Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

Genel Yaklaşım

Geliştirilen öneri, anonim ve alelade olanın gücünü vurgulamakta ve parsel ölçeğinde farklılaşan ancak tanıdık öğelerin bir araya gelme mantığına dayanmaktadır. Lapseki'nin kentsel yapı stokunun düşeyde ve yatayda ölçeği dikkate alınarak söz konusu yaklaşım ön plana çıkarılmıştır.

Proje, mimarlıkta tanıdık olan (form, kompozisyon, malzeme, cephe kurgusu, vb.) ile rastlantısallığın ve sekansiyel algının ilişkisini irdeleyen, yarışma konusu yapı tipolojisine atfedilen anlamı (simgesellik, temsil, vb.) özellikle yerin ölçeği bağlamında sorgulayan bir anlayış üzerine kuruludur.

Planlama İlkeleri

Yapılaşılabilir alan olarak belirlenen Mevcut Hükümet Konağı parseli incelendiğinde, parselin denize açılır şekilde L biçimli yapısı, parsel içerisinde yer alan yetişkin ağaç dokusu, imar durumunda 15.50 m. olarak belirtilen yapı yüksekliği sınırlaması ve cadde-kıyı arasında yaklaşık 2 m. civarında bir kot farkı bulunması ön plana çıkan verilerdi. İhtiyaç programında belirtilen alansal toplam, yukarıda sözü edilen ölçütler ve zeminde mümkün olan yapılaşma alanı değerlendirildiğinde Yeni Hükümet Konağı'nın çok kabaca parselin morfolojisine uyacak şekilde birbirine dik iki kol şeklinde düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Yapıya ait ihtiyaç programı incelendiğinde en büyük birimin işlevsel olarak da diğer birimlerle ilişkisi olmayan Adliye'ye ait olduğu görülmektedir. Bu noktada program, işlevsel ilişkiler ve parselin verilerine bağlı olarak proje alanında kent kıyı ilişkisini güçlendirmek amacı ile yapılaşma Hükümet Konağı ve Adliye olarak iki ayrı kütlede ele alınmıştır. Mafsal mekân olarak tanımlayabileceğimiz bir geniş bir saçakla korunaklı hale getirilmiş giriş platosu hem bu iki kütleyi hem de kent ve kıyıyı birbiri ile ilişkilendirmektedir. Bu ana geçiş mekânına ek olarak parsel sınırları içerisinde biri banka tarafında, diğeri kreş tarafında olacak şekilde iki adet yaya bağlantısı önerilmiştir.

L şeklinde alana yerleşen ve denize açılan iki kütle, batısında kreş, kuzeyinde banka binası ile birlikte kaldırılacak hastaneye ait parselde düzenlenen meydanı tanımlamaktadır. +2.00 kotunda yer alan alt plato olarak nitelenebilecek meydan, +4.00 kotuna yer alan üst plato olarak nitelenebilecek giriş platformuna yayvan merdivenler ve rampalarla birbirine bağlanan platformlar aracılığı ile bağlanmaktadır.

Program, alanın özellikleri değerlendirilerek ortak bir giriş platosundan çalışan Adliye Bloğu ve diğer işlevleri içeren Hükümet Konağı Bloğu olarak iki ayrı kütlede ele alınmıştır. Bu iki kütle bodrum katta birbirleri ile bağlanmaktadır. Yapı grubu bodrum kat üzerinde giriş katı, 1. ve 2. katlar ile kısmi üçüncü kattan oluşmaktadır.

Hükümet Konağı kütlesi kendi içinde iki ana bileşenden meydana gelmektedir. Bu iki bileşenin her biri ortasında katlar arası görsel ilişkiyi kuran bir galeri boşluğu ve içinde yer alan bir merdiven etrafında örgütlenmiştir. Bu iç mekânların çatı ışıklığı ve bir noktadan cepheden doğal ışık alması sağlanmıştır. İki bileşenin kesiştiği noktalarda asansörler, kaçış merdivenleri, tuvalet grupları, çay ocağı ve ana tesisat şaftları düzenlenmiştir.

Adliye Bloğu ise ortasında servis hacimleri ve düşey sirkülasyon grubunun bir arada çözümlendiği, deniz tarafından içinde merdivenin serbest şekilde konumlandığı bir galeri boşluğu olan bir plan şemasına sahiptir. Adliyenin ana girişi dışında kuzeyde cadde tarafında bir sanık girişi yer almaktadır.

Yapının volümetrik kompozisyonu ön plana çıkarılmıştır. Planda ve kesitte bir modüler sisteme bağlı artikülasyona dayalı bir kademelenme ve hareketlilik söz konusudur. Küçük parsel ölçeğinde bitişik nizam yapılaşmaya referans verilmektedir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Lapseki
Proje Tipi: Hükümet Konağı / Valilik

Pin It
Mimar

Özgür Bingöl

İlke Barka

Tuba Bilgiç

Merve Şen