Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkiv.com.tr/proje/index 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. 1. Ödül, Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/1-odul-cekirge-meydani-mimari-kentsel-tasarim-ve-peyzaj-tasarimi-yarismasi/7834 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/cekirge-meydani-mimari-kentsel-tasarim-ve-peyzaj-tasarimi-yarismasi/1-odul-cekirge-meydani-mimari-kentsel-tasarim-ve-peyzaj-tasarimi-yarismasi/00.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Hayrettin Günç,Erdem Tüzün,Elif Tan,Filiz Savatlı<br><br><br>Proje Raporu<br><br><h2>&Ccedil;EKİRGE MEYDANI<br /><br /></h2> <p>Kısa bir s&uuml;re &ouml;ncesine kadar, Bursa'nın en y&uuml;ksek yaşam kalitesine sahip semtlerinden biri olan &Ccedil;ekirge, d&ouml;nemini yansıtan yerel mimari dokusu, tarihi mirası, topoğrafyası ve b&uuml;nyesinde bulundurduğu hamamlar ve kaplıcalar sayesinde yaşattığı su k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ile sadece Bursa i&ccedil;in değil; şehir dışından gelen ziyaret&ccedil;iler i&ccedil;in de bir cazibe noktasıydı. Bug&uuml;n ise, &Ccedil;ekirge bir destinasyon olma &ouml;zelliğini yitirerek; daha &ccedil;ok bir ge&ccedil;iş noktası olarak anılmaktadır. Kaynakların dengesiz t&uuml;ketimi, hızlı b&uuml;y&uuml;me ve ara&ccedil; odaklı planlama kararları mahallenin birbirine bağlı sıkı dokusunu, kısa bir s&uuml;re i&ccedil;erisinde &ccedil;&ouml;z&uuml;lmeye uğratarak kopukluklara sebep olmuştur. &Ouml;nerilen proje, &Ccedil;ekirge'nin mevcut değerlerini, mekanları ve ilişkilerini odağına alarak, b&ouml;lgenin yeniden bir cazibe noktası ve alt merkez olabilmesi i&ccedil;in kısa ve uzun vadede uygulanabilecek stratejiler i&ccedil;ermektedir.</p> <h2>1. &Uuml;ST &Ouml;L&Ccedil;EK STRATEJİLERİ<br /><br /></h2> <p>&Ccedil;ekirge, Bursa'nın doğu-batı aksında Nil&uuml;fer ve Kestel alt merkezleri arasında bulunan, kuzey-g&uuml;ney aksında ise Uludağ - K&ouml;rfez yeşil bandında yer alan Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş tarihi bir semttir. Bursa'nın &uuml;retim, eğitim ve ulaşım odaklarına ve kent merkezine olan yakınlığı ve Uludağ'a gidiş rotalarının &uuml;zerinde bulunması, &Ccedil;ekirge'nin stratejik konumunu ve &ouml;nemini artırmaktadır.</p> <p>Projenin ana stratejisi 3 adımda &ouml;zetlenebilir:</p> <ol> <li>Meydana &Ccedil;ıkar <br />Alandaki mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi ve bunları ortaya &ccedil;ıkaracak olasılıkların listelenmesi.</li> <li>Bağlantıyı Kur <br />Farklı servisleri ve programları yoğunlaştırarak ve dağıtarak erişilebilirliği arttırılması.</li> <li>Deneyimi Yarat <br />Mahalleli, kentli ve ziyaret&ccedil;inin hem kendi başlarına, hem de bir arada deneyimleyebilecekleri zengin potansiyelli mekanlar oluşturmak</li> </ol> <h3><br /><strong>1.1. Ulaşım Stratejisi<br /><br /></strong></h3> <p>Kentsel ulaşım planlamasında, kentsel yaşamın niteliklerinin kaliteli bir ulaşım sistemiyle geliştirilmesi, mevcut ulaşım sisteminin ekonomik etkinliğinin arttırılması, otomobil kullanımından kaynaklanan trafik sıkışıklığının toplu ulaşım sistemi ve elemanlarıyla azaltılması hedeflenmektedir.</p> <p>Ulaşım planlaması stratejilerinde en &ouml;nemli kriter, &Ccedil;ekirge Kavşağında bulunan mevcut trafik yoğunluğunu azaltarak, y&uuml;k&uuml;n&uuml; hafifletmektir. Bu doğrultuda, akıcı yaya ulaşım aksı oluşturmak ve &ouml;nerilen yeni toplu taşıma alternatifleri ile ulaşım sistemlerinin birbirleriyle entegre bi&ccedil;imde &ccedil;alışmasını sağlamak da &ouml;ncelikli hedefler arasındadır. Yaya hareketliliğinin &ouml;n planda olduğu bir kentsel mekan yaratabilmek amacıyla bir varolan ulaşım sisteminde bir takım d&uuml;zenlemeler yapılmıştır. Bu noktada, esnek güzergahı ile otobüs ve metro hatları arasındaki ulaşım entegrasyonu sağlayabilmesi, az enerji tüketimi ile çevreye zarar vermemesi, konforlu ve güvenli olması ve şehrin gelişmesinde oynayacağı yönlendirici rol açısından hafif raylı tramvay sisteminin kentiçi ulaşım sistemine katılması gerekliliği üzerine yoğunlaşılmıştır.</p> <p><strong>Ana Odak - Mevcut Trafik Y&uuml;k&uuml; ve Hiyerarşisi</strong></p> <p>Çekirge, yoğun trafik ağı ile kuşatılmıştır bir düğüm noktasıdır. Çekirge kavşağındaki trafik hacmi, bölgenin cami ile meydan bağlantısını kopararak, kavşağı düğüm noktası haline getirmektedir. Uygulanacak ulaşım stratejileri ile özellikle Çekirge Meydan'ı kavşağındaki yoğunluğu düzenlemek ve trafiğin akıcılığı sağlamak hedeflenmiştir.</p> <p>Mevcut durumda yapılan analizlerde, kavşağı düzenleyici trafik elemanlarının bulunmaması, meydan ve yol kenarındaki parklanma ve otobüs güzergahları ile birlikte Uludağ'a giden transit yolun 1. Murat Caddesi üzerinden geçmesi bölgedeki trafik yoğunluğunun başlıca nedenleri olarak belirlenmiştir.</p> <p><strong>Ana Odak - &Ouml;neri Trafik Y&uuml;k&uuml; ve Hiyerarşisi</strong></p> <ul> <li>Araçlar ve yayaların kavşakta en kısa mesafe ve sürede geçmelerinin sağlanması</li> <li>Sürücülerin yanal görüş mesafesini azaltarak uygun pozisyon ve hızda seyretmelerinin sağlanması</li> <li>Büyük araçların dönüş hareketlerinin kolaylaştırılması</li> <li>Kavşak alanının daralmasını sağlayacak araç/araç ve araç/yaya çakışma noktalarının daha kolay kontrol altına alınabilmesinin sağlanması ve dolayısıyla kaza oluşumunu en aza indirmek üzere, Hemzemin T tipi, sinyalize kavşak uygulamasına gidilmiştir.</li> </ul> <p><br />Çekirge Caddesi'nin kuzey aksından meydana geliş yönünde, 1. Murat Caddesi'ne kontrollü sağa dönüş sağlayacak tali yol, ana caddeden Y tipi yönlendirme adası ile ayrılmıştır, böylece Çekirge Caddesi üzerindeki trafik akış devamlılığının, sağa dönüş nedeniyle aksamasının önüne geçilmiştir.</p> <p><strong>Otopark Alternatifleri</strong></p> <p>Meydandaki parklanmayı engellemek ve yol kenarına park eden araçların kavşakta yarattığı yoğunluğu azaltmak için, otopark alternatifleri geliştirilerek yeraltı otoparkları ve açık otoparklar düzenlenmiştir. Tek parça ve büyük tanımsız otoparklar yerine noktasal konumlarda, odaklar ve çevre ile ilişkili yeterli sayıda otopark çözümü sunulmuştur. Söz konusu otoparklar tarihi dokuya görsel kirlilik yaratmaması açısından hem mesafe olarak daha uzakta hem de öneri yeşil dokunun içinde oluşturulmuştur.</p> <p><strong>Yaya Akış Senaryosu</strong></p> <p>Yönlendirme adası üzerine ve çakışma noktalarına yerleştiren sinyalizasyon elemanları ile trafik akışı kontrol altına alınmış, yaya yolları ile de güvenli yaya geçişi sağlanmıştır.</p> <p>Hamam Caddesi'nin yayalaştırılması ve önerilen yaya alt geçidi ile oluşturulan kesintisiz ve akıcı yaya dolaşım aksı ve bu aksa bağlı olarak oluşan meydan ve alt meydanlar, projede önerilen ve mevcut çevre mekanlarla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki, mevcut tramvay hattına entegre olacak hafif raylı sistemden oluşan nostaljik tramvay hattı ile güçlendirilmiştir.</p> <h3><strong>1.2. Kamulaştırma ve İmar Planı Kararları<br /><br /></strong></h3> <p>Koruma amaçlı imar planı da bulunan proje alanında, mevcut tarihi ve yapılı çevreye minimum müdahale ile, asgari kamulaştırma önermesi ile yeterli yoğunluk ve büyüklükte nitelikli ve birbirleriyle entegre açık alanlar oluşturabilmek amaçlanmıştır.</p> <p>Proje tasarıma göre revize edilen imar planında, tasarımının gerektirdiği kamulaştırma kararları ile, planlanan ulaşım sistemindeki yol kademelenmesinden kaynaklı yola terkler dışında, mevcut yapı adalarına sadık kalınmıştır.</p> <p>Çekirge Meydanı ve çevresi, semtin çekirdeği olarak nitelendirilebilecek, turizm, hizmet ve kültür yapılarının yoğunlaştığı projenin ana odak noktasıdır. Bu odak noktasına, yaylaştırılması önerilen Hamam Caddesindeki konut+ticaret kullanımı ile oluşturulan yaya yoğun ticaret aksı eklemlenmektedir. Ana ticaret aksı, güneyde sokaklara doğru genişleyen Pazar Alanı ile beslenmektedir. Proje sınırlarının güney çeperinde, pazar alanına yakın mevcutta bulunan orta yoğunluklu konut fonksiyonu ise devam ettirilmektedir.</p> <p><strong>Etaplama</strong></p> <p>Proje uygulamasının, uygunlaştırma, tasarım ve bütünleştirme olarak adlandırılan 3 etapta tamamlanması ön görülmüştür. İlk etapta, gerekli kamulaştırma kararlarının uygulama geçmesi ve farklı işlev / fonksiyonla yeniden değerlendirilecek yapılara ilişkin imar değişikliklerinin yapılması ile kentsel akapuntur diye adlandırılan mekansal iyileştirme müdahalelerine başlanması beklenmektedir.</p> <p>İkinci etap, projenin ana odağı olan Çekirge Kavşak düzenlemesi ve Çekirge Meydanı tasarım çalışmalarını kapsar. Bu etapta, ulaşım planlamasının gerektirdiği altyapı çalışmaları yapılır, hem zemin devam eden kavşak düzenlemesi ile trafik odağı kaydırılır ve ortaya çıkan boşlukta meydan tasarımına başlanır. Hamam Caddesi'nin meydanla entegrasyonunun sağlanması için, yayalaştırılması ve gerekli mekansal düzenlemelerinin yapılması da ikinci etapta tamamlanır.</p> <p>Projenin tamamlanacağı ü&ccedil;ünc&uuml; etapta ise, ana odağa eklemlenecek ikincil odakların tasarımı ve yakın çevre peyzaj düzenlemeleri yapılarak proje alanındaki tüm tasarım kararlarının birbiriyle entegrasyonu sağlanır.</p> <h2>2. KAMUSAL ALAN STRATEJİLERİ<br /><br /></h2> <p>&Ouml;nerilen proje, &Ccedil;ekirge'nin g&ouml;r&uuml;nmeyen yaşam kaynağı su'yu, mimarlık aracılığıyla kentlinin farklı duyularıyla iletişime ge&ccedil;irmeyi ama&ccedil;lamaktadır.</p> <p>Yeraltı suları, &Ccedil;ekirge'nin kentsel karakterini belirleyen belki de en &ouml;nemli fakt&ouml;rd&uuml;r. Tarih boyunca, mahallenin &uuml;zerine oturduğu tatlı su kalkerleri yer hareketleri sonucu kırılarak, kaplıca kaynaklarını oluşturmuştur. Bu kaynakları sosyal bir yıkanma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nde birleştiren hamamlar, bug&uuml;n kendilerini deneyim ve sağlık mekanı olarak yeniden tanımlayarak değerlerini korumaktadır. Bundan dolayı projede su &ouml;ğesi, kent i&ccedil;inde sadece hamamlar ve fiziksel arınma ile sınırlı kalmayacak, kentin b&ouml;lgeyi deneyimlemesinde b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; sağlayarak mekanları birbirine bağlayacak bir mimari eleman olarak yorumlanmıştır.</p> <h3><strong>2.1. Su Elemanları ve Peyzaj Stratejisi<br /><br /></strong></h3> <p><strong>Flora ve su</strong></p> <p>Proje, suyu kamusal alan tasarımının odağına koyarken bunu ekonomik ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yapmayı planlamaktadır. Bunun i&ccedil;in yıl i&ccedil;inde nasıl depolanacağı ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n&uuml;n sağlanacağı soldaki grafikte anlatılmıştır. UV filtreleme gibi mekanik y&ouml;ntemlere ek olarak, doğanın kendisinin yine kendi &uuml;r&uuml;nleri yani hiperak&uuml;m&uuml;lat&ouml;r bitkiler tarafından temizlenmesi veya zararlıların etkisiz hale getirilmesi y&ouml;ntemi olan fitoremediasyon (bitkisel ıslah sistemleri veya yeşil ıslah) teknikleri i&ccedil;in yerel bir bitki kataloğu hazırlanmıştır. Bu y&ouml;ntem ağır metallerce kirlenmiş toprak ve sular ile m&uuml;cadelede yaygın olarak kullanılabilecek bir y&ouml;ntemdir. Odak noktalarında kullanılacak ve su elemanlarına eşlik edecek bitkiler i&ccedil;in &uuml;&ccedil; ana başlık belirlenmiştir. Bunların &ccedil;oğunluğu b&ouml;lgede halihazırda bulunan yerel bitkilerden se&ccedil;ilmiştir.</p> <p><strong>Su Rotası</strong></p> <p>Farklı &ouml;l&ccedil;eklerde tasarlanan ve peyzaj eklemlenen su elemanları, b&ouml;lgedeki tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel değeri olan mekanları "Su Rotası" adı altında birleştirecektir. Havuzların sakin huzuru, &ccedil;eşmelerin bir araya getirici &ouml;zelliği, fıskiye havuzlarının oyuna davetkarlığı, yarıkların y&ouml;nlendirici etkisi kamusal alan i&ccedil;erisinde farklı deneyimler yaratabilecek zengin bir palet sunmaktadır. Bununla birlikte b&ouml;lgedeki mevcut değerlerin &ouml;ne &ccedil;ıkarılmasında su'yun saydamlık ve şeffaflık gibi &ouml;zelliklerinden faydalanılacaktır. &Ccedil;ekirge tıpkı ge&ccedil;mişte olduğu gibi, bir kez daha su'yu kullanarak kendini yenileyecektir.</p> <h3><strong>2.2. Kentsel Akupunktur<br /><br /></strong></h3> <p>&Ouml;nerilen &uuml;st &ouml;l&ccedil;ek &ouml;nerilere ek olarak, mahallenin mevcut koşullarına ve yaşantısına odaklanan k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekteki &ouml;neriler uzun s&uuml;reli kalıcı değişimlerin yolunu a&ccedil;acaktır.</p> <p>K&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli m&uuml;dahaleler &Ccedil;ekirge'nin eski canlılığına kavuşması i&ccedil;in kısa vadede kullanabileceği ara&ccedil;lardan biridir. Mahalleli tarafından sahiplenilecek, mahalleli arasındaki komşuluk bağlarını g&uuml;&ccedil;lendirecek bu projelerin tasarım ve &uuml;retim s&uuml;re&ccedil;lerine kullanıcıların katılımının sağlanması kritiktir. Bu tarz m&uuml;dahalelerin uygulandığı alanlar dışında kalan alanlara da sı&ccedil;rama olasılığı y&uuml;ksektir. Aynı şekilde b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekte d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len yatırımların &ouml;ncesinde veri toplamak ve konuşulan fikirleri test etmek i&ccedil;in de potansiyeller taşımaktadır. B&ouml;lgenin engebeli yapısından dolayı yapılaşmaya elverişli olmayan ama kentlinin g&uuml;ndelik hayatını zenginleştirecek potansiyele sahip parsellerin mahalle g&ouml;n&uuml;ll&uuml;leri, sivil toplum ve kamu kuruluşları ortaklığıyla d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesine &ouml;rnek olabilecek stratejiler yanda a&ccedil;ıklanmıştır.</p> <p><strong>Yaşayan Merdivenler</strong></p> <p>Mahallenin karakterini oluşturan merdivenleri sadece kotları bağlayan bir elaman olarak g&ouml;rmek yerine peyzaj elemanları ile entegre olabilen bir kamusal alan olarak yeniden programlanacaktır.</p> <p><strong>Sokak Yayalaştırma</strong></p> <p>Y&uuml;r&uuml;n&uuml;lebilirliğin arttırılması, sokakların g&ouml;rsel kalitesinin artması, etkin ve g&uuml;venli yaya promenadları oluşturarak odak noktalarının birbirine bağlanması planlanmaktadır.</p> <p><strong>Cephe İyileştirmeleri</strong></p> <p>Sokak kotunda cephelerin iyileştirilmesi mahallenin algısını değiştirmek i&ccedil;in g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir ara&ccedil;tır. Sokakta s&uuml;reklilik sağlamak adına yeni yapılaşmaların ada &ccedil;eperleri ile iletişim kurmasını ve geleneksel mahalle dokusunu oluşturan farklı fonksiyonların belirli akslarda yer alması &ouml;nerilmektedir.</p> <p><strong>Kent Bostanları</strong></p> <p>B&ouml;lgenin eğimli yapısından dolayı oluşan yapılaşmanın zor olduğu alanlarda mahallelinin ortak kullanımına a&ccedil;ık besin &uuml;retim alanlarının sağlanacaktır. Bu Bostanlar zamanda atık suları ve katı atıkları yeniden d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rerek &ccedil;evresel s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliğe yardımcı olurken mahallelinin sosyal bağlarını da g&uuml;&ccedil;lendirecektir.</p> <p><strong>Alt-&Uuml;st Park</strong></p> <p>Yaşam kalitesinin artırılmasının &ouml;nemli koşullarından birisi, kamuya a&ccedil;ık nitelikli yeşil alanların artırılmasıdır. B&ouml;lgedeki boş alanların &ccedil;oğu otoparklar tarafından işgal edilmektedir. Bu boş parseller i&ccedil;in altı otopark &uuml;st&uuml; park, oyun alanı gibi kullanımlara imkan veren hibrid tipolojiler geliştirilecektir.</p> <h2>3. ODAK NOKTALARI<br /><br /></h2> <p>Önerilen tasarım, bölgenin tarihi yapılarını, sokak dokusunu ve topoğrafyasını göz önünde bulundurarak odak alanlarını belirlemiştir. Farklı ölçeklerde ve ziyaretçi gruplarına yönelik kurgulanan bu odaklar sürekli yaya akslarıyla birbirine bağlanmıştır.</p> <h3><strong>3.1. &Ccedil;ekirge Meydanı<br /><br /></strong></h3> <p>B&ouml;lgenin faylarla kırılmış yeraltı tabakasından esinlenen tasarım, boşluğu tek bir kotta &ccedil;&ouml;zmek yerine, farklı &ouml;l&ccedil;eklerde ve dokulardaki y&uuml;zeyleriyle yeni kullanımlara davet ediyor.</p> <p>&Ccedil;ekirge Meydanı, &ouml;nerilen tramvay hattı ve toplu ulaşım ara&ccedil;larının kesişim noktasındaki alanda &ccedil;ok katmanlı bir kentsel deneyim sunmak &uuml;zere tasarlanmıştır. B&ouml;lgenin tam kalbinde yer alan meydan, mevcut halinde kaotik bir ara&ccedil; trafiği tarafından işgal edilen alanı yeni bir trafik d&uuml;zenlemesiyle boşaltarak, sokak kotunu kademeli olarak korunaklı bir alt kota bağlamaktadır. U&ccedil;larda basamaklaşan, ortalara doğru genişleyip daralan kırıklı topoğrafyanın &uuml;zerinde su ve yeşil peyzaj elemanlarıyla fiziksel dokunun zenginleştirilmesi ve doğal iklimlendirme yapılması planlanmaktadır. Odak, &ouml;nerilen Hamam Caddesi ticaret aksı ve &Ccedil;ekirge Caddesi'ndeki mevcut ticari işletmeler tarafından beslenmektedir. Kentin bu hareketli noktasında, &Ccedil;ekirge'nin tarihi, ticari ve k&uuml;lt&uuml;rel katmanlarını aynı anda deneyimlenebileceği bir mekan yaratılmaktadır. &Ccedil;ekirge Meydanı kendini hem durma hem de dağılma noktası olarak kurgulamıştır. Rota &uuml;zerinde kurgulanan farklı deneyimlerin buluştuğu dinamik bir kamusal alandır.</p> <p>Formu itibariyle bir amfi tiyatroyu andıran meydanda kaykay, paten gibi sporların, film g&ouml;sterimi, konserler gibi k&uuml;lt&uuml;rel aktivitelerin yapılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <p>&Ouml;nerilen meydanın hem mahalleli hem de kentli i&ccedil;in bir &ccedil;ekim noktası oluşturması i&ccedil;in &ccedil;eşitli aktiviteleri b&uuml;nyesinde barındırması gerekmektedir. Kentliler meydana &ccedil;ıktıklarında bir dizi aktivite alternatifi ile karşılaşmalıdır. Basamaklı meydanın etrafında bulunan ticari işletmeler bu alanın g&uuml;n&uuml;n farklı saatlerde kullanımını destekleyecektir. Ahşap oturma elemanları ve su rotası elemanları iletişim halinde olan meydan bir ağa&ccedil; g&ouml;lgesinde soluklanmak, suyun kenarında serinlemek, gelen ge&ccedil;enleri izlemek ve grup&ccedil;a vakit ge&ccedil;irmek i&ccedil;in kentliye olanak sağlamaktadır.</p> <h3><strong>3.2. Altge&ccedil;it<br /><br /></strong></h3> <p>Hamam Caddesi'nden başlayan omurganın aksına yerleşen meydan, kot farkından yararlanarak ara&ccedil; trafiğinin altından ge&ccedil;en bir alt ge&ccedil;it ile başka bir odak olan Hamam Meydanı'na bağlanmaktadır. Kentsel hafızadaki &ouml;nemi ve &uuml;zerine oturduğu sıcak su kaynakları sebebi ile Bekarlar Hamamı'nın mevcut bulunduğu noktada yeniden tasarlanması &ouml;nerilmiştir.</p> <h3><strong>3.3. Hamam Meydanı<br /><br /></strong></h3> <p>&Ouml;neri proje, Eski Kaplıca etrafında kalan alanları birbirinden ayıran sınırları kaldırarak tarihsel dokuyla b&uuml;t&uuml;nleşmiş s&uuml;rekli bir deneyim kurgulamaktadır. Hamam Caddesi ticaret aksının &Ccedil;ekirge Meydanı alt ge&ccedil;idinden ge&ccedil;erek sonlandığı Hamam Meydanı, Eski Kaplıca, Armutlu Kaplıcası ve Armutlu &Ccedil;eşmesi'nin par&ccedil;ası olduğu su k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; ve tarihsel değerini g&ouml;r&uuml;n&uuml;r kılmayı ama&ccedil;lamaktadır. Mevcut halinde otopark ve &ccedil;ocuk parkı olarak işlevlenen alan kot farkları sebebiyle bağlamından kopuk ve d&uuml;zensiz bir alan olarak g&ouml;ze &ccedil;arpmaktadır. Oluşturulan meydanı &ccedil;evreleyen binaların zemin kotundaki ticari fonksiyonların cephelerinde iyileştirmeler yapılarak bu meydana hizmet vermeleri sağlanacaktır. Daha &ccedil;ok yerli ve yabancı ziyaret&ccedil;ilerin deneyimine y&ouml;nelik kurgulanacak bu meydanın sanat pazarı gibi ge&ccedil;ici etkinliklerle de canlandırılması planlanmaktadır. Su Rotası kapsamında bu meydan i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len ana peyzaj elemanı fıskiye havuzu olacaktır. &Ouml;zellikle &ccedil;ocuklar i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir eğlence kaynağı olan bu uygulamalar, ziyaret&ccedil;iler ve &Ccedil;ekirge Caddesi kotundan ge&ccedil;en kentli i&ccedil;in bir g&ouml;steri deneyimi yaratacaktır.</p> <h3><strong>3.4. Hamam Caddesi<br /><br /></strong></h3> <p>Sokak kesitinin insan &ouml;l&ccedil;eğiyle olan uyumu ve farklı perspektiflere imkan veren eğiminden dolayı bu sokağın ara&ccedil; trafiğinden arındırılmış bir yaya promenadına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi &ouml;nerilmiştir.</p> <p>Tasarımın omurgasını oluşturan Hamam Caddesi trafik kesişiminin batısında kalan oteller ve hamamları Cami Meydanı ve Mahalle Meydanı &uuml;zerinden Hamam Meydanı'na bağlayan bir ticaret aksı olarak kurgulanmıştır. Alandaki ulaşım verileri incelendikten sonra bu caddenin trafik hacminin olduk&ccedil;a d&uuml;ş&uuml;k olduğu fark edildi. Bu promenad toplanma-buluşma-gezinti mekanlarını bir araya getirerek &Ccedil;ekirge Meydanı'nda yoğunlaşmış baskıyı dengeli bir bi&ccedil;imde dağıtmaktadır. Cadde &uuml;zerinde kaldırım ve yol arasındaki kot farkı kaldırılarak yayaların kullanım alanı genişletilecektir. Mevcut sokak kesitinin dar olması, iki cephe arasındaki iletişimi g&uuml;&ccedil;l&uuml; tutacaktır. Sokak &ccedil;eperinin s&uuml;rekliliği i&ccedil;in &ccedil;ekme mesafelerinde zemin kottaki ticari fonksiyonların işgaliyeleri d&uuml;zenlenecektir. Bu alanların bazılarında ufak kamusal nişler yaratılıp cadde &uuml;zerinde yaşayan mahallelinin hizmetine sunulacaktır. Sokak kotunda &ouml;nerilecek ticari fonksiyonlar i&ccedil;in tente, tabela ve vitrin tasarım rehberleri hazırlanacaktır. Caddenin eğiminden dolayı bodrum katların kullanımına y&ouml;nelik tasarım stratejileri geliştirilecektir. Caddenin ortasından ge&ccedil;en tramvay, aksın karakterini belirleyecek en &ouml;nemli unsurlardan biridir. Caddenin sadece mahalle i&ccedil;in değil kent i&ccedil;in de bir cazibe yaratacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir.</p> <p>Proje, 4240 no'lu adada geliştirdiği yeni d&uuml;zenleme ile cami ile caddenin kesişiminde bir kamusal alan yaratmayı &ouml;nermektedir. Bu boşluk sayesinde Hamam Caddesi'nin iki ucundan gelen kentli farklı perspektiflerden H&uuml;davendigar Cami ile karşılaşacaktır.</p> <p>Alan tıpkı &Ccedil;ekirge Meydanı'nda olduğu gibi kırıklı yapısıyla kentliye camiyi izleyebilecekleri bir seyir platformu yaratmaktadır. Diğer meydanların tersine bu alan sessiz ve izole yapısıyla cami deneyiminin bir par&ccedil;ası olacak şekilde huzurlu bir kamusal olan olarak hayal edilmiştir. Yaya dolaşımı a&ccedil;ısından da Hamam Caddesi ve Cami Meydanı arasında bağlantıyı kuracak bir aks yaratılmıştır.</p> <h3><strong>3.5. Cami Meydanı ve Terası<br /><br /></strong></h3> <p>Murad H&uuml;davendigar K&uuml;lliyesi'nin etrafındaki alan, seyir potansiyellerinin &ouml;ne &ccedil;ıkaracak ve tarihi anlatıyı destekleyecek peyzaj m&uuml;dahaleleri ile yeniden yorumlanmıştır.</p> <p>Ara&ccedil; trafiği ve Cami arasında sıkışmış eğimli alanı diğer meydanlarla b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir dil oluşturacak şekilde yeniden d&uuml;zenlenmesi, b&ouml;lgeyi ayrıştıran demir parmaklık gibi sirk&uuml;lasyonu engelleyen elemanların kaldırılarak ziyaret&ccedil;iye daha &ouml;zg&uuml;r bir dolaşım imkanı sağlanması planlanmaktadır. Alan &ouml;l&ccedil;eği itibariyle cami kullanıcısını ve taşıdığı manevi değerleri rahatsız etmeyecek aktivitelere ev sahipliği yapabilir. Dini bayram ve festivallerde mekanın kullanımının &ouml;ne &ccedil;ıkabileceği, sene i&ccedil;erisinde farklı etkinlikler ile programlanması gerektiği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. Kentli, teraslı meydanda bir ağacın g&ouml;lgesinde akan suyun sesi eşliğinde &ccedil;ayını yudumlayarak kenti izleyebilecektir. Bu parseller d&uuml;zenlenirken 1.Murat Caddesi'nin kuzeyinde &ouml;nerilen otopark ve donatı alanları ile ilişki kurması planlanmaktadır. Bu nedenle rampalar ve basamaklar ile 1.Murat Caddesi &uuml;zerinden bu meydana yaya bağlantıları sağlanmıştır.</p> <h3><strong>Rapora Ek:<br /><br /></strong></h3> <p><strong>Statik Raporu</strong></p> <p>Hazırlamış olduğumuz projenin meydan algısını ve g&uuml;nl&uuml;k yaşam koşullarını değiştirmemek, yer altı yapılarının s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliğini sağlamak, b&ouml;lgede ki inşai s&uuml;releri en aza indirebilmek, &ccedil;evreye verilebilecek zarar ve rahatsızlığı en aza indirmek adına yeni yapılacak yolun k&ouml;pr&uuml; olarak ge&ccedil;irilmesine karar verilmiştir. Bu nedenler ve k&ouml;pr&uuml; altında kullanılacak kamusal alanlar dolayısıyla kesitler yapılabilecek en az seviyede se&ccedil;ilmeye &ccedil;alışılmıştır. Hem k&ouml;pr&uuml; yolun yoğunluğu hem de uzun s&uuml;reli bir yatırım olması sebebiyle kirişler daha sık kullanılmış ve kesitler en aza bu şekilde indirilebilmiştir. Kolon Boyutları 100&times;100 cm ve D&ouml;şeme kalınlığı (30 cm) dahil Ana kirişler 100&times;100 cm , Tali Kirişler 60&times;100 cm boyutlarında yapılmaya &ccedil;alışılmıştır. Yapılacak olan temel &ccedil;alışmalarında &ouml;nceden yapılmış altyapıların tekrardan deplase edilmesinin getirdiği maddi ve zaman sorunu, jeotermal kaynaklara gelebilecek zararlar nedeniyle temeller 3'l&uuml; kolonlar halinde bağ temel olarak hesaplanmış ve Temel kalınlıkları T temel d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde 150 cm-90 cm olarak &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Temel genişlikleri K&ouml;pr&uuml;deki yoğun ara&ccedil; trafiği dolayısıyla 650 cm'e genişletilmiş iki karşılıklı hat &uuml;zerinde &ccedil;alıştırılmıştır.</p> Fri, 23 Jun 2017 07:53:21 +03 İthaki Yayınları ve İthaki Edebiyat Akademisi http://www.arkiv.com.tr/proje/ithaki-yayinlari-ve-ithaki-edebiyat-akademisi/7831 MAHAL MİMARLIK / Ural <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mahal-mimarlik---ural/ithaki-yayinlari-ve-ithaki-edebiyat-akademisi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ayşe Gülçin Ural,Gülşah Alev<br>Mimarlık Ofisi : MAHAL MİMARLIK /Ural<br><br>MAHAL MİMARLIK / Ural'ın İthaki yayınları, İthaki Edebiyat Akademisi Ve İthaki Kafeyi içinde barındıran Kadıköy'de yer alan iç mimari projesidir.<br><br><p class="MsoNormal"><span lang="TR">Kadık&ouml;y&rsquo;de bir edebiyat yuvası oluşturulmak amacıyla İthaki Yayınları b&uuml;nyesinde oluşturulmuş, i&ccedil;erisinde edebiyat akademisi ve kafe barındıran projedir. Edebiyat akademisi kapsamında kurmaca, bilim kurgu, edit&ouml;rl&uuml;k şiddetsiz iletişim gibi pek &ccedil;ok at&ouml;lye ve &ccedil;eşitli edebiyat&ccedil;ılar ile herkese a&ccedil;ık s&ouml;yleşiler d&uuml;zenlenmektedir. Kafe, yayınevi ve akademiye hizmet etmenin yanı sıra dışarıya da a&ccedil;ık olacak şekilde tasarlanmıştır.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TR">&Ouml;ncesinde beş bağımsız b&ouml;l&uuml;m barındıran bir apartman olan proje &ouml;ncelikle iki bağımsız (yayınevi ve akademi) b&ouml;l&uuml;me d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lecek şekilde plan &ccedil;alışmaları yapılmıştır. Binanın eski tesisat ve elektrik sistemi binanın kullanımını karşılayacak şekilde en baştan yenilenmiştir. En &uuml;st &uuml;&ccedil; kat yayınevi olarak, -1. Kat ve arkada bulunan bah&ccedil;e kafe olarak, kalan katlarda bulunan t&uuml;m mekanlar akademinin karşılama ve derslikleri olarak tasarlanmıştır. </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TR">Binanın dar cephesini kullanıcılara unutturacak renkler ve malzemeler se&ccedil;ilmiştir. Simetrik ve tek d&uuml;ze bir tasarım olmasından ka&ccedil;ınılmıştır. Kullanıcıların motivasyonunu arttıracak ve binanın darlığını hissettirmeyecek şekilde renk &ccedil;alışmaları yapılmıştır. Kapılar bu proje i&ccedil;in tasarlanmış, yayın evi hari&ccedil; b&uuml;t&uuml;n mobilyalarda asimetrik &ccedil;izgiler kullanılmasına &ouml;zen g&ouml;sterilerek yine bu proje i&ccedil;in tasarlanıp &uuml;retilmiştir.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TR">Katlarda bulunan k&uuml;&ccedil;&uuml;k balkonlar, kafenin bah&ccedil;esi ve teras katta bulunan balkon kullanıcıları bina i&ccedil;inde hapis olmaktan kurtarmaktadır. Arzu edildiği takdirde s&ouml;yleşilerin bah&ccedil;e veya terasta ger&ccedil;ekleşebilir olması i&ccedil;in bu mekanlara da gerekli tesisat d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp;</span></p> Thu, 22 Jun 2017 15:37:32 +03 ES-Lab http://www.arkiv.com.tr/proje/es-lab/7823 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/erginoglu-calislar/es-lab/oeslab1 (2).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Erginoğlu,Hasan Çalışlar,Fatih Kariptaş,Quentin Gaucher,Burçe Karadağ,Selin Erdemirci,Özge Üstündağ,Beril Çiçek<br>Mimarlık Ofisi : Erginoğlu Çalışlar Mimarlık<br><br>Bir inovasyon merkezi olan ES-Lab, Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy yerleşkesinde yer alıyor.<br><br><p>Erginoğlu &amp; &Ccedil;alışlar Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Proje, değişim s&uuml;recinden ge&ccedil;en kamp&uuml;s&uuml;n imza binası olma niteliği taşımaktadır.</p> <p>Projenin kapsamı, başlangı&ccedil;ta i&ccedil;inde yemekhane olması &ouml;ng&ouml;r&uuml;len betonarme kabuğun bir inovasyon merkezine d&ouml;n&uuml;şmesidir. Bu fonksiyonel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m sadece bir bina i&ccedil;i organizasyon değişimi değil, kendini daha b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekte g&ouml;sterecek olan kamp&uuml;s organizasyonunun değişiminin bir başlangıcı olma niteliğindedir. Kamp&uuml;s eğitim binalarının i&ccedil;inde bulunan bu inovasyon merkezi, &ouml;ğrenciler i&ccedil;in bir odak noktası olma &ouml;zelliği taşımaktadır.</p> <p>Zemin kotunun altında yer alan ES-Lab, &uuml;niversite tarafından y&ouml;netilen bir kulu&ccedil;ka merkezi etrafında &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş olan, M&uuml;hendislik ve Mimarlık Fak&uuml;ltesi tarafından kullanılan laboratuvarlarla &ccedil;evrili, 80mx40m bir alandır. İ&ccedil;eride bulunan b&uuml;y&uuml;k at&ouml;lye alanı, projelere ve&nbsp; girişimci &ouml;ğrencilere servis veren bir mekan olup, aynı zamanda farklı tip laboratuvarları bağlayıcı bir alan g&ouml;revi g&ouml;rmektedir. Disiplinler arası ve multi-disipliner projelere ev sahipliği yapacak olan ES-Lab, projelerin tasarımından &uuml;retilmelerine kadar takip edileceği bir &ouml;ğrenim mekanı olup, bu s&uuml;recin farklı aşamalarını tek bir alanda toplamakta ve farklı fonskiyonlardaki alanlar arasındaki sınırları belirsizleştiren bir mekan niteliği taşımaktadır.</p> <p>Bu mekan etkileşim ve grup odaklı araştırmalara ev sahipliği yapan bir &ldquo;sosyal bina&rdquo; olarak tasarlanmıştır.&nbsp; Bu tasarımın gerekliliklerinden biri de kapalı ve a&ccedil;ık laboratuvarların dengesinin kurulması ve esnek mekan ihtiyacının karşılanmasıdır.</p> <p>Toprak altına g&ouml;m&uuml;l&uuml; ES-Lab&rsquo;in bulunduğu kot itibariyle varolan tek cephesi ve bu cephenin a&ccedil;ıldığı bah&ccedil;e,&nbsp; y&uuml;r&uuml;t&uuml;len programların i&ccedil; ve dış mekan arasındaki s&uuml;rekliliğinin sağlanması adına korunan unsurlardır. Yeni m&uuml;dahalelerden biri olan &ldquo;kanyon&rdquo;, mekanın karşı tarafında yer alan bir rampa olup, bu inovasyon merkezinin ana girişi niteliğindedir. Tavan d&ouml;şemesinde a&ccedil;ılan dairesel a&ccedil;ıklıklar i&ccedil; avlular oluşturup, teras ve i&ccedil; mekan arasındaki g&ouml;rsel ilişkinin kurulmasını ve i&ccedil;eriye ışık alınmasını sağlamaktadır.</p> Thu, 22 Jun 2017 10:00:00 +03 D-Zone Architects Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/d-zone-architects-ofisi/7830 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/d-zone-architects/d-zone-architects-ofisi/dzn-1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Didem Şamlı,Eylem Önal Şahin,Ufuk Arslan<br>Mimarlık Ofisi : D-zone Architects<br><br>D-Zone Architects'in kendi çalışma mekanları olarak tasarladıkları ofisin inşası 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p>2016&rsquo;da kurulan D-Zone Architects&rsquo;in ilk işi kendi ofislerinin renovasyonu oldu: 1960&rsquo;larda inşa edilen Bağdat caddesi apartmanlarından birinde yer alan daire, esnek kullanımlara imkan veren ofis mekanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;.</p> <p>D-Zone Mimarlığın kendi ofisini tasarlama &ouml;yk&uuml;s&uuml; uygun konumu se&ccedil;mesi ile başladı: Ulaşım a&ccedil;ısından kolay bir noktada bulunma gibi gerekliliklerin yanı sıra, &ldquo;ruhu olan bir&nbsp;kent mekanı&rdquo; arayışı en belirgin etken oldu. Konumun se&ccedil;ilmesinden sonra, bu ruhu i&ccedil;eri taşıyan (i&ccedil;eride de yansıtan) bir mekan arayışına y&ouml;nenildi ve Cadde&rsquo;ye bakan, m&uuml;dahalelerle d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş de olsa, yapıldığı d&ouml;nemin izini taşıyan bir binada yer alan daireye karar verildi.</p> <p>Sonrasında, ofisin mevcut ve gelecekte planlanan &ouml;l&ccedil;eği dikkate alınarak; &ccedil;alışma y&ouml;ntemleri belirlenerek istenilen sorular soruldu: Son derece ağır, klasik detaylara sahip bir konut değişen &ccedil;alışma şekillerine ayak uydurmak isteyen, altyapısını bu y&ouml;nde kurmak bir Mimarlık ofisine nasıl d&ouml;n&uuml;şebilirdi? Bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m b&uuml;t&ccedil;e-zaman-yapılabilirlik &ouml;l&ccedil;&uuml;tleri eklendiğinde nasıl bir senaryo ortaya &ccedil;ıkacaktı?</p> <p>Tasarım, bu sorunun yanıtları ve var olan mekanın koşulları/sundukları arasındaki uzlaşma ile geliştirildi:</p> <p>8-10 kişilik bir ekip i&ccedil;in sabit masa d&uuml;zenine ek olarak ofisin mutfağı, toplantı odaları, a&ccedil;ık toplantı alanlarının da &ccedil;alışma alanı olarak kullanılması hedeflendi. Hareketli b&ouml;l&uuml;c&uuml; ile ayrılan iki adet toplantı odası, birleştiğinde b&uuml;y&uuml;k bir toplantı odasına ya da eğitim ve etkinlik alanına d&ouml;n&uuml;şebilen bir alan olarak tasarlandı.</p> <p>Mekanın &ouml;z&uuml;nde olan, ancak koyu renkli dekorasyonla yok edilmiş doğal ışığın akışkan ge&ccedil;işlerle ve şeffaf y&uuml;zeyler sayesinde t&uuml;m mekanda hissedilebilir olması tasarımın en &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;tlerinden biri oldu. Bu kriter, aynı zamanda enformel toplantı alanı olarak da kullanabilen mutfak ve danışma b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n arkasındaki boşluklu duvar y&uuml;zeyi, toplantı odalarının şeffaf doğramaları, Cadde cephesindeki st&uuml;dyoda yapılan y&uuml;zey boşaltmaları ile elde edildi.</p> <p>St&uuml;dyo alanındaki ahşap parke korundu, diğer alanlarda kırım ve tesviye işlemlerini en az indirgemek i&ccedil;in mevcut seramik d&ouml;şeme &uuml;zerine epoksi ve halı uygulaması yapıldı. St&uuml;dyo b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde parke d&ouml;şemenin korunması kararı ile elektrik ve veri altyapısı tavanda kurgulandı. Mekandaki renk se&ccedil;imleri, y&uuml;zeylerin hacimsel etkisini azaltmayacak sadelikte ve yeni kurulan bir ofisin dinamikliğini yansıtacak canlılıkta se&ccedil;ildi.</p> Thu, 22 Jun 2017 08:53:31 +03 Komşu Kahve http://www.arkiv.com.tr/proje/komsu-kahve/7827 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/garaj-izmir/komsu-kahve/1-D250.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Osman Gökce Tosun,Ece Ursavaş,Işılay Güler<br>Mimarlık Ofisi : Garaj İzmir Architecture<br><br>Garaj İzmir Architecture, projeyi anlatıyor:<br><br><p>Ala&ccedil;atı'nın sokaklarından doğan bu konsept 3. nesil kahve konseptini geleneksel tarzla birleştirerek daha estetik ve rahat bir tasarım sağlamaktadır. Demleme ve tadımların yapılacağı alanlar, &ouml;zel tasarlanan bakır detaylı demleme elemanlarıyla zenginleştirilmiştir. Rahat oturma alanları, salıncakları ve workshop alanlarıyla her yaşa hitap eden bir mekan yaratılmıştır.</p> Wed, 21 Jun 2017 17:30:10 +03 Bisquitte http://www.arkiv.com.tr/proje/bisquitte/7826 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/garaj-izmir/bisquitte/000-D250.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Osman Gökce Tosun,Ece Ursavaş,Işılay Güler<br>Mimarlık Ofisi : Garaj İzmir Architecture<br><br>Bisquitte restoranlarının yeni konseptinde daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına tasarımda sadeleşmeye gidilerek detaylara ve işlevlere önem verilmiştir. <br><br><p>&Ouml;zellikle bar etkisi &ouml;n plana &ccedil;ıkarılarak vurucu bir etki sağlanmıştır. Alışılmışın dışında, bu yoğun bar algısı, dikey bah&ccedil;e ve tavan peyzaj tasarımlarıyla yumuşatılarak daha &ccedil;ekici ve davetkar bir mekan algısı yaratılmıştır.</p> Wed, 21 Jun 2017 17:05:13 +03 No1903 - BJK Mehmet Üstünkaya Tesisleri http://www.arkiv.com.tr/proje/no1903/7763 Feza Koca <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2017-06-05/basligi-girin/_ABK8854.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Feza Koca,Vildan Tunalı,Çiğdem Şentürk<br>Mimarlık Ofisi : Elips Tasarım Mimarlık<br><br>BJK Mehmet Üstünkaya Tesisleri - diğer adıyla NO1903. İstanbul Akatlar'da Mart 2017'de açıldı. Tasarım, projelendirme ve uygulama işleri Feza Ökten Koca önderliğinde Elips Tasarım Mimarlık firması tarafından 12 ayda tamamlandı. <br><br><p>Elips Tasarım Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>İstanbul Akatlar&rsquo;da bulunan 4600 m2 a&ccedil;ık alan, 3600 m2 a&ccedil;ık alana sahip karma kullanımlı tesisin proje &ccedil;alışmasına 2016 başında başladık. Başkan Fikret Orman&rsquo;la yaptığımız toplantılar sonunda BJK camiasına Aplus bir tesis kazandırmak i&ccedil;in yola &ccedil;ıktık. BJK&rsquo;nın kalitesini taşıyacak tesis, 7den 70e herkesin kullanımına a&ccedil;ık olacaktı.</p> <p>Tasarım ve projelendirmede ihtiya&ccedil; programına g&ouml;re mekan oluşturma &ccedil;alışmasına başlarken &ouml;zellikle binanın mimari kimliği de bizi y&ouml;nlendirdi. Asimetrik ve farklı a&ccedil;ılardaki &ccedil;izgilerle modern mekanlar yaratırken, maksimum hacim ve g&uuml;n ışığı kullanımını sağlamaya &ccedil;alıştık.</p> <p>Tesiste, zemin katta ana giriş ve karşılamanın yanısıra, &ouml;n cepheye bakan b&uuml;y&uuml;k bir teras ve &ccedil;ocuk oyun alanına sahip Casual restaurant, arka cepheye bakan terası ile BJK kongre &uuml;ye ve y&ouml;neticilerinin kullanımına a&ccedil;ık Eagle House lounge alanı, ana mutfak, depolar ile m&uuml;şteri ve personel ıslak hacimleri bulunmaktadır. Her ne kadar binada genel prensipte bir tasarım dil birliği olsa da her mekan birbirinden bağımsız olarak farklı malzemelerle tasarlanmıştır.</p> <p>Birinci katta ise Bold restaurantta, zemin kattaki Casual&rsquo;dan farklı olarak b&uuml;y&uuml;k bir bar k&ouml;şesi, rahat deri koltuklarla oluşturulmuş bir ş&ouml;mine b&ouml;l&uuml;m&uuml;, ahşap ve mermer masaları ile daha farklı bir ortama sahiptir. Olduk&ccedil;a iddialı tavan y&uuml;ksekliği ve cam cephesi ile olduk&ccedil;a ferah bir alana sahip mekanda duvarda kullandığımız mermer ve ayna kaplamaların tersine tavanda kullandığımız metal peteklerin altında daire formundaki ahşap ve akustik panellerle hem sıcak ve hareketli bir etki sağlarken hem de akustik &ccedil;&ouml;z&uuml;m sağlamış olduk. &Ouml;zel toplantı ve etkinliklere&nbsp; hizmet verebilmek i&ccedil;in tasarlanmış Blackhall salonu hareketli duvarlar sayesinden istenildiğinde Bold restaurant ile birleştirilebilmekte ve b&uuml;y&uuml;k etkinliklerin organize edilmesine imkan sağlamaktadır. Başkan ve y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin kullanımına a&ccedil;ık Mr President toplantı alanı da toplantı odası, servis, wc ve vestiyeri ile &ouml;zel bir alan olarak tasarlanmıştır. Toplantı odasında iyi bir akustik sağlamak amacı kumaş akustik panel kaplı duvarlarda yer yer kullanılan ahşap kaplamalarda da tasarım kriterimizdeki &ccedil;izgilerimiz hakimdir. Yine siyah akustik kaplı tavanda fotoğraf makinası viz&ouml;r&uuml;n&uuml;n a&ccedil;ılma şeklinden ilham alarak tasarlanmış lake ahşaplardan oluşturduğumuz tasarımımız mevcuttur.</p> <p>Birinci bodrumda yeralan Gym Club&rsquo;da fitness alanı, spinning ve pilates st&uuml;dyo dışında, sauna, buhar odası, dinlenme ve masaj odaları ile kapalı havuz, a&ccedil;ık havuz ve &ccedil;ocuk havuzu bulunmaktadır. &Ouml;n cepheye bakan fitness b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden &ccedil;ıkılan terasta yine farklı a&ccedil;ılarla oluşturulmuş bitki setleri ile istinat duvarı kamufle edilmiştir.</p> <p>Tesiste her k&ouml;şe ayrı şekilde tasarlanmıştır. T&uuml;m teknik detay ve ekipmanların mekan estetiğini bozmasını engellemek amacıyla tasarımda titizlikle &ccedil;&ouml;z&uuml;mler bulunmuştur. Binanın hem dış hem i&ccedil; mekanında aynı dil kullanılarak kullanıcıya tam bir yaşam alanı kazandırmaya &ccedil;alışılmıştır. Ş&ouml;mine &ccedil;er&ccedil;evesinden, aydınlatmalara, tel &ccedil;i&ccedil;ek objelerden, bankolara, ana giriş takından, duvar kaplamalarına kadar her t&uuml;rl&uuml; detay aynı kimlikle &ouml;zel olarak tek tek tasarlanmıştır, duvarlarda yer alan resimler de ressam tarafından mekan kimliği baz alınarak hazırlanmıştır.</p> <p>İ&ccedil; mekanda, mermer, parke, &ccedil;ini karo, epoksi, seramik, ayna, ahşap, pirin&ccedil;, duvarkağıdı, kumaş kaplama akustik paneller, paslanmaz,cam vs &ccedil;ok &ccedil;eşitli malzemeler kullanarak mekansal detaylar oluşturulmuştur.</p> <p>Peyzaj d&uuml;zenlemesinde ana fikir b&uuml;y&uuml;k ve yalın bir &ccedil;im alan yaratmaktı. A&ccedil;ık alan d&uuml;ğ&uuml;n vs kutlamalara ev sahipliği yapacak bir alan oluşturulmuş oldu.</p> <p>Arka cephede yeralan a&ccedil;ık havuz ve &ccedil;ocuk havuzu bir kısmı deck bir kısmı &ccedil;im olan 2 farklı kotta g&uuml;neşlenme terasına sahiptir.</p> <p>Ana giriş kapısı i&ccedil;in tasarladığımız tak ve i&ccedil; kısıma konumlandırdığımız g&uuml;venlik binasında da ana bina ile aynı tasarım dilindeki &ccedil;izgiler ve BJK renklerinden ilham alınarak kullanılan malzemelerle tasarlanıp, uygulanmıştır. &nbsp;&nbsp;</p> Tue, 20 Jun 2017 17:23:00 +03 AHK KNDU Villaları http://www.arkiv.com.tr/proje/ahk-kndu-villalari/7819 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/gad/ahk-kndu-villalari/1 (2).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Nesime Önel,Mustafa Kemal Kayış,Göksen Güngör,Esra Esen,Durak Arıkan,Semih Acar,Mert Türközü,Yücel Demir,Yıldız Gergün<br>Mimarlık Ofisi : Global Architectural Development (GAD)<br><br>Yapımı 2017 yılında tamamlanan konut sitesi Global Architectural Development (GAD) tarafından tasarlandı.<br><br><p>GAD, projeyi anlatıyor:</p> <p>Antalya T&uuml;rkiye&rsquo;nin Akdeniz b&ouml;lgesinde yer alan, &uuml;lke ve d&uuml;nya turizmi i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem arz eden ve 2013 değerlendirme sonu&ccedil;larına g&ouml;re, Paris ve Londra&rsquo;dan sonra d&uuml;nyanın en &ccedil;ok ziyaret edilen turistik şehri. Proje alanı ise KUNDU&rsquo;da, şehir merkezine 20 km, Antalya Havaalanına ise 12 km uzaklıktadır ve ciddi turizm potansiyeli taşıyan bir b&ouml;lgenin yakınındadır. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu turistik kıyı şeridi proje alanıyla komşu olmakla birlikte, proje alanından Akdeniz&rsquo;e direkt ulaşım mevcuttur. Ayrıca, Akdeniz&rsquo;e d&ouml;k&uuml;len ve &ccedil;eşitli aktivitelerin yer aldığı Aksu Deresi arazinin Doğu Sınırı ile komşudur. Aksu deresi kıyısında spor ve sosyal aktiviteler i&ccedil;in tesisler planlanmaktadır.</p> <p>Proje s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ve doğa ile var olabilen bir tasarımı ama&ccedil;lamıştır. Kullanımı ciddi enerji tasarrufu sağlayan g&uuml;neş panelleri her bir birimin &ccedil;atısında yer alır. Araziye oturum, birim ve genel planlama d&uuml;zeyinde, kuzey-g&uuml;ney aksı &uuml;zerinde belirlenerek; g&uuml;neşten maksimum verim alabilmek hedeflenmiştir. &Ccedil;evre ve doğa ile beraber &ccedil;alışmasını istediğimiz tasarımımız, aynı zamanda temel iklimlendirme prensiplerine uygun olarak &ccedil;alışır. Yapıya ait b&uuml;t&uuml;n a&ccedil;ıklıklar, daha konforlu bir i&ccedil; mekan ve &ccedil;evre sağlayabilmek adına Antalya&rsquo;ya ait r&uuml;zgar y&ouml;nelimleri ve doğal havalandırma kuralları dikkate alınarak tasarlanmıştır.</p> <p>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Tasarım anlayışımız, g&uuml;nışığından maksimum d&uuml;zeyde faydalanma ve doğal iklimlendirmeyi temel alarak kendi enerjisini &uuml;retebilen &ccedil;evre dostu konutlar &uuml;retebilmeyi ama&ccedil;lar.</p> <p>Temel Yapı &uuml;zerine d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z ahşap kaplama, bir kabuk g&ouml;revi g&ouml;rerek, i&ccedil; mekandaki ışık dengesini sağlamak, iklimlendirmeye yardımcı olmak ve bina &ccedil;evresinin peyzajında &ouml;zel alan ayrımını sağlayarak tasarımda &ouml;nemli rol oynar.</p> <p>Genel Planlama anlayışımız, yeşil ve doğal bir &ccedil;evreyi kullanıcılara bırakmak, ara&ccedil; trafiğine sadece yer altında izin vermek &uuml;zerine kuruludur. Bu sayede, konutlar ve doğa birbiriyle b&uuml;t&uuml;nleşirken, daha yaşanabilir ve yeşil ile i&ccedil; i&ccedil;e bir ortam sağlamak ama&ccedil;lanmıştır. Her konut birimi kendine ait otopark alanına sahiptir.</p> <p>Birimler b&uuml;y&uuml;k, orta ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k olarak tasarlanmıştır. Tasarımımızda;15 b&uuml;y&uuml;k, 43 orta ve 32 k&uuml;&ccedil;&uuml;k olmak &uuml;zere toplam 90 konut yer almaktadır.</p> <p><b>&nbsp;</b></p> Tue, 20 Jun 2017 15:24:47 +03 İller (Belediyeler) Bankası Genel Müdürlük Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/iller-bankasi-belediyeler-bank-genel-mudurluk-binasi/6873 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/iller-bankasi/1a - iller bankasi albumunden (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Seyfi Arkan<br><br><br>1935 yılında açılan yarışmada birincilik ödülü ile elde edilen İller (Belediyeler) Bankası Genel Müdürlük Binası projesi Seyfi Arkan tarafından tasarlandı ve inşaatı 1937 yılında tamamlandı.<br><br><p>Seyfi Arkan, 1936'da kaleme aldığı "Belediyeler Bankası" (Arkitekt, 1936/5-6) isimli yazıda projeyi anlatıyor:</p> <p>Belediyeler Bankası tarafından arsıulusal m&uuml;sabakaya konularak se&ccedil;ilen bu projede Ankara şehrinin m&uuml;stakbel Urbanik vaziyetiyle mevcut araziye g&ouml;re istekler g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmuş d&ouml;rt katlı olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. İnşaatına başlanarak 323.000 liraya ihale edilen bu binanın iskeleti betonarme, &ouml;n cephe yerli kaplama taşı, arka cepheler Pier artifisiel, d&ouml;şemeler Asmolen, esas hol d&ouml;şemeleri ve esas merdivenler mermer, birinci ve ikinci kat i&ccedil; sıvası al&ccedil;ı (St&uuml;k) d&uuml;r. Bodrum kat kasa daireleri kalorifer, k&ouml;m&uuml;rl&uuml;k ve m&uuml;ştemil&acirc;tiyle işyarlar gardrop ve WC'lerine, apartımanlar deposu ve Banka arşivlerile gaz sığınağına ayrılmıştır. Zemin katla birinci kat Banka muamel&acirc;tına ve ihtiyacına hasredilmiş, ikinci kat İmar direkt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;ne, &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kat irad getirmek i&ccedil;in 4 daireli apartımanlara tahsis edilmiştir.</p> <p>Bodrum katında: Birisi m&uuml;şteriye diğeri Bankaya ait olmak &uuml;zere 2 b&uuml;y&uuml;k kasa dairelerinin b&uuml;t&uuml;n teknik kısmı nazarı itibare alınarak yerleştirilmiş, kadınlı erkekli işyarlar i&ccedil;in gardroplar W.C. ler m&uuml;nasip mahallere konmuştur.</p> <p>Kiralık kasa dairelerinin m&uuml;şterilere mahsus para sayma mahalleriyle kasa dairesi Banka kasa dairesinden tamamen ayrılmış ve zemin kattaki Vezne kısmından husus&icirc; bir merdivenle kasa dairesi irtibatlandırılmıştır. Esas kasa dairesinin yarım metrol&uuml;k kontrol ge&ccedil;itlerinin k&ouml;şebaşlarına aynalar vazedilerek kasa kapıları &ccedil;elik konstruksyonla hususiyetli olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Kasa dairesinin <st1:metricconverter productid="50 cm">50 cm</st1:metricconverter>. kalınlığındaki duvarları vantil&acirc;syonlu ve 60&deg; derecei hararetle &ccedil;alışır otomatik (Spring) yangın tertibatım h&acirc;vi olacaktır. Binanın buharla teshini i&ccedil;in bodrum d&ouml;şemelerinden <st1:metricconverter productid="1.70 metre">1.70 metre</st1:metricconverter> aşağıya konulan kalorifer ve k&ouml;m&uuml;rl&uuml;k dairesiyle kalorifere ait tamir, ikamet odası ve m&uuml;ştemil&acirc;tı arka kısma yerleştirilmiştir.</p> <p>Apartımanlar ve İmar, Banka katlarından inen m&uuml;stakil merdivenlere yakın bir yerde zehirli gazlar i&ccedil;in arazi mesahai sathiyesinin onda biri v&uuml;s'atinde gaz sığmağı merkezi bir mahale m&uuml;ştemil&acirc;tiyle birlikte yerleştirilerek Apartımanlar i&ccedil;in m&uuml;teaddit depolar ve m&uuml;stahdemin i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir yatakhane, banyo duşları, miktarı k&acirc;fi W.C ler konulmuştur.</p> <p>Bodrumdan dışarıya mahre&ccedil; vermek i&ccedil;in hususi bir merdivenle asans&ouml;r makine dairesi, banka ihtiyacına k&acirc;fi gelecek kadar demir konstr&uuml;ksyonlu m&uuml;teaddit arşivler m&uuml;nasip mahallere yerleştirilmiştir.</p> <p>Zemin kat: &Ouml;n kısmında pasajlı 2 b&uuml;y&uuml;k mağaza ile apartımanlar, İmar ve Banka i&ccedil;in m&uuml;stakil girişler vazedilmiş, arka kısmında bina kolonlar &uuml;zerine alınarak ge&ccedil;id bırakılmıştır. Apartımanlar i&ccedil;in zemin kattan doğrudan doğruya 4 &uuml;nc&uuml; kata &ccedil;ıkan bir asans&ouml;rle bodrumdan birinci ve ikinci kata kadar &ccedil;ıkan 4 kişilik diğer bir asans&ouml;r Banka muamel&acirc;tını tesri i&ccedil;in bir mont letr vazedilmiştir.</p> <p>Banka girişinde esas hol maden&icirc; konstr&uuml;ksyonla &ccedil;er&ccedil;evelenerek kolonlanmış ve hole a&ccedil;ılan kapılar ait olduğu b&ouml;lmelerle hemahenk ve banka mevzuuna g&ouml;re halledilmiştir. Esas banka hol&uuml;nde muamelat şefi ve muamel&acirc;t servisiyle vezne servis kısımları hol etrafına sıralanmış sigorta, evrak, dosya kısımları her kısım şefinin kontrol&uuml;nde bulunmasını temin edebilmek &uuml;zere m&uuml;nasip mahallere yekdiğeriyle ilgili olan kısımlar yerleştirilmiştir. Esas antrede Levazım m&uuml;d&uuml;r&uuml; odasıyle esas merdiven karşısında gardrop vazedilmiştir.</p> <p>Birinci katta: Banka muamel&acirc;tına tahsis edilerek daha sakin kalacak m&uuml;him kısımlarla Muhasebe, Sicil ve murakipler b&uuml;roları yerleştirilmiş b&uuml;y&uuml;k toplantı salonlarıyla Genel direkt&ouml;r ve İdare Meclisi Reisi odaları irtibatlandırılmıştır.</p> <p>Direkt&ouml;r odasının bekleme ve istirahat odalarıyla ilgili olmasına g&ouml;re hususi bir koridorla ayrılmış, istirahat odasının yanıbaşında b&uuml;t&uuml;n konforu ihtiva eden bir banyosu, hole yakın bir mahalde hademe odası, ve bu kattaki İşyarlar ihtiyacına g&ouml;re tuvalet ve W.C. ler m&uuml;nasip mahallere yerleştirilmiştir.</p> <p>Bu katta Belediyeler Dergisi i&ccedil;in bir Dergi odası, husus&icirc; koridorla hole irtibatlandırılan İdare ve toplantı salonları daha hususiyetli olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Toplantı salonları kolonlandırılarak sese karşı İzoleli &ccedil;ift kapılarile duvarları kapı y&uuml;ksekliğine kadar Lambri, d&ouml;şemeleri parke yapılmıştır.</p> <p>B&uuml;ro<b> </b>tekniğine ve her odanın ehemmiyetine g&ouml;re odalar eb'atlandırılarak koridorların ziyası kapıların &uuml;zerindeki pencerelerden temin edilmiştir.</p> <p>İkinci katta: İmar direkt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;ne tahsis edilen bu kat birinci katın m&uuml;tenazırı hol ve taksimatı ve B&uuml;ro aksamı daha ş&uuml;mull&uuml; teknik ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re tertip edilmiştir.</p> <p>Holle m&uuml;nasebettar mahallerde bulunan İmar direkt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; odasıyla toplantı salonu irtibatlandırılarak Direkt&ouml;r odası bekleme, Fen işleri şef odasıyla ilgili bulunmasına g&ouml;re husus&icirc; bir koridorla ayrılmış b&uuml;y&uuml;k bir resimhane, İnşaat şubesi, Harita arşivi, Levazım, Pl&acirc;n şubesi odaları bir koridor etrafında toplanarak diğer tarafa evrak, dosya, muhasebe kısımları yerleştirilmekle fen kısımlarıyla İdar&icirc; kısım birbirinden tefrik edilmiştir. Bu kattaki kadınlı erkekli işyarların ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re W.C. tuvalet mahalleri bırakılmıştır.</p> <p>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kat: Daha hususiyetli 2 ve 3 odalı salonlu, mutfaklı ve banyolu 4 b&uuml;y&uuml;k apartımanla &ccedil;amaşırlık, &ccedil;amaşır kurutma mahalleriyle apartımanların asr&icirc; konforu ve bilc&uuml;mle teferruatı g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak salonlar ve odalar manzaradan faydalandırılmıştır.</p> <p>Asri bir şekilde zamanımızın yaşayışına ve ihtiyacına tekab&uuml;l edecek olan bu apartımanlarda servis kısımları istirahat ve kabul kısımlarından tamamen ayrılmış ve her apartımanın istifade edebilmesi i&ccedil;in m&uuml;şterek b&uuml;y&uuml;k bir &ccedil;amaşırlıkla a&ccedil;ık ve kapalı havalarda kullanılabilecek &ccedil;amaşır kurutma mahalleri d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş, apartımanlara giriş koridorları gayet ferah bırakılmıştır.</p> <p>Katlardan ve gerekse apartımanlar katından gelen ve giden sıhh&icirc; tesisat ufk&icirc; boruları B&uuml;rolar katında koridorlar tavanından ge&ccedil;irilmekle bu teferruat kısmen gizlenmiştir, Banyo ve mutfakta izolasyona ehemmiyet verilerek banyo mutfakların tavanındaki aydınlık tertibatiyle aydınlık ve vantil&acirc;syon meselesi halledilmiştir. Dam &ouml;rt&uuml;s&uuml; olarak ahşap &ccedil;atıya izol&acirc;syondan sonra kurşun kaplanmış rekl&acirc;m ve tenvirat i&ccedil;in damda ve cephelerde donanma tesisatına ehemmiyet verilmiştir.<b>&nbsp;</b></p> <p>Fotoğraflar:&nbsp;<i>Modernist A&ccedil;ılımda Bir &Ouml;nc&uuml; Seyfi Arkan</i>&nbsp;(2012, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara) kitabından alınmıştır. (G&uuml;ncel fotoğraflar Cemal Emden, tarihi fotoğraflar İller Bankası Arşivi)</p> Mon, 19 Jun 2017 15:22:00 +03 3S Firuze Konakları Satış Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/3s-kale-firuze-konutlari-satis-ofisi/7800 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/ergun-mimarlik/3s-kale-firuze-konutlari-satis-ofisi/01 (2).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eser Ergün,Zeynep Ergün,Burcu Durmaz,Gizem Arslaner,Meltem Uysal<br>Mimarlık Ofisi : Ergün Mimarlık<br><br>Ergün Mimarlık tarafından tasarlanan yapı, İstanbul Avcılar ilçesinde yer alan 530 üniteli 3S Firuze Konakları'nın tanıtımın ve satışının yapıldığı ofis binasının inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Erg&uuml;n Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Arsa, zamanla kullanımını yitirmiş bir end&uuml;stri b&ouml;lgesinde yer almaktadır. &Ouml;nceki kullanımında birbirinden bağımsız at&ouml;lyelerin ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k end&uuml;stri tesislerinin bir arada olduğu bir arsadır. &Ccedil;elik, beşik &ccedil;atılı bu end&uuml;stri yapılarının yapım tekniği ve formu projenin ilham kaynağı olmuştur. K&uuml;tle, cephe, str&uuml;kt&uuml;r ve i&ccedil; mekan tasarımında b&ouml;lgedeki end&uuml;striyel hafızanın izlerinden ipu&ccedil;ları bırakılmak ama&ccedil;lanmıştır. <br /> <br /> Binanın beşik &ccedil;atılı y&uuml;ksek kısmında satış ve sergileme hol&uuml;, teras &ccedil;atılı arka kısmında ise, 2 adet &ouml;rnek daire ve servis mekanları planlandı. Sergi hol&uuml; tasarımında, zeminde epoksi, &ccedil;atı ve duvarlarda &ccedil;elik str&uuml;kt&uuml;r ve OSB, ofis platformlarında ise doğal ahşap kullanılarak, end&uuml;striyel stilde bir i&ccedil; mekan tasarımı oluşturuldu. Cephede ise metal bir kabuk oluşturularak, binanın g&uuml;neş kontrol&uuml; sağlandı. Cam ve &ccedil;elikten oluşan d&uuml;şey k&uuml;tle ise gelen m&uuml;şterilerin, &ccedil;evredeki manzarayı g&ouml;rebileceği bir seyir kulesi olarak tasarlandı. Kulenin altındaki teras ise kullanıcıların a&ccedil;ık havada dinlenebilecekleri rekreatif bir avlu olarak planlandı.</p> Thu, 15 Jun 2017 16:40:00 +03 Zınar Dağ Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/zinar-dag-evi/7776 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/deep-mimarlik/zinar-dag-evi/BİNA GÖRSELLERİ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Servet Memiş<br>Mimarlık Ofisi : Deep Mimarlık<br><br>Deep Mimarlık tarafından tasarlanan ve inşaatı 2016 yılında tamamlanan konut, Mardin'de bulunuyor.<br><br><p>Servet Memiş, projeyi anlatıyor:</p> <p>Geleneksel bir mimarisi ve tarihi dokusu olan bir b&ouml;lgede yeni bir yapı tasarlamak her zaman zor olmuştur. Yapacağınız tasarımın hem geleneksel mimariye zarar vermemesi hem de g&uuml;n&uuml;m&uuml;z mimari &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemelerine ayak uydurması gerekir. Şartlar b&ouml;yle iken tarihi dokuyu kopyalamak belki de yapılacak en kolay şeydir. Bu dokudan bu mimariden tamamen uzaklaşıp &ccedil;ok farklı bir şeyler tasarlamak da, mevcut mimariye aykırı duracaktır. Eğer Mardin de bir yapı tasarlanacaksa geleneksel mimariyi g&ouml;z ardı etmek olanaksızdır. Mardin de tasarlanmış olan bu dağ evi konumu bakımından tarihi Mardin evlerinden uzakta da olsa tasarım bakımından &ccedil;ok da uzaklarda değildir.</p> <p>Tasarıma başlarken Mardin evlerindeki tipolojik &ouml;zelliklerini, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z teknolojisini ve yenilik&ccedil;i yapı malzemeleri ile harmanlayarak 2015&rsquo;in Mardin evini yapmayı ama&ccedil;ladık. Mardin evlerindeki kemerli pencereler, eyvanlar revaklar, cumbalar i&ccedil; mekanlarda kemerli ge&ccedil;işler gibi &ouml;zellikleri deforme ederek, dekonstr&uuml;ktivist bir anlayışa ortaya koymaya &ccedil;alıştık. Tasarımda dikkat &ccedil;eken en &ouml;nemli şey hi&ccedil;bir k&ouml;şenin olmamasıdır. Yapı i&ccedil;erisinde ve dışarısında k&ouml;şe noktaları ovalleyerek i&ccedil; mek&acirc;nda sınırları belirleyen k&ouml;şeleri ortadan kaldırmış ve i&ccedil; mek&acirc;nda olduğundan daha geniş algılanabilen, bitiş noktası olmayan y&uuml;zeyler elde edilmiştir. Yapı konum olarak tarihi Mardin&rsquo;e yandan bakan bir dağın zirvesindedir. Yapı dağ yamacındaki tarım arazilerine, &uuml;z&uuml;m bağlarına, &ccedil;iftliklere ve karşıdaki tarihi Mardin&rsquo;e y&ouml;nlendirilmiştir. Cephelerdeki devasa pencereler sayesinde manzaradan maksimum d&uuml;zeyde faydalanabilmek ve bu g&uuml;zelliği yapının her noktasından hissedebilmek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p> Tue, 13 Jun 2017 13:58:00 +03 Maslak Square http://www.arkiv.com.tr/proje/maslak-square/7796 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/hpp-international/maslak-square/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gerhard Feldmeyer,Buğrahan Şirin<br>Mimarlık Ofisi : HPP International Turkey<br><br>MASLAK SQUARE projesi, İstanbul Maslak’ta yer alan, A+ standardında, yeşil bina sertifikalı, toplamda 76.000 m² inşaat alanına sahip, kentsel referanslı bir ofis projesi.<br><br><h3 class="m_-863783019385979258MsoHeader"><span>YERLEŞİM</span></h3> <p class="m_-863783019385979258MsoHeader">Proje, Maslak&rsquo;ta Merkezi bir konumda bulunmaktadır. Projenin bulunduğu parsel, b&ouml;lgede iyi konumlanmış ve gelişime a&ccedil;ık bir lokasyondadır. Metro ve toplu ulaşım hatlarına y&uuml;r&uuml;me mesafesindedir. Parselin &uuml;&ccedil; yanı yol iken tek tarafından ticari kullanımlı diğer bir parsele komşudur. G&uuml;ney tarafta Spine kulesi mevcuttur. Bo taraftaki yolun yapılması ile yola bağlantısı m&uuml;mk&uuml;n olacak Spine&rsquo;nın bu cephesinin aktifleşmesi beklenebilir. Doğu, Batı ve kuzey y&ouml;ndeki parsellerin yapılaşması ile proje, d&ouml;rt değerli parselin orta noktasında kalacaktır. B&ouml;lgenin daha da gelişmesi ile merkez konumunu g&uuml;&ccedil;lendirecek ve kentsel bir obje olarak şehir hayatına katkı sağlayacaktır.</p> <p align="left">Yapı mevcut topoğrafyaya uyum sağlayarak arazinin orta noktasına oturur. Proje peyzaj alanı ve iki blok ortasındaki pasaj alanı kamusal alan olarak kurgulanmıştır. B&ouml;lgenin gelişmesi ile şu anda arka olarak g&ouml;r&uuml;len alanın aktifleşmesi ve diğer bir &ouml;n alan olması beklenmektedir. B&uuml;y&uuml;kdere caddesine a&ccedil;ılacak yol ve arazi arkasından dolanan yolun da a&ccedil;ılması ile g&uuml;ney taraftan ulaşım rahatlayacak ve projeye ikinci bir ana yaklaşım noktası olacaktır.</p> <h3 align="left">K&Uuml;TLELER</h3> <p>Maslak Square Projesi iki ofis bloğu olarak zeminden y&uuml;kselir. Biri 19 (A Blok) diğeri 9 (B Blok) katlı olan yapılar hem birlikte hem de bağımsız kullanılabilmek &uuml;zere tasarlanmıştır. Yapılar birbiri ile aynı formda, dik k&ouml;şeli bumerang formunda, fakat farklı y&uuml;ksekliktedir. K&uuml;tleler alt ve &uuml;st katlarda u&ccedil;larından d&uuml;zensiz d&ouml;rtgen (quadrilateral) bir forma ulaşır.</p> <h3 align="left">FONKSİYON YERLEŞİMİ</h3> <p>Binanın temel fonksiyonu ticari ofis kullanımıdır. Buna eşlik olarak +95, +99 ve 102.5 kotlarında ticari alanlar planlanmıştır. Genellikle yeme/i&ccedil;me ağırlıklı ticari fonksiyonlara, s&uuml;permarket, lostra, tabak shop gibi ikincil alanlar da eklenmektedir. Ana ticari alan A Blok altındaki Foodcourt alanıdır.</p> <h3 align="left">GİRİŞLER</h3> <p>Yapıya farklı kotlardan girişler mevcuttur. İki ofis bloğu birlikte kullanıldığında tek lobi &uuml;zerinden ulaşım sağlanır. Bu senaryoda giriş 102.5 kotundaki A Blok lobisinden sağlanır. Turnikelerden sonra k&ouml;pr&uuml;den ge&ccedil;ilerek B Blok &ccedil;ekirdeğine ulaşılır.Alternatif olarak B Bloğun g&uuml;ney cephesinde +99 kotunda bir lobi oluşturmak da m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p> <p>+95 kotu olan meydan seviyesinden A blok altında yerleşen Foodcourt alanına girilir. B blok altında da tek kat y&uuml;ksekliğinde d&uuml;kkanlar devam eder. Ikincil girişler olarak meydana cephesi olan d&uuml;kkanların girişleri mevcuttur. +95 kotu ile +99 kotu arasında B blok iki yanından bağlantılar mevcuttur. Ana bağlantı iki blok arasındaki pasaj alanında ger&ccedil;ekleşir. Peyzaj ile zenginleştirilen pasaj merdiveni 4m y&uuml;ksekliği tek sahanlıkta rahat ve estetik olarak ge&ccedil;er. Sahanlık seviyesinde kule&rsquo;ye ters giriş opsiyonu barındıran yangın ka&ccedil;ış kapıları mevcuttur. Iki kot arasındaki diğer bir bağlantı da B bloğun batı tarafından, peyzaj merdivenleri ile ger&ccedil;ekleşir.</p> <p>G&uuml;ney plazanın b&uuml;y&uuml;k bir kısmı +99 kotunda yerleşir. Bu kotta B Bloğun opsiyonel lobi drop off alanı ve d&uuml;kkan cepheleri bulunur. Bu kot ayrıca bir i&ccedil; avlu ile, iki adet y&uuml;r&uuml;yen merdiven ile foodcourt alanına bağlanır.</p> <p>+99 kotu ile +102,5 kotu arasındaki bağlantı ise A Blok ceperlerinde ger&ccedil;ekleşir. Doğu tarafta yol ile y&uuml;kselen peyzaj, A Bloğun Drop off alanına ulaşır. Diğer taraftan, sunken plaza&rsquo;nın &ccedil;eperinden de peyzaj eşliği ile 102.5 kotuna ulaşılır. Lobinin kafe alanının da bu kotta kullanımı vardır.</p> <h3 align="left">&Ccedil;EKİRDEK</h3> <p>Bina &ccedil;ekirdekleri birbiri ile b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de benzerdir. Farklılıklar asans&ouml;r sayıları ile oluşur. B&uuml;y&uuml;k kulede simetrik yerleşen 6 ana asans&ouml;r varken B kulesinde yine simetrik 4 asans&ouml;r bulunmaktadır. Bu y&uuml;zden B kulesinin &ccedil;ekirdeği daha kısadır. Bu fark dışında merdiven genişlik ve sayıları, servis asans&ouml;rleri, şaftları, ıslak hacim yerleşimleri aynıdır.</p> <p>Islak hacimlere ulaşım &ccedil;ekirdek i&ccedil;erisinden olacağı gibi ofis i&ccedil;lerinden de direkt sağlanmaktadır. Bu şekilde Avrupa&rsquo;daki kullanım şekline de gerektiğinde ge&ccedil;ilebilir. Islak hacim ve ofis giriş koridorları, asans&ouml;r hol&uuml; ile bir H formu oluşturur. H formu iki ucundan g&uuml;n ışığı aldığı i&ccedil;in &ccedil;ekirdek aydınlık ve ferah bir hissiyat verir.</p> <h3 align="left">OFİS KULLANIMI</h3> <p>Bloklar ortak kullanımdayken blokların arasındaki k&ouml;pr&uuml;ler ile her iki katta bir bağlantı sağlanmıştır. Bloklar ayrı kullanıldığı durumda da her bir blok i&ccedil;in ayrı lobi ve drop-off alanları ve tamamen bağımsız teknik altyapı kurgulanabilmektedir. Bu anlamda proje kullanıcılarına &ccedil;ok farklı kullanım alternatifleri sunulabilmektedir.</p> <p>Blok tip kat alanı 1100 m2 dir. Genişleyen katlardaki br&uuml;t alan 1300 m2 ye ulaşır. İki blok birleştiği taktirde, tip katlarda en az br&uuml;t 2200 m2 yatay ofis kullanım alanı oluşur. Br&uuml;t alanın &ccedil;ekirdek br&uuml;t&uuml;ne oranı, tip katlarda %79 civarındadır. (1134/242) Genişleyen katlarda %80 i aşmaktadır.</p> <p>Blokların br&uuml;t kat y&uuml;ksekliği 4 metredir. Net kullanımda A+ ofislerde genel ge&ccedil;er standart olan 3m net y&uuml;kseklik sağlayabilmek adına bu y&uuml;kseklik uygun g&ouml;r&uuml;lmektedir. Yapının cephe aksları genel itibariyle 1.35m mod&uuml;lasyonundadır. Bu sayede oturum planlamasında optimizasyon sağlanmaktadır. Ayrıca otoparkta verimi de artırmaktadır. Her cephe aksında 1x3m lik tabandan tavana cam ile y&uuml;ksek oranda kontroll&uuml; g&uuml;n ışığı alınmaktadır. Cephede her yapısal aksta bir/iki a&ccedil;ılır kanat planlanarak ofislerden direkt doğal havaya ulaşım sağlanmaktadır.</p> <h3 align="left">OTOPARK</h3> <p>Binanın otopark girişleri, yollardan dik olacak şekilde, komşu parsele paralel ger&ccedil;ekleşir. &Ccedil;ift y&ouml;nl&uuml; rampa ile g&uuml;ney taraftan ara&ccedil; girişi sağlanır. Girişin bu tarafta olması &ouml;n caddedeki trafikten uzaklaşmak ve B&uuml;y&uuml;kdere&rsquo;ye a&ccedil;ılacak yoldan ulaşım i&ccedil;in idealdir.</p> <p>Kuzey y&ouml;n&uuml;ndeki girişten lojistik servisler sağlanır. Tek şeritli ve kamyonlara uygun eğimde planlanan rampadan kontroll&uuml; giriş/&ccedil;ıkış sağlanır. Binanın iki rampası makas şeklinde &ccedil;alışır ve inovatif bir kurgudur. İleride bina senaryosundaki değişikliklerde giriş &ccedil;ıkış kurgusu değiştirilerek esnekliğe imkan sağlar.</p> <p>Proje&rsquo;nin otopark kapasitesi b&ouml;lgedeki en y&uuml;ksek değere ulaşır. Toplam alanı 34.500m&sup2; ye varan mevcut 5 bodrum katında toplamda 700 civarında ara&ccedil; park yeri bulunmaktadır. Trafik t&uuml;m otopark &ccedil;eperinde tek y&ouml;nl&uuml;, orta bağlantı y&ouml;n&uuml;nde &ccedil;ift y&ouml;nl&uuml;d&uuml;r. Bu ideal bir kurgudur. Otopark b&uuml;nyesinde B3 katta ara&ccedil; yıkama alanı ve ilgili ofisi ayrılmıştır.</p> <h3 align="left">&Ccedil;ATI TEKNİK</h3> <p>Bina kazan dairesi, chiller soğutma kuleleri ve ilgili teknik hacimleri iki bloğun &ccedil;atılarında konumlandırılmıştır. Bu teknik mahallerin g&ouml;rsel d&uuml;zensizliğini toparlamak i&ccedil;in de cephe tacı oluşturulmuş ve bu ta&ccedil; 4m y&uuml;ksekliğe kadar &ccedil;ekilmiştir. Bu sayede hem g&ouml;rsel bariyer sağlanmış, hem de bina estetik ve hafif bir şekilde bitirilmiştir.</p> <h3 align="left">TEKNİK</h3> <p>Bina d&ouml;rt borulu Fancoil sistemi ile iklimlendirilmektedir. Lobi ve ticari alanlar ayrıca zonlanmak &uuml;zere ofis alanları &uuml;&ccedil; havalandırma zonuna ayrılarak verim artırılmış ve en y&uuml;ksek konfor elde edilmiştir. Ofis alanlarının teknik cihazları &ccedil;atıda yerleşirken foodcourt ve d&uuml;kkan havalandırma iklimlendirme cihazları B1 kat civarında yerleşir. Foodcourt chiller elemanı servis rampasının &uuml;zerindeki askı alanda yerleşir.</p> <p>Proje b&uuml;nyesinde %100 beslemeli jenerat&ouml;r sistemi ve her t&uuml;rl&uuml; teknik ihtiyacı karşılayan altyapı sunulmaktadır. Jenerat&ouml;rler hava ve egzos atışını rampa yan y&uuml;z&uuml;nden yapar. Hava alışı da peyzajda kamufle edilen &ouml;n alandaki menfezden yapılır.</p> <p>Servis rampası aynı zamanda Trafo, pano odaları, tedaş odası ve benzeri teknik mahallere ulaşımı da sağlar. Trafo alanları rampa alanından nefes alır.</p> <h3 align="left">S&Uuml;RD&Uuml;R&Uuml;LEBİLİRLİK</h3> <p>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik farklı boyutlarda ele alınmıştır. Yatırımcı tarafından, binanın ekolojik olması ve kullanılan malzemelerin uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; ve d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir olması katma değerdir. Kullanıcı a&ccedil;ısından sağlıklı ve verimli bir &ccedil;alışma ortamına ulaşmak adına g&uuml;n ışığından en y&uuml;ksek fayda sağlanması, doğal havalandırma gibi konular &ouml;nemlidir. Bunun dışında şehir insanı i&ccedil;in ise bina bir kentsel obje olarak g&uuml;nl&uuml;k yaşamın bir par&ccedil;asıdır. Bu ve benzeri insan/nesne ilişkileri de s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik kapsamında, tasarım boyutunda değerlendirilmiştir.</p> <p>Yapı Leed Gold yeşil bina sertifikası hedefi ile enerji korunumunu arttırıp daha verimli sistemler ile donatılmaktadır. Bu sayede operasyonel maliyetler minimize edilip doğal kaynak israfı m&uuml;mk&uuml;n olduğunca engellenmeye &ccedil;alışılmıştır. İnşaat ve dekoratif malzemelerde geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml;malzemeler ve markalar tercih edilmiştir.&nbsp;&nbsp;</p> <h3 align="left">Cephe Tasarımı</h3> <p>Maslak Square projesi cephe tasarımı g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde ge&ccedil;erli en g&uuml;ncel tekniklerle planlanmıştır. Bina hacmi y&uuml;ksek g&uuml;neş korunum ve ısı yalıtım değerine sahip bir cam manto ile kaplanmaktadır. Cephe, panel sistem aluminyum doğramalı giydirme cephedir. Bu cephenin &uuml;zerinde ikinci bir katman giydirilmiştir. Yine aluminyumdan yapılan bu dış elemanlar g&uuml;neş ışığını a&ccedil;ılı aldığı durumlarda geniş izd&uuml;ş&uuml;ml&uuml; bir alanda g&ouml;lgeleme sağlamakta ve b&ouml;ylelikle y&uuml;ksek performanslı bir iklimsel şartlandırma sağlanmaktadır.</p> <p>Cephede her yapısal aksta birer adet olmak &uuml;zere a&ccedil;ılabilir doğrama kanadı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. A&ccedil;ılır kanat opak olan y&uuml;zeylerde teşkil edilerek cam y&uuml;zeyler tekrar b&ouml;l&uuml;mlenmemiştir. Bu sayede her katta pek &ccedil;ok noktadan doğal havalandırma ve doğrudan temiz hava girişi sağlanabilecektir. Ancak bu kanatlarla alınan hava şartlandırılmamış olduğundan aynı zamanda i&ccedil;erideki havalandırma sisteminin dengesini de bozabileceğinden kontroll&uuml; a&ccedil;ılmaları &ouml;nerilmektedir.</p> Mon, 12 Jun 2017 15:48:17 +03 Sabah Gazetesi Medya Plaza İkitelli Tesisleri http://www.arkiv.com.tr/proje/sabah-gazetesi-medya-plaza-tesisleri-ikitelli/7686 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mehmet-konuralp/sabah-gazetesi-medya-plaza-ikitelli-tesisleri/2.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Konuralp<br>Mimarlık Ofisi : Konuralp Mimarlık<br><br>Mehmet Konuralp tarafından SABAH Gazetesi için tasarlanan 'Medya Plaza' 1990 yılında kullanıma açıldı ve 2003 yılında İş Bankası'na satılana kadar SABAH ve ATV tarafından kullanıldı.<br><br><p>Mehmet Konuralp, projeyi anlatıyor:</p> <p>Arsanın imar mevzuatına uygun olarak terklerinden sonra sağlanan 27 x 108 m&rsquo;lik bir dikd&ouml;rtgen taban alanı elde edilmiştir. Belirli kat alanı (KAKS) sınırlaması ile zemin &uuml;st&uuml;nde 4 katlı bir yapı modeli programa uygun g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <h3>PROGRAMIN ANA HATLARI</h3> <ol start="1"> <li>Baskı işleri ile ilgili b&ouml;l&uuml;mler<br />Kağıt (bobin) deposu,<br />Baskı hol&uuml;<br />Katlama sayfa arası ilave<br />Paketleme<br />Baskı &ouml;ncesi hizmetler,</li> </ol> <ol start="2"> <li>Nihai sayfa d&uuml;zenleme işleri &ndash; bilgisayar merkezi</li> <li>Haber toplama ve yazı işleri &ndash; Değişik mevzuatlara g&ouml;re ve &ccedil;eşitli gazete ve dergilerin &ccedil;alışma d&uuml;zenlerine uygun olarak</li> <li>İdari b&ouml;l&uuml;m<br />İdari personel<br />Finans ve muhasebe</li> </ol> <ol start="5"> <li>Ticari b&ouml;l&uuml;m ve reklam işleri,</li> <li>Sosyal b&ouml;l&uuml;m<br />Personel yıkanma-gardrop<br />Muhtelif self servis &ndash; restoran &ndash; antin hizmetleri &ndash;<br />Rekreasyon &ndash; sağlık b&ouml;l&uuml;m&uuml; &ndash; havuz &ndash; berber &ndash; toplantı salonu</li> </ol> <ol start="7"> <li>Depolar &ndash; tamir &ndash; bakım &ndash; elektrojen grupları &ndash; </li> <li>Havalandırma merkezi &ndash; makine dairesi</li> </ol> <p>Tesis ana hatları ile aşağıdaki b&ouml;l&uuml;mlere ayrılarak incelenebilir.</p> <h3>YAZI İŞLERİ &ndash; B&Uuml;RO MEKNALARI &ndash; &Ccedil;ALIŞMA İSTASYONLARI VE MEKAN ENTEGRASYONU</h3> <p>&Ccedil;alışma mekanları genelde a&ccedil;ık plan olarak ve atriumlarla destekli tasarlanmıştır. Yazı işleri ve diğer b&uuml;ro mekanlarında devamlı değiştirme imkanlarının sağlanması tasarımın başlıca hedefini oluşturmuştur. Son derece dinamik bir &ccedil;alışma ve her an b&ouml;l&uuml;mlerin değiştirilme isteği sonucu, bu t&uuml;r mekanların hizmetlenmesi i&ccedil;in alt yapı ile (havalandırma, zayıf &ndash; kuvvetli akım, genel &ccedil;alışma aydınlatması vs) &ccedil;alışma istasyonlarının mod&uuml;ler entegrasyonunu gerekli kılmıştır. Buna g&ouml;re istasyonların, d&ouml;şemesinde ve &ccedil;eşitli y&uuml;ksekliklerde kullanılan b&ouml;lmelerde hafiflik, montaj demontaj, b&uuml;y&uuml;me ve k&uuml;&ccedil;&uuml;lme imkanları, &ouml;n planda tutulmuştur.</p> <p>600 X 600 mm&rsquo;lik mod&uuml;ll&uuml; d&ouml;şeme panolarının t&uuml;m&uuml; kaldırılabildiğinden ihtiya&ccedil; duyulan alt yapı hizmetlerini her mod&uuml;l i&ccedil;inde bulmak m&uuml;mk&uuml;n olmaktadır. Keza; tavanda da aynı mod&uuml;l i&ccedil;inde aydınlatma ve diğer hizmetleri değiştirme olasılığı sağlanmıştır. Belli sayıda toplantı odaları ve sorumlu kişiler i&ccedil;in tam kapalı mekanlar oluşturulmuş, buralarda 3 m y&uuml;kseklikte b&ouml;lme elemanları kullanılmıştır. A&ccedil;ık b&ouml;l&uuml;mlerde ayırıcı elemanlar tercihen dolap b&ouml;lmeler ile sağlanmıştır. &Ccedil;alışma istasyonları, &ccedil;alışmanın &ouml;zelliğine g&ouml;re ilave elemanlarla b&uuml;y&uuml;me veya k&uuml;&ccedil;&uuml;lme olasılıklarına imkan veren masa ve yardımcı &uuml;niteleri ile d&ouml;şenmiştir.</p> <p>Tesisin doğu ve batı cephelerinde 3&rsquo;er adet (9 x 9 metrelik akslar i&ccedil;inde) şaft blokları yerleştirilmiştir. Mekanların hizmetlendirilmesi tamamen bu şaftlara y&uuml;klenmiş, her şaftta 8 kişilik asans&ouml;r, merdiven kuleleri (yangın ka&ccedil;ışı olarak da kullanılabilir d&uuml;zeyde planlanmış), yangın s&ouml;nd&uuml;rme dolapları, kadın ve erkek WC grupları, meşrubat makineleri, ayrıca şaftların &ccedil;alışma mekanlarına bakan y&uuml;zeylerinde ise dış hava ile temaslı tesisat bacaları yer almaktadır. Tesisat bacaları her katta klima cihazlarını, kat elektrik ve aydınlatma &ndash; dimmer panolarını i&ccedil;ine alabilecek boyutlarda d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme altı plenumuna t&uuml;m havalandırma ve diğer hizmetler bu bacalardan dağıtılmaktadır.</p> <p>Kuzey ve orta şaftlar atrium boşluklarına a&ccedil;ılmakta olup asans&ouml;r &ouml;nlerinde bekleme s&uuml;recinde değerlendirilmesi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len saydam d&ouml;şemeli panoramik balkonlar bulunmaktadır. Baskı hol&uuml;ne a&ccedil;ılan g&uuml;ney şaftlarında, &ouml;zellikle bodrumdaki depo ve teknik b&ouml;l&uuml;mlerle ve 1 katta baskı &ouml;ncesi b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne taşınması s&ouml;z konusu ağır y&uuml;kler i&ccedil;in 1&rsquo;er adet hidrolik y&uuml;k asans&ouml;r&uuml; konmuştur.</p> <h3>BASKI MAKİNELERİ HOL&Uuml; VE YAN B&Ouml;L&Uuml;MLER</h3> <p>Baskı hollerinin bir taraftan kağıt bobinleri ile beslenmesi, diğer taraftan basılan gazetenin baskı sonrası katlama, ilaveleri koyma ve paketleme, işlemleri ile entegre olarak planlanması, projelendirmenin ağırlıklı konusu olmuştur. Arsa durumunun y&ouml;nlendirici d&uuml;zeyde kısıtlamaları ile doğu cephesi boyunca 6 aks kağıt depolanması i&ccedil;in ayrılmış, kamyon ve tır sirk&uuml;lasyonu ile a&ccedil;ık kağıt indirme platformları arsanın bu kısmında &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir. Baskı hol&uuml;ne, aynı zamanda makine hol&uuml;ne a&ccedil;ılan kağıt deposunda, kağıt bobinleri sakıncalı bir usul olan forklift ile taşınmakta olduğundan, bu kısıtlı alan bilahare tevzii inşaat i&ccedil;in satın alınan g&uuml;ney komşu parsele taşınmıştır.</p> <p>Baskı hol&uuml; (yan yana 2 baskı makinesinin &ccedil;alışabilmesini sağlayacak) 18 metre eninde ve 72 metre uzunluğunda tasarlanmıştır. Tesisin net 1600 metre uzunluğundaki boşluğundan faydalanmak gerektiğinden bu alanın &uuml;st&uuml; t&uuml;m bina &uuml;zerinde olduğu gibi 18 metre a&ccedil;ıklığında uzay kiriş ile kapatılmıştır. Makine hol&uuml;n&uuml;n saydam duvarlarının aynı zamanda 120 db&rsquo;lik bir g&uuml;r&uuml;lt&uuml;y&uuml; kabul edebilir bir d&uuml;zeye indirilmesi i&ccedil;in &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retilmiştir. &Ccedil;alışma ve bilgisayar mekanlarından izlenen bu mekanda &ccedil;eşitli akustik &ouml;nlemler alınmış ve istenilen sonu&ccedil;lara varılmıştır.</p> <p>Makine hol&uuml;ne g&uuml;ney cephesinin hol boşluğunca a&ccedil;ılan saydam &ouml;rt&uuml;s&uuml;, g&uuml;n ışığı sağlamada tercih sebebini oluşturmuştur. Bu cephede makine par&ccedil;alarının hole taşınmaları veya s&ouml;k&uuml;lerek &ccedil;ıkarılmaları i&ccedil;in geniş bir kapı konstr&uuml;ksiyonu yer almaktadır.</p> <h3>SOSYAL TESİSLER</h3> <p>Bodrum katta tesis edilen geniş kapsamlı mutfak, 2 yemek salonuna hizmet verebilecek d&uuml;zeyde planlanmış, ayrıca kantin, pastahane olarak hizmet verecek bir alan ayrılmıştır. Spor ve y&uuml;zme havuzu, sinema salonu, berber, kuaf&ouml;r sağlık &uuml;nitesi ve gardırop &ndash; duş &ndash; WC alanları bu programın kapsamını oluşturmaktadır.</p> <h3>PLAN KESİT ANALİZİ VE MEKAN M&Uuml;HENDİSLİĞİ</h3> <p>Plan Mod&uuml;lasyonu &ccedil;eşitli standartların ve ihtiya&ccedil;ların optimize edilmesi sonucu 600 x 600 mm olarak saptanmıştır. Bu mod&uuml;le bağımlı olarak taşıyıcı kaset d&ouml;şemeler her iki y&ouml;nde 9 metrelik akslara b&ouml;l&uuml;nm&uuml;şt&uuml;r. Baskı hol&uuml;nde ise 2 baskı makinesinin yan yana durabileceği 2 aks a&ccedil;ıklık yeterli bulunmuştur. Baskı hol&uuml;n&uuml;n her iki yanındaki 9 metrelik akslarda kağıt deposu ve paketleme b&ouml;l&uuml;mlerine yer verilmiştir. Bina boyunca devam eden doğu ve batı yan akslarında 9 x 9 m&rsquo;lik 3&rsquo;er adet şaft yerleştirilmiş, t&uuml;m teknik hizmetler, d&uuml;şey dolaşım, WC grupları, meşrubat makineleri, &ccedil;&ouml;p kutuları vb., s&ouml;z konusu 6 adet şaft gruplarında &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir. Şaftlar aynı zamanda personel girişlerini ve yangın ka&ccedil;ışlarını i&ccedil;inde barındırır ve dışarı ile zemin kattan irtibatlandırılmıştır.</p> <p>Taşıyıcı kasetlerde d&ouml;şeme plağı kullanılmamış, 40 x 40 mm kaset boşluklarından bir alt katın tavan aydınlatması, yangın detekt&ouml;rleri vb. tavanda gerek g&ouml;r&uuml;lecek t&uuml;m elemanlara imkan sağlamıştır ve bu suretle asma tavan ihtiyacı ortadan kalkmıştır.</p> <p>500 mm derinliğindeki kaset boşluklarından kullanılmayanlar fiber tepsi i&ccedil;inde contalı karo mozaik kapaklarla kapatılmıştır.</p> <p>Y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme sistemleri 600 x 600 mm&rsquo;lik panellerden oluştuğundan, d&ouml;şeme ayaklarının nerv&uuml;r kesişme merkezlerine oturması sağlanmış, statik sistem &ndash; d&ouml;şeme &ndash; tavan arasında mod&uuml;ler bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k elde edilmiştir. Bu suretle, t&uuml;m mekanlarda a&ccedil;ık plan organizasyonlarının temel gereği olan değişkenlik en geniş parametrelerde yapıya entegre edilmiş, b&uuml;ro d&ouml;şemelerini devamlı değiştirme olasılığı herhangi bir tadilat gerekmeksizin &ccedil;ok maksatlı plenum ile sağlanmıştır. A&ccedil;ık plan gereği derinliği fazla olan alanların g&uuml;n ışığından maksimum faydalanabilmesi i&ccedil;in şaftların arası boş bırakılarak atrium olarak değerlendirilmiş, g&uuml;ney ve kuzey cepheleri ve orta atrium &uuml;st&uuml; saydam olarak tasarlanmıştır.</p> <h3>TAŞIYICI SİSTEM &Ccedil;&Ouml;Z&Uuml;M&Uuml;</h3> <p>Yapının statik &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde aşağıdaki fakt&ouml;rler etkili olmuştur:</p> <ol start="1"> <li>Makine hol&uuml; i&ccedil;in uzay kirişin belirlenmesinde (18 m) gerekli a&ccedil;ıklık,</li> <li>A&ccedil;ık b&uuml;ro alanlarının mod&uuml;ler optimizasyonu &ndash; b&ouml;l&uuml;nebilirlik &ndash; kolon akslarının belirlenmesi,</li> <li>D&ouml;şeme &ndash; cephe &ndash;malzeme &ouml;l&ccedil;&uuml; ve standartlarının mod&uuml;ler optimizasyonu &ndash; Kaset &ndash;Nerv&uuml;r d&ouml;şeme plaklarının belirlenmesi,</li> </ol> <p>9 x 9 metrelik aks boyutları ile, 60 x 60 cm olarak saptanan plaksız kaset nerv&uuml;r d&ouml;şeme sistemi binanın esas &ccedil;atkısını sağlamaktadır. Taşıyıcı aks aralarına yerleştirilen şaft perdelerinin haricinde uygulama bu aks ve kaset mod&uuml;l&uuml; ile yapılmış bir taraftan kalıp tekrarları ile yapım ekonomisi ve s&uuml;rati, diğer taraftan ince yapı sırasında ve bitmiş tesiste malzeme standardizasyonu sağlanmıştır. Kolon ebatları katlarda devamlı 90 x 90 m olarak devam edilmiş, kesit ekonomisi yerine &ouml;l&ccedil;&uuml; standardizasyonuna ağırlık verilmiştir. Nerv&uuml;r kaset d&ouml;şemelerde te&ccedil;hizatlı plakların tamamen elemine edilmesi ile betonarme kubajından belli &ouml;l&ccedil;&uuml;de tasarruf elde edilmiş ayrıca, kolonlara gelen y&uuml;k&uuml;n azaltılması sağlanmıştır. Nerv&uuml;r d&ouml;şeme derinlikleri 50 cm olarak ve 40 x 40 piramidal fiber kalıp kullanılarak inşa edilmişlerdir. Tesisin g&uuml;ney ve kuzey cephesinde yer alan 18 x 18 m&rsquo;lik saydam perde duvarlarda gerek r&uuml;zgar y&uuml;k&uuml; etkileri gerekse maksimum takılabilir cam ebatlarının optimizasyonu sonucu 4 x 1,80 m aralıklı &ouml;zel uzay makas sistemi uygulanmıştır.</p> <p>&Ccedil;atı konstr&uuml;ksiyonu, binanın 108 metre uzunluğunca devam eden 18 metre a&ccedil;ıklığında, 1,50 x 1,50 mod&uuml;l&uuml;nde uzay kiriş ile metrekarede 17 kg gibi hafifliğin yanı sıra, en &uuml;st katta orta kolonların kaldırılmasına imkan verecek şekilde &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir.</p> <h3>MEKANİK TESİSAT &ndash; HAVALANDIRMA</h3> <p>Binanın klima ve havalandırma sistemi dış şartlara kapalı olarak tasarlanmış olup, uygulamada iki farklı &ccedil;&ouml;z&uuml;me gidilmiştir.</p> <ol> <li>Bodrum katların havalandırılması ve klimatizasyonu bu b&ouml;l&uuml;mde y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme olmadığı i&ccedil;in klasik klima santralleri ile hacmin fonksiyonuna uygun olarak ısıtılmış, soğutulmuş ve havalandırılmıştır. Yine hacmin fonksiyonuna g&ouml;re; %100 dış hava veya karışım havası kullanılan hacimler mevcuttur. </li> <li>Zemin ve normal katların havalandırılması ve klimatizasyonu bu katlarda &ccedil;oğunlukla şaftlara, 8-12 aksları arasında da hacim i&ccedil;lerine konmuş olan Hiross tipi klima santralleri ise d&ouml;şeme altından g&ouml;nderilmiştir. Binada kullanılan y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme dağıtım kanalı g&ouml;revini &uuml;stlenmiş ve ayrıca kanal yapma ihtiyacı duyulmamıştır. (Santraller yerinde bulunmamaktadır.)</li> </ol> <p>Y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme i&ccedil;ine yerleştirilen egzoz kanalı, şaftlarda &ccedil;atı egzoz fanlarına ulaştırılmış ve buradan binada kullanılmış havanın kısmen dışarı atılması temin edilmiştir.</p> <p>Y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme ve kaset betonarme arası hacimlerin yaratılması ile kullanıcıya b&uuml;y&uuml;k fleksibilite sağlanmıştır. Ayrıca kanalları saklamak i&ccedil;in asma tavan yapmaya gerek kalmamıştır.</p> <p>Kullanılmış olan santraller 4 borulu tip olup, her santral kendi b&ouml;lgesinin ihtiyacına uygun ısıtma veya soğutma, nemlendirme veya nem alma imkanına sahiptir.</p> <p>Yine santrallere şaftlardan yapılmış kanal bağlantıları ile dış hava alma imkanları yaratılmıştır.</p> <p>Baskı hol&uuml;nde kullanılan klima santralleri ile kağıt tozu ve m&uuml;rekkep buharının etkileri ve &ccedil;evre mekanlarla arasında hava cereyanları &ouml;nlenmiştir.</p> <p>Binada &ccedil;ok santralli &ccedil;&ouml;z&uuml;m şu yararları beraberinde getirmiştir:</p> <ol> <li>Her santral kendi b&ouml;lge ihtiya&ccedil;larına uygun olarak hizmet vermektedir. Bahis konusu gazete gibi kuzey &ndash; g&uuml;ney y&ouml;n&uuml;nde uzunlamasına yerleştirilmiş binada ara mevsimlerde g&uuml;ney cephede soğutma gerektiren, kuzey cephede ısıtma gerekli olabilmektedir.</li> <li>Arıza halinde yaratacağı sorun daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir alanı ilgilendirecektir. B&uuml;t&uuml;n bina veya katlarda genel bir rahatsızlık yaratmayacaktır.</li> <li>Merkezi sistem ile &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş olsa idi, şartlandırılmış hava k&ouml;t&uuml; bir taşıyıcı olduğundan, gidiş ve d&ouml;n&uuml;ş kanalları i&ccedil;in &ccedil;ok daha b&uuml;y&uuml;k kesitlere ihtiya&ccedil; duyulacaktı.</li> <li>Kanal boyutlarının kısa tutulması ile menfez ve anemostat &ccedil;ıkışları daha kolay kontrol altına alınmakta sorunsuz &ccedil;alışmaları sağlanabilmektedir.</li> </ol><ol> </ol> <h3>TABİİ AYDINLATMA</h3> <p>G&uuml;n ışığından azami derecede faydalanma imkanları cam alanların b&uuml;y&uuml;mesini gerektirmektedir. Ancak, bu alanlardan ışık ile beraber giren ısıya karşı cam y&uuml;zeylerde alınan &ouml;nlemler ışık miktarını ters y&ouml;nde etkilemekte olduğundan, tabi ve suni aydınlatmada enerji sarfiyatı ve işletme ekonomisi dikkate alınarak saydan satıhlarda Glaverber Bel&ccedil;ika &uuml;r&uuml;n&uuml; a&ccedil;ık gri stopsol 6/12/6 ısı cam tercih edilmiştir. Doğu ve batı cephelerinde 3 m kat y&uuml;ksekliğinde parapetsiz 90 cm eninde &uuml;niteler yer almaktadır. G&uuml;ney ve kuzey cephelerinde 18 x 16 metre alanın ise t&uuml;m&uuml; cam olarak, 4 x 1,80 m paneller ile tasarlanmıştır. Ayrıca orta atrium ve &uuml;st kat b&uuml;rolarının &uuml;stlerinde de 9 x 18 metre ve 6 x 6 metre &ccedil;atı ışıklıkları mevcuttur.</p> <h3>SUNİ AYDINLATMA</h3> <ol> <li>&Ccedil;alışma alanlarının aydınlatması,</li> <li>Makine hol&uuml;n&uuml;n aydınlatılması,</li> <li>Atrium ve &ccedil;i&ccedil;ekliklerin aydınlatılması,</li> </ol> <h3>1. &Ccedil;ALIŞMA ALANLARININ AYDINLATILMASI:</h3> <p>Binanın mimari yapısında &ccedil;alışma alanlarının b&uuml;y&uuml;k bir kısmı 60 x 60 cm kaset tavanlardan oluşmaktadır. Bu yerlerin aydınlatılması i&ccedil;in kaset tavanlar i&ccedil;erisinde ERCO firmasının &ouml;zel olarak &uuml;retmiş olduğu 2 x 26 W&rsquo;lık kompakt fl&uuml;oresan kullanılan 28 cm &ccedil;apında ve 35 cm y&uuml;ksekliğinde armat&uuml;rler kullanılmıştır. Derinliği 50 cm olan kaset tavan i&ccedil;lerine yerleştirilen bu armat&uuml;rlerde, kesim a&ccedil;ısın 40 derece olan dark light reflekt&ouml;r kullanılmış, b&ouml;ylece maksimum kamaşma kontrol&uuml; yapılarak g&ouml;rsel konfor sağlanılmış ve bilgisayar ekranlarında oluşabilecek parlamalar &ouml;nlenmiştir.</p> <p>Bina i&ccedil;erisi t&uuml;m olarak 9 x 9 metre boyutlarındaki akslara b&ouml;l&uuml;nm&uuml;şt&uuml;r ve yapılan aydınlatmada her aks i&ccedil;erisine 25 adet armat&uuml;r kullanılmıştır. Yapılan bu aydınlatma sonucunda &ccedil;alışma y&uuml;zeylerine 350 l&uuml;x aydınlatma d&uuml;zlemi elde edilmiştir. Aydınlatmanın g&uuml;n&uuml;n değişik saat veya b&ouml;l&uuml;m&uuml;n &ouml;zelliklerine uygun olarak azaltılıp &ccedil;oğaltılması i&ccedil;in adresli dimmer panoları şaftlarda yer almaktadır. (Aydınlatma armat&uuml;rleri yerinde bulunmamaktadır.)</p> <p>&Ccedil;alışma masalarında ayrıca entegre Artemide masa lambaları bulunmaktadır.</p> <h3>MAKİNE HOL&Uuml;N&Uuml;N AYDINLATILMASI:</h3> <p>Makine hol&uuml; 18 x 36 metre boyutlarında ve 16 metre y&uuml;ksekliğinde bir alandan oluşmaktadır. Bu alanın aydınlatılması uzay &ccedil;atı &uuml;zerine koyulan 36 adet 70 W&rsquo;lık metal halide askılı tip armat&uuml;rler ile yapılmıştır. Bu armat&uuml;rlerde metal halide ampullerin daylight rengi kullanılmıştır ve ampuller &ouml;n&uuml;nde ultra viole filtreler bulunmaktadır.</p> <h3>ATRİUM VE &Ccedil;İ&Ccedil;EKLİKLERİN AYDINLATILMASI</h3> <p>Binanın girişinde ve orta kısmında bulunan 9 x 18 metre boyutlarındaki atriumların ve bu atrium i&ccedil;erisindeki &ccedil;i&ccedil;ekliklerin aydınlatılması i&ccedil;in uzay &ccedil;atı &uuml;zerine koyulan ray sistemi kullanılmıştır. Kullanılan ray sistemi 3 fazlı olup, uzay &ccedil;atı ile aynı şekildedir. Atriumları ve i&ccedil;erlerinde bulunan &ccedil;i&ccedil;eklerin aydınlatılması i&ccedil;in bu raylar &uuml;zerinde, dizaynı Mario Bellini tarafından yapılan, ERCO Eclipse spotlar kullanılmıştır.</p> <h3>YANGIN &Ouml;NLEMLERİ</h3> <p>Yangın &ouml;nlemleri 3 kategoride değerlendirilmiştir:</p> <p>Yangın Algılama ve S&ouml;nd&uuml;rme,</p> <ul> <li>Yangın algılama elektronik dedekt&ouml;rlerle sağlanmıştır:</li> <li>D&ouml;şeme arası plenumda belirli mod&uuml;lasyonda d&ouml;şenen adresli dedekt&ouml;rler, yangın ihbar sistemini oluşturmaktadır,</li> <li>Mekanlarda, tavanlarda kaset i&ccedil;lerinden sarkıtılan ısı ve duman dedekt&ouml;rleri gene aynı ihbar hizmetini yapmaktadır,</li> <li>Şaftlarda basın&ccedil;lı su tesisatı ve hortum dolaplar ile helon t&uuml;pleri sağlanmıştır.</li> </ul> <p>Duman Tahliyesi,</p> <ul> <li>Binada bulunan atriumlar, katlardan yayılacak dumanın &ccedil;atıya y&uuml;kselebilmesi i&ccedil;in baca vazifesi g&ouml;rmektedir. Bu suretle &ccedil;atıya &ccedil;ıkan dumanın 150 cm&rsquo;lik uzay kiriş derinliği i&ccedil;inde yayılacağı ve bu derinliğin duman rezervuarı olacağı, uzay kirişinin yanlarında bulunan egzoz menfezlerinden dumanın tahliye olacağı prensibine g&ouml;re tasarlanmıştır.</li> </ul> <p>Yangın Ka&ccedil;ışları,</p> <ul> <li>Tesisin 6 adet şaftında her y&ouml;nden ka&ccedil;ma imkanı sağlayan yangın ka&ccedil;ış merdivenleri bulunmaktadır. T&uuml;m merdivenlerin zemin katta otomatik a&ccedil;ılan kapılarla dışarıya direkt ilişkisi sağlanmıştır.</li> </ul> <h3>SES KONTROL&Uuml;</h3> <p>Baskı makinelerinin 100 desibelin &uuml;st&uuml;nde yarattıkları g&uuml;r&uuml;lt&uuml; ile 500 &ccedil;alışan insanı aynı &ccedil;atı altında planlamak, projenin ilk başlarından &ccedil;&ouml;z&uuml;m gerektiren &ouml;nemli bir konusunu oluşturmuştur.</p> <p>Baskı makinelerinin aynı zamanda g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenmesi i&ccedil;in baskı hol&uuml;n&uuml;n &ccedil;alışma b&ouml;l&uuml;mlerinden ve orta atriumdan saydam b&ouml;lmelerle ayrılmasının arzusu, ses tecridinin &ouml;nemini daha da arttırmıştır.</p> <p>Ses tecridine 3 b&ouml;l&uuml;mde &ccedil;&ouml;z&uuml;m aranmıştır ve aşağıdaki &ouml;nlemler alınmıştır:</p> <ol> <li>Baskı hol&uuml;n&uuml;n doğu ve batı cephelerinde kağıt deposu ve paketleme duvarları perfore sa&ccedil; tava panellerle sandvi&ccedil; olarak planlanmış aralarda y&uuml;ksek yoğunluklu cam y&uuml;n&uuml; kullanılmıştır. </li> <li>&Ccedil;atıda uzay kiriş &uuml;st&uuml;nde, gene i&ccedil;e bakan y&uuml;zeylerde al&uuml;minyum tava panelli sandvi&ccedil; &ccedil;atı elemanları kullanılmış, buralarda dolgu i&ccedil;in ses emme potansiyeli daha y&uuml;ksek mineral y&uuml;n tercih edilmiştir. &Ccedil;atı kesiti t&uuml;m bina boyunca aynı kesit muhafaza edilerek devam ettirilmiştir.</li> <li>&Ccedil;alışma katlarında ve i&ccedil; atriuma bakan saydam cephelerde ise ses izolasyonunda etkinliği bilinen 3-1-3 kompozisyonunda lamine cam kullanılmış, vibrasyon etkisini yutularak enerjinin doğramalara transferi EPDM fitillerle &ouml;nlenmiştir. </li> </ol> <h3>İ&Ccedil; PEYZAJ</h3> <p>B&uuml;ro alanlarının atriumlara bakan teras &ouml;nlerinde &ccedil;eşitli sarmaşık t&uuml;rleri, atriumlarda y&uuml;ksek ficus benjamin, 4. katta piramit &ccedil;atı ışığı altında palmiye &ccedil;eşitleri, &uuml;st d&uuml;zey y&ouml;netici mekanlarında ise karışık kompozisyonlar kullanılmıştır. T&uuml;m bitkiler dayanıklılık ve bakım &ndash; sulama kolaylığı a&ccedil;ısından Hydro &ndash; K&uuml;lt&uuml;r metodu ile yaşamaktadır.</p> <h3>DIŞ CEPHE DOĞRAMALARI</h3> <p>Gerek kuzey ve g&uuml;ney asma cephelerinde, gerekse doğu ve batı cephe doğramalarında ASTRAWALL 50 mm serisi kullanılmıştır. Bu sistemin &ouml;zelliğini profillerin dış y&uuml;zeylerinin silikon fitillerle kaplı olması ve bu nedenle ısı, su ve ses ge&ccedil;irgenliğini etkin bi&ccedil;imde &ouml;nlemesi olarak &ouml;zetlemek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p> <p>Bilhassa, asma cephelerde 4 x 1,80 metre ebatlarında tasarlanan &ccedil;er&ccedil;eve sistemi bu sisteme dayanılarak ger&ccedil;ekleştirilmiştir.</p> Wed, 07 Jun 2017 13:37:00 +03 Erbay Apartmanı Giriş Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/erbay-apartmani-giris-tasarimi/7769 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mahal-architects/erbay-apartmani-giris-tasarimi/proje g1.jpeg.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burcu Tüm,Pınar Bayraktar,Simge Balcı<br>Mimarlık Ofisi : MAHAL Architects<br><br>Mahal Architects tarafından girişi tasarlanan Erbay Apartmanı İstanbul Göztepe'de bulunuyor.<br><br><p>Yakın d&ouml;nem konut yapılarından farklı olarak geniş bir apartman giriş alanına sahip olan Erbay Apartmanı i&ccedil;in konut sahiplerini ve misafirlerini &ldquo;ev&rdquo; konforunda karşılayan aynı zamanda yapının g&uuml;venlik ihtiya&ccedil;larına estetik &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerle cevap veren bir i&ccedil; mek&acirc;n tasarımı yapıldı. Katın b&uuml;t&uuml;n&uuml; hem g&uuml;venlik elemanı hem de g&uuml;neş kırıcı işlevi g&ouml;ren mat siyah renkli metal elemanlar ile asimetrik olarak sarıldı. Yapı girişinin sokakla ilişkisini yarı-ge&ccedil;irgen bir tavırla ayıran bu metal kabuğun etkisini g&uuml;&ccedil;lendiren doğal taş zemin kaplaması tercih edildi. Kendini sokakla temas halinde yarı &ouml;zel bir alan olarak ortaya koyan giriş hacmini kullanıcı i&ccedil;in daha sıcak bir mek&acirc;n haline getirmek gayesiyle tavanda lineer ahşap elemanlar ile tavan izlerinin d&uuml;şey devamlılığı olan ahşap posta kutuları tasarlandı.</p> Tue, 06 Jun 2017 16:29:27 +03 TEMA Vakfı Genel Müdürlüğü İç Mekan Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/tema-vakfi-ofisi/7385 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/superpool/tema-vakfi-genel-mudurlugu-ic-mekan-projesi/Koleksiyon_Tema_Sahirugureren_008.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Selva Gürdoğan Thomsen,Gregers Tang Thomsen,Selva Aksoy,Zehra Nur Eliaçık,Nikitas Gkavogiannis,Derya İyikul<br>Mimarlık Ofisi : Superpool<br><br>Superpool, projeyi anlatıyor:<br><br><p>TEMA Vakfı birka&ccedil; ayrı bina ve katta dağılmış olan ofislerini tek binada ve 3 kata toplamaya karar veriyor. Yedi ayrı apartman dairesinde odalar ve koridorlarda birikmiş T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k sivil toplum deneyimlerinden biri TEMA Vakfı. İlk defa nasıl bir &ccedil;alışma ortamı istediklerini d&uuml;ş&uuml;nme imkanları var.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Superpool_Tema_Sahirugureren_028.jpg.jpeg" /></p> <p>A&ccedil;ık ofis d&uuml;zeni, mekanda sadelik ve ferahlık arayışı ortak hedefler olarak belirleniyor. Bu doğrultuda katlar arasında yeni bir merdiven boşluğu a&ccedil;ılıyor ve masalar &ccedil;epere yerleşiyor.</p> <p>Bina yeni ve iyice bir inşaat ancak kaba inşaat &uuml;zerine kat kat kaplamaların geleceği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek yapılmış. Asma tavanı, zemin ve duvar kaplamalarını istemediğinizde, binanın beton yapısının incelmemiş estetiği ile baş başa kalıyorsunuz. G&uuml;zel denemez. Ama onun &lsquo;doğallığı&rsquo; i&ccedil;erisine yerleşmek istiyoruz. TEMA Vakfı t&uuml;m bu tasarım kararlarının arkasında duruyor.&nbsp;</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Superpool_Tema_Sahirugureren_029.jpg.jpeg" />&nbsp;</p> <p>*Projedeki sanat yerleştirmeleri Memed Erdener ve Ceren Oykut tarafından yapılmıştır.</p> Tue, 06 Jun 2017 15:00:00 +03 ATV Stüdyoları ve Sabah Gazetesi Merkez Binası http://www.arkiv.com.tr/proje/atv-studyolari-ve-sabah-gazetesi-merkez-binasi/7749 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mehmet-konuralp/atv-studyolari-ve-sabah-gazetesi-merkez-binasi/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Konuralp,Akil Göncü<br>Mimarlık Ofisi : Konuralp Mimarlık<br><br>Mehmet Konuralp ve Akil Göncü tarafından tasarlanan ve İstanbul'da Teşvikiye'de bulunan ATV-Sabah binası günümüzde The Sofa Hotel tarafından otel olarak işletiliyor.<br><br><p>Nur AKIN ve Afife BATUR, 2003 yılında Mimarist'e yazdıkları yazıda projeyi anlatıyorlar:</p> <p>Teşvikiye caddesi &uuml;zerinde yer alan, Sabah-ATV binası, &uuml;zerinde yer aldığı parsellerde bulunan beş katlı, dar cepheli &uuml;&ccedil; binanın yıkılıp tek bir bina olarak projelendirilmesiyle ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Ancak bu &uuml;&ccedil; binadan Nişantaşı y&ouml;n&uuml;nde yer alan ilki i&ccedil;in Anıtlar Kurulu&rsquo;nun &ouml;zel bir kararı bulunmaktadır. Bu karar uyarınca, s&ouml;z konusu yapı &ldquo;orijinal haline uygun olarak eski cephenin &ouml;zelliklerinin korunması&rdquo; koşuluyla yıkılıp yeniden yapılmış ve binanın bu cepheyle bitişik yeni b&ouml;l&uuml;mlerinin tasarımında, bu cephenin tipolojik &ouml;zellikleri esas olarak alınmıştır. S&ouml;z konusu &ouml;zelliklerin b&uuml;t&uuml;nleştirici birlikteliği ile yeni tasarlanan iki cephe ve kurul kararı ışığında eskinin az farkla yeniden inşa edildiği &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml;, bir arada tek bir &ccedil;atı altında toplanmıştır. Burada mimarın yeni binaların cephe tasarımında, &ccedil;evrenin karakteristik &ouml;zellikleriyle uyum sağlamasını, ancak yine de yapıldığı d&ouml;nemi yansıtan nitelikte olmasını ama&ccedil;ladığı ama&ccedil;la g&ouml;r&uuml;lmektedir.</p> <p><br />Cepheyi ele alışındaki yaklaşımı konusunda Konuralp, caddeyi oluşturan karakteristik d&ouml;nem yapılarındaki cephe ritminden s&ouml;z etmekte ve burada da temel ilkesinin, parsel boyutlarını esas tutmak ve s&ouml;z konusu ritmi &ldquo;bir şekilde s&uuml;rd&uuml;rmek olduğunu vurgulamaktadır. B&ouml;ylece bina, semt dokusuna 2000 li yıllarda &ccedil;ağdaş bir ifadeyle katılan ve onunla b&uuml;t&uuml;nleşen bir s&uuml;reklilik yaratmayı hedeflemektedir. Sonu&ccedil;ta, bug&uuml;n elde edilen cephe de, birbiriyle b&uuml;y&uuml;k ortaklıkları olan ve bu nedenle de &ccedil;evreyle uyum i&ccedil;inde olan iki yeni bina ile &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml;n&uuml;n başarılı birlikteliğini sergilemektedir. Bu &uuml;&ccedil; yapının bir &ccedil;atı altında bir araya getirilişi, &ouml;ylesine bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k oluşturmaktadır ki, yeni yorumla, ona esin kaynağı olan eskiyi ilk bakışta ayırt etmek zordur. Konuralp, cepheyle ilgili tasarım &ccedil;alışmaları sırasında &ldquo;binanın sahne &ouml;zelliklerine y&ouml;nelik y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;&rdquo; &ouml;n planda tuttuğunu ve bu &ouml;zelliklerle program, bina boyutları ve yeni işlevlerin b&uuml;t&uuml;nleştirilmesine &ccedil;alıştığını belirtmekte, cephedeki s&uuml;rekliliği yakalama &ccedil;abaları sırasında &ldquo;&ouml;yk&uuml;nme, romantizme d&uuml;şme gibi tehlikelerin bilincinde olduğunun&rdquo; altını &ccedil;izmektedir. Oysa, yukarıda da belirtildiği gibi projelendirme sonunda elde edilen cephe, iki yeni birimin var olan ya da yeniden yapılan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;yle tipolojik ortaklıklarını vurgulayan, ancak farklı olanı &ccedil;ağdaş bir dille, renk ve doku farklılıklarıyla belirginleştiren bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k yaratmaktadır.&nbsp;Y&ouml;netim, televizyon ve gazete yayın işlevlerini i&ccedil;eren plan ise, cadde cephesinin semtin geleneksel d&uuml;zeniyle b&uuml;t&uuml;nleşen durağan d&uuml;zeninin tersine, bir medya grubu i&ccedil;in yeni ve modern kullanımın gerektirdiği onca y&uuml;ksek teknolojiyi ve onunla b&uuml;t&uuml;nleşen ayrıntıdaki &ouml;zeni sergilemektedir.Zemin kat ve teras katı dışında diğer katlar boyunca y&uuml;kselen orta boşluğun g&ouml;rsel etkisi, asans&ouml;r boşlukları boyunca yerleştirilen 800&rsquo;&uuml;n &uuml;st&uuml;nde resimle sergilenen 20. y&uuml;zyıl belgeseli, giriş hol&uuml;n&uuml;n yıldızlı bir g&ouml;ğe g&ouml;nderme yapan &ouml;rt&uuml;s&uuml;, teras katındaki konik havalandırma &ouml;ğesinin &uuml;zerindeki kozmik harita ve sarka&ccedil;, ayrıca birinci kattan &ccedil;ıkılan &ouml;zenli bir bi&ccedil;imde d&uuml;zenlenmiş arka bah&ccedil;e ve terastan seyredilen peyzaj, binayı &ldquo;&ouml;zel&rdquo; bir &ouml;rnek olmaya değer yapmaktadır. Dolayısıyla da Sabah-ATV binası, yazının esas konusu olan &ldquo;cephe s&uuml;rekliliği&rdquo; a&ccedil;ısından duyarlı bir &ouml;rnek olmanın yanı sıra, i&ccedil; mekan d&uuml;zeni a&ccedil;ısından da ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır.</p> Thu, 01 Jun 2017 14:27:38 +03 ATT Tekstil Sanayi Tesisi http://www.arkiv.com.tr/proje/atk-tekstil-sanayi-tesisi/7740 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mehmet-konuralp/atk-tekstil-sanayi-tesisi/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Konuralp<br>Mimarlık Ofisi : Konuralp Mimarlık<br><br>Mehmet Konuralp tarafından tasarlanan ATT tesisi (eski adıyla ATK Tekstil), Çerkezköy’de, sanayi ve konut yapılarının birlikte var olduğu bir bölgede yer alıyor.<br><br><p>Mehmet Konuralp, projeyi anlatıyor:</p> <p>Binanın yerleşimine ilişkin en dikkat &ccedil;ekici yanı, end&uuml;striyel yapıların geleneksel imgesinde g&ouml;rmeye alışık olmadığımız bir &ccedil;evre kaygısını taşıyor olması. Kazıdan &ccedil;ıkan toprak, hem kuzey r&uuml;zg&acirc;rına karşı bir &ouml;nlem, hem olumsuz yapılaşmış b&ouml;lgeyle bina arasına bir tampon, hem de &ccedil;orak b&ouml;lge arazisinde bir ufak fauna yaratmak amacı ile arazinin kuzey sınırına yığılmış. G&ouml;rsel amaca da hizmet etmesi planlanarak yaratılan yapay g&ouml;l&uuml;n &ccedil;evresinde ağa&ccedil;landırma &ccedil;alışmaları yapılmış. Araziye karşı benimsenen bu tavrın &ccedil;evredeki diğer yatırımcı ve bina sahiplerine teşvik edici olması &uuml;mit edilmiş.</p> <p>Fabrikanın tasarımının temel kararı b&ouml;l&uuml;nt&uuml;lerden tamamen arınmış bir b&uuml;y&uuml;k makine hol&uuml; yaratmak olmuş. Bunun arkasında ise m&uuml;şterinin istemi olan değişime ve g&uuml;ncellemeye a&ccedil;ık, esnek bir mekan oluşturma amacı yatıyor. &Ouml;zellikle son yıllarda tekstil end&uuml;strisindeki gelişmeler, gerek hat d&uuml;zeneğindeki yenilikler gerekse &ldquo;temiz&rdquo; makinelerin kullanılmaya başlanması b&ouml;yle bir fikrin yaşama ge&ccedil;mesini olanaklı hale getirmiş. En son tekstil teknolojisinin kullanıldığı bu &ldquo;a&ccedil;ık makine parkı&rdquo; sayesinde ilk yerleşimde esnek bir uygulama olanağı, gelecekte &ndash; daha uzun olması planlanan &uuml;retim hattı i&ccedil;in- yeni makineler ekleme ve farklı d&uuml;zenlemeler elde etme şansı, daha kolay g&ouml;zetim ve daha az işg&uuml;c&uuml;yle daha hızlı &uuml;retim, parkın altına yerleştirilen bir servis katıyla &ndash; yukarıdaki devam eden &uuml;retimi aksatmadan yeni teknolojinin gerekleri doğrultusunda dağıtım, bakım, g&uuml;ncelleştirme &ccedil;alışmalarının kolaylıkla sağlanabildiği- daha sistemli olarak kullanılabilen bir servis ağı olanaklı hale gelmiş.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic2.jpg-1628642047.jpeg" /></p> <p>Tasarımın karakteristik &ouml;gesi haline gelen &ccedil;elik makasın ortaya &ccedil;ıkışına işleve ilişkin bu &ouml;l&ccedil;&uuml;tler &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etmiş. Kesiti, d&ouml;rt ayaklı hayvan omurundan esinlenerek ulaşılan makas &ccedil;elik borulardan oluşan simetrik bir str&uuml;kt&uuml;r. Binanın genelinde kullanılan 7.20&rsquo;lik aks sistemine uygun olarak 14.40&rsquo;lık aralıklarla ge&ccedil;en makaslar 44 metrekarelik bir mesafeyi olanaklı kılmış. Bu işlevsel rol&uuml;n&uuml;n &ouml;tesinde, mimarların da belirttiği &uuml;zere &uuml;lkemizde genellikle m&uuml;hendislerin alanına giren &ccedil;elik str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n&uuml;n bir mimar tarafından estetik bir tasarım &ouml;gesine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebiliyor olması dikkate değer bir nokta.</p> <p>Cephelerdeki tasarım ilkesi planda kullanılan mod&uuml;ler kurgunun cepheye yansıması bi&ccedil;iminde olmuş. Str&uuml;kt&uuml;rel d&uuml;zenin b&ouml;leni olarak 0,6 metrelik bir gride oturan taş cephe kaplamasının yanında saydam y&uuml;zeylerdeki al&uuml;minyum doğramalar da i&ccedil;erideki &ccedil;elik str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n izd&uuml;ş&uuml;m&uuml; olarak bi&ccedil;imlenmiş. Mimarlar, -bir end&uuml;stri yapısı i&ccedil;in alışılmışın dışında sayılabilecek- cephelerde taş kaplama se&ccedil;iminin yarattığı evrensel- yerel geriliminin modayla &ccedil;ok yakından ilintili b&ouml;yle bir yapının semantik diline uygun olacağı g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml;nden hareketle, end&uuml;striyel malzeme k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne mod&uuml;ler taş kaplama ile g&ouml;nderme yaptıklarını ifade ediyorlar.</p> <p>End&uuml;stri yapıları i&ccedil;erdikleri anlam gereği yapı teknolojisindeki en son gelişmeleri yansıtması a&ccedil;ısından da &ouml;nemli. Y&ouml;netim binasının girişinde kullanılan monokok kanopi, dışarı bir u&ccedil;ak kanadı olarak uzanıyor. Bir petek str&uuml;kt&uuml;r &uuml;zerine per&ccedil;inlenen &ccedil;elik plakaların aerodinamik bi&ccedil;imi girişe doğru bir akışı ifade ediyor. ATT &Ccedil;erkezk&ouml;y binası, gerek yaşama ge&ccedil;irdiği teknolojik yenilikler, gerekse mimari fikirleriyle &uuml;retim yapıları geleneğimizde kendine &ouml;zg&uuml; bir yere sahip olacak gibi g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic1.jpg-188397499.jpeg" border="0" /></p> <h3>Yapının Teknik &Ouml;zellikleri</h3> <p>60.000 metrekarelik d&uuml;z bir arazide (4.100 metrekarelik kısmı yapay g&ouml;l) yer alan tesis, d&ouml;rt ana b&ouml;l&uuml;mde tasarlanmıştır: &uuml;retim ve depolama (20.000 m<sup>2</sup>), sosyal tesis, y&ouml;netim ve teşhir merkezi (3.200 m<sup>2</sup>), &uuml;st y&ouml;netim ve m&uuml;ze (1.150 m<sup>2</sup>), enerji merkezi (820 m2).</p> <h3>&Uuml;retim Binası</h3> <p>11.500 m<sup>2</sup> oturma alanı &uuml;zerine tasarlanmış &uuml;retim binasında alt kat, zemin kattaki makine hol&uuml;n&uuml;n servis katı olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş, aynı zamanda depolama, desen arşivi gibi b&ouml;l&uuml;mlere de bu katta yer verilmiştir. Bu kata, binanın iki uzun cephesindeki d&uuml;ş&uuml;k kottaki avlulardan ulaşım imkanı sağlanmıştır. Zemin kat, &uuml;retim hol&uuml;n&uuml;n yanı sıra, personel b&ouml;l&uuml;m&uuml;, kumaşların hazırlık b&ouml;l&uuml;mleri, boya mutfağı gibi teknik b&ouml;l&uuml;mlerdi de i&ccedil;ermektedir. Ana makine hol&uuml;n&uuml; &ccedil;evreleyen servis galerileri, alt katla bağlantıyı sağlayan asans&ouml;r, merdiven ve rampalarla desteklenmiştir. Hol&uuml;n kuzey ve g&uuml;ney ceplerinde iki aks boyunca, mek&acirc;nın doğal ışık ihtiyacını karşılamak &uuml;zere vrendel makaslara taşıtılan 12.80x9.30 m boyutlarında cam perde y&uuml;zeyler oluşturulmuştur. Servis galerileri 7.20x7.20 m mod&uuml;l&uuml;nde betonarme kiriş &ndash; kolon sistemiyle inşa edilmiştir. &Uuml;retim hol&uuml;n&uuml; ge&ccedil;en &ccedil;elik sistem ise birer aks atlayarak 14.40 metrekarelik aralıklarla betonarme sistem &uuml;zerine oturtulmuştur.</p> <h3>&Ccedil;elik Sistem</h3> <p>Hol&uuml;n &ccedil;atı taşıyıcı olarak, uzun y&ouml;nde 14,4 metrede bir tekrarlayan 10 adet taşıyıcı, 44 m a&ccedil;ıklık ge&ccedil;en 3 boyutlu &ccedil;elik makaslar kullanılmıştır. Makasları oluşturan &ccedil;elik boru elemanlar: &uuml;st başlık 10&rsquo;&rsquo;, alt başlık 10&rsquo;&rsquo;, boru dikme 6&rsquo;&rsquo;, diyagonaller 3&rsquo;&rsquo;- 4&rsquo;&rsquo; - 5&rsquo;&rsquo; -&nbsp; 6&rsquo;&rsquo;. I &ccedil;elik makasın ağırlığı: 26 ton. Konsol kirişler (&ouml;rt&uuml; taşıyıcıları): Makasın her iki tarafında yer alan 6 m uzunluğundaki d&uuml;zlem kafes kirişlerin oluşturan boru elemanların boyutları: &uuml;st başlık 2&rsquo;&rsquo;, alt başlık 3&rsquo;&rsquo; diyagonaller 1.5&rsquo;&rsquo;. Konsol kirişler, taşıdıkları trapez &ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml;n en ekonomik şekilde kullanılması i&ccedil;in 2.30 metrekarelik aks aralıklarında d&uuml;zenlenmiştir. Kolonlar: Makasların oturduğu &ccedil;elik pilonlar, &uuml;&ccedil;gen formda ve boru elemanlardan teşkil olup betonarme kiriş &uuml;zerine &ccedil;elik plaklarla ankre edilmiştir. &Ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml;: Poli&uuml;retan izolasyonlu &ccedil;atı panelinin (SP&Ccedil; 90 tip 50) katmanları: 0.65 mm, polyester boyalı galvaniz trapez panel, 50 mm poli&uuml;retan ısı izolasyonu, kraft k&acirc;ğıdı, 1.2 mm kalınlığında membran su yalıtımı.</p> <h3>Doğal Aydınlatma</h3> <p>Makine hol&uuml;n&uuml;n g&uuml;n ışığından azami derecede faydalanabilmesi i&ccedil;in, tasarımda geniş cam y&uuml;zeylere yer verilmiştir. Kuzey ve g&uuml;ney cepheleri, 230x1.20 ısıcam paneller ile hol y&uuml;ksekliğince (9.30) m giydirme cephe olarak tasarlanmıştır. Sistemin taşınması i&ccedil;in &ccedil;atı makası ile entegre olarak d&uuml;şey vrendel &ccedil;elik kompoze taşıyıcılar kullanılmıştır. Batı ve doğu cepleri 144 m boyunca 3,6 m y&uuml;ksekliğinde, &ccedil;elik sistemin &ouml;n&uuml;nde 2,30 x 0,60 mod&uuml;l&uuml;nde cam duvar ile &ouml;rt&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Ccedil;atı ışıklıkları, konsol kirişlerin arasında yer alan ve 44 m boyunca devam eden 2,70 metrelik a&ccedil;ıklıklarda tasarlanmıştır. &Ccedil;atı kotu &uuml;zerinde oluşturulan prizmatik kesitli boşluklar yangın sırasında duman rezervuarları olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş; prizmaların &uuml;st d&uuml;zlemlerinde, al&uuml;minyum kapaklı otomatik duman ve hava menfezleri de ışık fenerlerine entegre edilmiştir.</p> <h3>Yapay Aydınlatma</h3> <p>Makine hol&uuml;n&uuml;n direkt aydınlatılması (Task Lighting): Makine hol&uuml; 7.00 m y&uuml;ksekliğinde 6 300 m2 alandan oluşmaktadır. Bu alanın aydınlatılması, &ccedil;atı ışıklarının boşluklarına yerleştirilmiş, 5.40 m aks aralıklarla, tij &uuml;zerine asılan sanayi tipi armat&uuml;rler ile yapılmıştır. Burada, 400 Watt metal halide ampul, geniş a&ccedil;ılı 600 mm &ccedil;aplı al&uuml;minyum armat&uuml;rler kullanılmıştır. Makine hol&uuml;n&uuml;n endirekt aydınlatılması (Ambiance Lighting): Hol&uuml;n endirekt olarak aydınlatılması ana kirişlerin alt başlıklarına yerleştirilen tavana y&ouml;nelik armat&uuml;rlerle sağlanmış, bu şekilde taşıyıcı &ccedil;elik makaslar ve tavan &ouml;rt&uuml;s&uuml; etkileyici bir şekilde ışıklandırılmıştır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/ic3.jpg-2098526210.jpeg" border="0" /></p> <h3>Sosyal Tesis, Y&ouml;netim ve Teşhir Merkezi</h3> <p>&Uuml;rerim hol&uuml;nde kullanılan 7.20x7.20 mod&uuml;lasyonu bu b&ouml;l&uuml;mde de uygulanmış, ortak kısımlarda, bilgisayar merkezleri, &ccedil;evrelerde ise b&uuml;rolar d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu b&ouml;l&uuml;mlerin &uuml;retim ile ilişkisi, galeri- k&ouml;pr&uuml;ler ile sağlanmıştır. Yapının ortasında tasarlanan i&ccedil; avlularla, plan derinliklerine kadar doğal ışık sağlanabilmiştir. Tesiste, b&uuml;rolar, m&uuml;şteri ilişkileri odaları, sergi alanları, yemekhane, mutfak, b&uuml;rolar, &ldquo;cad-cam&rdquo; ve diğer otomasyonla ilgili b&ouml;l&uuml;mler, depolar yer almaktadır. Bodrum kata, yapının &uuml;retim binasına da hizmet veren rampalı servis arterinden ulaşım imk&acirc;nı sağlanmıştır.</p> <h3>&Uuml;st Y&ouml;netim ve M&uuml;ze</h3> <p>G&ouml;l ve yapay tepelerle b&uuml;t&uuml;nleşen yapıda firmanın &uuml;rettiği tekstil &uuml;r&uuml;nlerinin &ouml;rneklerle tarihi gelişiminin sergileneceği ve aynı zamanda defile yapmaya da elverişli 7,20 x 7,20 m ebadında 6,00 m y&uuml;ksekliğinde bir hol ve &ccedil;evresinde &uuml;st y&ouml;netimin s&uuml;itleri yer almaktadır. Teknik b&ouml;l&uuml;mler ve &uuml;st y&ouml;netici dinlenme b&ouml;l&uuml;mleri de tesisin bodrumunda tasarlanmıştır. Hol, &ccedil;elik sistem olarak tasarlanmış dış kaplamada tamamen al&uuml;minyum doğrama ve cam kullanılarak g&ouml;l manzarası ve doğayla b&uuml;t&uuml;nleşmiştir. Yapının diğer b&ouml;l&uuml;mleri yine 7,20 x 7,20 betonarme karkas sistemle inşa edilmiştir. Tesisin, g&ouml;l&uuml;n &uuml;st&uuml;ne uzanan terası, g&ouml;l ve karşı sahildeki defilelerin de izlenebileceği basamaklarla bitmekte ve bir k&ouml;pr&uuml;yle g&ouml;l&uuml;n &uuml;zerinden gazeboya ve parka bağlanmaktadır.</p> <h3>Enerji Merkezi</h3> <p>İşlevi gereği dairesel formda tasarlanmıştır. Ulaşım binanın iki yanını &ccedil;evreleyen rampalarla d&uuml;ş&uuml;k kottaki avludan sağlanmaktadır. Kojenerasyon yapının merkezindeki dairede yer almaktadır. Tesisin i&ccedil;inde teknik personel odaları ve depolara yer verilmiştir. Yapının &ccedil;evre duvarları betonarme karkas olarak ve izotuğla ile yapılmış; &ccedil;atıyı taşıyan d&uuml;zlem kafes makaslar ışınsal olarak orta &ccedil;ekirdeği oluşturan betonarme kirişi ile &ccedil;evre duvarları arasında yerleştirilmiştir. &Ccedil;atı kaplaması poli&uuml;retan ısı izolasyonlu sandvi&ccedil; paneller ile yapılmıştır.</p> Thu, 01 Jun 2017 14:07:00 +03 Expo 2016 Antalya Expo Kulesi http://www.arkiv.com.tr/proje/expo-2016-antalya-expo-kulesi2/7282 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/nita-mimarlik/expo-2016-antalya-expo-kulesi/0.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Serdar Kızıltaş,Zeynep Melike Atay Kızıltaş<br>Mimarlık Ofisi : NITA Mimarlık<br><br>NİTA Mimarlık tarafından tasarlanan proje, 2014 yılında açılan Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması'nda 1. ödüle layık görüldü.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p>&ldquo;&Ccedil;i&ccedil;ek ve &Ccedil;ocuk&rdquo; temalı EXPO 2016 Antalya ile uyumlu, Antalya&rsquo;yı temsil edecek, son derece yerel, aynı zamanda evrensel olan simgesel bir yapı oluşturmak hedeflenmiştir.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/AqeF0GTExnc" width="730" height="315" frameborder="0"></iframe></p> <h3>Antalya</h3> <p>Tarihi mirasa ve doğal g&uuml;zelliklere sahip, d&uuml;nyanın en &ouml;nemli turizm merkezlerinden birisidir. Yazın 35&deg; sıcaklık ortalamasına sahip, yılın 300 g&uuml;n&uuml; g&uuml;neşlidir. Kentte Milattan &ouml;nce d&ouml;nemlerden kalan eserler bulunmaktadır.</p> <h3>Expo 2016 Antalya</h3> <p>&ldquo;Gelecek Nesiller İ&ccedil;in Yeşil Bir D&uuml;nya&rdquo; sloganı ile A1 Botanik EXPO&rsquo;su &ldquo;&Ccedil;i&ccedil;ek ve &Ccedil;ocuk&rdquo; teması ile Antalyada d&uuml;zenlenmiştir. Bu tema ve slogan doğrultusunda 1.100.000 m&sup2; arazi &uuml;zerine masterplan hazırlanmış, hazırlanan masterplan doğrultusunda, tema ve alan ile uyumlu kule tasarımı mimari proje yarışması ile elde edilmiştir.</p> <h3>Fikir</h3> <p>Kule tasarımında ana kaygı; &ldquo;&Ccedil;i&ccedil;ek ve &Ccedil;ocuk&rdquo; temalı masterplan ile uyumlu, Antalya&rsquo;dan izler taşıyan, g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve sade &ccedil;izgiler ile ifade edilebilen kent i&ccedil;in sembol yapı olabilecek bir tasarım hedeflenmiştir.</p> <h3>Program</h3> <p>101 m kotunda 1500 m&sup2; a&ccedil;ık ve kapalı seyir alanı oluşturulmuştur. Dairesel plan ile 360&deg; EXPO alanı ve Antalya manzarasına odaklanma sağlanmıştır.&nbsp;</p> <h3>Sirk&uuml;lasyon</h3> <p>3 adet asans&ouml;r ve yangın merdivenleri ile d&uuml;şey sirk&uuml;lasyon sağlanmıştır.</p> <h3>Form Fonksiyonu İzler</h3> <p>Form, fonksiyonu takip etmiştir. 3 asans&ouml;r&uuml; saran 3 yaprak tarihi &Uuml;&ccedil; Kapılar(Hadrians Gate) ile ilişkilendirilmiştir.</p> <h3>Kentin Sembol&uuml;</h3> <p>Antalya EXPO Kulesi&rsquo;nin şehir i&ccedil;in ikon yapı olması hedeflenmiştir.</p> <h3>G&uuml;neş Işınlarından &nbsp;Korunum</h3> <p>Yapının konveks formu, g&uuml;neşin dik ve sert geldiği saatlerde kapalı seyir katının g&ouml;lgede ve serin kalmasını sağlar.</p> <h3>Perfore Aluminyum Cephe</h3> <p>Perfore cephe, seyir katlarına g&uuml;neşin kontroll&uuml; bir şekilde girmesini sağlar.</p> <h3>A&ccedil;ık ve Kapalı Seyir Katları</h3> <p>Kule teraslarının kullanımı farklı mevsim kurgularına ve hava koşullarına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Kule seyir alanları kapalı ve gezilebilir &ccedil;atı terasından oluşmaktadır. Yapı cephesinde oluşturulan aluminium str&uuml;kt&uuml;r cephe, yapı i&ccedil;erisine ışığın kontroll&uuml; girmesini sağlar. Derin plana sahip +101,40 kotu terasının aydınlık olması i&ccedil;in &ccedil;atıda ışıklık yapılmıştır. &nbsp;Bu ışıklık ile &ccedil;atı ve kapalı seyir katı arasında g&ouml;rsel bağlantı da sağlanmaktadır.&nbsp;</p> Wed, 31 May 2017 12:22:00 +03 ECOSTAR – Termo Isı Sistemleri Yönetim Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/ecostar-%E2%80%93-termoisi--sistemleri-yonetim-ofisi/7739 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/edda-mimarlik/ecostar-–-termoisi-sistemleri-yonetim-ofisi/Ecostar Head Quarters (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Eda Tahmaz<br>Mimarlık Ofisi : EDDA Mimarlık<br><br>EDDA Mimarlık tarafından iç mekan tasarımı yapılan ECOSTAR – Termoısı Sistemleri ofisi Monumento Kartal'da bulunuyor.<br><br><p>ECOSTAR &ndash; Termoısı AŞ, ge&ccedil;mişi &ccedil;ok eskilere dayanan ve bulunduğu sekt&ouml;r&uuml;n &ouml;nc&uuml; firmalarındandır. Kuruluşu 1967 yılına uzanan firma ilk temellerini Maltepe&rsquo;de ki &uuml;retim tesislerinde atmış, daha sonraları 1997 de &Ccedil;orlu da bulunan bug&uuml;nk&uuml; modern &uuml;retim tesislerine taşınmış, fakat Maltepe de ki eski &uuml;retim tesisleri şirket merkezi olarak faaliyet g&ouml;stermeye devam etmiştir. Ancak yıllar i&ccedil;erisinde şirket merkezinin, fiziki şartlar olarak daha uygun ve firma gelişimine olanak sağlayacak şekilde yeni bir noktaya taşınması ihtiyacı doğmuştur. Hızla gelişmekte olan Kartal b&ouml;lgesi konum olarak se&ccedil;ilmiş ve bu b&ouml;lgenin prestijli projelerinden biri olan Monumento Kartal projesi ofis merkezi olarak se&ccedil;ilmiştir.</p> <p>Monumento Kartal projesi, Anadolu Adliyesine yakın olması nedeni ile daha &ccedil;ok hukuk firmaları ve avukatlara y&ouml;nelik bir planlama sonucu her katında bağımsız 10 ayrı ofis olan 15 katlı bir blok olarak planlanmış. ECOSTAR proje yapım aşamasında iken bir katın tamamını ofis katı olarak kullanmak amacı ile satın almış. Proje hakkında ilk g&ouml;r&uuml;şmeler sonucunda alınan bilgiler ışığında ve tarafımıza aktarılan firma i&ccedil;i planlama ve yapılanma kurgusu &uuml;zerinde plan alternatifleri &ccedil;alışılmaya başladı. Tabii ki, başlangı&ccedil;ta bu planlamayı yaparken, her katında on ayrı ofis olması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş bir binada, karşımıza bazı fiziki zorluklar &ccedil;ıkardı. Bu nedenle kat i&ccedil;i sirk&uuml;lasyon alanlarının planlanması ve ıslak hacimlerin yerleşiminde bağlayıcı, istesek de değiştirilmesi m&uuml;mk&uuml;n olmayan unsurlar bulunmakta idi. Bu sebeple oluşturulan plan alternatifleri i&ccedil;erisinde bina &ccedil;ekirdeği etrafında yer alan bir dairesel formlu sirk&uuml;lasyon alanı ve ıslak hacim yerleşimi daha uygun g&ouml;z&uuml;kt&uuml; ve tercih edildi. Planlama olarak, Y&ouml;netici Ofisleri ile diğer birimlerin birbiri ile i&ccedil; i&ccedil;e olması, ancak bu sağlanırken Y&ouml;netim ofislerine ulaşımın belli sınırlar i&ccedil;inde olması ve sınırlandırılması talep edildi. Bu nedenle ofis katı bina &ccedil;ekirdeğini oluşturan asans&ouml;r hol&uuml; etrafında ikiye b&ouml;l&uuml;nerek, iki ayrı giriş oluşturuldu. T&uuml;m departmanlar dairesel formlu ana sirk&uuml;lasyon alanına bağlı olarak ve birbirleri ile olan ilişkilerine g&ouml;re konumlandırıldı. Bu dairesel ve organik form genel olarak mek&acirc;n i&ccedil;inde de gerek malzeme se&ccedil;imlerinde gerekse mobilya ve seperasyonlarda olsun bizim tasarım mottomuzu oluşturdu.&nbsp;&nbsp; Genel olarak t&uuml;m departmanlar kendi i&ccedil;erisinde a&ccedil;ık ofis planında yer alırken, her bir departman birbirinden cam b&ouml;l&uuml;c&uuml;lerle ayrıldı. Dış cephenin tamamı cam giydirme cephe olan binanın i&ccedil; b&ouml;l&uuml;c&uuml;leri de cam olduğu i&ccedil;in g&uuml;n ışığı t&uuml;m ofis i&ccedil;inde maksimum seviyeye &ccedil;ıkarılmış oldu. Genel olarak mekanlarda kullanılan t&uuml;m renkler firma kurumsal kimliğini mek&acirc;na yansıtan renklerden se&ccedil;ildi. Ayrıca her departman i&ccedil;erisinde firma uygulamalarını ve &uuml;r&uuml;nlerini yansıtan g&ouml;rsellere sıklıkla yer verildi. Binanın &ouml;n cephesinde her katta yer alan kat bah&ccedil;esi ve terası, &ccedil;alışanların yoğun iş temposunu &uuml;zerlerinden atabilmeleri ve dinlenebilmeleri i&ccedil;in tasarlandı. Departmanların hepsinde zeminde halı kullanıldı. (Interface-Straightforward) Mobilyalar dolaplar, &ccedil;alışma masaları yerine g&ouml;re ve &ouml;zel tasarım olarak tasarlandı. Genel olarak beyaz ağırlık ofis mobilyalarında farklı renklerle belli b&ouml;lgelerde farklılıklar yaratılmıştır. Y&ouml;netim b&ouml;l&uuml;m&uuml; ofisleri ise zemin kaplaması halı olmakla birlikte, t&uuml;m mobilyaları doğal ahşap renk ve dokusundadır. Belli b&ouml;l&uuml;mlerde ahşap tavanlarla aydınlatma beraber &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenerek b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k sağlanmıştır. Aydınlatma elemanları Kreon ve Avolux firmasının &uuml;r&uuml;nlerinden se&ccedil;ilmiştir.</p> Wed, 31 May 2017 11:55:48 +03 Kintele Kongre Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/kintele-kongre-merkezi/7729 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/avci-architects/kintele-kongre-merkezi/07 Avci Architects_Kintele_Hotel-Courtyard.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Selçuk Avcı,Deniz Nar,Arda Can Buze,Koray Tokdemir,Özge Öztürk,Tuğba Öztürk,Özgür Kayabay,Tuba Şehitoğlu,Hande Yarımbıyık,Gizem Saka Çakıroğlu,Deren Uysal,Egemen Karakaya,Serhat Aksu,Tolgahan Akbulut,Ezgi Halisçelik<br>Mimarlık Ofisi : AVCI Architects<br><br>AVCI Architects tarafından tasarlanan, inşaatı 2016 yılında biten Kintele Kongre Merkezi projesi Kongo Cumhuriyeti'nde yer alıyor. <br><br><p>Yeni Kintele Kongre Merkezi ve Resort Hotel (KCC) konum olarak, başkent Brazzaville&rsquo;nin gelişmekte olan b&ouml;lgesinde, yeni Olimpiyat Merkezi&rsquo;nin kuzeyinde yer alan bir b&ouml;lgesinde. Yeri itibariyle, g&uuml;neyde Kongo nehrine, kuzeydeyse el değmemiş ormanlık alana bakan panoramik bir manzaraya sahiptir. Arazi topoğrafyası, &ouml;n planda M&rsquo;Bamaou adasını meydan getiren b&uuml;y&uuml;k Kongo Nehri&rsquo;nin aşındırarak oluşturduğu bir vadi şeklinde olup yapılar, bu vadinin nehre doğru al&ccedil;alan konturlarına paralel yerleşimle uzanıyor.</p> <p>Yapıların konumlanışının ana belirleyicilerinden biri, kazılıp &ccedil;ıkarılan ve saha dışına taşınan hafriyatı en az d&uuml;zeyde tutmaya &ccedil;alışmamızdı. Program kapsamında b&uuml;y&uuml;k k&uuml;tlelere sahip <b>1500 koltuklu Kongre Salonu, 300 kişilik Başkanlık Salonu, 1000 koltuklu Ziyafet Salonu ve 1000 kişilik Meydan</b> avlularla birbirinden ayrılacak şekilde sıra halinde dizilmiştir. Ve her birine, bu k&uuml;tleler arasında bağlantı işlevi g&ouml;ren, &uuml;st&uuml; kapalı sıra s&uuml;tunların oluşturduğu bir kolonadla erişim sağlanmaktadır. Otel ise halka a&ccedil;ık olan bu kordondan beş metre daha yukarıda konumlandırılarak hem daha iyi bir nehir manzarası sağlanmış hem de alanın kamusal ile &ouml;zel işleve sahip kısımlarının birbirinden ayrılması ama&ccedil;lanmıştır. Kapalı mek&acirc;nlar arasında bağlantı sağlayan ve iki tanesi hari&ccedil; hepsi halka a&ccedil;ık olan s&ouml;z konusu fonksiyonların b&uuml;y&uuml;k k&uuml;tleler arasında peyzajlı ara b&ouml;l&uuml;mler oluşturmaktadır. B&ouml;ylelikle b&uuml;t&uuml;n otel odalarının Kongo Nehri manzarasına sahip olması sağlanırken, Kongo Kintele Kongre Merkezi&rsquo;nin, b&uuml;t&uuml;n araziye h&uuml;kmeden aşırı b&uuml;y&uuml;k bir yapı k&uuml;tlesi izlenimi yaratmadan, sanki &ccedil;evrenin kendi par&ccedil;asıymış gibi ortamla uyumlu bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;me kavuşması sağlanmıştır.&nbsp;</p> <p>350 metre uzunluğundaki alan boyunca uzanan kolonad aynı zamanda, d&uuml;nyanın bu k&ouml;şesinde yılın her zamanı etkili olan yağmurlara karşı insanlara sığınak sağlayan, kamusal lineer bir alan olarak da işlev g&ouml;rmektedir. Kolonad dizisinin iki ucu ayrıca, kompleksin tamamına giriş &ccedil;ıkışları sağlayan birer kapı olarak tasarlanmıştır. Halka a&ccedil;ık olan bu kolonad dizisinin batı kapısı <b>Basın Salonu&rsquo;na</b>, doğu kapısı ise <b>M&uuml;ze</b>&rsquo;ye bağlanmaktadır. <b>M&uuml;ze, Meydan</b>&rsquo;ın g&uuml;ney ucunu oluştururken Meydan&rsquo;ın kuzey ucu ile doğu ucunu mağazalar ve Halka A&ccedil;ık Restoran yer almaktadır. Bu a&ccedil;ık alanın &uuml;zeri, yağmurun ortadaki sığ bir havuza akmasına izin veren, kare şeklinde bir g&ouml;z bulunacak şekilde kapatılmıştır.</p> <h3>İklimsel Veriler ile İlişkisi</h3> <p>Yağmur, Kongo&rsquo;da yılın en az altı ayı boyunca adeta hi&ccedil; kesilmeksizin yağan ve de insanların gerek kendi aralarında gerekse kamusal alanlar ile etkileşim bi&ccedil;imleri &uuml;zerinde doğrudan belirleyici olan iklimsel bir doğa olayıdır.</p> <p>Dolayısıyla yağmur yağdığında doğadan uzaklaşmaksızın a&ccedil;ık alanda vakit ge&ccedil;irmek isteyen insanlara sığınak sağlamak i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k &ccedil;aba g&ouml;sterilmiştir. Yağmur yağdığında hava yine de sıcak ve tabi ki nemlidir. Bu nedenle yağmura karşı koruma sağlarken korunaklı alanlarda aynı zamanda hava akışı ve serinlik sağlanması &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Suyun varlığını kutlamak i&ccedil;in yağmur sularının &ccedil;atılardan aşağı akışının g&ouml;r&uuml;nmesi ve toprağa ulaşıp a&ccedil;ık havuzları doldururken sesinin duyulması ve &lsquo;gargoyle&rsquo; tipi &ccedil;&ouml;rtenler ve şelaleler &uuml;zerinden coşkun bir şekilde akması sağlanmıştır.</p> <p>Yerel tropikal iklimin bir diğer &ouml;zelliği ise, enerji t&uuml;ketimini en aza indirgemeyi ama&ccedil;layan doğal havalandırma se&ccedil;eneklerinin kullanımını zorlaştırarak halka a&ccedil;ık alanlarda kabul edilebilir konfor standartlarına uygun d&uuml;zeyde ortam oluşturmak i&ccedil;in klima kullanımını zorunlu kılan, her daim y&uuml;ksek nemlilik oranlarına sahip olmasıdır. Bu bakımdan başlıca hedefimiz, &ccedil;ıplak cam cephelerine g&uuml;neş ışınlarının daha az vurmasını sağlayarak soğutma y&uuml;klerini m&uuml;mk&uuml;n olan en d&uuml;ş&uuml;k d&uuml;zeye &ccedil;ekmek olmuştur. Bu ama&ccedil; doğrultusunda, kuzeye bakan camlar hep cepheye derin bir şekilde g&ouml;m&uuml;l&uuml; olarak yerleştirilmiş (tesisin konum olarak ekvatorun altında yer alıyor olması sebebiyle &ouml;ğlen g&uuml;neşini alan cephe kuzey cephesidir), doğu ve batıdan vuran zayıf g&uuml;neş ışınlarının etkisini azaltmak i&ccedil;inse d&uuml;şey g&ouml;lgelikler ve perfore metal paneller kullanılmıştır.</p> <h3>Kullanılan Malzemeler</h3> <p>Kintele Kongre Merkezi yapımında kullanılan malzemelerin se&ccedil;iminde b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de, inşaatın s&uuml;ratle tamamlanması ve hi&ccedil;biri Kongo Cumhuriyeti&rsquo;nde mevcut olmayan modern inşaat ve giydirme malzemelerinin bulunabilirliği belirleyici olmuştur. Bu nedenle, esasen daha maliyet etkin bir se&ccedil;enek olmasına rağmen beton &ccedil;er&ccedil;eve yerine &ccedil;elik, blok ve tuğla işi, masif giydirme elemanları i&ccedil;inse al&uuml;minyum panel kaplama gibi taşıması daha kolay, daha hafif malzemeler tercih edilmiştir. Bununla beraber, ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin kullanılmasına her zaman b&uuml;y&uuml;k &ouml;zen g&ouml;sterilmiştir.</p> <h3><b>Cephe Desenleri</b></h3> <p>Kintele Kongre Merkezi&rsquo;nde B&uuml;y&uuml;k &ouml;ğeleri &ouml;ne &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in, lazer kesim tekniği uygulanarak, kıtanın geleneksel desenlerinden esinlenerek geliştirilen Kongo&rsquo;ya &ouml;zg&uuml; geometrik desenler ile bezenen ve b&ouml;ylelikle binalar ile bulundukları ortam arasında bağ kuran bir dizi perfore giydirme elemanı kullanılmıştır. Aynı desenler, zemin desenleri ve i&ccedil; mek&acirc;nları birbirinden ayırmak i&ccedil;in kullanılan paneller gibi i&ccedil; mek&acirc;n elemanlarında ve ayrıca g&uuml;neş kırıcılar ile i&ccedil;erisi ve dışarısı arasında mahremiyet sağlayan dış duvar elemanlarında da zaman zaman karşımıza &ccedil;ıkmaktadır. D&uuml;şey g&uuml;neş kırıcılara daha a&ccedil;ık renkli bronz/pirin&ccedil; kaplama uygulanarak, daha b&uuml;y&uuml;k ve daha koyu renkli panellerden ve tabi ki camdan oluşan arka planda &ouml;ne &ccedil;ıkmaları sağlanmıştır. Projenin genel renk paleti esas itibariyle, bronz ve pirincin daha a&ccedil;ık ve daha koyu farklı tonlarından t&uuml;retilerek oluşturulmuştur.</p> <h3><b>Kintele Resort Otel</b></h3> <p>200 odalı Kintele Resort Otel aynı zamanda Kintele Kongre Merkezi&rsquo;nin tamamlayıcısı olarak işlev g&ouml;rerek 6 adet başkanlık odasında konaklayacak &uuml;st d&uuml;zey misafirleri ile bunların bir dizi s&uuml;it ve standart odada konaklayacak misafirlerin her iki tesisten diledikleri gibi faydalanmalarına olanak vermektedir. Zemin katta, Kintele Kongre Merkezi seviyesinden 5 metre daha yukarıda konumlanarak Kongo Vadisi boyunca uzanan panoramik manzaralar sunan SPA merkezi, restoran, barlar ve havuz bulunmaktadır.</p> <p>Yaya bağlantı yolları oteldeki havuz başından, aynı zamanda Meydanı&rsquo;n uzantısı olarak işlev g&ouml;rerek, doğu batı y&ouml;n&uuml;nde uzanan sıra s&uuml;tunlara bağlanan alttaki ana etkinlik avlusuna doğru uzanmaktadır.</p> Tue, 30 May 2017 14:10:00 +03 1. Mansiyon, 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/1-mansiyon-19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/7733 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/1-mansiyon-19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/01_GENEL-PLAN.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ervin Garip,Banu Garip,Kamer Özaydan,Ali Sinan Özel<br><br><br>Proje Raporu<br><br><p><strong>GENEL KONSEPT VE YAKLAŞIM KARARLARI</strong></p> <p>Alanın her noktasını sakinleştirmek ve arındırmak i&ccedil;in yeşilin kentsel kullanımı ile beraber kentin i&ccedil;ine sızması sağlanmıştır. Oluşturulan 19 Mayıs İzleği de bu sistemin bir par&ccedil;ası olarak Atat&uuml;rk'&uuml;n 19 Mayıs'ta Samsun'a &ccedil;ıkışını ve Mıntıka Palas'a varış hikayesini deneyimleterek, bilgilendirerek b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l yeşil sisteme entegre olmaktadır.</p> <p>Proje &ouml;nerisinde SAMSUN i&ccedil;in:</p> <ul> <li>Daha &ccedil;ok aktif yeşil</li> <li>Denizle daha &ccedil;ok ve daha zengin ilişki</li> <li>Daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; deneyim, hissetme-kentsel hafıza</li> <li>Daha &ccedil;ok bisiklet ve yaya dostu kurgu</li> <li>Daha &ccedil;ok kamusallık ve daha &ccedil;ok sosyal birliktelik,</li> <li>Daha &ccedil;ok &uuml;retim,</li> <li>Daha &ccedil;ok sanat,</li> <li>Daha &ccedil;ok paylaşım</li> <li>Daha az g&uuml;r&uuml;lt&uuml;</li> <li>Daha az kirlilik</li> <li>Daha az &ccedil;evresel stres</li> <li>Daha az yapay g&ouml;rsel uyaran ama&ccedil;lanmıştır.</li> </ul> <p><strong><br />19 MAYIS İZLEĞİ</strong></p> <p>19 Mayıs 1919'da Atat&uuml;rk'&uuml;n Samsun'a ayak basması, sadece Samsunlular i&ccedil;in değil, t&uuml;m &uuml;lke ve geleceği i&ccedil;in d&ouml;n&uuml;m noktası olmuştur. Bu sebeple bu mekanlar, sadece kentsel hafızadaki yeri değil, &uuml;lkenin her yerinden ve hatta d&uuml;nyanın farklı yerlerinden gelen insanlar i&ccedil;in &ouml;zel ve duygu y&uuml;kl&uuml; bir deneyim olması a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir. Bu bağlamda proje kapsamında, 19 Mayıs İzleği, kent i&ccedil;inde bir a&ccedil;ık hava m&uuml;zesi olarak kurgulanmıştır. A&ccedil;ık hava m&uuml;zesi, hem ziyaret&ccedil;ilerin Atat&uuml;rk'&uuml;n 19 Mayıs'ta Samsun'a &ccedil;ıkışını ve Mıntıka Palas'a varış hikayesini ger&ccedil;ek yerleri ile ilişkilendirerek deneyimlemesini, hem de bu noktalar ile &uuml;st &uuml;ste d&uuml;şecek bir omurga &uuml;zerinden hikayeyi ve o zamanki diğer bağlamsal ilişkileri anlamalarını ve hissetmelerini sağlamaktadır. Oluşturulan omurga ile, &ouml;nemli noktaları bilgilendirme d&uuml;zenlemeleri ile b&uuml;t&uuml;nsel olarak ilişkilendirerek izleyebilmeyi ve bunu deneyime d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rebilmeyi sağlayan bir sistem &ouml;nerilmiştir.<br /><strong></strong></p> <p><strong>Bellek, Deneyim ve Hissetme</strong></p> <p>19 Mayıs İzleği ile sunulan deneyim, Kurtuluş Savaşı ile ilgili genel bilgiler vererek başlamakta, izleğin &uuml;zerinde y&uuml;r&uuml;yen insanlar birden kendilerini Kurtuluş İskelesi'ne bakarken bulmaktadır. Devamında Atat&uuml;rk'&uuml;n ilk ayak bastığı "ger&ccedil;ek" yer olan İlk Adım Heykeli'ne gelmekte ve buradan sonra da Gazi M&uuml;zesi'ne ulaşmaktadır. Bu noktada, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gazi M&uuml;zesine giderken yaşanan deneyim, peyzaj d&uuml;zenlemeleri ile zenginleştirilmiştir. Omurganın her durağında o nokta ile ilgili bilgi, bakış, ve &ouml;z&uuml;mseme i&ccedil;in zaman ge&ccedil;irecek d&uuml;zenlemeler bulunmaktadır.</p> <p><strong>D&ouml;ng&uuml;sel Deneyim:</strong> Bu deneyim &ouml;yle bir deneyimdir ki, ge&ccedil;mişte yaşananlara şahit olma ve o zamana geri d&ouml;nme hissiyatı ile deneyimleyen insanlar yoğun duygular i&ccedil;inde olurlar. Bu durum, kişilerin alanı tekrar tekrar deneyimleme ve &ouml;z&uuml;mleme ihtiyacı duymasına neden olmaktadır. Bu sebeple kurgu buna imkan verecek şekilde d&uuml;zenlenmiştir. Rotayı tamamlayanlar tekrar tekrar aynı rota &uuml;zerinde d&ouml;ng&uuml;sel bir kurguda deneyimler yaşayabilmektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/1.jpg.jpeg" /><br /><span class="fotograf-yazi">Gezi ve Deneyim Rotası</span></p> <p><strong>Aray&uuml;z Olarak İzlek:</strong> T&uuml;m bilgilerin &uuml;zerinde yer aldığı izlek, bu bilgileri deneyimin i&ccedil;inde eriten ve aynı zamanda aktive edici &ouml;zelliktedir. Alan i&ccedil;inde zaman zaman y&uuml;kselerek kenti algılamayı sağlar ve aynı zamanda kendisi de heykelleşir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/2.jpg.jpeg" /><br /><span class="fotograf-yazi">Izleme, deneyimleme, bilgilenme, hissetme</span></p> <p><strong>Algısal S&uuml;reklilik ve Entegregrasyon</strong></p> <p>Olduk&ccedil;a b&uuml;y&uuml;k bir alan olduğu i&ccedil;in, alan i&ccedil;inde herhangi bir rota oluşturulduğunda yaya oryantasyonu ve &ouml;nemli noktaların g&ouml;r&uuml;nebilirliği-algılanabilirliği neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte yaya deneyiminin s&uuml;rekliliği ara&ccedil; yollarıyla da kesilmektedir. Bu sebeple alanda dolaşırken zaman zaman &uuml;st kotlara &ccedil;ıkma gereksinimi doğmaktadır</p> <p>İzleği oluşturan omurganın zaman zaman y&uuml;kselmesi, verdiği bilginin ger&ccedil;ek yeri ile ilgili bakış a&ccedil;ıları sunmasının yanı sıra aynı zamanda izleği takip edebilme, uzaktan algılayabilme imkanı da sağlamaktadır. Omurganın y&uuml;kselmediği yerlerde, d&ouml;şeme kaplamasının s&uuml;rekliliği ile rota takip edilebilmektedir. Omurga, Kurtuluş İskelesi'nden Cumhuriyet Meydanı ve Gazi M&uuml;zesi'ne kadar uzanan s&uuml;rekli kent parkına ara ara bağlanarak kente entegre olabilmektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/3.jpg.jpeg" /><br /><span class="fotograf-yazi">Algısal S&uuml;reklilik ve Entegrasyon</span></p> <p><strong>KENTSEL TASARIM - &Uuml;ST &Ouml;L&Ccedil;EK KARARLARI</strong></p> <p>Kentin kıyı ile birleşen a&ccedil;ık alanlarını oluşturan proje alanının b&uuml;t&uuml;nde aktif yeşil ağırlıklı bir kentsel park olarak d&uuml;zenlenmesi ve bu parkın 19 Mayıs İzleği ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'na doğru s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi &uuml;st &ouml;l&ccedil;ek kararı olarak en &ouml;nemli belirleyicidir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/4.jpg.jpeg" /><br /><span class="fotograf-yazi">S&uuml;rekli ve B&uuml;t&uuml;nsel Yeşil Kurgu</span><br /><br /><span class="fotograf-yazi">Kentte Analiz Edilen Problemler Tasarım Kararlarında Y&ouml;nlendirici Olmuştur</span></p> <p>Proje alanının, kentin &ouml;nemli noktaları ve aksları ile iyi entegre olmuş, kentlinin sosyal, sportif, rekreasyonel ve k&uuml;lt&uuml;rel gereksinimlerini karşılayacak yaşayan bir merkez sunması hedeflenmiştir. Genel tasarım kararlarında, &ouml;nerilen kurgunun, aktif bir kentsel &ccedil;evre, b&uuml;t&uuml;nsellik ve s&uuml;reklilik, entegrasyon, erişilebilirlik ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik &ouml;zelliklerini barındırması ilke olarak benimsenmiştir. Alanın bir ucundan diğerine kesintisiz bir şekilde ulaşılabilmekte, bununla birlikte kentin dikey akslarına bağlantılar ve meydanlar ile birlikte de kentten kıyıya ulaşılabilmektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/5.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>CUMHURİYET MEYDANI</strong></p> <p>Cumhuriyet Meydanı, mevcut hali ile tamamı sert zeminden oluşan, &ouml;l&ccedil;ek olarak &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k, kot farkları nedeniyle yaya s&uuml;rekliliğinin kesildiği ve &ccedil;ok kalabalık bir &ccedil;evre i&ccedil;erisinde kalmış bir meydandır. Kamusal toplanma, buluşma, dinlenme, aktiviteler a&ccedil;ısından problemler i&ccedil;ermektedir.</p> <p>Proje kapsamında &ouml;nerilen meydan, Kurtuluş İskelesi'nden kentin i&ccedil;ine kadar uzanan kent parkının devamı niteliğindedir. &Ouml;l&ccedil;eksiz ve boş sert zemin yerine bir kent parkının devamı niteliğinde yeşil bir meydana d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Yeşil meydanda &ccedil;imler &uuml;zerinde insanlar oturabilmekte, uzanabilmekte, &ccedil;ocuklar oynayabilmekte, yeşili aktif olarak kullanabilmektedir. 19 Mayıs İzleği'nin meydandaki aray&uuml;zleri bilgi edinme, izleme, toplanma, sosyalleşme gibi faklı boyutlar kazanmaktadır.</p> <p>Gazi M&uuml;zesi'ne uzanan Gazi Yolu'nda &ouml;nerilen peyzaj d&uuml;zenlemesi, &uuml;zerinde oturulan, karşı meydanın ve &ccedil;evrenin izlendiği bir kent mobilyası olmakla birlikte, Gazi M&uuml;zesi'ne doğru &ouml;nemli bir y&ouml;nlendirici &ouml;zelliğindedir.</p> <p>Cumhuriyet Meydanının alt kotunda yeniden d&uuml;zenlenen yer altı otoparkına ara&ccedil; giriş ve &ccedil;ıkışı, Bulvar Avm'nin giriş ve &ccedil;ıkışı ile sağlanmaktadır. Bu karar, Cumhuriyet Meydanı'nın etrafındaki kalabalıktan kurtulması, sakinleşmesi ve yaya ve bisiklet ağırlıklı bir sistem olarak kurgulanabilmesi i&ccedil;in olduk&ccedil;a &ouml;nemlidir. Yer altında Bulvar AVM otoparkı ile bir bağlantı yapılmıştır.</p> <p><strong>BULVAR AVM MEYDANI</strong></p> <p>Bulvar AVM Meydanı'nda kamusal kullanımı g&uuml;&ccedil;lendirecek d&uuml;zenlemeler yapılmış, meydana seyir basamakları eklenerek meydanın bir kısmı sahneye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Oluşturulan amfi basamaklarından ortaya &ccedil;ıkan kot y&uuml;kselmesi kullanılarak otopark giriş-&ccedil;ıkışları genişletilmiştir. Buna ek olarak meydan i&ccedil;erisinde sosyal etkileşime olanak verecek kentsel mobilyalar ve renkli oturma elemanları da &ouml;nerilmiştir.</p> <p>Meydanın i&ccedil;inde ve &ccedil;evresinde yer alan kalabalıklık yaratan unsurlar kaldırılmış, meydanın &ccedil;evre ile bağlantıları g&uuml;&ccedil;lendirilmiştir.</p> <p><strong>ATAT&Uuml;RK PARKI VE ONUR ANITI</strong></p> <p>Atat&uuml;rk Parkı'nda Onur Anıtı'nın bulunduğu kısım korunmuş, Cumhuriyet Meydanı'na yakın olan tarafı ise 19 Mayıs İzleği'nin bir par&ccedil;asını barındıracak şekilde yeniden d&uuml;zenlenmiştir. Parkın d&uuml;zenlenmesinde yaya akışlarının kesintisiz olması, ve &ouml;zellikle parka girişte genişletilen yaya aksından Onur Heykeli' ne perspektif a&ccedil;ılması ama&ccedil;lanmıştır. Kafe yeniden d&uuml;zenlenerek kıyıda bulunan servis alanları ile paralel olarak b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir sa&ccedil;ak altında yarı a&ccedil;ık-a&ccedil;ık kapalı mekanları yerleştirilmiştir.</p> <p><strong>KURTULUŞ İSKELESİ</strong></p> <p>Temsili Kurtuluş İskelesi, 19 Mayıs İzleği deneyiminin ve alanın en &ouml;nemli noktalarından biridir. Proje kapsamında 19 Mayıs'ta Atat&uuml;rk'&uuml;n Samsun'a ayak basmasını canlandıran bu sergilemenin kıyıdan daha uzakta olması sağlanmıştır; b&ouml;ylelikle yaşananların hissiyatının daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir şekilde temsil edilebileceği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Bununla birlikte sergilemenin daha uzağa alınması, iskelede y&uuml;r&uuml;me deneyiminin uzatılmasını ve g&uuml;&ccedil;lendirilmesini de sağlayacaktır.</p> <p>İskele ve gemi, su kotuna daha &ccedil;ok yakınlaştırılmıştır. İskele &uuml;zerinde y&uuml;r&uuml;rken Atat&uuml;rk ve silah arkadaşlarının heykellerine ulaşmadan &ouml;nce bir noktada iskelenin &uuml;st kotu suyun altına batırılmış, heykellere ve gemiye ulaşmak zorlaştırılmıştır. Bu durum, "ulaşılmazlık" ve "olayın b&uuml;y&uuml;s&uuml;"n&uuml; daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; olarak hissettirmektedir. B&ouml;ylelikle gemi ve heykellerin diğer noktalardan algılanması da daha kolay hale gelmiştir.</p> <p><strong>KIYI KULLANIMLARI</strong></p> <p>Alanda mevcutta tekil sıralı banklardan oluşan, tekd&uuml;ze bir kıyı kullanımı mevcuttur. Proje kapsamında kıyıdaki insan-su ilişkisinin farklı bi&ccedil;imlerde sağlanması, zenginleştirilmesi ve kamusallaştırılması &ouml;nerilmektedir. &Ouml;nerilen yeni kıyı d&uuml;zenlemelerinde halkın bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği, toplanabileceği ve su ile faklı bi&ccedil;imlerde ilişkiler kurabileceği d&uuml;zenlemeler oluşturulmuştur.</p> <p><strong>ESKİ TREN GARI</strong></p> <p>Eski tren garının lojmanları haricindeki yapılarının korunması ve yeniden işlevlendirilmesi &ouml;nerilmektedir. Kentsel bellek i&ccedil;indeki yeri, mekansal değerleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında alanın bu değerlerinin korunmasının uygun olacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bununla birlikte alanda yer alan tren rayları, zengin bir peyzaj izi ve değeri sunmaktadır.</p> <p>Alan, kentlinin &uuml;retim, paylaşım ve sosyalleşme mekanı olarak Organik Pazar ve &Uuml;retim Odağı olarak yeniden d&uuml;zenlenmiştir. Rayların aralarında ekim ve &uuml;retim alanları, mevcut platformlarda ise satış ve paylaşım alanları yer almaktadır.</p> <p>Gar yapılarının kapalı ve yarı a&ccedil;ık alanları ise Bilin&ccedil;lenme, Paylaşım ve Eğitim Merkezi olarak d&uuml;zenlenmiştir. Kent halkına ve &ccedil;ocuklara doğal yaşam, &uuml;retim, ekim, sağlıklı beslenme, halk sağlığı, ekoloji ile ilgili seminerler, kurslar, g&ouml;steriler, tartışmaların yapıldığı bir merkez olarak kurgulanmıştır.</p> <p><strong>HAYVANAT BAH&Ccedil;ESİ</strong></p> <p>Mevcut hayvanat bah&ccedil;esinin yeri kent hafızasındaki yeri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak korunmuştur. Mevcutta hayvanlar kafesler i&ccedil;inde yaşamaktadır. Yeni &ouml;neride hayvanat bah&ccedil;esinde yaşayan hayvanların &ouml;zelliklerine g&ouml;re doğal ortamlar yaratabilecek bir topografya &ouml;nerilmiştir. Tepeler, g&ouml;letler, &ccedil;ukurlar, ağa&ccedil;lar eklenmiş, mevcut alan genişletilerek alandaki yeşil oranı baskın hale getirilmiştir.</p> <p><strong>DİKEY BAĞLANTI PARKLARI</strong></p> <p>Kıyıya paralel bir s&uuml;reklilik g&ouml;steren genel tasarım kurgusunda, kent-deniz ilişkisini sağlayacak dikey bağlantı parkları &ouml;nerilmiştir. Bu parklar, kentin &ouml;nemli akslarını alanın i&ccedil;ine ve deniz kenarına ulaştırmaktadır. Bununla birlikte &ccedil;eşitli peyzaj d&uuml;zenlemeleri, b&uuml;fe ve kafeleri, a&ccedil;ık alan d&uuml;zenlemelerini de i&ccedil;ermektedir.</p> <p><strong>KORUNAN MEVCUT PARKLAR</strong></p> <p>Mevcutta alan i&ccedil;inde bulunan parklar, kent belleğinin birer par&ccedil;alarıdır. Adnan Kahveci Parkı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Muzaffer &Ouml;nder Parkı, Onur Anıtı &Ccedil;evresi, Gar Park, Mert Parkı korunmuş ve projeye entegre edilmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/19-mayis-izlegi-kentsel-tasarim-yarismasi/6.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>SAATHANE MEYDANI</strong></p> <p>Cumhuriyet Meydanı'nın başlangıcından Kazımpaşa Sokağı bağlantısı ile ulaşılan Saathane Meydanı'nda saat kulesi, hamam ve tarihi yapıların bulunduğu alan meydan ve alt meydanlardan oluşan bir a&ccedil;ık hava m&uuml;zesine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş, yayalaştırılmış ve yaya ve bisiklet yolları ile sahile bağlanmıştır.</p> <p><strong>VALİLİK MEYDANI</strong></p> <p>Valilik Meydanı, Arkeoloji M&uuml;zesi ile birlikte parkın bir par&ccedil;ası haline gelmiş ve bir kamusal toplanma odağı olarak d&uuml;zenlenmiştir. Valilik yapısına Atat&uuml;rk Caddesi'nden ara&ccedil; ulaşımının yeri yaya akışını kesmemek &uuml;zere değiştirilmiş ve mevcut otopark ile birleştirilmiştir.</p> <p><strong>MERT IRMAĞI VE PARKI</strong></p> <p>Mert Irmağı'nın kentin su ile ilişki kurabilme potansiyeli değerlendirilmiş, ırmağın denize a&ccedil;ıldığı b&ouml;lgede seyir platformları ve toplanma alanlarının olduğu bir d&uuml;zenleme &ouml;nerilmiştir. Bununla birlikte ırmak kenarında bulunan Mert Parkı'nda yapılan k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli m&uuml;dahaleler ile alan i&ccedil;in &ouml;nemli ihtiyacı karşılayacak otopark alanı, peyzaj d&uuml;zenlemeleri ve kendi a&ccedil;ık-yarı a&ccedil;ık alanlarını ve meydanını oluşturan Yemek Pazarı &ouml;nerilmiştir. Yemek pazarında d&uuml;nya yemekleri, at&ouml;lyeler, kurslar, satış alanları ve yemek yeme alanları yer almaktadır.</p> <p><strong>CERRAHİ ALETLER M&Uuml;ZESİ</strong></p> <p>Cerrahi Aletler M&uuml;zesi'nin girişi kendi &ouml;l&ccedil;eğinde meydanlaştırılmış, bu meydan aracılığıyla Muhittin &Ouml;zkefeli Caddesi ve deniz kıyısı y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolu ile bağlanmıştır. Buna ek olarak tren rayları &uuml;zerinde oyun alanları ve Mert Parkı'na girişi sağlayan bir meydan kurgulanmıştır.</p> <p><strong>SANAT PARKI</strong></p> <p>Adnan Kahveci Parkı'nın g&uuml;neyinde kalan b&ouml;lge, Sanat Parkı olarak d&uuml;zenlenmiş, sanatsal etkinlikler, el sanatları, &uuml;retim, sergileme ve satış alanları, g&ouml;steri alanları yer almıştır. Kenti sanat ile buluşturan bir kent parkı niteliğindedir.</p> <p><strong>SPOR ODAĞI</strong></p> <p>Alan i&ccedil;erisinde kıyıya paralel, uzun bir spor odağı &ouml;nerilmiştir. Bu odakta kent halkının &ccedil;eşitli spor etkinliklerine katılabileceği, spor yapabileceği, seyredebileceği bir kurguda oluşturulmuştur. Odak i&ccedil;erisinde koşu ve y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş parkurları, basketbol sahaları, tenis sahaları, &ccedil;ocuk oyun alanları yer almaktadır.</p> <p><strong>KIYI SERVİS ODAKLARI</strong></p> <p>Belirli aralıklarla park d&uuml;zenlemesi i&ccedil;inde ihtiya&ccedil; duyulacak gereksinimlerin karşılanacağı ve yeşil alanları aktif tutacak alanlar oluşturulmuştur. Bu alanlar i&ccedil;erisinde b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir sa&ccedil;ak altında toplanmış servis alanları (wc, temizlik, vb.), kafeler, turizm danışmalar, b&uuml;feler yer almaktadır.</p> <p><strong>SİRK&Uuml;LASYON VE ULAŞIM</strong><br />Alan i&ccedil;i sirk&uuml;lasyon ve ulaşım kararlarında, Samsun'un yaya ve bisiklet dostu bir kente d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; ve kent i&ccedil;inde yeşilin s&uuml;rekliliği fikirleri belirleyici olmuştur.</p> <p>19 Mayıs Bulvarı, Kurtuluş İskelesi ile Cumhuriyet Meydanı'nı birleştiren kent parkına imkan verebilmek i&ccedil;in Atat&uuml;rk Bulvarı'na yaklaştığı b&ouml;lgede daraltılmış ve kazanılan alan kent parkına dahil edilmiştir. Parkın yaya yolu d&ouml;şemesi Atat&uuml;rk Bulvarı &uuml;zerinde de devam ettirilmiş ve yaya ağırlıklı bir ge&ccedil;iş ile parkın s&uuml;rekliliği sağlanmıştır.</p> <p>Fuar Caddesi'nin adı, Eski Fuar Caddesi olarak değiştirilmiş, 2 ara&ccedil;lık bir ge&ccedil;işin sağlanacağı genişliğe d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş ve kaplama olarak yavaşlatılmış trafiği vurgulayan taş d&ouml;şeme d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Eski Fuar Caddesi, alan i&ccedil;inde s&uuml;rekli ara&ccedil; sirk&uuml;lasyonunu sağlamakla birlikte alanı besleyen bir &ouml;zelliktedir. Otoparklar bu cadde &uuml;zerinde yeniden d&uuml;zenlenmiştir.</p> <p>Cumhuriyet Meydanı'ndan Saathane Meydanı'na giden Kazım Paşa Sokağı'nın ara&ccedil; trafiğine kapatılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. B&ouml;ylelikle yaya ve bisiklet ağırlıklı kentsel d&uuml;zeleme desteklenmiş, ve alan i&ccedil;indeki karmaşa ve mekansal stres &ouml;nlenmiş olacaktır.</p> Tue, 30 May 2017 13:44:18 +03 Tezel Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/tezel-evi/7730 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/esra-moza-mimarlik/tezel-evi/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Esra Aydoğan Moza<br>Mimarlık Ofisi : Esra Moza Mimarlık Ofisi<br><br>İkiz yapı grubu, İncek’te villa parsellerinden oluşan bir bölgede yer almaktadır. <br><br><p>İki ayrı aile i&ccedil;in tasarlanan yapılar bodrum, zemin, 1 ve &ccedil;atı katı olmak &uuml;zere toplam d&ouml;rt katlıdır. Tamamen toprak altında olan bodrum katta teknik hacimler yer almaktadır. Zemin kat, ana yaşama alanı olarak planlanmış, &uuml;st katlarda yatak odaları oluşturulmuştur.</p> <p>Projenin ana &ccedil;ıkış noktası, kendisine ve birbirine d&ouml;n&uuml;k bir yapı grubu oluşturmaktır. B&ouml;ylece hakim y&ouml;n olan yol cephesinde geniş şeffaf y&uuml;zeyler kullanılmışken, yan cepheler daha sağır tasarlanmıştır. İklimsel veriler dikkate alınarak &ccedil;ok geniş cam a&ccedil;ıklıklardan uzak durulmuş, sadece i&ccedil; bah&ccedil;e ve yaşam alnında şeffaflık arttırılmıştır.</p> <p>Yapı oturum alanını genişletmek ve daha zengin bir i&ccedil; mekan yaratmak amacıyla zemin katta bah&ccedil;enin bir kısmı i&ccedil;eri alınarak, yaşam alanıyla birleştirilmiştir. Bah&ccedil;e; merdiven, koridor ve 1,5 kat y&uuml;ksekliğindeki yaşam alanı ile &ccedil;evrilmiştir. Merdivenden yola kadar uzanan g&ouml;rsel bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k sağlanmaya &ccedil;alışılmıştır. B&ouml;ylece aydınlık ve ferah alanlar oluşturulmuştur.</p> Mon, 29 May 2017 10:00:39 +03 MIA http://www.arkiv.com.tr/proje/mia1/7727 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/evren-yigit-architects/mia/A-BNK.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zübeyde Patnos Yılmaz,Kadir Gürkan Yüksel,Fatma Büyükdemirci,Ünsal Özata<br>Mimarlık Ofisi : Evren Yigit Architects<br><br><br><br> Fri, 26 May 2017 15:14:55 +03 Duru Beytepe Satış Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/duru-beytepe-satis-ofisi/7726 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/evren-yigit-architects/duru-beytepe-satis-ofisi/_MG_1454.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zübeyde Yılmaz,Kadir Gürkan Yüksel,Fatma Büyükdemirci,Eylem Kırdar,Eda Kulak,Ünsal Özata<br>Mimarlık Ofisi : Evren Yigit Architects<br><br>Evren Yigit Architects tarafından tasarlanan ve inşaatı 2017 yılında tamamlanan satış ofisi, Ankara Beytepe'de bulunuyor.<br><br> Fri, 26 May 2017 15:01:35 +03 Çankırı Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/cankiri-projesi/7725 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/evren-yigit-architects/cankiri-projesi/Çankırı Projesi.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zübeyde Patnos Yılmaz,Kadir Gürkan Yüksel,Fatma Büyükdemirci,Ünsal Özata<br>Mimarlık Ofisi : Evren Yigit Architects<br><br><br><br> Fri, 26 May 2017 14:40:21 +03 Aytaş Beytepe Satış Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/aytas-beytepe-satis-ofisi/7724 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/evren-yigit-architects/aytas-beytepe-satis-ofisi/render.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zübeyde Patnos Yılmaz,Kadir Gürkan Yüksel,Fatma Büyükdemirci,Eylem Kırdar,Eda Kulak,Ünsal Özata<br>Mimarlık Ofisi : Evren Yigit Architects<br><br><br><br> Fri, 26 May 2017 14:23:30 +03 Vehbi Koç Vakfı Kültür ve Sanat Merkezi http://www.arkiv.com.tr/proje/vehbi-koc-vakfi-kultur-ve-sanat-merkezi/146 Selin Biçer <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Proje/Koc-Vakfi/IMG_7641_RGB-TIFF-300ppi_murat-germen_2011.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Tülin Hadi,Cem İlhan,Aydoğan Özsoy,Keriman Afyonlu<br>Mimarlık Ofisi : TeCe Mimarlık<br><br>Vehbi Koç Vakfı tarafından 2009 yılında İzmit Gölcük'te bir eğitim ve kültür merkezi yapmak için yarışma düzenledi. Vehbi Koç Vakfı Gölcük Eğitim ve Kültür Merkezi Mimari Yarışması sonuçlandı, TeCe Mimarlık kazanan isim oldu. <br><br><p>Bu doğrultuda 3 ulusal mimari ofisten proje teklifi alındı:</p> <p>- Tece Mimarlık<br />- Erginoğlu &amp; &Ccedil;alışlar Mimarlık<br />- Uras + Dilek&ccedil;i Architects</p> <p>Vehbi Ko&ccedil; Vakfı K&uuml;lt&uuml;r ve Sanat Merkezi end&uuml;striyel &uuml;retimin karakterize ettiği bir yapılaşma &ccedil;evresi i&ccedil;inde yer alıyor. Yoğun yeşil bir ağa&ccedil;lık şerit, alanı tesislerden ayırıp, kendi i&ccedil;ine d&ouml;n&uuml;k doğal bir ortam yaratıyor. Bu nedenle arsanın kendine &ouml;zg&uuml; karakteri nedeniyle spor ve k&uuml;lt&uuml;r aktivitelerinin yer alacağı yeni yaşam merkezini oluşturan yapılar, ayrık kitleler halinde arsanın karakteristiği olan koruluk i&ccedil;inde adeta eritildi. Yol y&ouml;n&uuml;ne bakan cepheler sağırlaşarak i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k sakin bir ortam yaratılmasını sağladı. Buna karşın yaşam alanları ağa&ccedil;lık alanı g&ouml;recek şekilde konumlandı, manzara y&ouml;n&uuml; cepheleri azami d&uuml;zeyde şeffaflaştırıldı. Kompleks b&uuml;t&uuml;n&uuml;ndeki t&uuml;m mekanlar doğal peyzajla g&ouml;rsel ilişki kurdu. Kompleks b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde tamamen yayalaştırılmış g&uuml;zergahlar, koşu ve gezinti parkurları yer aldı. K&uuml;lt&uuml;r tesisleri aralarında a&ccedil;ık ve yarı a&ccedil;ık g&ouml;lgeli alanlar oluşturdular. Kafeterya kitlesi t&uuml;m doğal yaşama ve k&ouml;rfeze panoramik bir şekilde y&ouml;nlenirken, spor tesisleri arsanın kuzeydoğusunda konumlandı. Kapalı spor salonu bir yandan avluyu sınırlarken kuzeydeki ağa&ccedil;lık alana doğru şeffaflaşarak onunla b&uuml;t&uuml;nleşti. A&ccedil;ık spor alanları bu kitlenin devamında yer aldı. Koşu ve y&uuml;r&uuml;me parkurları arsanın bitimindeki yoğun korulukla sonlandı. T&uuml;m yapıların merkezinde yer alan seyir kulesi alana yaklaşılırken dikkat &ccedil;eken ve kompleksi vurgulayan bir odak elemanı haline geldi.</p> Fri, 26 May 2017 13:30:00 +03 Peksun Apartmanı İç Mekan, Cephe ve Çevre Tasarımı http://www.arkiv.com.tr/proje/peksun-apartmanlari/7722 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/sdarch/peksun-apartmens/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Alessandro Trivelli,Giancarlo Alhadeff<br>Mimarlık Ofisi : SdARCH Trivelli & Associati,Alhadeff Architects<br><br>SdARCH Trivelli & Associati ve Alhadeff Architects tarafından üretilen proje, cephe ve ortak alanların, yeni ve inovatif bir görsellik ile yeniden tasarlanmasını içeriyor.<br><br><p>SdARCH Trivelli &amp; Associati, projeyi anlatıyor:</p> <p>Farklı teknolojik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler, farklı malzeme se&ccedil;imleri ve g&uuml;ncel mimari tasarım bu projenin temelini oluşturuyor. Kuzey cephesinde s&uuml;rekli tekrar eden statik g&ouml;rselleği kıran, daha hareketli bir cephe yaratan ve zemini bakır &ouml;geler ile ortaya &ccedil;ıkaran &uuml;&ccedil; ayrı cephe tasarımı &ouml;nerisi sunduk.&nbsp;</p> <p>2007&rsquo;de &ccedil;ıkarılan 6306 deprem yasası kapsamında yeniden yapılan apartmanın ilk projesinde, giriş katı ve ilk katı hen&uuml;z tasarlanmamıştı. Binayı, zemin ve &ccedil;evresi ile daha iyi bir bağlantıya sahip, hemen yakınındaki yoğun yoldan korunaklı hale getirdik; giriş katını da yeterince &ldquo;s&uuml;sl&uuml;&rdquo; hale getirdik.</p> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.youtube.com/embed/xaQH7fM7Enk?ecver=1" width="595" height="315" frameborder="0"></iframe></p> Thu, 25 May 2017 11:51:29 +03 Monitera İstanbul Ofisi http://www.arkiv.com.tr/proje/monitera-istanbul-ofisi/7531 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/dga/monitera-istanbul-ofisi/DGA_Monitera_09-k.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Dila Gökalp<br>Mimarlık Ofisi : Dila Gökalp Architects<br><br>Monitera ofisi için, DGA tarafından tasarlanan iç mekan projesi İstanbul'da bulunuyor.<br><br><p>Dila G&ouml;kalp, projeyi anlatıyor:</p> <p><span>Gayrettepe'de bulunan dijital ajansa ait ofis i&ccedil; mekanı renkli ama sakin, sert k&ouml;şeli ​ama oyunlu tasarım &ouml;gelerine sahip. Tasarımın temel hedefi dijital data monit&ouml;rlemesi yapan bu ajansın kimliğini yansıtmak &uuml;zerine kuruldu. Akış, ağ ve ilişkilerin alt kavramlar olduğu bu i&ccedil; mekan projesinde mobilya tasarımı tamamen bu nosyonları yansıtmak &uuml;zerine kuruldu. Zira ofise 15 adet monit&ouml;r konularak s&uuml;rekli bilgi paylaşımı ve akışı sağlandı. Bunun yanısıra mekanın duvarlarında ressam Olcay Kuş'un &ccedil;alışması ve bu &ccedil;alışmadan par&ccedil;aların farklı duvarlara uygulanan monit&ouml;r-tuval uygulaması yapılarak dijital data akışı yanısıra kalıcı mesaj alanı tariflendi.</span></p> Thu, 25 May 2017 10:30:00 +03 BBOM Meraklı Kedi İlkokulu Peyzajı http://www.arkiv.com.tr/proje/bbom-merakli-kedi-ilkokulu-peyzaji/7308 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/herkes-icin-mimarlik/bbom-merakli-kedi-ilkokulu-peyzaji/2 (10).JPG.jpeg" width="640" /><br/><br>Mimarlık Ofisi : Herkes için Mimarlık<br><br>Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM)’ne bağlı bir eğitim kooperatifi olan Meraklı Kedi İlkokulu alternatif eğitim–demokratik yönetim–ekolojik duruş–özgün finansman üzerine kurulu bir eğitim modeli geliştirmektedir.<br><br><p>2014 yılında Ankara İncek&rsquo;teki atıl k&ouml;y okul binasını 10 yıllığına kiralayıp binada tadilat ger&ccedil;ekleştiren kooperatif 2015 Ocak ayında Herkes İ&ccedil;in Mimarlık Derneği ile iletişime ge&ccedil;erek kendi eğitim modellerine uyumlu bir peyzaj i&ccedil;in beraber &ccedil;alışma isteğini belirtmiştir. Bu doğrultuda 2015 Nisan-Mayıs ve 2016 Mart-Mayıs tarihlerinde iki aşamalı olarak kooperatif &uuml;yeleri ve &ccedil;ocukları, &uuml;niversite &ouml;ğrencileri, g&ouml;n&uuml;ll&uuml;ler ve HİM &uuml;yelerinin katılımıyla tasarım ve uygulama at&ouml;lyeleri ger&ccedil;ekleştirilmiştir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/1%20%287%29.JPG.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p><br /><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/1%20%288%29.JPG.jpeg.jpg.jpeg" /></p> <p>İki aşamalı olarak ger&ccedil;ekleşmesi atılan adımların neye yol a&ccedil;tığını, &ouml;ng&ouml;r&uuml;len kullanımların g&uuml;ndelik hayata eklenip eklenemediğini ve hen&uuml;z hi&ccedil; bir &ouml;zel kullanımı bulunmayan geniş peyzajın kullanıcı aktiviteleriyle şekillendirilmesi &uuml;zerine bir g&ouml;zlem olanağı sunmuştur. Bah&ccedil;ede farklı kotların birleştirilmesi, oyun elemanları tasarımı, &ccedil;itlerin iyileştirilmesi, toprak alanların kullanıcı dostu olarak genişletilmesi ve sebze yatakları yapımı gibi &uuml;retimler i&ccedil;eren &ccedil;alışmalarda, kolektif tasarım ve inşa, atık malzeme d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;, &ouml;zkaynak değerlendirilmesi y&ouml;ntemleri projede &ouml;n plana &ccedil;ıkmaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/1%20%2810%29.JPG.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/1%20%2813%29.jpg.jpeg.jpg.jpeg" border="0" /></p> Wed, 24 May 2017 10:00:00 +03 Gri Creative Ofisi İç Mekan Projesi http://www.arkiv.com.tr/proje/gri-creative-ofis-projesi/7720 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/pelin-guley-ic-mimarlik/gri-creative-ofisi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Pelin Güley,Halit Kartal<br>Mimarlık Ofisi : Pelin Güley İç Mimarlık<br><br>Kozyatağı’nda plaza içinde 600 m2 alanda planlanan Gri Creative Ofisi, açık ofis, eğlence ve sosyal alan çevresinde konumlanan bir yapıya sahip.<br><br><p>Pelin G&uuml;ley İ&ccedil; Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Ofisin &ccedil;ekirdeğini oluşturan 46 kişilik a&ccedil;ık ofis alanında, &ccedil;alışmayı eğlenceli bir eyleme d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek, yaratıcılığın ve &uuml;retimin, sosyalleşmeden beslendiği ger&ccedil;eği ile &ccedil;alışma ve sosyal alan b&ouml;l&uuml;m&uuml; aynı mek&acirc;nda kurgulandı.</p> <p>Sol b&ouml;l&uuml;m, a&ccedil;ık ofis alanına h&acirc;kim, 3 kişilik y&ouml;netici odası, m&uuml;zik odası, muhasebe ve şirket i&ccedil;in yer alan Hotel Partner ofisi ile 4 adet &ccedil;alışan tuvaleti i&ccedil;in, Sağ b&ouml;l&uuml;m ise toplantı odaları, karşılama, bekleme, mutfak ve m&uuml;şteri tuvaletleri i&ccedil;in planlandı. Mek&acirc;nın &ccedil;ekirdeğini oluşturan sosyal alan da bar, bar masaları, Playstation oyun alanı, 4 canlı renkte, her biri 4 kişilik &ouml;zel loca b&ouml;l&uuml;m&uuml; yer alıyor.</p> <p>Orta alan, istendiğinde aydınlatma ve m&uuml;zik sistemi ile disko alanına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebiliyor. Orta alana a&ccedil;ılan 10 kişilik toplantı odası i&ccedil;inde yer alan toplantı masası, uzun toplantı saatlerini biraz eğlenceli kılmak &nbsp; i&ccedil;in bilgisayar par&ccedil;alarının yer aldığı bir zemin &uuml;zerinde tasarlandı. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Gri Creative Ofisi, yenilik&ccedil;i, farklı ve gen&ccedil; kimliği ile zevkle &ccedil;alıştığımız projeler arasında yer alıyor.</p> Wed, 24 May 2017 09:51:21 +03 Kadirli Kent – Eko Park http://www.arkiv.com.tr/proje/kadirli-kent-%E2%80%93-eko-park/7719 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/atolyebir/kadirli-kent-eko-park/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Can Durmuşoğlu<br>Mimarlık Ofisi : Atölyebir Tasarım Fikir Mimarlık<br><br>Genel Yaklaşım:<br><br><p>Kadirli kent merkezinin kuzey batı aksında ve yeni gelişen konut alanlarının ortasında imar planları ile belirlenmiş olan alana, yaklaşık olarak 20.000 metrekarelik a&ccedil;ık, yarı a&ccedil;ık ve kapalı mekan d&uuml;zenlemeleri ile, kentlinin, sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel ve sportif faaliyetlerine mek&acirc;nsal olanaklar sağlaması hedeflenmiş, &ouml;ng&ouml;r&uuml;len i&ccedil;erik ve programı ile sadece yakın &ccedil;evresindeki kullanıcılara değil, kentin b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne hizmet etmesi ve bu doğrultuda kentin sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliğine katkı sağlaması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p>Alan, doğu-batı ekseninde ana bir omurga/promenat ile birbirine bağlanması hedeflenmiş olup, yine bu aks &uuml;zerine yerleştirilen farklı yapı programları ile kullanım &ccedil;eşitliliğinin artması d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Buradan hareketle alan 3 farklı temel işlev ile kurgulanmıştır. Bunlar:</p> <ol> <li>Sportif Faaliyet Alanları</li> <li>Ticari Etkinlik Birimleri</li> <li>K&uuml;lt&uuml;rel Etkinlik Birimleri</li> </ol> <h3>Spor Birimleri</h3> <p>Alanın doğu aksı &uuml;zerinde konumlandırılmış spor alanları, 1 adet mini futbol sahası, 2 adet mini basketbol sahası, tartan koşu ve y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş pisti, a&ccedil;ık trib&uuml;n ve seyir alanları ve bu birimlere hizmet verecek kapalı mekanlarından oluşmaktadır. (soyunma, WC, duş vs.) Bunun yanı sıra iki adet a&ccedil;ık otopark alanları da motorlu taşıt yolları g&ouml;zetilerek, tasarımda yerlerini almaktadır.</p> <h3>Ticari Birimler</h3> <p>A&ccedil;ık ve kapalı mekan d&uuml;zenlemeleri ile birlikte doğu &ndash; batı aksında seyreden promenat &uuml;zerine eklemlenen yapılar, ana toplanma alanından doğu y&ouml;n&uuml;ne doğru, yarı a&ccedil;ık organik &uuml;r&uuml;n pazarı ile başlayıp, hemen g&uuml;ney batı y&ouml;n&uuml;nde, ana toplanma alanında konumlanan, kentin ve b&ouml;lgenin geleneksel mutfak k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n yanı sıra, ev ekonomisine de katkı sağlaması hedeflenen, &ccedil;eşitli mutfak at&ouml;lyelerine veya kermes gibi aktivitelere olanak sağlayabilecek yapı programları &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bunun yanı sıra alanın en batısında kafe ve/veya restoran birimleri, alanın kuzeyindeki eğitim yapıları da g&ouml;zetilerek, tasarıma eklenmiştir.</p> <h3>K&uuml;lt&uuml;rel Etkinlik Birimleri</h3> <p>&Ouml;ng&ouml;r&uuml;len tasarım kurgusu i&ccedil;erisinde yer alan k&uuml;lt&uuml;rel etkinlik birimleri, farklı zaman ve mevsim dilimlerinde de mek&acirc;nsal kullanım s&uuml;rekliliğini sağlayabilmesi, kurgunun temel fikirlerinden bir tanesidir. Bu bağlamda tasarım alanın merkezinde konumlanan, farklı aktivite ve &ccedil;alışmalara mek&acirc;nsal imkan sağlayabilecek &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon ve ilişkili sanat / zanaat at&ouml;lyeleri, k&uuml;lt&uuml;rel etkileşimin sağlanabilmesi amacı ile tasarıma eklenmiştir. Ayrıca komşu parsellerde bulunan eğitim yapıları i&ccedil;in de destekleyici mek&acirc;nsal imkanları barındırmaktadır.</p> Tue, 23 May 2017 17:43:30 +03 Aura Residence http://www.arkiv.com.tr/proje/aura-residence/7718 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/vero-concept-mimarlik/aura-residence/avcilar_aura_residence_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Gonca Ateş Öztürk,Emre Öztürk,Altay Karabulut,Bülent Menderes<br>Mimarlık Ofisi : Vero-Concept Mimarlık<br><br><br><br> Tue, 23 May 2017 16:02:37 +03 Özbinar Evi http://www.arkiv.com.tr/proje/ozbinar-evi/7717 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/eeta/ozbinar-evi/_MG_7172.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Emir Elmaslar<br>Mimarlık Ofisi : EETA (Emir Elmaslar Tasarım Atölyesi)<br><br>İstanbul Zorlu Center’da yer alan, Özbinar ailesine ait dairenin iç mimari proje tasarım ve uygulaması EETA (Emir Elmaslar Tasarım Atölyesi) tarafından yapıldı.<br><br><p>Emir Elmaslar, projeyi anlatıyor:</p> <p>Projeye başlarken standart projeye g&ouml;re yapılmış yaklaşık 180 m2 alana sahip daire i&ccedil;inde &Ouml;zbinar Ailesinin ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda bazı değişiklikler yapıldı ;ebeveyn yatak odası i&ccedil;erisinde yer alan soyunma odası yıkılıp, bu alan yatak odasının kullanımına dahil edildi ,bununla beraber banyo b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n yatak odasına bakan duvarı yıkılarak bu duvar şeffaf cam duvar ile yatak odasından ayrıştırıldı. Bu şekilde banyonun yatak odası cephesinden ışık alması sağlanmış oldu ,ev&rsquo;in b&ouml;l&uuml;mleri&nbsp;&nbsp; ebeveynler i&ccedil;in 1, &ccedil;ocuklar i&ccedil;in 2 yatak odası ile beraber , iş odası,mutfak ,misafir wc , salon ve terastan oluşuyor .&Ccedil;ocuk odalarında yer alan banyolarda ise daha &ouml;nceden standart projeye g&ouml;re yapılıp tavana kadar duvar ile &ouml;r&uuml;lm&uuml;ş yapı yıkılıp yerine ahşap bir kutu tasarlanıp bu kutunun tavan ile olan bağlantısı&nbsp; 220 cm kotundan 260 cm kotuna kadar şeffaf 10 mm kalınlığında temperli cam ile sağlandı ,bunun amacı cepheden ışık alıp burayı daha ferah bir mekan haline getirmekti. T&uuml;m yatak odalarında yatak başlıkları &uuml;zerinde g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z boyalı cam kaplamalar cepheden yansıyan ışıkla birlikte , yatak odalarının ve salonun Zorlu Center&rsquo;ın i&ccedil; avlusu &uuml;zerindeki yeşil &ccedil;atılara bakmasından dolayı dışarıdan boyalı camlarla ile yansıyan ışık ve yeşil bantın g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;n&uuml; mekanların i&ccedil;ine alıyor. T&uuml;m yatak odalarında yatak başındaki komodinler ve &ccedil;alışma masaları yatak başlığından &ccedil;ıkıyor .Mutfak ise salon i&ccedil;erisinde ,hol&rsquo;den ve salondan cam kapılarla girişleri olan gri ahşap bir kutu.Salon duvarı boyunca uzanan kitaplık ise evin giriş kapısına yaklaşıldığında bir adım &ouml;ne &ccedil;ıkarak evin girişi&nbsp; ile salon arasında ge&ccedil;irgen bir seperasyon sağlarken burada bir hol oluşturuyor. Evin zemin kaplamalarında yatak odaları hari&ccedil; olmakla beraber b&uuml;y&uuml;k ebatlarda i&ccedil;erisinde &ccedil;ok fazla damar olmayan bir&nbsp; doğal taş kullanıldı.Taşın b&uuml;y&uuml;k ebatlarda ve sıfır derz ile kullanılması yekpare bir d&ouml;şeme hissiyatı uyandırmakta.</p> Tue, 23 May 2017 14:00:28 +03 GH14 Gate House http://www.arkiv.com.tr/proje/gh14-gate-house/7635 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/buda-mimarlik/gh14-gate-house/_ (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Burak Pelenk<br>Mimarlık Ofisi : Buda Mimarlık<br><br>Bakü'de eskiden petrol rafinelerinin yer aldığı bir bölgede, AQ ŞEHER (Beyaz Şehir) adı verilmiş yeni bir yerleşkenin içerisinde yer alan proje Buda Mimarlık tarafından tasarlandı. Bu yerleşke konut ağırlıklı bir kentsel dönüşüm projesi.<br><br><p>Buda Mimarlık, projeyi anlatıyor:</p> <p>Gh14 Gate House Yapısı; bu yerleşke i&ccedil;inde bulunan &ldquo;Green Hill&rdquo; villalarını &ccedil;evreleyen kamusal yapıların bulunduğu alanda; villalara bir &ldquo;giriş-yapı&rdquo; olma &ouml;zelliği taşımaktadır. Projenin vaziyet planı aşamasında iki ayrı yapıda toplanan fonksiyonları, &ouml;neri projede tek bina altında toplanmıştır. Bu fonksiyonlar, villa g&uuml;venlik birimi, villa ofisleri ve at&ouml;lyeleri; bunlara ek olarak farklı konseptte 2 adet s&uuml;permarket bulunmaktadır.</p> <p>Projede b&uuml;t&uuml;n bu fonksiyonlar tek bir &ccedil;atı altında toplanmış ve binanın ana &ouml;zelliği olan &ldquo;kapı / giriş&rdquo; yapı olma durumu villa girişlerine uzanan ikincil bir sa&ccedil;akla bina k&uuml;tlesi tamamlanmıştır. Bu sa&ccedil;ak yapısı &ccedil;evre binaların &uuml;st katları ile direk g&ouml;rsel ilişki kurması nedeniyle tesisat elemanlarını saklar nitelikte olup işlevsel bir nitelik de kazanmıştır.</p> <p>Farklı ve birbirinden bağımsız işlevleri yer alıyor olması, bina cephesinin oluşumunda &ouml;nemli yer tutmuştur; her bir işlev cephesi kendini &ccedil;evreleyen geometriyle dış cepheye yansıtılmıştır.</p> Tue, 23 May 2017 13:53:00 +03 Urla Atatürk İlkokulu http://www.arkiv.com.tr/proje/urla-ataturk-ilkokulu/7622 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mert-uslu-mimarlik/urla-ataturk-ilkokulu/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mert Uslu,Sedat Dulkadiroğlu,Mustafa Özcan,Nilay Özcan Uslu<br>Mimarlık Ofisi : Mert Uslu Mimarlık,Modüler Mimarlık<br><br>Mert Uslu Mimarlık ve Modüler Mimarlık tarafından tasarlanan okulun inşaatı 2017 yılında tamamlandı.<br><br><p>Mert Uslu Mimarlık projeyi anlatıyor:</p> <p>Lineer kurguda s&uuml;rekliliğini koruyan yapı, arazinin kuzey kenarına&nbsp;yaslandırılarak&nbsp;g&uuml;neyde oluşturulan geniş avlu ile &ouml;ğrenci ve &ouml;ğretmenlerin aktif kullanımına a&ccedil;ık bir alan&nbsp;yaratılması&nbsp;hedeflenmiştir. Urla&rsquo;nın iklimsel &ouml;zellikleri g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmuş olup&nbsp;yapının g&uuml;ney cephesine bakan b&ouml;l&uuml;mlerinde yer yer&nbsp;bitkilendirme&nbsp;ama&ccedil;lı uygulamalar &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp; Ancak uygulayıcı firma tarafından&nbsp;g&uuml;ney cephesine ilişkin&nbsp;b&ouml;yle bir &ccedil;alışma&nbsp;hen&uuml;z&nbsp;ger&ccedil;ekleştirilmemiştir. Yapı da kitleler arası kot farklılıkları yaratılarak tasarımın b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde i&ccedil; ve dış&nbsp;mekanda&nbsp;monotonluğun kırılması ama&ccedil;lanmış ve b&ouml;ylece bir okul olma &ouml;zelliği barındıran yapıda dinamik bir kompozisyon yakalanmıştır.&nbsp;Bulunduğu fiziksel &ccedil;evre i&ccedil;erisinde saf geometrik bi&ccedil;imiyle &ouml;n plana &ccedil;ıkan yapı, Urla&rsquo;nın geleneksel dokusunda&nbsp;naif bir tavırla mevcudiyetini sergilemektedir.</p> Wed, 17 May 2017 17:29:00 +03 No8 http://www.arkiv.com.tr/proje/no8/7679 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/anonimistanbul/no8/01.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Aslı Şener,Burcu Serdar Köknar,Niyazi Erdoğan,Ceren Okumuş,Hande Kalender,Artun Agbulut,Yağmur Yenice,Sinan Kolip,Murat Usta,Burak Can<br>Mimarlık Ofisi : anonim.istanbul<br><br>No8 projesi, Esentepe’de zamanında konut bölgesi olan Gazeteciler Sitesi’nde, 80’lerde ofis olarak kullanılmak üzere tekrar inşa edilmiş, yapıldığı günden itibaren birkaç renovasyon geçirmiş bir ofis yapısının son dönüşüm hikayesi.<br><br><p>anonim.istanbul, projeyi anlatıyor:</p> <p>Bu son renovasyon ile yapıyı, standart bir ofis yapısından, &ccedil;ok işlevli bir sosyal merkeze d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;rken; mevcut binanın sahip olduğu yapısal sorunların ve yapı i&ccedil;ine yerleştirilen yeni işlevlerin ortaya &ccedil;ıkardığı gereksinimlerin hem i&ccedil; mek&acirc;nda hem de bina kabuğunda d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;c&uuml; bir mimari dil yardımı ile karşılanmasını hedefledik. &nbsp;</p> <p>Yaklaşık 5 sene &ouml;nce bu yapıya yine bir yenileme ile yerleşen Protel A.Ş., binaya sığamamaya başlayıp 2 bina yanda daha b&uuml;y&uuml;k ve yeni yapısına yerleşince, No8 binasını yapının imkanları ve kurumun ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda Protel &ccedil;alışanları i&ccedil;in farklı işlevlerde kullanılabilecek bir sosyal merkez ve şirketin daha gen&ccedil; ve dinamik yazılımcı grubuna ofis işlevi g&ouml;recek şekilde tasarlanması kararlaştırıldı. Bu kararlar sonucunda binanın 2 katını ofis, 1 katını kafe ve restoran, 1 katını &ccedil;ok ama&ccedil;lı alanlar ve toplantı odaları, 1 katı da sportif faaliyetler i&ccedil;in kullanılacak şekilde tasarladık. &nbsp;</p> <p>Yapının işlevsel gerekliliklere g&ouml;re yeniden ele alınma s&uuml;recindeki en b&uuml;y&uuml;k kısıt olan katlardaki 240 santimetrelik tavan y&uuml;ksekliğinde konforlu iklimlendirme ve havalandırma koşullarını sağlamak i&ccedil;in &ouml;zel &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &uuml;retmek gerekti. Diğer taraftan bu tavan y&uuml;ksekliğinde mek&acirc;nsal algıyı tamamen negatif y&ouml;nde etkileyen mevcut bant pencerelerin değiştirilmesi gerekliliği yeni bir cephe ve bir kabuk tasarımı oluşturma s&uuml;recini başlattı. Bu kabuğu, cephedeki yeni boşlukları tanımlarken, var olan yapıdan koparılmış, ona tutunan ama mevcut yapı ile yeni kabuğu arasında, i&ccedil; ile dış arasında bulunabilme imkanı tanıyarak işlevsel bir aray&uuml;z oluşturan, aynı zamanda g&uuml;neş kırıcı işlevini &uuml;stlenebilecek ge&ccedil;irgen metal bir katman olarak tasarladık. &nbsp;</p> <p>Binanın mekanik gerekliliklerini &ccedil;&ouml;zerken, temiz havayı i&ccedil;erde dağıtan kanallar i&ccedil;in, tavanları minimum kalabalıklaştıracak, en hafif ve yumuşak etkiyi yaratan, havayı homojen dağıtarak sesi de minimize eden kumaş kanal sistemi kullandık. Diğer tarafta kirli havayı emip klima santraline ulaştıran kanallar i&ccedil;in i&ccedil; mek&acirc;nda hi&ccedil; alan bulunmadığı i&ccedil;in dış cephede mevcut ile yeni cephe kabuğu arasında bırakılan işlevsearay&uuml;zden faydalandık. Kanalların dışarıda g&ouml;r&uuml;n&uuml;r olmasına karar verdikten sonra, kanallara katlara g&ouml;re, şirketin kurumsal kimliğinden se&ccedil;ilen renkler atayarak hem tasarım hem uygulama i&ccedil;in bir sistematik sağlamış olduk. Bu renk kodlamasını i&ccedil; mek&acirc;nda da tasarım s&uuml;rekliliği sağlamak &uuml;zere kullandık. &nbsp;</p> <p>T&uuml;m binanın kimliğini oluşturacak b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir dili yaratmak adına şirketin kurumsal kimliğinden bağımsız bu yapıya &ouml;zg&uuml; bir bina dili oluşturmak istedik. En başından itibaren binaya No8 ismini vermiş olmamız ile bu s&uuml;re&ccedil; kendiliğinden başlamıştı aslında. Binanın barındırdığı sosyal i&ccedil;erik ve kullanıcılarının beklentileri gereği, daha dinamik, daha enformel bir dil oluşturmak i&ccedil;in grafik tasarımdan, renk kullanımına &ccedil;ok &ccedil;eşitli ara&ccedil;ları bina kimliğine katkı sağlayacak bi&ccedil;imde tasarım bileşenleri i&ccedil;ine dahil ettik. Binanın i&ccedil;inde ve kabuğunda yapılan değişikliklerde dil birliği bu şekilde sağlanırken, bina dış mekanlarının tasarımında ise cephede kullanılan ortogonal sistemden kendini ayrıştıracak, a&ccedil;ılı ve daha hareketli formlar ile i&ccedil; dış arasındaki tezadı vurgulamayı tercih ettik.</p> <p>Tasarım ve yapım s&uuml;recinin sonunda, başlangı&ccedil;ta elimizde olan mevcut ve kısıtlayıcı &ccedil;er&ccedil;eveyi, yine o kısıtların ortaya &ccedil;ıkardığı &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerin g&uuml;c&uuml;nden faydalanarak, kendi &ouml;zg&uuml;n kimliği ile ortaya &ccedil;ıkan, kendi kullanım dinamiklerini oluşturan yeni bir yapıya d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme ser&uuml;venini tamamladık. &nbsp;&nbsp;</p> Tue, 16 May 2017 17:00:00 +03 İş Bankası Adana Bölge Müdürlüğü Şubesi http://www.arkiv.com.tr/proje/adana-is-bankasi/7688 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/mehmet-konuralp/is-bankasi-adana-bolge-mudurlugu/9260.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Konuralp<br>Mimarlık Ofisi : Konuralp Mimarlık<br><br>Mehmet Konuralp tarafından tasarlanan Adana İş Bankası Şube ve Hizmet Binası, Turhan Cemal Beriker Bulvarı (D400 Devlet Karayolu) üzerinde 1.100 metrekarelik alan üzerine inşa edildi.<br><br><p>Mehmet Konuralp projeyi anlatıyor:</p> <p>T&uuml;rkiye İş Bankası, Adana tasarımının &ouml;zelliklerini tanımlayan bilgilerin &ouml;ncesinde yapının banka olarak işlevleri ile Adana&rsquo;nın &ouml;zellikle tasarıma etki ve katkılarını irdelemek gerekir.</p> <ol start="1"> <li>Yapı hem transit hem de lokal trafiği taşıyan ve eski yerleşim ile yeni Adana&rsquo;nın ayrımını yapan arter Cemal Beriker Bulvarı &uuml;zerinde yer almaktadır. Dolayısı ile yapı hem eski Adana hem de yeni Adana&rsquo;ya bakan konumu ve cepheleri ile bu ikilemi i&ccedil;ermekte, bu &ouml;zelliğinin yanı sıra b&ouml;lgenin iklimsel &ouml;zelliklerine de 4 y&ouml;nde a&ccedil;ık bir arsa &uuml;zerinde olması, yapının tasarımında, banka işlevleri dışındaki kriterleri oluşturmuştur.</li> <li>Sonu&ccedil;ta, bina batı ve kuzey y&ouml;nlerinde her iki cephede pencere &ouml;l&ccedil;&uuml;leri i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k kontroll&uuml; olarak değerlendirilen mod&uuml;ler alu-panel cephe olarak, g&uuml;ney cephesinde ise eski Adana&rsquo;ya anıtsal bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; yaratmayacak, g&uuml;neş kontroll&uuml;, tamamen saydam, gece g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;nde ise bir fanus metaforunu yaratacak bir cephe olarak tasarlanmıştır.</li> </ol> <p><iframe style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" style="width:100%; !important;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1str!2s!4v1496230256627!6m8!1m7!1s8o21J1UgBUdbFlfGYvuXDA!2m2!1d36.99220279431686!2d35.32439631729503!3f171.82!4f7.230000000000004!5f0.4125900490817119" width="595" height="450" frameborder="0"></iframe></p> <h3>Yapı &Ouml;zellikleri</h3> <p>Yapılan zemin et&uuml;d&uuml;ne g&ouml;re kil tabakasına kadar &Oslash;30 cmx80 adet fore kazık &ccedil;akılması &ouml;n g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. -7.70m bodrum kotu altında uygulanan 125 cm radye temelli betonarme yapıda, zemin altı perde duvarlar ve şaft perdeleri 30 cm kalınlığındadır. Şaft d&ouml;şemeleri 20 cm plak, bodrum kat d&ouml;şemeleri 50 cm asmolen, +0.30 kot &uuml;st&uuml; kat d&ouml;şemeleri 25 cm mantar d&ouml;şemedir. Kolon aks aralıkları 480 cm, B.A kolonlar 50x50 cm&rsquo;dir.</p> <h3>Taşıyıcı Sistem</h3> <p>Tasarımın &ouml;zelliği, program ihtiyacı olan kat adedini belli gabari i&ccedil;ine yerleştirmek idi. Gerek taşıyıcı d&ouml;şeme sisteminin kalınlığının saptanması, gerekse kat y&uuml;ksekliklerinin &ouml;l&ccedil;&uuml;lerinin kabul edilir asgari d&uuml;zeye indirilmesi &ouml;nemli kriterleri oluşturdu.&nbsp; Se&ccedil;ilen mantar d&ouml;şeme, asgari kolon sayısı ile ideal bir statik kurgu sağladı. 25 cm kalınlıkta kirişsiz plak d&ouml;şemeler,&nbsp; yaklaşık 5 metre aralıklı bir kolon sistemi &uuml;zerinde ve her kolona 23m2&rsquo;lik bir alan,&nbsp; toplamda&nbsp; ise 9 adet kolona 275 m2&rsquo;lik bir alan d&uuml;şecek şekilde taşıtılmıştır. Bina sadece mantar d&ouml;şeme ve&nbsp; kolonlarla depreme karşı diren&ccedil; g&ouml;sterecek bir hipersisteme sahip olmadığından, bu problem iki b&uuml;y&uuml;k taşıyıcı şaftın diyagonal olarak yerleştirilmesiyle &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiştir. Bu şaftlar 30cm perde duvar kullanılarak 12,20x6,00cm ve 7,30x6,10cm boyutlarında tasarlanmış ve depreme karşı adeta binanın &ldquo;&ccedil;apa&rdquo;larını oluşturmuştur.</p> <p>1 no&rsquo;lu şaft (80m2) giriş katında resepsiyon ve personel girişi, t&uuml;m katlarda ana merdiven, iki adet asans&ouml;r, kat hol&uuml;, 3. ve 6. katlarda &ouml;z&uuml;rl&uuml; WC, ara katlarda ise bir bay bir bayan WC, &ccedil;ay ocağı, sigorta, kontrol ve aydınlatma panelleri, temizlik odalarını i&ccedil;ermektedir. 2 no&rsquo;lu şaft (45m2) ise yoğun kullanımı olmayan yangın ka&ccedil;ış hol&uuml; ve merdiveni, elektrik g&uuml;&ccedil; odası, kat havalandırma grupları odası ve bir adet WC&rsquo;yi kapsamaktadır.</p> <h3>Peyzaj Tasarımı</h3> <p>Bina girişinin olduğu yer bulvar olduğu i&ccedil;in gelişmiş y&uuml;ksek robusta palmiyeler kullanılarak girişe y&ouml;nlendirme yapılmıştır. Doğuda ise jakaranda ağa&ccedil;ları kullanılmıştır. G&uuml;neyde sakallı palmiye (washingtonia) ağa&ccedil;ları, batıda da arazi sınırı boyunca sıra halinde turun&ccedil; ağa&ccedil;ları dikilmiştir. Bu ağa&ccedil;ların ve diğer tercih edilen bitkilerin gerek Adana iklimi, gerekse arsanın konum &ouml;zellikleri i&ccedil;inde davranışları dikkate alınmış, yaz kış yaprak d&ouml;kmeyen palmiye ve turun&ccedil; gibi ağa&ccedil;ların yansıra &ccedil;ok &ccedil;i&ccedil;ekli yer bitkileri kullanılmıştır.</p> <h3>Kuranglez</h3> <p>Binanın batı cephesinde 1. bodrum katına hizmet eden bir kuranglez tasarlanmıştır. Rampa ile ulaşılan kuranglez 1. bodrum katına dışarıdan servis imk&acirc;nı verirken, aynı zamanda hava bağlantısı gereken mekanlara da hizmet verir. Jenerat&ouml;rlerin ihtiyacı olan egzoz &ccedil;ıkışı kuranglez &uuml;zerinden manika ile dışarıya ulaşır. Ayrıca kuranglez altında tesis edilen su deposuna da buradan ulaşılır.</p> <p>Bina kullanımı kurgulanırken ana giriş ve personel girişi olmak &uuml;zere iki ayrı giriş d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bina ana girişi kuzeybatı doğrultusunda iki kat y&uuml;ksekliğinde geri &ccedil;ekilerek &ldquo;portik&rdquo; kurgusu ile tasarlanmıştır. Bu kurgu bina girişini rahatlatırken, ana girişi tarif etmekte, aynı zamanda g&uuml;neşli Adana g&uuml;nlerinde insanların bekleyebilecekleri şehre de hizmet eden fonksiyonel bir alan oluşturmaktadır. Ana girişten girildiğinde +20.75 kotuna kadar olan katlardaki m&uuml;şteri hizmet birimleri ve daha sonraki katlardaki y&ouml;netim birimleri a&ccedil;ık plan olarak tasarlanmıştır. Sirk&uuml;lasyon, yangın merdiveni, ıslak hacimler ve katlarda gerekli olan teknik mekanlar binaya diyagonal yerleştirilmiş iki adet taşıyıcı kule i&ccedil;erisinde &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Diğer teknik odalar, sığınak, kasa, kapalı otopark gibi mekanlar ise bodrum katlarında &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Binanın personel giriş sa&ccedil;ağı ve &ccedil;atı pergolası, u&ccedil;ak kanadı yapımında da kullanılan &ldquo;monocoque structure&rdquo; ilkelerine g&ouml;re tasarlanmıştır. Bu elemanlar hafiflik, str&uuml;kt&uuml;rel davranış ve kesit tasarım &ouml;zellikleri ile y&uuml;ksek r&uuml;zg&acirc;r g&uuml;c&uuml;ne karşı diren&ccedil; sağlamaktadır.</p> <h3>Kuzey ve Batı Cepheleri Tasarımı</h3> <p>Kuzey ve batı cephelerinde konumlanan pencereler 150&ndash;60cm ve 150-120cm modul aralıklarıyla yerleştirilmiştir. Bu mod&uuml;l t&uuml;m cephe kaplamasında da devam etmektedir. Pencerelerin sol kenarları mevsimsel etkiler, r&uuml;zg&acirc;r ve g&uuml;neşin konumuna g&ouml;re her iki cephede farklı a&ccedil;ılarda pahlanarak, cephelerde ihtiya&ccedil; duyulan farklılığın mod&uuml;lleri bozmadan ger&ccedil;ekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu pahlanmış kısımlar pencere boyutlarını k&uuml;&ccedil;&uuml;ltse de, belli bir a&ccedil;ıyla duvarla birleştikleri i&ccedil;in g&ouml;r&uuml;ş alanı da daralmamıştır. Zamanında kalelerde de d&uuml;şmanları g&ouml;zlemek ve savaş sırasında savunma yapmak amacıyla yapılmış mazgallar da g&ouml;r&uuml;ş a&ccedil;ısını geniş tutmak amacıyla aynı y&ouml;ntemle yapılmışlardır.</p> <h3>G&uuml;ney ve Doğu Cam Kule Tasarımı</h3> <p>Binanın g&uuml;ney ve doğu y&ouml;n&uuml;ndeki cepheler hem eski şehre baktığı &ndash; g&uuml;zel bir manzaraya sahip olduğu &ndash; hem de g&uuml;n ışığını yukarıdan dik bir şekilde aldığı i&ccedil;in cam bir kule şeklinde tasarlanmıştır. Bu cam kulenin g&uuml;n ışığı alımını kontrol etmek amacıyla cephede belli aralıklarla yatay cam paneller yerleştirilmiştir. Bu paneller kulenin şeffaflığını azaltmadan, cam yoğunluğunu g&ouml;rsel olarak g&uuml;&ccedil;lendirirken gelen g&uuml;neş ışınlarını yansıtarak direkt olarak bina i&ccedil;ine girişini de engellerler. D&ouml;şemenin cam kule tarafında sonlanan kısmı, d&ouml;şemenin konsol olmasının doğal sonucu olarak pahlanarak inceltilmiştir. D&ouml;şeme ve cam kulenin birleşim detayının parapetsiz olarak &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi sonucu, kesintisiz bir cam kule g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; yaratılmıştır.</p> Thu, 11 May 2017 17:32:06 +03 Batı Ortodonti Diş Polikliniği http://www.arkiv.com.tr/proje/bati-ortodonti-dis-poliklinigi/7542 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/slash-architects/bati-ortodonti-dis-poliklinigi/slasharchitects-bati-dental-policlinic-01-front-facade-night-lighting.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İpek Baycan,Şule Ertürk Gaucher<br>Mimarlık Ofisi : Slash Architects<br><br>İstanbul Fulya’da bulunan Batı Ortodonti Kliniği; Ihlamur Kasrı vistasına hakim oldukça merkezi bir konumda yer alıyor.<br><br><p>Slash Architects, projeyi anlatıyor:</p> <p><span style="font-size: 13px;">İki kattan oluşan 450 metrekare polikliniğin zemin katında genel mahaller kurgulanırken &uuml;st katı personel odaları ve ofisler olarak tasarlanmıştır. Mekana girenleri karşılayan &ldquo;info desk&rdquo; her iki lobiye de hakim bir noktada yer alırken, masanın iki tarafından birbirine paralel uzanan koridorlar ile kliniğin i&ccedil; mahallerine ulaşım sağlanır. Klinik mahalleri mekanın &ccedil;eperlerine yerleştirilmiş, manzaradan azami fayda sağlarken aynı zamanda kliniğin vitrinini oluşturur. Giriş b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; oluşturan iki farklı bekleme konsepti ile bir tarafta lounge tipi bir salon oluşturulurken, diğer kısımda daha serbest oturumlu kitaplık, sedir ve tekil oturumlar ile hastaların sıkılmadan kendilerini sıcak bir ortamda hissetmeleri sağlanmıştır.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/slash1.gif" /><br /></span></p> <p>Mekanların akışı kamusaldan &ouml;zele doğru giderken bu ge&ccedil;iş aynı zamanda malzeme, doku ve renk se&ccedil;imlerinde de kendini g&ouml;sterir. Klasik anlamda bilinen steril ve soğuk klinik algısı, yeşil zen bah&ccedil;elerinin kurgulanması ve sıcak malzeme se&ccedil;imleri ile kırılmıştır. Mekanda, duvarlar ve zeminde yer alan ahşap malzeme birliği kliniğin i&ccedil; mahallerine doğru ge&ccedil;tik&ccedil;e koridorlarda &ccedil;&ouml;z&uuml;nerek yerini sadeliğe bırakır. Bekleme b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden i&ccedil; koridorlara ge&ccedil;erken malzemede ger&ccedil;ekleşen bu ge&ccedil;iş algısı mekanın duvarlarının formasyonunda da kendini g&ouml;sterir.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/slash2.gif" border="0" /></p> <p>Kliniklerin muayenehane odaları, ıhlamur kasrı ve parkının manzarasına hakim olan batı cephesine yerleştirilerek vitrin oluşturur ve mekanın kimliğini vurgular. Cephede mahremiyeti ve g&uuml;neş kontrol&uuml;n&uuml; sağlayan hareketli ahşap paneller ise kullanıcı tarafından &ccedil;eşitlendirilirken interaktif bir cephe oluşturur, bu da cephenin s&uuml;rekli canlı ve hareketli kalmasını sağlar.</p> Wed, 10 May 2017 15:37:00 +03 3. Ödül, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kentsel Tasarım Yarışması http://www.arkiv.com.tr/proje/3-odul-bandirma-onyedi-eylul-universitesi-kentsel-tasarim-yarismasi/7678 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3-odul-bandirma-onyedi-eylul-universitesi-kentsel-tasarim-yarismasi/014.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : İbrahim Eyüp,Olcay Ovalı Eyüp,Hakan Deniz Özdemir,Gürkan Akgün,Ömür Sözer Şenol<br><br><br>Proje Raporu<br><br><p><strong>GENEL YAKLAŞIM;</strong></p> <p>Projenin en &ouml;nemli amacı barındırdığı yoğun eğitim ve sosyal donatılar programı ile Bandırma kentine nitelikli, &ccedil;ağdaş bir &uuml;niversite kamp&uuml;s&uuml; kazandırmaktır.</p> <p>Kamp&uuml;s kentin par&ccedil;ası olabildiği kadar değerlidir; g&uuml;n be g&uuml;n yaşayan, farklı etkileşimlerin yaşandığı, kullanım &ccedil;eşitliliği sağlayan alanlar sunmalıdır.</p> <p>Projenin ana kurgusu b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir sistem halinde oluşturulmaya &ccedil;alışılmış, bunu yaparken de &uuml;st &ouml;l&ccedil;ekte Bandırma'nın b&ouml;lgesindeki konumu dikkate alınırken alt &ouml;l&ccedil;ekte proje alanının mevcut verileri (topoğrafya, ulaşım, mevcut dereler, etaplama verileri) dikkate alınmıştır.</p> <p>Bu sistem farklı zamanlarda yapılacak gelişme b&ouml;lgelerini de besleyecek nitelikte ge&ccedil;irgen yaya kullanımlarını sağlayacak ana bir soyal kullanım allesi ve ona eklenmiş ilgi &ccedil;ekici, yaşayan, okunaklı k&uuml;&ccedil;&uuml;k meydanlar (avlular) i&ccedil;eriyor. Birbiri ile ilişki kuran bu ağ aynı zamanda bir kentin de olması gereken ge&ccedil;irgen ve net bir hiyerarşiye sahip dokusunu yansıtacaktır.</p> <p>On yedi Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi Yerleşkesinin yukarıda bahsettiğimiz nitelikte bir kamp&uuml;s olması i&ccedil;in 4 temel noktadan yola &ccedil;ıkarak tasarım kararları alınmıştır;</p> <p>1-Konumu Anlamak- Kent ile tasarım alanının ilişkisinin kurulması<br />2-Tasarım alanının yakın &ccedil;evre ve yerleşke gelişim b&ouml;lgeleri ile ilişkisi<br />3- Program ve Aktivite Analizi - İşlevleriyle yaşayan ve zaman i&ccedil;inde geliştirilebilecek-s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir organizmanın oluşturulması<br />4- Tasarım alanının i&ccedil;-dış sorunlarının irdelenerek yerleşim kurgusunun oluşumu</p> <p><strong>1. Konumu Anlamak - Kent ile Universite Yerleşkesi İlişkisinin Kurulması</strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/1.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/1.jpg-537117779.jpeg" /></p> <p>Bandırma, Marmara Denizi kıyısında, Balıkesir iline bağlı bir sahil il&ccedil;esidir. 150 bine yaklaşan n&uuml;fusa sahip olup gelişmişlik bakımından T&uuml;rkiye'nin &ouml;nde gelen il&ccedil;elerindendir. Tarihte Kizikos, Panderma, Panormos gibi adlar alan Bandırma &ccedil;ok eski bir yerleşim merkezidir. Balıkesir'in &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; b&uuml;y&uuml;k il&ccedil;esi aynı zamanda T&uuml;rkiye'nin en b&uuml;y&uuml;k limanlarından birine de sahip olan bir il&ccedil;edir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde Bandırma, Balıkesir ilinin sanayi dalında ekonomik merkezi durumuna gelmiştir.</p> <p>Liman-sanayi ve hızlı gelişme potansiyeli Bandırma il&ccedil;esini gittik&ccedil;e &ouml;ne &ccedil;ıkarmaktadır. Bu durumdan kentin b&uuml;t&uuml;n dinamikleri gibi eğitim sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; de tetiklemiştir. Bandrıma'da 17 Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi aktif olarak eğitim vermektedir. Fakat d&uuml;zenli bir yerleşkesi bulunmamaktadır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z koşulları bu durumun d&uuml;zenli bir yerleşkeye d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; zorunlu kılmaktadır.</p> <p>Kuzeyinde Marmara Denizi doğusunda Kapıdağ Yarımadası ve Kzyikos Antik Kent batısında Karadağ Milli Parkı, g&uuml;neyinde Manyas Kuş Cenneti ve Daskleion Antik Kenti bulunmaktadır.</p> <p>Kent merkezi itibari ile doğusu ve batısında gelişim b&ouml;lgelerini, g&uuml;neydoğusunda sanayi b&ouml;lgesini,g&uuml;neyinde ise &Ccedil;anakkale-Bursa yolu, havaalanı b&ouml;lgesi ve &uuml;niversite yerleşim alanını barındırmaktadır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/2.jpg.jpeg" /></p> <p>&bull; Bandırma kentinin &ouml;nemli odak noktaları</p> <p>1. Cumhuriyet Meydanı<br />2. Askeri Gazino<br />3. Eski Elektrik santrali binası-k&uuml;lt&uuml;r san. merkezi<br />4. Bandırma İlk&ouml;ğretim okulu<br />5. H&uuml;k&uuml;met Konağı<br />6. Haydar &Ccedil;avuş Camii<br />7. Bandırma Eski Dekanlık Binası<br />8. Bandırma Feribot İskelesi<br />9. Bandırma Limanı<br />10. Eski Tekel Binası<br />11. Bandırma Garı<br />12. Bandırma Belediyesi<br />13. Ulu Camii<br />14. Eski Askerlik Şubesi Binası<br />15. Bandırma Tasarım Parkı<br />16. AVM<br />17. Bandırma M.Y.O<br />18. Atat&uuml;rk Parkı<br />19. Bandırma Arkeoloji M&uuml;zesi<br />20. AVM<br />21. Bandırma &Ouml;zel hastanesi<br />22. Bandırma Devlet Hastanesi</p> <p>&bull; &Ouml;nemli odak noktalarının birbiriyle ilişkilerinin kurulması ve bu ilişkilerin &uuml;niversite yerleşim alanı ile bağlantısının kurulmasının &ouml;nemli olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. T&uuml;m bu ilişkileri kurabilmek i&ccedil;in kent &ouml;l&ccedil;eğinde bir ağ &ouml;neriyoruz. Bu ağ taşıt yada yaya ulaşımı olarak &ouml;n g&ouml;r&uuml;len odak noktalarını &ccedil;ok sayıda merkeze &ccedil;eviren bir ağ dır. Kurduğumuz bu ağda &uuml;niversite yerleşim alanı da bu merkezlerden birine d&ouml;n&uuml;şmektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/3.jpg.jpeg" /></p> <p>&bull; Mevcut durumda proje alanına ana ulaşım kent merkezinden hareketle; Atat&uuml;rk Caddesi , Eski Otagar kavşağından &Ccedil;anakkale yolu &uuml;zerinden Devlet Hastanesinin yanından sağlanmaktadır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/6.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Bizim &ouml;nerimiz ise bu mevcut yola alternatif oluşturduğumuz ağ ve merkezi noktaları da birbirini bağlayarak Ordu Caddesi ve Erdek Yolu Caddesi ile de alana bağlanmaktır. Bu 3 alternatif yol &uuml;zerinde toplu taşıma ara&ccedil;larını ve bisiklet yolunu barındırmalıdır. Bu şekilde kent ile g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir ulaşım ağı ilişkisi kurulacak kentin de kendi i&ccedil;indeki &ouml;nemli odak noktaları ile ilişki kurulabilecektir. Proje alanına 3 noktadan yaklaşımı &ouml;nemli bulmaktayız</p> <p>1-&Ccedil;anakkale Yolu &uuml;zerindeki mevcut ulaşım<br />2- &Ccedil;anakkale Yolunun &uuml;zerinden alanın batı ucundan<br />3- K&uuml;lefli Mahallesine giden alanımızın doğusundan ge&ccedil;en yol &uuml;zerinden.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/4.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Bandırma kentinin en &ouml;nemli eksiği diğer t&uuml;m kentler gibi merkezinde nefes alınabilecek yeşil alan eksikliği g&ouml;z&uuml;kmektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/8.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Yaptığımız ağ-kurgusu ile ilişkili, sahil bandı ve kent i&ccedil;inde &ccedil;eşitli yeşil merkezler yaratmayı &ouml;neriyoruz. &Uuml;niversite alanında da minumum m&uuml;dahale ile maksimum yeşil dokuyu oluşturmak &ouml;nemli tasarım girdilerimizden biri olmuştur.</p> <p><strong>2. Merkezi Yerleşke Alanının Gelişim B&ouml;lgeleri ile İlişkisi</strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/9.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>T&uuml;m yerleşke alanı Yarışma alanı ve 3 adet genişleme b&ouml;lgesi alanları olmak &uuml;zere 4 b&ouml;lgeden oluşmaktadır. Bundan sonra raporumuzda birinci aşama merkez yerleşke alanına merkezi yerleşke denilecektir.</p> <p>Kamp&uuml;s kurgusu i&ccedil;inde, barındırdığı gen&ccedil; nuf&uuml;sa hizmet edecek sosyal donatı alanları da olmalıdır. Birbiri ile bağlantılı a&ccedil;ık alanların beslediği bu sosyal donatı aksının ge&ccedil;irgen ve net bir kent dokusu oluşturması hedeflenmiştir. Bu y&uuml;zden merkezi yerleşkenin g&uuml;neyine kuzeybatı-g&uuml;ney doğu ekseninde bir omurga &ouml;nerilmiştir. Merkezi yerleşkede konumlandırdığımız bu omurga ilk etap olan merkezi yerleşkeyi hareketli kılacağı gibi daha sonra da genişleme etaplarıyla sarılarak onlara da kolaylıkla hizmet edebilecektir.</p> <p>Bu omurga diğer genişleme etapları yapılmasa bile merkezi yerleşke i&ccedil;in &ouml;nemini kaybetmemektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/10.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Merkezi yerleşkede omurgaya a&ccedil;ılan fak&uuml;lte yapılarının geleceği bantlar</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/11.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Genişleme b&ouml;lgeleri ile beraber omurga ve fak&uuml;lte bantlarının ilişkisi</p> <p><strong>3. İşlevleriyle Yaşayan ve Zaman İ&ccedil;inde Geliştirilebilecek- S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebiir Bir Organizmanın Oluşturulması</strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/12.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/13.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Oluşturduğumuz omurga aslında bir agora-can damarıdır. &Uuml;zerinde tek bir merkez bulundurmayacaktır. Bir podest olarak tanımlanan omurganın tamamı merkezdir.Bu podest-omurga &uuml;zerinde t&uuml;m sosyal birimleri taşıyarak alanın 24 saat canlı kılınmasını, eğitim ile sosyal yaşantıyı, teknoloji ile k&uuml;lt&uuml;r&uuml; dengeleyerek birbirlerine karışmasını sağlayacaktır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/14.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/15.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Bu omurga iki &ouml;nemli &ouml;ğe ile bir b&uuml;t&uuml;n oluşturacaktır. Su ve teraslar. Alanda iki adet kurumuş dere yatağı bulunmaktadır. Bunların geri kazanılması ve omurga boyunca bir su &ouml;ğesine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesini &ouml;nemli bulmaktayız. Bu su ve teraslar omurganın doğal yaşam ile bağlantısını sağlayan en &ouml;nemli unsurlardır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/16.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/17.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Bu omurgayanın hareketli -canlı kılınabilmesi i&ccedil;in fak&uuml;ltelerin yerleşeceği omurgaya dik bantlar oluşturmayı &ouml;neriyoruz. Bu bantların boyu istenilen yapının b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ve i&ccedil;eri ile uzayıp kısala bilerek b&uuml;y&uuml;k bir esneklik sağlamaktadır. Bu bantlar dikine omurga ile kesiştikleri i&ccedil;in mutlaka sosyal birimlerle bağlantı halindedir. Bu bantlara sadık kalındığı s&uuml;rece projeye nerden başlarsanız başlayın sistemin kurgusunda değişen birşey olmayacaktır. Ayrıca oluşturduğumuz bantlar arazi eğimine genel olarak paralel oluşmuştur. Bu sayede bantlar &uuml;zerine gelecek yapılar eğime paralel oluşacağı i&ccedil;in alanda az hafriyat olacaktır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/18.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/19.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Bu bantlara fak&uuml;lte yapıları omurga y&ouml;n&uuml;ne a&ccedil;ılacak şekilde yerleştirilecektir. Bu şekilde yapılar-omurga bağlantısı kurulmuş olacaktır. Bantlara yerleşen yapılar aynı zamanda arazi eğimine paralel yerleştiği i&ccedil;in g&ouml;rsel olarak da omurga ile ilişkili olabileceklerdir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/20.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/21.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Her banta yerleşen yapılar kendi i&ccedil; avlularını da oluşturarak omurga dışında kendi aralarında da sirk&uuml;lasyonu - avlulaşmayı ve kendi auralarını da yaratabileceklerdir. Eğime paralel yerleşmenin getirdiği d&uuml;z alan yapıların i&ccedil; avlularına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lecektir. Dikey bağlantı ile omurga ,yatay bağlantı ile birbirleriyle temas halindedirler. Birbirlerinin avlularından akışın olabildiği bu sistemde her defasında omurga ile de ilişkilenerek g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir sosyal-k&uuml;lt&uuml;rel hayat, eğitim- bilim ile i&ccedil; i&ccedil;e olabilecektir.</p> <p><strong>4-Tasarım alanının i&ccedil; sorunlarının irdelenerek yerleşim kurgusunun oluşumu</strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/5.jpg.jpeg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/6.jpg-2018226330.jpeg" /></p> <p><strong>4. a. Etkenler:</strong> Alandan ge&ccedil;en y&uuml;ksek gerilim hattından uzaklaşılmış ve altına yapı gelmemiştir. Alanda 2 adet kurumuş dere yatağı bulunmaktadır. Bu dere yatağına g&ouml;re yapılar par&ccedil;alanarak dere yataklarının korunması sağlanmıştır. Dere yataklarında yapı tasarlanmamıştır. Yerleşke meydanı toplam alanın ortasına denk getirilmiştir. Aynı zamanda bu nokta eğim ile en barışık ve girişe en yakın noktadır. Bu alanda ayrıca &ccedil;ok değerli meşe ağacı bulunmaktadır. Bu ağacın meydanını bir par&ccedil;ası olmasını değerli buluyoruz. Alanın mevcut ağa&ccedil;lık b&ouml;lgelerine girmeden yerleşim tasarlanmıştır. Alanın manzarası kuzey doğudur. Bu y&uuml;zden tasarladığımız omurga ve &uuml;zerindeki sosyal yapılar manzaraya a&ccedil;ılmaktadır. Oluşturduğumuz bantlar sayesinde aralarından denizle g&ouml;rsel ilişki kurulabilir. Kuzey doğu-g&uuml;ney batı doğrultusunda yerleşen bantlar daki yapılar,bantlar arasındaki mekanlar ve bantlardaki avlular t&uuml;m g&uuml;n g&uuml;neş alabilmektedir. T&uuml;m bantlar arasındaki mesafeler yukarıda bahsettiğimiz etkenler ve yapıların y&uuml;ksekliğinden kaynaklanacak g&ouml;lgelerin durumuna g&ouml;re belirlenmiştir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/25.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/7.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>4.b. Yeşil Alanlar ve Ağa&ccedil;landırma:</strong> Alanın kuzey batısında ve g&uuml;ney sırtı boyunca yoğun ağa&ccedil; dokusu bulunmaktadır. Yerleşim kararında bu alanlara dokunmamak &uuml;zerine bir kurgu tasarlanmıştır. Oluşturduğumuz bantlar peyzajla yeşillendirecek , bantlar arasındaki alanlar ise doğal yeşil alanlar olarak bırakılacaktır. Avlulu şema oluşturan fak&uuml;lte yapılarının birbirlerine ge&ccedil;işlerinde yapılar ayaklar &uuml;zerine alınarak yeşil dokunun s&uuml;rekliliği sağlanacaktır. Hedefimiz taban alanında minumum m&uuml;dahale ile yerleşmektir. T&uuml;m yerleşkenin g&uuml;neyinde servis yolu ile arsa alanı arasında tarım alanı bırakarak &ccedil;evre ile arasında bir eşik oluşturmasını hedefledik. Ağa&ccedil;landırma prensibi olarak yapıların yoğunlaştığı yerde yoğun ağa&ccedil; dokusu ceperlere doğru ise seyrekleşen bir doku ile alanı ağa&ccedil;landırmayı &ouml;neriyoruz.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/8.jpg-585211026.jpeg" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/9.jpg-1580702443.jpeg" /></p> <p><strong>4.c. Su: </strong>Alanın kuzey batısında ve g&uuml;ney doğusunda olmak &uuml;zere 2 adet kurumuş dere bulunmaktadır. Bu dereleri iyileştirmeyi &ouml;neriyoruz. Bu iyileştirmede dere yataklarını bozmayacak şekilde yapılarımızı par&ccedil;aladık ve yerleştirdik. Bu 2 dere arasında ise omurgaya takılı ve bu 2 dereye bağlanan yeni bir su &ouml;ğesi kullanmayı doğru bulduk.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/10.jpg-2031739006.jpeg" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/11.jpg-1144796343.jpeg" /></p> <p><strong>4.d. R&uuml;zgar:</strong> Alana hakim r&uuml;zgar kuzey doğu r&uuml;zgarıdır. Bu konuda yerleşkede 2 &ouml;nemli karar alınmıştır. Birincisi yapılar hakim r&uuml;zgara paralel yerleştirilmiştir. Dolayısıyla uzun cepheler r&uuml;zgar almamaktadır. Bu durum aynı zamanda yapıların arasında avlular yaratılarak r&uuml;zgardan korunaklı alanlar yaratılmıştır. Bu yerleşim aynı zamanda orta omurganında &ouml;n&uuml;nde bir perde gibi davranarak orta omurgayı koruyacaktır. İkincisi ise bu r&uuml;zgardan yararlanmaktır. Alanın en y&uuml;ksek noktasında ağa&ccedil;lık alanda r&uuml;zgar t&uuml;rbinleri (bladeless wind turbine) yapılarak alternatif enerji kullanımını sağlamak ve yerleşkenin enerjisini &uuml;retebilmektir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/32.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><strong>4.e. Ulaşım: </strong>Alana &Ccedil;anakkale - Bursa yolundan yaklaşılmaktadır. Yerleşkede 3 giriş bulunmaktadır G1 girişi mevcut giriş ve Ana Giriş olarak değerlendirilecektir. G2 ve G3 girişleri tali girişlerdir. G1 ve G2 girişine anayoldan direkt ulaşılmakta, G3 girişine tali yol ile ulaşılmaktadır. Mevcut ve Ana giriş olacak olan G1 girişinin yanında mevcut durumda hastane girişi de bulunmaktadır. &Ouml;nerimiz hastane girişini hastanenin batısına almaktır. Bu şekilde alanımızın tam ortasına ve en yakın mesafede ulaşımı sağlayan G1 girişi rahatlamış olacaktır. Tasarım alanımızda kalan arıtma tesisi ve Ayrıca girişi olması gereken teknoparka dışarıdan direkt ulaşım sağlanmıştır. Ana yerleşke ile 3.genişleme alanının bağlantısının kesilmemesi i&ccedil;in burada yol toprak altına alınmış ve teknopark &ouml;n&uuml;nde a&ccedil;ığa &ccedil;ıkarılarak bu 2 noktaya dışarıdan ulaşım sağlanmıştır. Alanda 3 b&uuml;y&uuml;k otopark vardır. G1-G2-G3 girişlerine yakın bulunan bu otoparklar ile alanda &ccedil;ok sayıda otopark yapılmasını ve yerleşkenin olabildiğince ara&ccedil; trafiğinden arındırılmasını hedefledik.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/33.jpg.jpeg" /></p> <p>&bull; Alan i&ccedil;inde ara&ccedil; bağlantısı dış &ccedil;eperlerden sağlanmıştır. G2-G3 girişlerini i&ccedil;eriden bağlayan yol omurganın servis yoludur. Bu y&uuml;zden hafif bir yol olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Eğer genişleme alanları yapılmazsa bile bu yol ana yerleşkenin ara&ccedil; yolu olarak &ccedil;alışabilecektir. Dış &ccedil;eperlerden giden yoldan yapılara servis yolu bağlantısı vardır. Bu servis yolları oluşturduğumuz bantların arasına gelerek iki banttaki t&uuml;m yapılara hizmet vererek minumum yol yapımı sağlanmıştır</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/12.jpg-415370054.jpeg" /></p> <p>&bull; Tasarladığımız ulaşım şeması ile bu kamp&uuml;s a&ccedil;ık kamp&uuml;s de olabilir kapalı kamp&uuml;s de olabilir. Bu karar daha &ccedil;ok y&ouml;netimsel bir karardır. Ama biz her iki durumda da alan i&ccedil;inde ringler oluşturmayı doğru buluyoruz. G1 noktasında bir ulaşım aracı ile G2 ve G3 noktalarından ge&ccedil;en alan i&ccedil;i bir ring &ouml;neriyoruz. Bu ring omurga servis yolundan da ge&ccedil;tiği i&ccedil;in t&uuml;m yapılara ulaşım sağlanabilecektir. Bu ringi yapan ara&ccedil;ların elektrikli ara&ccedil; olmasını tavsiye etmekteyiz.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/13.jpg-1268772946.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Alanda ayrıca bisiklet kullanımının artırılması i&ccedil;in bisiklet yolları ve koşu parkuru oluşturulmasını &ouml;neriyoruz.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/37.jpg.jpeg" /></p> <p>&bull; Alan i&ccedil;indeki ana yaya yolu omurgaya takılı ve teraslardan oluşan yoldur.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/38.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Bu ana omurga yoldan bantların i&ccedil;indeki yapılara dik yaya yolları ile fak&uuml;ltelere ulaşılmaktadır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/14.jpg-2068025622.jpeg" /></p> <p>&bull; Aynı zamanda avlulaşan yapılar arasında da s&uuml;priz mekanlardan ge&ccedil;en omurgaya paralel daha doğal peyzajla b&uuml;t&uuml;nleşen bağlantı yolları da oluşturulmuştur.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/15.jpg-1731898133.jpeg" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/16.jpg-673414477.jpeg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>4.f. Kamusal Kullanım Analizi:</strong> Tasarladığımız yerleşkenin kentten aldığından fazlasını kente vermesini &ccedil;ok &ouml;nemsiyoruz. Bu y&uuml;zden bu yerleşkede bazı alanları kontroll&uuml; olarak kamusal kullanımının sağlanması gerektiğine inanmaktayız. Bu y&uuml;zen yerleşkede bulunan koruluk alanın, k&uuml;t&uuml;phane-kongre merkezi-amfi -meydanın ve spor tesislerinin de kamusal kullanıma hizmet etmesini kurguladık. Ayrıca t&uuml;m alanın g&uuml;neyinde yarattığımız tarım arazisininde ziraat fak&uuml;ltesi-kamu işbirliği ile ekilmesini &ouml;neriyoruz. T&uuml;m bunlarla t&uuml;keten bir yerleşke değil &uuml;reten bir yerleşke olmasını &ccedil;ok &ouml;nemsiyoruz.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/41.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><strong>4.g. Merkez yerleşke ve gelişme b&ouml;lgeleri yapım yılı etaplamaları</strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/42.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><strong>4.h. Tip plan ve avlulaşma:</strong> Bir fak&uuml;lte i&ccedil;inde olması gereken birimleri belirledik. Bu birimleri 6x6 , 6x12 , 12x12 aks sistemi ile istenilen metrekarelerde tasarladık. Oluşturduğumuz bu mod&uuml;lller ihtiyaca g&ouml;re oluşacak fak&uuml;ltede bir araya gelerek yapıyı oluşturacaktır. Vaziyet planında oluşturduğumuz bantlar &uuml;zerine gelecek fak&uuml;ltelerde bu birimler istenilen bi&ccedil;imde yerleştirilerek farklı yapılar kurgulanabilir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/43.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/44.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>&bull; Yukarıda &uuml;rettiğimiz mod&uuml;llerin 2 &ouml;nemli prensiple bir araya gelmesini &ouml;nemsiyoruz. 1.si ana yapıda hacimler bantı -galeriler bantı ve geniş a&ccedil;ıklık isteyen amfiler bantı nın oluşturulması gerekmektedir. Bu bantlar oluşturulduktan sonra bu bantlara &uuml;rettiğimiz mod&uuml;ller yerleştirilecektir.</p> <p>B&ouml;ylelikle yapının işlev şeması L formunda olmaktadır. Uzun kol derslikler ve diğer servis hacimleri kısa kol ise geniş a&ccedil;ıklığa g&ouml;re yapılacak amfiler koludur.yapım a&ccedil;ısından kolaylık getiren bu sistem aynı zamanda iki fak&uuml;lte arasında avlulaşmayı getirmektedir. Kendi auralarını - i&ccedil; avlularını yaratan bu sistem kuzeye kapanarak g&uuml;neyde omurga ile b&uuml;t&uuml;nleşmektedir.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/45.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><strong>Yapı malzemeleri kararları:</strong></p> <p>Ge&ccedil;ici olmamak-kalıcı olmak ve eskidikce iyileşen ve bulunduğu ortama değer katan malzemeleri kullanmayı &ouml;nemsiyoruz. Malzemeyi doğası gereği kullanmayı uygun buluyoruz. Bu y&uuml;zden belirlediğimiz 4 yapı malzemesi ile cephelerimizi oluşturmayı &ouml;neriyoruz. (Br&uuml;t beton-ahşap-corten-prekast beton ) Tasarladığımız alanda ayrıca &ccedil;ok geniş &ccedil;atı y&uuml;zeyleri &ccedil;ıkmaktadır. Bu &ccedil;atı y&uuml;zeylerini pozitif hale d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek i&ccedil;in g&uuml;neş panelleri ile kaplamayı ve yeşil &ccedil;atı uygulamaları yaparak ile g&uuml;neş enerjisini absorbe etmeyi &ouml;neriyoruz.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/46.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><strong>PEYZAJ PRENSİP KARARLARI</strong></p> <p><strong>A.</strong> Alanın doğal peyzajına olabildiğince az m&uuml;dahale ederek, &ccedil;eşitli fonksiyonlu br&uuml;t beton-ahşap teraslar ve duvarları birer tasarım unsuru olarak kullanmayı ve b&ouml;ylece alanın doğal niteliğine katkı sağlamayı, m&uuml;mk&uuml;n olduğu kadar alanı yeşil alan olarak bırakmayı peyzajın &ouml;nemli bir kriteri olarak &ouml;neriyoruz.</p> <p><strong>B.</strong> Alanın kuzey batısında ve g&uuml;ney sırtı boyunca yoğun ağa&ccedil; dokusu bulunmaktadır. Yerleşim kararında bu alanlara dokunmamak &uuml;zerine bir kurgu tasarlanmıştır. Oluşturduğumuz bantlar peyzajla yeşillendirilecek, bantlar arasındaki alanlar ise doğal yeşil alanlar olarak bırakılacaktır. Avlulu şema oluşturan fak&uuml;lte yapılarının birbirlerine ge&ccedil;işlerinde yapılar ayaklar &uuml;zerine alınarak yeşil dokunun s&uuml;rekliliği sağlanacaktır. Hedefimiz taban alanında minumum m&uuml;dahale ile yerleşmektir. T&uuml;m yerleşkenin g&uuml;neyinde servis yolu ile arsa alanı arasında tarım alanı bırakarak &ccedil;evre ile arasında bir eşik oluşturmasını hedefledik. Ağa&ccedil;landırma prensibi olarak yapıların yoğunlaştığı yerde yoğun ağa&ccedil; dokusu &ccedil;eperlere doğru ise seyrekleşen bir doku ile alanı ağa&ccedil;landırmayı &ouml;neriyoruz.</p> <p><strong>C.</strong> Koruluk alanının yaşayan bir yer olması ve tasarlanan yerleşke ile beraber hareket etmesi i&ccedil;in doğa sporları -ekolojik yaşam, vb. gibi ziyaret&ccedil;i profilini &ccedil;eşitlendirecek aktivitelerin eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca a&ccedil;ık hava aktiviteleri (y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş, amfi etkinliği, kamp, vb.) kurguladık. Hobi odaklı (fotoğraf, g&ouml;zlem,seyir... vb.) halkı teşvik etmek ve alan i&ccedil;inde imk&acirc;nlar &ouml;nermek &ouml;nemli g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/47.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>D. </strong>Ara&ccedil; otoparklarında ve yaya yollarında m&uuml;mk&uuml;n olduğu kadar sert zemin yerine , 'yeşil zemin' (&ccedil;im tutucu, ters &ccedil;im taşı, G&uuml;ney Marmara ve Balıkesir taş ocaklarından elde edilen k&uuml;p taş, kesme taş, kayrak taşı ve kırma taş malzemeler vb.) &ouml;neriyoruz.</p> <p><strong>E.</strong> Alanda bu b&ouml;lgenin t&uuml;r&uuml; olan bitkilerin kullanılması gerektiğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. İklimin şartlarına kendisini adapte etmiş bitkileri kullanmakla bakım ve sulama işlerinin asgariye indirileceğini varsayıyoruz. Yuvarlak, oval formlu k&uuml;&ccedil;&uuml;k ağa&ccedil;lar (zeytin)&bull; Dikey formlu ağa&ccedil;lar (servi)&bull; Y&uuml;ksek, gruplar oluşturan &ccedil;i&ccedil;ekli makilik &ccedil;alıları (alı&ccedil;)&bull; Al&ccedil;ak, dizi oluşturan makilik &ccedil;alıları (zakkum)&bull; Yayılıcı, engelleyici makilik &ccedil;alıları (yayılıcı ardı&ccedil;)&bull; K&uuml;&ccedil;&uuml;k grup &ccedil;alılar, &ccedil;i&ccedil;ekler (hayıt)&bull; Sarmaşıklar (sarı&ccedil;i&ccedil;ekli yasemin)</p> <p>Ayrıca</p> <p>1-Yapıların batı cephelerine kışın yaprağını d&ouml;ken ağa&ccedil;lar &ouml;nermek istiyoruz. quercus alba (ak meşe),platanus occidentalis (batı &ccedil;ınarı),prunus sp. (s&uuml;s eriği-s&uuml;s kirazı),acacia dealbata (g&uuml;m&uuml;şi akasya)</p> <p>2- Kuzeye a&ccedil;ık olan genişleme b&ouml;lgesindeki avlular i&ccedil;in peyzaj ile koruma altına almak istiyoruz, bitkilendirme &ouml;nerileri.ağa&ccedil;-ağa&ccedil;&ccedil;ıklar:pinus pinea (fıstık &ccedil;amı),betula alba (huş ağacı),acer palmatum (japon ak&ccedil;aağacı),juniperus virginiana "sky rocket" (kalem ardıcı) &ccedil;alılar:abelia grandiflora (b&uuml;y&uuml;k &ccedil;i&ccedil;ekli abelya),lonicera nitida (&ccedil;alı hanımeli),pennisetum sp.,hibiscus mutabilis (ağa&ccedil; hatmi),juniperus sp. (ardı&ccedil;),cytisus praecox</p> <p><strong>F. </strong>Alana ve parkın &ccedil;eşitli yerlerine geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m atık &uuml;niteleri yerleştirilmeli, &ccedil;eşitli yerlerde k&uuml;ll&uuml;k, flama direği, sebil gibi g&uuml;nl&uuml;k hayata dair ihtiya&ccedil;ları karşılayacak objeler kullanılmalıdır.</p> <p style="text-align: center;"><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/48.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><strong>G. Su:</strong> Alanın kuzey batısında ve g&uuml;ney doğusunda olmak &uuml;zere 2 adet kurumuş dere bulunmaktadır. Bu dereleri iyileştirmeyi &ouml;neriyoruz. Bu iyileştirmede dere yataklarını bozmayacak şekilde yapılarımızı par&ccedil;aladık ve yerleştirdik. Bu 2 dere arasında ise omurgaya takılı ve bu 2 dereye bağlanan yeni bir su &ouml;ğesi kullanmayı doğru bulduk. Su kenarı bitkileri olarak &ouml;nerilerimiz: iris pseudacorus-typha sp.-mischanthus sp.-stipa sp.-kniphofia uvaria- cortaderia selloana</p> <p><strong>H. Aydınlatma:</strong> A&ccedil;ık alanlardaki aydınlatmanın temel işlevi, &ouml;ğrenci ve diğer kullanıcılar i&ccedil;in gerekli yerlerde g&uuml;venliği ve y&ouml;nlendirmeyi sağlarken g&ouml;ky&uuml;z&uuml;n&uuml;n karanlığını m&uuml;mk&uuml;n olduğunca korumaya &ccedil;alışmaktır. Yapılacak aydınlatma &ccedil;alışmalarının mimari ile uyum i&ccedil;erisinde olması, hem maliyetlerin azaltılması hem de mek&acirc;nda g&ouml;rsel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k sağlanması a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir. Ziyaret&ccedil;ilere hem g&uuml;venlik hissini vermek hem de kolay y&ouml;nlendirilmelerini sağlamak i&ccedil;in ziyaret mek&acirc;nı i&ccedil;erisinde sadece ana ulaşım noktalarının veya y&uuml;zeylerinin (kapılar, y&ouml;n tabelalarını g&ouml;steren y&uuml;zeyler vs.) belirlenmesi aydınlatma a&ccedil;ısından yeterli olacaktır. Gece dış mek&acirc;n aydınlatmalarının kamaşma yaratmaması ve &ouml;ğrencilerin veya diğer kullanıcıların bakış a&ccedil;ısı i&ccedil;erisine direkt ışık atmaması &ouml;nerilmektedir. Aydınlatma ekipmanların y&ouml;nlendirmeleri ve yer ile duvar y&uuml;zeylerinin malzemeleri bu nedenle &ouml;nem taşımaktadır.</p> <p><img style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" style="width:100%;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/yarisma-projesi-02/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-merkez-yerleske-kentsel-tasarim-yarismasi/3odul/17.jpg-1816875602.jpeg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> Tue, 09 May 2017 17:10:00 +03