uuml;zerine, benimde burada bir evim olacaktı. Başkalarına hizmet veren bir mimar gibi değil, burada yaşayacaklardan biri olmak, d&uuml;ş&uuml;ncelerimde farklı etkiler yaptı.</p> <p>Her biri farklı bir mesleğin sahibi olan arkadaşlarımla işveren-mimar ilişkilerini ortadan kaldırmıştık. Birlikte oluşturacağımız yaşam mekanını zenginleştiren tartışmaların yararını projelerin tasarlama s&uuml;recinde g&ouml;rd&uuml;k. B&ouml;ylece birlikte yaptığımız konuşmalar fazla uzamadı.</p> <p>Bodrum'da yapay bir &ccedil;evrenin i&ccedil;inde değil, bu araziyi satın aldıklarında ne d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ler ise, yapılar inşa edildiğinde aynı duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncelerle yaşamayı hayal ettiklerini s&ouml;ylediler. Herkes ne istediğini &ccedil;ok iyi biliyordu. Konuşmalarımız, binaların arazi i&ccedil;indeki konumları, yapıların parsel ve yol sınırlarına &ccedil;ekilmeleri, yeşil b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n korunması, g&ouml;rsel etkinliğin arttırılması, yapıların fiziki boyutları ve mimari fiziki &ouml;zellikleri, minimum yapı alanlarının oluşturduğu mekanlarda maksimum etkiyi sağlayacak mekan kurgusu nasıl oluşabilirdi vs. gibi. Farklı bir kimlik arayışı i&ccedil;inde olmadığımızdan, bizleri etkisine alan doğal mekan i&ccedil;inde kendimizi &ouml;zg&uuml;r hissetmek istiyorduk. Yeni bir arayış i&ccedil;inde olmak yerine, var olanın devamından yanaydık. Binalar yaşam &ccedil;evresi i&ccedil;in bir ara&ccedil;, aslolan, kısa s&uuml;relerle de olsa bu bah&ccedil;ede yaşam olanağını s&uuml;rd&uuml;rebilir konumda bir planlama yapmaktı.</p> <p>Mevcut eski yapının bizleri buluşturan yalın-sade minimal etkisi, bizlere &ccedil;ok yakın geliyordu. Aradığımız bi&ccedil;im değil yaşam mekanıydı.</p> <p>Uzun s&uuml;re kendimle yaptığım tartışma, etki altında kalmak, benzemek, doğru olan neydi. Sonunda, benzemekten neden &ccedil;ekiniyorsun diye kendime sordum. Mimarsız, mimarinin i&ccedil;inde yer almak bir mimar olarak bana &ccedil;ok &ccedil;ekici geldi. Kendimi onlardan biri olarak g&ouml;rmekte hoş bir duyguydu. Denemeye değer bir d&uuml;ş&uuml;nceydi. Sonunda yasal işlemler i&ccedil;in hazırlanmış bulunan projeleri unutup, teker teker ev sahiplerinin isteklerine cevap veren projeler &uuml;rettim ve taş ustaları ile işe koyuldum.</p> <p>Kullanılan yapı malzemesi ve &ccedil;evrenin oluşturduğu benzerlik dışında, eski-yeni tartışmasına girmeden, t&uuml;m binalar, plan şemaları ve konumları ile birbirinden farklı, kendilerine ait kimlikleri ile sahiplerine kapılarını a&ccedil;tılar.</p> <p>Arazinin doğal yapısı ile kullanıcıların istekleri değerlendirilerek oluşturulan i&ccedil; mekan tasarımları beş ayrı &ouml;zellikte ev tipinin ger&ccedil;ekleşmesini sağlamıştır. Mevcut eski bina da bah&ccedil;enin merkezinde ortak kullanım mekanı, misafirhane olacak şekilde işlevlendirildi.</p> <p>Bir evin kime ait olduğu ilkesi beni hep ilgilendirmiştir. Sanıyorum ki, burada evleri olan arkadaşlarımın kendilerine ait bir binaları oldu. Bu yerleşmede en k&uuml;&ccedil;&uuml;k evi kendime yaptım. 4.00 x 4.00 mod&uuml;l &uuml;zerine tasarlanan kare planlı bu katlı evde taşlık, bah&ccedil;e, oturma ile yemek işlevleri tek mekanlı ve &uuml;st &uuml;ste planlanmıştır. "Kule" tipi bir ev oldu bu tasarım.</p> <p>Taşlık bah&ccedil;ede yaşam g&uuml;n batımına kadar s&uuml;rer. Kapalı alan, &uuml;st katta planlanmıştır. İ&ccedil; &ouml;l&ccedil;&uuml;leri 350 x 350 &ndash; 12.25 m2 olan mekanda oturma, yemek pişirme, ocak, tv, merdiven boşluğu, &ccedil;alışma masası bulunmaktadır. &Ccedil;ok k&uuml;&ccedil;&uuml;k gibi g&ouml;r&uuml;len bu mekan zengin bir işlevle y&uuml;klenmiştir. Bu kapalı mekanda &uuml;st kat hayata a&ccedil;ılmaktadır. Ahşap konstr&uuml;ksiyon cumba bu binada inşa edilmiş en b&uuml;y&uuml;k yapı alanı gibidir. &Ccedil;atı boşluğu yatak odası olarak d&uuml;zenlenmiştir.</p> <p>Kare planlı binanın farklı işlevli mekanlarının sınırları planlamanın &uuml;&ccedil; boyutlu kullanımıyla fark edilemeyecek kadar yalındır. Bu binada her şey minimalize edilmiştir.</p> <p>Yığma tuğla ve taş yapı tekniği ile inşa edilen yapıda d&ouml;şemeler ahşaptır. İşlev alanlarının &uuml;st &uuml;ste planlanmış olması, dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml;ndeki kule etkisi nedeniyle yapı &uuml;&ccedil; katlı gibi algılanmaktadır. Topuz &ccedil;atı kiremit &ouml;rt&uuml;l&uuml; yapının silme kotu 6.5'dir.</p> <p>"Avlulu Ev", tek katlı taş yığma olarak inşa edilmiştir. İki odalı bir ev olarak da değerlendirilebilir. Bu kapalı mekanlar yatma ve kısmen de oturma alanı olarak kullanılmaktadır. &Ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml; ahşap olan b&uuml;y&uuml;k odanın &ccedil;atı arası boşluğu değerlendirilmiş elde edilen mekansal zenginlik i&ccedil;in de ahşap konstr&uuml;ksiyon bir ara kat planlanmıştır. Bu tip oda mekansal d&uuml;zen ve tasarımıyla yerel musandıralı ev tipini anımsatmaktadır. İki taş yapının arasındaki a&ccedil;ık avlu bu evin karakteristik mekanıdır. Yeme-i&ccedil;me, mutfak, oturma vede &ccedil;alışma d&uuml;zenine uygun planlanmış bu a&ccedil;ık mekan gece-g&uuml;nd&uuml;z ayırımı olmaksızın ev sakinleri &ccedil;oğu zamanlarını burada ge&ccedil;irirler. Bu evde banyo &ndash; wc de a&ccedil;ıkta projelendirilmiştir. Dere yoluna paralel konumlandırılmış bu bina, yerel k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n &ccedil;ağdaş yaşama uyarlaması gibi yorumlanabilir.</p> <p>Arazinin doğal yapısı ile uyumlu, farklı taş &ouml;rg&uuml; dokusu bah&ccedil;e ve i&ccedil;inden dere yolu &uuml;zerinden, insanlara yabancı olmayan, bildikleri bir yapı izlenimini vermektedir. Kimliğini mekansal yorumun a&ccedil;ıklığında, kitlesel tanımlamanın yalın ve sadeliği ile taş iş&ccedil;iliğinin ustalığında aramak gerekir.</p> <p>Bu arazide inşa edilen t&uuml;m yapılar mimari yapı elemanları ve malzemeleriyle birbirlerine benzer ortak bir dilleri vardır. Planlamada işlevsel alanların kesin ayırımı yerine, tek bir mekanda algılanmasına olanak veren bir kurgu i&ccedil;inde yaşam &ccedil;evresi oluşturmak, t&uuml;m evlerde g&ouml;r&uuml;len ortak &ouml;zelliktir.</p> <p>Bu arazideki doğal hava y&ouml;nleri, dış mekan &ouml;ğeleri ile b&uuml;t&uuml;nleşme, arazi i&ccedil;indeki konumları, binaların tanımlarına olanak veren doğal veya işlevsel &ouml;ğelerin se&ccedil;imi, farklı tiplerde evleri ortaya &ccedil;ıkardı. &Uuml;&ccedil; G&ouml;zl&uuml; Ev, Selvili ev, Tepe Ev gibi... Evlerde g&ouml;r&uuml;len farklılıklar, sahiplerinin aile yapıları ile yaşam bi&ccedil;imleri belirlemiştir. Sonu&ccedil; olarak, kendilerine ait kimlikli &uuml;&ccedil; ayrı ev ger&ccedil;ekleşti.</p> <p>Ersen G&uuml;rsel</p> Fri, 15 Sep 2017 14:16:00 +03 3. Mansiyon, Ege Bölgesi (Denizli - Pamukkale), 7 İklim 7 Bölge - Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/3-mansiyon-ege-bolgesi--denizli---pamukkale--7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi-/8059 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi-/3-mansiyon-ege-bolgesi--denizli---pamukkale--7-iklim-7-bolge---mahalle-ulusal-mimari-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi-/_kapakfotoğrafı.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Celâleddin Çelik,Yusuf Enes Mete,Emirhan Kurtuluş,Ahmet Baş,Hakan Kul<br><br><br>MİMARİ PROJE RAPORU<br><br><p style="text-align: justify;">"Tasarlanmış olan ile kendiliğinden arasında"</p> <p style="text-align: justify;">Zihinlerimiz i&ccedil;in kavranması kolay ortagonal yaklaşımla bir konut yerleşimini tasarlamak, tasarlayarak bir d&uuml;zen, kompozisyon ve organizasyon ortaya koyan mimar i&ccedil;in tutarlı bir yol gibi g&ouml;r&uuml;n&uuml;r. Ancak bu katı d&uuml;zenin dikte edici, baskılayıcı, kendi rol&uuml;n&uuml; abartıp kullanıcıyı, insanı k&uuml;&ccedil;&uuml;lt&uuml;c&uuml; bir tarafı var. Eskilerin "cetvelle &ccedil;izilmiş gibi" dediği sokaklar ve yan yana muntazaman dizilmiş yapı blokları arasında durup sokağı seyreden insanın, ileri doğru y&uuml;r&uuml;mek i&ccedil;in &ccedil;ok bir sebebi yok aslında. Adım attık&ccedil;a g&ouml;receği perspektif &ccedil;ok da değişmiyor, onu bir s&uuml;rpriz beklemiyor, başından sonuna kadar neredeyse aynı tekrarın i&ccedil;inde. B&ouml;yle bir sokağı / caddeyi tecr&uuml;be eden insanın kendisi de b&uuml;t&uuml;n bu yapıların ortasında ekspoze, kendi &ouml;l&ccedil;eğinde bir mek&acirc;n bulamıyor, kendini rahat hissetmesi zor.</p> <p style="text-align: justify;">Geleneksel mahalle dokusunda ise evler kendiliğinden, zamanla ve masada tasarlanmamış olarak bir araya gelir. Topoğrafyanın da y&ouml;nlendirmesiyle mutlak bir doğru &uuml;zerinde değil, doğal bir akışla yerleşirler toprağa. Sokaklar doğal bir eğrisellikle gideceğimiz yere bizi taşır. Sokağın tatlı s&uuml;rprizlere gebe olması, insanı harekete teşvik eder.</p> <p style="text-align: justify;">Y&uuml;r&uuml;mek i&ccedil;in bir sebebiniz vardır. Kimi y&uuml;r&uuml;y&uuml;şlerin nasıl ge&ccedil;tiğiniz farketmez insan, hedefine ne zaman vardığına, o kadar zamanın nasıl ge&ccedil;tiğine şaşırır. Aynı mesafeyi d&uuml;md&uuml;z bir caddede y&uuml;r&uuml;meye kalktığında ise yolculuk bitmek bilmeyen bir hal alır. Geleneksel dokudaki zenginlik, insanı harekete davet eden bu zengin perspektif ve insan &ouml;l&ccedil;eğindeki doğrulardır.</p> <p style="text-align: justify;">İnsanın bir nefeste sabırla y&uuml;r&uuml;yeceği mesafe az &ccedil;ok bellidir. Bu "bir nefes"lik parkurların birbirlerine ufak genişlemelerle bağlanması gerekir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>KOMŞULUK</strong><br />Bu "bir nefes"lik parkurlar, yaklaşık olarak bir hanenin komşuluk sınırlarını &ccedil;izer. Gelenekte yaklaşık 40 hane komşuluk sınırı olarak tarif ve kabul edilir, hane sahipleri bu 40 eve karşı komşuluk haklarından sorumlu tutulurlardı. Tasarım bu sayıya yakın komşuluk gruplarını g&ouml;zetmeye &ccedil;alışır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>KONUM</strong><br />Ege B&ouml;lgesi gibi sıcaklık ve nem fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n etkin olduğu y&ouml;relerde yerleşimler r&uuml;zgardan ve d&uuml;ş&uuml;k sıcaklıktan maksimum derecede faydalanabilmek i&ccedil;in eğimin &uuml;st kısımlarında konumlanır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>EĞİM</strong><br />Eğimin fazla olduğu arazilerde yerleşimler toprağa m&uuml;dahaleyi minimumda tutabilmek ve inşaat masraflarını azaltmak adına eğime paralel olarak konumlanır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>R&Uuml;ZG&Acirc;R</strong><br />Sıcak ve nemli iklim b&ouml;lgelerinde r&uuml;zg&acirc;r g&uuml;ndelik yaşam i&ccedil;in hayati &ouml;neme sahiptir. Bu sebeple yapılar r&uuml;zg&acirc;rdan maksimum ve eşit &ouml;l&ccedil;&uuml;de istifade edebilsin diye aynı aks &uuml;zerinde ve art arda değil şaşırtmalı olarak ve farklı doğrultularda konumlandırılır.</p> <p style="text-align: justify;">Yapıların uzun kenarının hakim r&uuml;zg&acirc;r y&ouml;n&uuml;nde kalacak bi&ccedil;imde konumlandırılması i&ccedil; mekandaki hacimlerin de r&uuml;zg&acirc;rdan maksimum &ouml;l&ccedil;&uuml;de istifade etmesine imk&acirc;n tanır.</p> <p style="text-align: justify;">Yapıların i&ccedil; mek&acirc;na a&ccedil;ılan karşılıklı pencerelerinin bulunması doğal &ccedil;apraz havalandırma sağlayarak binanın enerji harcanmadan soğutulması ve nemin dağıtılmasına imk&acirc;n sağlar.</p> <p style="text-align: justify;">&Uuml;st a&ccedil;ıklıkların bulunması ısınarak y&uuml;kselen havanın tahliyesinde kolaylık sağlayarak doğal iklimlendirmeye yardımcı olur.</p> <p style="text-align: justify;">Tek bir a&ccedil;ıklık bulunan i&ccedil; hacimde etkin havalandırmanın sağlanabilmesi i&ccedil;in hacmin derinliğinin y&uuml;ksekliğinin 2,5 katı olması gerekir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>G&Ouml;LGE</strong><br />Sıcak iklim b&ouml;lgelerinde g&ouml;lge de tıpkı r&uuml;zg&acirc;r gibi g&uuml;ndelik yaşamın vazge&ccedil;ilmezlerindendir. Yapıların konumlandırılmasında dış mek&acirc;nda yaratılan g&ouml;lgeli hacimlerin oranı da g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmalı ve maksimize edilmelidir.</p> <p style="text-align: justify;">Sa&ccedil;ak gibi elemanlar sıcak iklim b&ouml;lgelerinde g&uuml;neş ışığının yapı y&uuml;zeyine gelişini engelleyerek fazla ısınmayı ortadan kaldırır.</p> <p style="text-align: justify;">G&uuml;neş kırıcı elemanlar g&uuml;neş ışığının mek&acirc;nın i&ccedil;ine girmesini engelleyerek i&ccedil; mek&acirc;nın ısınmasına engel olur.</p> <p style="text-align: justify;">Yapı hacminin girintili &ccedil;ıkıntılı olarak tasarlanması binanın kendi &uuml;zerine g&ouml;lge atmasına ve r&uuml;zg&acirc;rdan daha fazla yararlanmasına olanak sağlayarak binanın doğal iklimlendirmesine katkıda bulunur. Cumba, eyvan, balkon gibi mek&acirc;nlar bu anlayışın geleneksel mimarideki karşılıklarındandır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>G&Ouml;R&Uuml;N&Uuml;RL&Uuml;K</strong><br />Bir yerleşimdeki yapıların şaşırtmalı konumlanışı r&uuml;zg&acirc;r ile olan ilişkiyi kuvvetlendirdiği kadar her bir konutun manzaraya y&ouml;nelimine de olanak tanır. Aynı zamanda konutların birbirleri arası g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; de minimize ederek mahremiyet değerlerini korur.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>SOKAK PERSPEKTİFİ</strong><br />Bir yerleşimde i&ccedil; mekanların kalitesi kadar dış mek&acirc;nlarınki de &ouml;nemlidir.</p> <p style="text-align: justify;">Yapıların aynı doğrultuda konumlanışı tekd&uuml;ze bir sokak perspektifi oluştururken insanın sokak algısında da olumsuzluklara sebebiyet verir. Aksine yapıların birden fazla aks sistemi &uuml;zerine yerleştirilmesi sokak perspektifini daha ilgi &ccedil;ekici kılarken, kentsel i&ccedil; mek&acirc;nın oluşumuna da fırsat tanır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>BİTKİLENDİRME</strong><br />Yapı &ccedil;evresinde bitkilendirme yapılması, doğal g&ouml;lgenin oluşturulması, mahremiyet değerlerinin korunması ve kentsel ısı adasının engellenmesi adına olduk&ccedil;a &ouml;nemlidir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>FONKSİYONEL / YAPISAL DAĞILIM</strong><br />Mahalle olgusu, insan &ouml;l&ccedil;eği ve g&uuml;ndelik yaşam ile son derece ilişkili bir kavramdır. Mahalle oturmaya ayrılmış bir semt olmanın yanı sıra ufak &ouml;l&ccedil;&uuml;de alışveriş birimleri, mescidi, parklarıyla yaşamın aktığı bir etkileşim d&uuml;zlemidir. Mahallede odak yoktur. Fonksiyonlar &ouml;bekleşmez. Aksine dağılır ve sokak aralarına sa&ccedil;ılırlar. Arka sokaktaki bakkala uğrayan biri komşularına selam verir. İnsanlar evlerinden &ccedil;ıkıp az &ouml;tedeki kahvehanenin &ouml;n&uuml;nde toplaşırlar. Fonksiyonların k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli ve &ccedil;ok sayıda oluşu, alan i&ccedil;erisinde homojen dağılımı aynı zamanda yer ve y&ouml;n duygusunu yani mahalleyi mahalle yapan insan &ouml;l&ccedil;eğini de &ouml;n plana &ccedil;ıkarır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>MOD&Uuml;LER SİSTEM</strong><br />Binalar 120x120 cm'lik bir mod&uuml;ler sisteme g&ouml;re tasarlanmıştır. Teklik i&ccedil;inde &ccedil;okluk elde etmeye &ccedil;alışan kurgu, standartlar d&uuml;zeni i&ccedil;inde bir &ccedil;eşitlilik peşindedir. Ortagonal mod&uuml;ler sisteme g&ouml;re meydana gelen yapıların bir araya gelişleri daha az katı bir d&uuml;zendedir.</p> Fri, 15 Sep 2017 10:19:34 +03 Kayseri Ticaret Odası (KTO) Hizmet Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/kayseri-ticaret-odasi-kto-hizmet-binasi/8052 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/a2-tasarim/kayseri-ticaret-odasi-hizmet-binasi/0_kto_foto (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aydın Avunduk,Arman Yaşa,Özgür Dağlar<br>Mimarlık Ofisi : A2 Tasarım<br><br>Mimarlar Odası Kayseri Şubesinin katkılarıyla, 2014 yılında düzenlenen Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Fikir Projesi Yarışması ile seçilen üç eşdeğer ödül arasından, yönetim kurulu kararıyla uygulamaya değer bulundu.<br><br><p>Uygulama projelerinin hazırlanması i&ccedil;in Ticaret Odası Y&ouml;netim Kurulu ile s&ouml;zleşme imzalanmış ve &ccedil;alışmalara başlanmış. Takribi 7 ay kadar s&uuml;ren uygulama proje &ccedil;alışmalarının ardından, 2015 yılı i&ccedil;erisinde proje ihale edilmiş ve 2017 yılının şubat ayında yapı tamamlanmış.&nbsp;</p> <p>A2 Tasarım projeyi anlatıyor:</p> <p>Yapı, şehrin &ouml;nemli ulaşım akslarından biri olan Kocasinan Bulvarı &uuml;zerinde yer almaktadır. Arazi d&uuml;z bir topografyaya sahip kuzeyinde ileride s&ouml;k&uuml;lmesi planlanan bir demiryolu, g&uuml;neyinde ise hızlı ve yoğun bir trafiği olan Kocasinan Bulvarı bulunmaktadır. Ana kurgu, işverenin hazırlamış olduğu taslak ihtiya&ccedil; programında belirtilen işlevlerin iki ayrı grup i&ccedil;erisinde sınıflandırılması &uuml;zerinden oluşturulmuştur. Projenin, &ccedil;evre halkı ve kullanıcılarını dışlamayacak, bulvar &uuml;zerinden fark edilen, davetkar ve Kayseri&rsquo;nin ticari kimliğini vurgulayacak bir yapı olması hedeflenmiştir.</p> <p>Yapı, temelde farklı fonksiyonlardan teşkil iki ayrı par&ccedil;anın birleşiminden oluşmaktadır. Bunlardan ilki &lsquo;&ccedil;alışma alanları&rsquo;; Kayseri Ticaret Odası personelinin ihtiya&ccedil; duyduğu, idari birimlerin ve toplantı salonlarının bulunduğu, sirk&uuml;lasyonu bir atriyum&nbsp;etrafında olan, kısmi g&uuml;neş kontroll&uuml; bir ofis yapısı. İkincisi ise &lsquo;sosyal alanlar&rsquo;; kurumun d&uuml;zenlemek durumunda olduğu daha b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli toplantı, sergi, oda meclisi veya yemek gibi organizasyonlarını ger&ccedil;ekleştirdiği, 500 kişilik &ccedil;ok ama&ccedil;lı konferans salonu, 500 kişilik restoran, 100 kişilik toplantı salonu ve sergi alanlarından oluşan bir tesis yapısı.</p> <p>Proje oluşum s&uuml;recinde yapının karakterini oluşturan eğimli i&ccedil;-dış kabuk, dış mek&acirc;nda bir &ouml;rt&uuml; g&ouml;revi &uuml;stlenip yarı kapalı bir mek&acirc;n sağlarken, i&ccedil; mek&acirc;nda konferans salonunun eğimini sağlamaktadır. Geneli betonarme olan yapıdan radikal bir a&ccedil;ı ile &ccedil;ıkan &ccedil;elik konsollardan teşkil str&uuml;kt&uuml;r &uuml;zerinde bulunan y&uuml;zeyde, Corten-A &ccedil;eliği kullanılarak; Kayseri&rsquo;de yerleşik sanayi ile ticaretin bir arada olduğu sembolize edilmek istenmiştir. Yapının ofis kısmında 4,50 m y&uuml;ksekliğindeki t&uuml;m katlar boyunca devam eden cam cephe kullanılmış, gerekli olan cephelerde hareketli paneller ile kısmi g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlanmış, gerek g&ouml;r&uuml;lmeyen cephelerde ise sadece kedi yolu bırakılarak kullanım kolaylığı ve bir b&uuml;t&uuml;nsellik sağlanmak istenmiştir. Yapının geriye kalan dolu y&uuml;zeylerinde br&uuml;t beton g&ouml;r&uuml;n&uuml;ml&uuml; fiber katkılı beton paneller kullanılmıştır.</p> Thu, 14 Sep 2017 14:45:00 +03 Yeni Hayat Eczanesi http://www.arkiv.com.tr/proje/yeni-hayat-eczanesi/8046 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/kst-mimarlik/yeni-hayat-eczanesi/2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kemal Serkan Tokis<br>Mimarlık Ofisi : KST Mimarlık<br><br>Kemal Serkan Tokis, projeyi anlatıyor:<br><br><p class="GvdeA">Antalya şehir merkezinde konumlanan eczanenin tasarımında, yaygın eczane kullanımının dışına &ccedil;ıkılarak m&uuml;şteri ve eczacı ilişkisinin daha iyi kurulabilmesi d&uuml;ş&uuml;ncesiyle uzun ve tek bir banko yerine ayrık bankolar tasarlanarak m&uuml;şterinin mekanla ilişkisinin kesilmemesi ama&ccedil;lanmıştır. Mekanın dar ve uzun planını m&uuml;şterinin lehine kullanarak t&uuml;m &uuml;r&uuml;nlere daha rahat ulaşması ve &uuml;r&uuml;nlerin t&uuml;m&uuml;n&uuml; rahatlıkla g&ouml;rebilmesi tasarım s&uuml;recinde etken olmuştur. Ferah, motive edici ve hastalık psikolojisinden uzaklaştırması hedeflenerek a&ccedil;ık ve canlı renkler birlikte kullanılmıştır.</p> Thu, 07 Sep 2017 18:18:49 +03