İlgili Projeler

1. Ödül, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü Master Planı Davetli Yarışması

Proje raporu:

Genel İlkeler
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi 'nin fiziksel çevresinin tasarımı farklı katmanlarda ölçütler bir arada gözetilerek ele alınmıştır. Nitelikli bir kampüs oluşması için evrensel değerlerle yoğurulmuş yenilikçi bir anlayış ortaya konulması hedeflenmiş, yerel dinamikler ve bölgeye has tarihsel referanslar, bu yenilikçi tutuma katkı sağlayacak unsurlar olarak kabul edilmiştir.

Kampüs yaşantısının sadece araştırma ve eğitimden ibaret olmadığı düşüncesinden yola çıkarak oluşturulan fiziksel çevrenin burayı kullanacak topluluğa sahiplenme ve ait hisettme duygusu yaşatacak niteliklere kavuşması amaçlanmıştır.

Konum
Yerleşke şehir dışında bir konumda olduğundan kentle bağlantısını güçlü tutacak bir ulaşım ağı oluşturmanın ötesinde bu alanı kentin önemli bir rekreasyon ve kültür alanı olarak tarifleyecek bir kurgu hedeflenmiştir. Yerleşke alanına yaklaşımda üniversite yapılarının algısı önemsenmiş, özellikle prestij yapısı özelliği öne çıkacak olanlar bu durum göz önünde bulundurularak konumlandırılmıştır.

Kent Parkı ve Sosyal Yaşam
Çalışma programında da vurgulanan kampüsün aynı zamanda Kayserililerin kullanımına açık bir kent parkı olması fikri geliştirilmiş, ancak kampüsün peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri ile olduğu kadar kentsel karakteri güçlü olan ve içinde kültür, yeme içme ve ticareti de barındıran karma kullanımlı bir çekim merkezi olması da öngörülmüştür.

Mimari Dil
KAGÜ yapılarının nitelikli birer mimari ürün olması ve bir araya geldiklerinde özgün karaktere sahip bir yerleşim tanımlamaları önemsenmektedir. Yapılar eğitim anlayışını ve Üniversite'nin vizyonunu yansıtacak bir mimari dile sahiptir. Bölgenin tarihinden gelen ve sahiplenilmesi beklenen mimari mirasa ait değerler yeniden yorumlanarak ve birebir temsil düzeyinden uzak durularak tasarıma katılmıştır. Özellikle Selçuklu mimarisinde açık alan, avlu ve mekan hiyerarşisinin mekan algısına katkıları yeni bir yorumla tasarımda kullanılmış, birbirine akan açık, yarı açık ve kapalı alanlar oluşturulmuştur. İdari , sosyal ve kültürel yapıların bulunduğu aks ile eğitim yapılarının yer aldığı aksta birbirine kontrast oluşturacak şekilde iki farklı kütle kurgusu önerilmiştir. İlkinde daha katı ve net kütleler sürekliliği olan platformların oluşturduğu taştan bir kaide üzerine yerleşirken, ikincisinde yapılarıdaha hareketli, geçirgen ve yerden yükseltilmiş kütlelerle oluşturulmaktadır.

Su
Yerleşkede su önemli bir unsur olarak yer bulmaktadır. Kurumuş dere yatağı ıslah edilerek canlandırılacak ve arazi içinde iki adet gölet oluşturulacaktır. Kendi mikro-klimasını da yaratacak olan bu göletler hem üniversite yaşantısı için hem de Kayserililer için etkili bir çekim unsuru olarak işlev görecektir. Yerleşim alanına yakın olan "küçük göl" etrafındaki peyzajla kampüsün algısında önemli bir etken teşkil edecektir. Rekreasyon ve spor alanlarına yakın olan "büyük göl" ise Kayseri kenti için önemli bir su unsuru olarak kentin doğal çevresine katkıda bulunmaktadır. İki göl arasındaki kademeli alçalan dengeleyici havuzlar bir akarsu izlenimi veren ve kıyısı boyunca gezinti rotası tanımlayarak kampusteki ana rekreasyon aksını belirleyen öğeler haline gelmektedir.

Medeniyetlerin önemli kısmının su kenarlarında yeşermeye başladığı olgusu ile birlikte düşünüldüğünde, yeni kurulan bir üniversitenin fiziksel kurgusunda suyun oldukça büyük yer kaplaması kurumun kimliğinin oluşumunda önemli yer tutacaktır.

Çevreye Duyarlılık
Planlı gelişen bir yerleşke olmasının avantajını da kullanarak KAGÜ'deki tüm yapılaşma ve çevre düzenlemesi topyekün bir sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde gerçekleşecektir. Enerji kullanımının optimizasyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ana kurgunun bir parçası olarak ele alınmıştır. Bu kararların mimari çözümlere farklı ölçeklerde yansımaları olmaktadır. Güneş kontrolü, yönelimler, doğal havalandırma gibi konular mimari tasarımın önemli kriterlerini oluşturmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Üniversite Kampüsü
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimar

Alişan Çırakoğlu

Ilgın Avcı