Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Cunda Mübadele Müzesi

Cunda Hükümet Konağı’nın rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması ve Mübadele Müzesi Olarak düzenlenmesi DAD Mimarlık tarafından yapıldı.

Cunda Adası Kentsel Sit Alanı: Cunda Adası’nın tarihi yerleşim alanı, 1976 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından “Kentsel Sit Alanı” olarak koruma kapsamına alınmıştır.

Tarihi yerleşim alanı dışında kalan ve yörenin önemli tarım Yüksek Kurulu tarafından “I. Derece Doğal Sit Alanı” ilan edilmiştir. Bu alanlar, Kentsel Sit Alanı’nın hemen doğusunda ve batısında yer alır

1995’te Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan bir kararla, Cunda Adası da dahil olmak üzere, tüm Ayvalık adaları Tabiat Parkı olarak ayrılmıştır.

Çalışma alanını oluşturan tescilli yapının, Cunda Adası Kentsel Sit Alanı içinde olup 41 pafta, 1106 ada, 17 parselde yer alan, Hükümet Caddesi ile Hükümet Caddesi Arka Sokak’a cephesi bulunan, dikdörtgen formlu bir avlu içinde köşeye yerleşmiş durumda, iki katlı geleneksel yapım sistemleri ve dekoratif öğelerini barındıran, 10.01.2001 tarihli ve 43787 sayılı karar ile tescilli tarihi yapının, kentsel sit alanındaki diğer yapılarla yapılan karşılaştırmalı çalışmadan; 19.yy sonları ile 20. yy başları aralığında inşa edildiği, mübadele öncesinde Rumlar tarafından kullanıldığı, daha sonra ise Jandarma Karakolu, Hükümet Konağı, Sosyal Hizmetler amaçlı kullanıldığı, bugün ise Maliye Hazinesi’nde olup Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli olduğu bilinmektedir.

Adanın organik formlu yerleşiminin alt kısmında, daha sonradan yerleşimin geliştiği ızgara formlu sokakların bulunduğu bölgede, Mithatpaşa Mahallesi’nde, tarihi yerleşmenin yoğun olduğu bölgededir. Bu alanda çoğunlukla sokakların özgün zemin kaplamalarının dahi korunmakta olduğu görülse de, söz konusu tescilli yapının bulunduğu sokak ve hatta avlusunun granit küp taş ile kaplanmış olduğu görülmektedir. Mevcut durumda ön cepheye bakan avlu duvarı kısmen yer alsa da yan cepheye, Hükümet Caddesi Arka Sokak’a bakan cephesindeki moloz taş avlu duvarı ayaktadır. Yapı diğer yan cephe ile arka cepheden komşu parsel yapı ve duvarlarıyla sınırlandırılmıştır. Ayakta olan avlu duvarının alçak ve üzeri harpuştalı olması, bu yapının yüksek duvarlı bir avlusunun olmayıp daha mütevazi alçak duvarlı ve üzerinin korkuluklu yapım sisteminde olduğunu düşündürmektedir.

Yapı, kentsel sit alanındaki plan tipleri incelendiğinde orta sofalı plan tipine dahil olmaktadır. Ön cephenin ortasında yer alan camlı ve ferforje parmaklıklı, düz atkılı yonu taşı söveli ve yanlarında furuşları bulunan kapıdan 4 basamakla girildiğinde arka bahçeye açılan kapıya uzanan orta sofa ve iki yanına dizilmiş odalardan oluşmaktadır. Daha sonradan yapılmış olan değişiklikler ile giriş yönünün değiştirildiği anlaşılan ahşap merdivenden yine üst katta orta sofalı bir plan tipine ulaşılır.

Yapının zemin katında, zemin kaplaması traverten olarak yenilenmiş durumdadır, özgün kaplama izine rastlanmamaktadır. Tavanları ise pasalı ahşap tavan kaplamadır. Pencereler ve kapılar özgün ahşap izlerini korumaktadır. Arka bahçeye bakan tarafında mutfak yer almaktadır. Yerde ocaklığa ait olduğu düşünülen bir iz bulunmaktaysa da, bacasına ait tavan veya duvarlarda herhangi bir iz görülmemektedir.  

Mutfağın karşısında yer alan odadan ayrıca merdivene giriş kapısı açılmış olup merdivenden de Hükümet Caddesi Arka Sokak’a çıkan bir kapı mevcuttur. 

Yapının üst katına çıkıldığında merdivenin tam karşısında balkon çıkış kapısı görülmekte, merdiven balkon aksini oluşturan sofanın iki yanında odalar dizilmiş durumdadır.  

Üst katta bulunan tüm odaların kapı ve pencereleri ahşap ve özgün durumdadır. Zemini ahşap alaturka döşeme, tavanı pasalı ahşap kaplamadır.  Duvarları ise sıva ve boyalıdır.

Balkon zemini terrazzo seramik ile kaplıdır. Ferforje demir korkulukları ile çevrelenmektedir. 

Yapının cephelerinde bakıldığında ise, 

Ön cephede, Hükümet Caddesine bakan cephede, ortada ahşap giriş kapısı iki yanında sövesiz ahşap pencereler bulunmakta, üst katındaki pencereler ise aynı düzende yerleşmiş halde, ancak alt kat pencerelerinin yükseklikleri ile kıyaslandıklarında 3/2 oranında daha yüksek ve sövelidirler.  

Hükümet Caddesi Arka Sokak’a bakan cephede, alt katta sövesiz iki pencere bulunmakta, ön cephedeki odanın penceresinde özgün ahşap kepenk mevcut durumda, merdiven girişi için açılmış olan açıklık demir kapı ile kapatılmış, üst katta söveli bir pencere ile merdivenden açılan demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır.

Yapının avluya bakan yan cephesinde yine alt katta sövesiz 3 pencere, üst  katta ortada balkon ve iki yanında söveli birer pencere yer almaktadır.  Balkonun I profil taşıyıcıları, üzerindeki sıvaları döküldüğünden açığa çıkmış durumdadır.  

Yapının ön ve yan cephelerinin zemin katlarında fugalı sıva, üst katlarında ise düz sıva olup boyalıdır. Üç cephede de kat silmeleri ile saçak silmeleri dönmektedir.  Pencereler üst katta söveli ve yonu taşı furuşlarla süslenmektedir. Köşelerde plastirlar çatıya kadar uzanmaktadır olup sade dor bir başlık ile sonlandırılmıştır. 

Arka bahçeye bakan cephede ise, pencerelerin tamamı sövesizdir.  Tüm cephe sıva ve boyalı olup kat silmesi, saçak silmesi veya plastir gibi dekoratif ögeler yer almamaktadır. 

Yapının zemin katının kafe, üst katının ise mübadele müzesi olarak kullanılması düşünülmektedir. Bu doğrultuda, zemin katta, ön cepheye bakan odalarda kafeteryanın giriş ve oturma birimleri, arka cepheye bakan odalarında ise, servis birimleri, yani, mutfak, wc gibi alanlar yerleşmiş durumdadır.

Üst katta ise, güneybatı oda makam odası olarak düzenlenmiş; geri kalan odalar ve sofa alanı mübadele müzesi kullanımına yönelik vitrinlerle düzenlenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Balıkesir, Ayvalık
Proje Tipi: Müze
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Danışman: Ahsen Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Ana Yüklenici: Derya Ak Depecik
Proje Yöneticisi: Derya Ak Depecik
Statik Projesi: Türel Mühendislik, Özgür Türel
Mekanik Projesi: Bata Proje, Mustafa Babacan
Elektrik Projesi: Bata Proje, Fatih Aydoğdu
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 536 m2
Toplam İnşaat Alanı: 225 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Derya Ak Depecik
Yardımcı Mimar(lar)
Zelal Taşkesen