İlgili Projeler

3. Mansiyon, Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

Akhisar Kent Sahnesi ve Meydanlar Dizgesi:

Kullanıcılara sunduğu deneyimlerin, öğrenme, hafıza oluşturma/tazeleme, kaliteli zaman geçirme gibi kalıcı kazanımlara dönüştüğü, tasarımıyla rahatlatan, sarıp sarmalayan, sığınma/ortadan kaybolma/kendini dinleme ihtiyaçlarını karşılayan, unutulan hasletleri hatırlatan bir mekân...

PROJE ALANI ve ÇEVRESİNİN TANITIMI

Proje alanı, Akhisar kent merkezinde olup, eski Belediye, Gülruh Sultan Camii, Meslek Lisesi (Eski Halk Evi), Tarihi Park Sineması ve Şehit Necdi Şentürk Parkı ile çevrelenmiş bir açık alandır. Proje alanı, kentsel sit içerisinde olması, kent merkezindeki kavşak niteliği nedeniyle stratejik bir konumdadır. Bu alan, geçmişten beri, toplanma, buluşma, sosyalleşme, dağılma ve geçiş alanı niteliğindedir. Ancak, günümüzde bu açık alan, yatay ve dikey doğrultuda yollarla parçalanmış, bu yolların kesişiminde oluşan trafik yoğunluğuna bir de yer altı ve yer üstü otopark kullanımı eklenince, alanın toplama ve dağıtma nitelikleri büyük oranda erozyona uğramış, kamusal alan olmaktan çıkarak, yalnızca sirkülasyona hizmet eder hale gelmiştir.

PROJENİN TEMEL HEDEFİ ve ANA İZLEĞİ

Kentler yalnızca binalar ve sokaklardan oluşmamakta olup, her kent sürekli devinim ve değişim içinde olan karmaşık bir insan yapısıdır. İnsan-mekân ilişkileri kentleri anlamlı kılan ve nesilden nesle aktarılacak bir değer haline getiren en önemli olgudur. Kentlinin mekân algısı, mekanla kurduğu ilişki ve ona atfettiği anlamlar ise bu olgunun temel bileşenleridir. İnsanın mekanla kurduğu ilişki, onun kendini bulmasına, diğer bireylerle bir araya gelmesine ve kent yaşamına katılmasına katkıda bulunur.

Bu bağlamda, projede tasarımı yönlendiren temel hedef, kent bütününe seslenen kolay ulaşılabilir ve çekici bir kent meydanı odağında, Akhisar''ın tarihi ve sosyo-kültürel birikiminin geleceğe aktarılması için bir kamusal mekanlar dizgesi oluşturmaktır. Böylece, kamusal mekanlardan beklenen sosyalleşme, buluşma, rekreasyon, eğlence gibi amaçların yanı sıra, öğrenme-hatırlama-deneyim kazanma amaçlarına da yönelik açık ve kapalı alanların kente kazandırılması hedeflenmiştir. Nihai hedef ise, kentlinin ve ziyaretçilerin gözündeki Akhisar kent imgesini güçlendirmek ve kentlilik bilincini, aidiyet duygusunu arttırmaktır.

A. ÜST ÖLÇEK VE PLANLAMAYA İLİŞKİN KARARLAR

A.1. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planından Gelen Kararlar

- Proje alanı, kent merkezinde ve çok ulaşılabilir bir konumda yer almakta olup, merkezi iş alanı, buna bağlanan yol boyu ticaret güzergahları ve daha dış çeperde eski ve yeni konut alanlarının orta(k) noktasındadır.

Bu nedenle, kentin bütününe ve farklı kesimlere hitap eden bir kamusal alan ihtiyacının karşılanabileceği en doğru yer olarak, yarışma alanının kamusallığının arttırılması için gerekli mekânsal müdahalelerin yapılması kararı alınmıştır.

- Ticaretin yoğunlaştığı ana ulaşım arterleri, kent merkezini çevreleyen ve tanımlayan yollar ile kent merkezini ağırlıklı olarak yatay doğrultuda kesen yollardan oluşmaktadır. Ancak, bu yollardaki yaya devamlılığı yeterli olmayıp, yaya deneyimlerinin iyileştirilmesi gereklidir.

Bu nedenle, yayalar açısından kent bütününde sürekliliği olan en önemli ulaşım/dolaşım aksı, 167. Sokak – Şehit Tahir Ün Caddesi – 91. Sokak – 263. Sokak güzergahıdır. Batıda Yeni Akhisar Stadyumu''ndan başlayarak 167. Sokak boyunca Nene Hatun ve Atatürk Parkları üzerinden devam eden, sonrasında Tren Garı ve D-565 Karayolu''na ulaşan 167. Sokak''ın, karşı tarafa güçlü bir geçişle devam etmesi öngörülmüştür. Buradan sonra da yine Şehit Tahir Ün ve İsmail Bahri Bey Caddeleri vasıtasıyla yarışma alanına erişimin kolaylaştırılması kararlaştırılmıştır. Devamında ise, 91. Sokak''a açılan Şeyh İsa Camii ve Türbesi, 263. Sokak üzerindeki Kurtuluş Parkı ve Çağlak Parkı, güzergahı tamamlamaktadır.

A.2. Akhisar Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planından Gelen Kararlar

Proje alanındaki mer''i imar planı olan Akhisar Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP), kentsel sit içerisindeki tescilli yapıların korunması ve diğer kısımların yapılaşma koşullarına ilişkin önemli kararlar vermiştir.

- Planlarda kullanılan halihazır haritalar, ortofoto yöntemiyle (hava fotoğraflarının sayısallaştırılması) hazırlandığından binaların saçak, çıkma vb. elemanları da bina oturumunun parçası gibi görünmektedir. Halbuki zeminde yapılan çalışmalarda, gerçek bina oturumlarının daha küçük olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bina büyüklüğü ve yol kesitlerini doğru verebilmek için mevcut plandaki yapı adalarında kadastral hatlar korunmuştur.

Yapılan tüm çizimlerde, KAİP''le uyumlu bir dil kullanılmış olup, proje alanı ve çevresinde olası bir plan değişikliğini en aza indirebilmek için mevcut teşekküle ve planda verilen yapılaşma koşullarına uyulmuştur.

- KAİP kapsamında, tescilli/korunması önerilen/mevcut diğer tüm yapıların muhdes ögelerden arındırılması ve orijinal kütle/gabari özelliklerine geri döndürülmesi kararlaştırılmıştır.

Kentsel sit alanındaki çoğu yapıda olduğu gibi, yarışma alanındaki sinema ve eski Belediye binasında da sonradan yapılan tüm eklemeler kaldırılmıştır.

- KAİP''te trafik yolları ve gereğinde trafiğe hizmet edebilecek yaya ağırlıklı yollar planlanmış; ancak yol kesitleri, tek yönlü yollar ve yayalaştırmanın nasıl olacağı belirtilmemiştir.

Trafik izleri ve yayalaştırılan alanlar plan bütününde tutarlılık sunacak biçimde belirlenmiştir. "A3.Ulaşım ve Dolaşım Kararları"nda detaylıca anlatılmaktadır.

A.3. Ulaşım ve Dolaşım Kararları

Yarışma alanı ve çevresindeki kullanıcı davranışları irdelenirken, bölgedeki kişisel gözlemlerin yanı sıra, "foursquare" adlı mobil uygulamadan ve "openstreetmap" adlı web tabanlı programdan elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Bilindiği gibi, "foursquare" kullanıcıların gittikleri mekânları listelerindeki insanlarla paylaştıkları bir uygulamadır. Bu program ile Akhisar kent merkezinde en çok dolaşımın olduğu bölgeler, en çok uğranılan noktalar ve en çok tercih edilen güzergâhları görmek mümkün olabilmektedir. Aynı şekilde, "openstreetmap" programı da, kullanıcıların GPS sinyalleriyle kent içinde kat ettikleri güzergâhların harita üzerine işaretlenebilmesini sağlamaktadır.

Buna göre, kullanıcı deneyimleri 2 grupta ortaya çıkmaktadır:

 1. İnsanların Yoğun Olarak Bulunduğu Güzergâhların Genel Kullanım Amaçları
  Bunlar ağırlıklı olarak yeme-içme ve mağaza alışverişidir.
 2. İnsanların Yoğun Olarak Bulunduğu Güzergâhların Akım Yönleri
  Akım yönü, ağırlıklı olarak doğuya doğrudur.


Diğer yandan, mevcut trafik akışında tek ve çift yönlü yollar ile yayalaştırılmış yollar paftada işaretlenerek, ulaşım ve dolaşım şeması oluşturulmuştur. Ayrıca, yarışma alanı ve çevresindeki açık-kapalı otoparklar ile cadde üzeri otopark uygulaması bulunan yollar işaretlenmiştir. Şehit Tahir Ün, Mustafa Abut (19. Cadde) ve  Tireli İsmail Bahribey Caddeleri, batıdaki karayolu niteliğindeki ana ulaşım aksı (Cemal Ilgaz Cad.) ile doğudaki 144. Sokak arasındaki yaya ve araç akışının sağlandığı tek yönlü yollardır.

Tüm bu veriler ışığında, "Ulaşım Ana Planı" kararlarına da uyumlu olarak:

- Proje alanında ulaşım ve dolaşımı rahatlatmak adına alınan en önemli karar, İsmail Bahri bey Caddesi''nin, 2.Sokak kesişiminden itibaren 144. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar yayalaştırılması olmuştur. Böylece, yarışma alanında trafik sıkışıklığının en çok olduğu bölgeye araç girişi engellenmiş, Eski Belediye binası önündeki aktivite alanının bütünselliği ve etkinliği de artırılmıştır.

- Diğer yandan, mevcut yeraltı otopark araç giriş-çıkışı da bu caddenin trafik olan kesimine alınmış, böylece yarışma alanı yaya ağırlıklı hale getirilmiştir.

- İsmail Bahri Bey Caddesi''nden geçen toplu taşım hatları da, bu kısımda güneydeki Mürüvet Hızlıkol Caddesi''ne alınmıştır.

- Ayrıca alandan kuzeye doğru devam ederek E. Öğretmen Şükran Ayaz Parkı ile son bulan 2. Sokak da yayalaştırılarak dikey yönde yaya devamlılığı sağlanmıştır.

- Yine dikey yönlü 3. Sokak da, kesit olarak bölgedeki en geniş akslardan biri olmasına karşın, dükkân tezgâhları, yol kenarına park eden araçlar nedeniyle hem araç hem de yaya sirkülasyonu açısından verimsiz çalışmaktadır. Bu nedenle, söz konusu yol boyunca araç parkının engellenmesi, taşıt izinin akıcı bir trafiğe yetecek ölçüde daraltılarak kaldırımların olabildiğince geniş tutulması önerilmiştir. Böylece, Şehit Necdet Şentürk Parkı''nın orta kesimindeki dikey yönlü ana yaya aksının devamında daha güçlü bir yaya akımı hedeflenmiştir.

- 130. Sokak''ın Cami ve Kız Meslek Lisesi arasında kalan kısmı, bu iki kullanımın oluşturduğu meydana katılarak, daha büyük bir ortak açık alan elde edilmiştir.

- Akhisar''ın düz arazi yapısına ve kentsel dokusuna uygun olarak, bisiklet kullanımının artırılması amacıyla, ilk etapta yarışma alanını çepeçevre dolanan bisiklet yolları tasarlanmıştır. Bu yollar, sonraki etaplarda güneyde stadyum, doğuda Kent Parkı, kuzeyde otobüs terminali ve batıda ise Gölet Park ve Piknik Alanı''na kadar uzatılması önerilmektedir.

B. KAMUSAL MEKÂN TASARIMINA İLİŞKİN KARARLAR

''ÖNEMLİ BİR KENTSEL FORM OLARAK MEYDANLAR, ORTAYA ÇIKTIKLARI VE ŞAHİT OLDUKLARI ZAMAN DİLİMLERİNİN KÜLTÜREL İZLERİNİ TAŞIRLAR.''

Durum Tespit

Tarihsel süreç içerisinde bilinen ilk tipoloji olmamakla birlikte, ilk kez içinde biçimlendiği şehrin kimliğini ve toplumsal merkezini oluşturan çok fonksiyonlu Antik Yunan "AGORA"sı, "Birey" kavramının düşünsel dolaşımını sağlayan, düzgün geometrik biçimli kamusal alanlar olan meydanlar, orta çağda da kentin tüm yapısını oluşturan ögeleri bir arada tutan bir merkez olmakla birlikte, yönetimsel dayatma (baskı) ve güvenlik ihtiyacının tezahür etmesiyle işlev ve biçim değiştirmiştir. 19. yüzyıl ile birlikte şehir planlarında kentsel bir öge olarak kendine yer edinen meydanlar artık "dışa dönük" tasarım ilkelerinin izlenebildiği mekanlar haline gelmiştir. Nihayetinde günümüzde mekanikleşen yaşam tarzı ve artan iş yaşantısıyla birlikte artan araç trafiğine cevap veren kent meydanı, artık araçlar için trafik akışını düzenleyen birer kavşak noktası halindedir. Proje alanında da olduğu gibi insanın mekanı, araçların mekanına dönüşmüş, taşıt trafiğine ve otoparklara yer açmak için farklı kotlarda işlevsiz alan çözümlemelerine gidilmiştir.

Yorum

MEKANSAL ÖZELLİKLERİNİ VE KENT İÇİN İMAJ OLUŞTURMA İŞLEVİNİ YENİDEN SUNAN ''AKHİSAR KENT SAHNESİ VE MEYDANLAR DİZGESİ'' :

Kullanıcılara sunduğu deneyimlerin, öğrenme, hafıza oluşturma/tazeleme, kaliteli zaman geçirme gibi kalıcı kazanımlara dönüştüğü, tasarımıyla rahatlatan, sarıp sarmalayan, sığınma/ortadan kaybolma/kendini dinleme ihtiyaçlarını karşılayan, unutulan hasletleri hatırlatan bir mekân...

Temel hedef, kent bütününe seslenen kolay ulaşılabilir ve çekici bir kent meydanı odağında, Akhisar''ın tarihi ve sosyo-kültürel birikiminin geleceğe aktarılması için bir kamusal mekanlar dizgesi oluşturmaktır. Böylece, kamusal mekanlardan beklenen sosyalleşme, buluşma, rekreasyon, eğlence gibi amaçların yanı sıra, öğrenme-hatırlama-deneyim kazanma amaçlarına da yönelik açık ve kapalı alanların kente kazandırılması hedeflenmiştir. Nihai hedef ise, kentlinin ve ziyaretçilerin gözündeki Akhisar kent imgesini güçlendirmek ve kentlilik bilincini, aidiyet duygusunu arttırmaktır.

B.1. Kent Belleğinin İzlerinin Sürülmesine İlişkin Kararlar

- Soyut İzlerin Somutlaştırılması: Mevcut yaya akımlarının oluşturduğu izler güçlendirilecek, tarihi izler ise yeniden ortaya çıkarılacaktır. Buna ek olarak, daha önce de belirtilen kullanıcı deneyimlerinin de kentin canlılığını ve devinimini gözler önüne serecek biçimde sergilenmesi de amaçlanmaktadır. Söz konusu tüm bu soyut izlerin mekânda somutlaştırılabilmesi için, zeminde yapılacak çizgisel yönlendiriciler (LED şeritler, farklı renk/dokudaki çeşitli döşeme malzemeleri vb.) ve tabelalar ile ortaya çıkarılması düşünülmüştür.

Örneğin, yarışma alanındaki cami, aslında Gülruh Sultan Külliyesi''ni oluşturan bütünün bir parçasıdır. Günümüzde sınırları belirsiz olmasına karşın, caminin yaklaşık 80 metre kuzeyinde 132. Sokak''ta Gülruh Sultan Hamamı mevcuttur. Külliyenin iki yapısı arasındaki yüksek katlı yapılar görsel ve işlevsel ilişkiyi azaltmıştır. Bu nedenle, bir kısmı yarışma alanı dışında olmasına karşın, söz konusu külliyenin parçaları arasında zemin işaretleri/tabelalar ile yönlendirmenin sağlanması önerilmiştir.

- Arkadlı Belediye Yolu: Yeni Belediye Binası''ndan, kuzeydoğu doğrultusunda yarışma alanına doğru yönlenen 152. Sokak, aslında Yeni Belediye Meydanı (Kavşağı) ile eski Belediye ve Gülruh Sultan Camii arasında çizgisel bir aks olup, devamlılığı park ile kesintiye uğramaktadır. Bu aksın park içerisinden devam ettirilerek yarışma alanındaki ana meydana kadar uzatılması önerilmiştir. Böylece, hem bu bölgede 1934 yılı imar planında görülen iz yeniden canlandırılacak, hem de iki önemli kentsel odak arasındaki yaya bağlantısı güçlendirilecektir.

- Proje alanının kentsel odak noktası niteliği güçlendirilecek, "meydan", "farklı ulaşım türleri için bir kavşak", "farklı sosyal kesimler için bir buluşma noktası" niteliği kazandırılacaktır.

- Kentin tarımsal, ekonomik, sosyo-kültürel ve tarihi birikiminin yerel halk ve ziyaretçilerle paylaşıldığı açık ve kapalı mekânlar oluşturulacaktır.

- Eski Belediye Binası''nın kent yaşamında yeniden etkin bir işlev kazanması sağlanacaktır.

- Kent merkezinde eskiden var olan ve birçoğu ne yazık ki korunamayan çınar ağaçlarının anısına, Sinema''nın kuzeyindeki Sinema Meydanı''nı tanımlayacak ve buraya bir açık hava sineması işlevi kazandırmaya yardım edecek yetişkin bir çınar ağacının yerleştirilmesi önerilmiştir.

B.2. Odaklar (Düğüm noktaları)

 • Yaşayan Kent Müzesi (Eski Belediye Binası) ve Açık Kütüphane


Günümüzde kullanılmayan eski Belediye Binası''nın, önündeki yetişkin ağaçlarla birlikte korunabilmesi için, binanın içi ve dışının birlikte kullanılabildiği etkinliklerin yapılması ve binanın bahçesiyle birlikte huzurlu bir sığınağa dönüşmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, Akhisar Evi''nde üretilen zanaat ürünleri ve sanat eserlerinin sergileneceği yapının bahçesinde ağaçların gölgesinde kitap okuyabilmek için bir açık kütüphane yer alacaktır.

 • Çağlak Festivali Yolu


Her yıl Mayıs ayındaki Çağlak Festivali''nde yapılan geçit törenlerinin ana güzergâhı yarışma alanındaki Tireli İsmail Bahribey Caddesi''dir. Bu nedenle, caddenin yarışma alanı içerisindeki yayalaştırılan kısmı, "Çağlak Festivali Yolu" olarak yeniden tasarlanmış ve bir kültürel peyzaj öğesine dönüştürülmüştür.

 • Sinema Meydanı


Tarihi Sinema Binası giriş kısmındaki alan düzenlenerek, gala gibi organizasyonlar için ya da fuaye olarak kullanılmak üzere yeniden tasarlanmıştır. Bu bölgede ahşap, çim gibi daha yumuşak malzemeler seçilmiştir. Ayrıca, bu alan açık hava sinema gösterimi yapılabilecek biçimde düzenlenmiştir.

 • Yöresel Ürünler Açık Pazarı


Eski Belediye Binası''nın arka kısmındaki tek katlı dükkânlar kaldırılarak, Akhisar''ın kırsal bölgelerinde üretilen tarım ürünlerinin satıldığı açık alan pazar yeri önerilmiştir.

 • Kafeler Bölgesi


Yarışma alanındaki ticari birimler (Zeytin Kafe, Üzüm Büfe, Tahıl Büfe), hem meydanı hem de parktaki yetişmiş ağaçları izleyebilecek şekilde konumlanmıştır. Meydan tarafında oturanlar, meydandaki belli bir etkinliği ya da sadece insan sirkülasyonunu ve hareketliliği; kafe ve büfelere ayrılmış oturma gruplarında oturanlar ise, koruluk alanı izleyebilecektir.

 • Cami ve Akhisar Evi (mevcutta Kız Meslek Lisesi) Meydanı


Başta Keçecilik olmak üzere, tabaklık, kavaflık, kalaycılık ve minyatür at arabası imalatçılığı gibi geleneksel zanaatlar, el sanatları ve diğer sanatların eğitimlerinin verildiği, atölyelerin yapıldığı, yöreye özgü geleneksel üretim biçimlerinin canlandırıldığı bir eğitim yapısı olarak değerlendirilmesi önerilmiştir.

B.3. Nirengi Noktaları

- Akhisar Kulesi

Arkadlı Belediye Yolu ile Yeni Belediye Binasından eski kent merkezine gelmek isteyen kişi, önce Akhisar Kulesi''ne göre yönlenecek; alana ulaştığında ise bu kuleye göre konumunu belirleyecektir.

- Yeni Gülruh Camii

Kuleden sonra aynı doğrultuda (kuzeydoğu) hareket ettiğinde ise bu kez Yeni Gülruh Camii''nin minaresi ile cami avlusundaki servi ağaçlarını görecektir.

- Anıtsal Çınar Ağacı

Mevcuttaki tescilli anıtsal ağaçların tamamı çınar ağacıdır. Buradan hareketle, heybetli formu ve Sinema Meydanı''nı tanımlayan konumuyla yetişkin bir çınar ağacı yer alacaktır. Böylece, tam bir formel meydan niteliğindeki Tören Alanı''nın hemen güneyinde, onunla mekânsal ilişki içinde olan ancak daha rahat (informel) bir meydancık oluşturulmuştur.

B.4. Akhisar Kent Meydanı ve Tören Alanı

Hem yarışma alanı, hem de kent bütünü için en önemli odak noktası olan kent meydanı, ayrı bir başlıkta değerlendirilmiştir.

Akhisar Kent Meydanı ve Tören Alanı''nın tasarımında aşağıdaki ilkeler gözetilmiştir:

 1. Çekicilik: Etki alanı geniş, kentin her köşesinden farklı kesimlerin bulunmak isteyeceği,
 2. Devinim ve Süreklilik: Çeşitli etkinlikler ve atraksiyonlarla her an insanlarla dolu, cıvıl cıvıl,
 3. Erişilebilirlik: Kentin her bölgesinden çeşitli ulaşım araçlarıyla ya da yaya olarak kolayca ulaşılabilen,
 4. Deneyim: Kullanıcılara sunduğu deneyimlerin, öğrenme, hafıza oluşturma/tazeleme, kaliteli zaman geçirme gibi kalıcı kazanımlara dönüştüğü, bir kamusal alan oluşturulması.


Meydan yalnızca bir "açıklık" değildir. Kentlinin zihninde kentle ilgili en değerli anılarının yer aldığı bir mekândır. Bu anlamda, tarihi ve kültürel "iz"leri ortaya çıkarmak, mevcut kullanıcı alışkanlıklarına dair izleklerin peşine düşmek ve tüm bu iz/izleklerin aydınlatma, yer kaplaması, işaret ve tabelalar ile Akhisar Kent Meydanı ve Tören Alanı''na yönlendirilmesi ve kent imgesine güçlü vurgu yapan bir nirengi noktası çevresinde toplanması amaçlanmıştır.

Basamaklar ve ağaçlarla sınırları belirlenmiş olan meydana ulaşmak için çıkılan 15 cm yüksekliğinde üç adet basamak, meydanı bir açık hava sahnesi haline getirmekte olup, bu kent sahnesinde çok çeşitli etkinlikler yer alabilecektir. Bu etkinliklerin sürekliliği ve çeşitliliği, meydanın yaşaması için elzemdir. Bu nedenle, bir örneği aşağıda verilen türde bir mekan programı oluşturulması ve alan yönetiminin bu programa göre yürütülmesi gereklidir.

Kullanıcı Etkinlik
Çocuklar-Gençler Eğitici/öğretici etkinliklere katılmak ve spor ve rekreasyon.
Yaşlılar Kente dair hafıza tazelemek
Kent Halkı Sosyal ve kültürel etkinliklerle kaliteli zaman geçirmek, sığınmak, kendini aramak
Turistler  Kente dair bilgi edinmek, rekreasyon
Zaman  Etkinlik
Resmi ve Dini Bayramlar     İftar çadırı kurulması, Ramazan etkinlikleri, Bayramlara özel etkinlik ve kutlamalar vb.
Gündüz Tören, Kermes, Konser, resmi ve dini bayram kutlamaları, miting vb.
Gece Konser, Açık Hava Sineması, Su ve Işık Gösterileri vb.


MİMARİ KARARLAR

Yaşayan Kent Müzesi (Eski Belediye Binası) ve Açık Kütüphane

Günümüzde kullanılmayan eski Belediye Binası''nın, önündeki yetişkin ağaçlarla birlikte korunabilmesi için, binanın içi ve dışının birlikte kullanılabildiği etkinliklerin yapılması ve binanın bahçesiyle birlikte huzurlu bir sığınağa dönüşmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, Akhisar Evi''nde üretilen zanaat ürünleri ve sanat eserlerinin sergileneceği yapının bahçesinde ağaçların gölgesinde kitap okuyabilmek için bir açık kütüphane yer alacaktır.

Eski Belediye Binası''nın kent yaşamında yeniden etkin bir işlev kazanması sağlanacaktır. Bina tasarımında eski bina taşıyıcı sistemi cephesi gabarisi tam anlamıyla korunmuştur. Kentsel sit alanındaki çoğu yapıda olduğu gibi, yarışma alanındaki sinema ve eski Belediye binasında da sonradan yapılan tüm eklemeler kaldırılmıştır. Bina iç duvarlarında bazı değişiklikler kırımlar yapılarak sergileme sirkülasyonu oluşturulmuştur. Korunması gereken ahşap kapılar ve demir imalatları korunmuş, engelli kullanımı için asansör rampa eklenmiş wc tasarımı değiştirilmiştir. Seminer salonu kafe ve mağaza eklenen kafenin bahçedeki kullanımlara da hizmet edeceği düşünülmüştür.

Kafeler bölgesi

Yarışma alanındaki ticari birimler (zeytin kafe, üzüm büfe, tahıl büfe), hem meydanı hem de parktaki yetişmiş ağaçları izleyebilecek şekilde konumlanmıştır. Meydan tarafında oturanlar, meydandaki belli bir etkinliği ya da sadece insan sirkülasyonunu ve hareketliliği; kafe ve büfelere ayrılmış oturma gruplarında oturanlar ise, koruluk alanı izleyebilecektir.

Tarihi veya geleneksel alanlar ve çevreleri ile sergilediği uyum referans alınarak hafif çelik konstrüksiyondan oluşan kafe ve büfeler korten çelik kaplama ile ahşap malzemenin farklı kombinasyonlarda harmanlanmasıyla oluşturulmuştur.

Yeraltı Otoparkı

Halihazırda 144. Sokaktan alınan yeraltı otopark araç giriş-çıkışı, gerekli rampa eğimi standartlarına cevap veremeyecek olması ve cadde üzerinde sirkülasyon sorunu oluşturacağı sebebiyle İsmail Bahri bey Caddesinin trafik olan kesimine alınmış, böylece yarışma alanı yaya ağırlıklı hale getirilmiştir.

PEYZAJ KARARLARI

Yapısal Kararlar

Kent sahnesinde zemin malzemesi olarak yörenin doğal taşı olan (Ak)hisar yaylak (30x60x4cm) tercih edilmiştir. Kullanılan malzemenin doğal olması, yörenin taş ocaklarından çıkması, uzun kullanım ömrüne sahip olması ve daha az bakım gereksinimine sahip olması sebebiyle önemlidir. Ayrıca maliyet ve kullanım kolaylığı açısından da yerel malzeme kullanımına özen gösterilmiştir. 3 farklı ton olarak uygulanan döşeme desenini oluşturan doğal taşlar ayrıca işlevsel olması sebebiyle yüzey işleminden geçirilmiştir.

Proje alanı genelinde topoğrafyadan kaynaklanan kot çözümlerinde/basamaklarda, mekana sıcaklık katması, yumuşak bir malzeme olması ve oturma eylemi için uygun olması sebebiyle ahşap kaplama basamaklar (Termowood / Dişbudak) tercih edilmiştir.

Proje genelinde hava koşullarına yüksek mukavemet gösteren, doğal kaplama oksitlenmiş tabii görünümüyle "paslı" ya da "paslandırılmış" çelik diye de adlandırabileceğimiz Korten Çelik malzemesi zeminde döşeme izi, saksı, örtü gibi birçok farklı alanda donatı ve döşeme malzemesi olarak tercih edilmiştir.

Bitkisel Kararlar

Bölgenin iklimi ve bitkisel dokusu değerlendirildiğinde, meydanın geneline hakim, gölge yapabilen ağaç altı dinlenme, soluklanma mekanları önerilmiştir. Yapısal karakterin bitkiseli değil, bitkisel karakterin altında farklı etkinlik ve ihtiyaçlara cevap veren bir mekan kurgusu oluşturması hedeflenmiştir.

Kuru Havuz (Yansıma Havuzu)

Bahçe sanatımızın çokça kullanılan ögelerinden biri olan yansıma havuzları, bekleme alanında işlev alternatifi sunan ayrı bir peyzaj ögesi olarak tercih edilmiştir. Zaman zaman 1 cm su yüksekliği ile görsel bir etki yaratmakla birlikte derinliği olmaması sebebiyle güvenlik önlemi gerektirmemektedir.

Künye
Proje Yeri: Manisa
Proje Tipi: Meydan, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 3. Mansiyon
Danışman: Emrah Bal, İpek Deniz Alpdoğan

Pin It
Mimar

Cemil Hamdi Okumuş

Ezel Yağmur Çebi Okumuş

Paşa Kaya

Ege Kaska Akit

Mert Akit
Yardımcı Mimar(lar)
Burcu Balaban
Emre Kul