Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Barla Konukevi

Isparta’nın Barla Köyü’nde, 5334 no’lu parselde (Ahi Hoca Çeşmesi yanında) bulunan yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması ve konukevi olarak düzenlenmesi projesi DAD Mimarlık tarafından yapıldı.

Eğirdir İlçesi, Barla Köyü’nde 5334 parselde yer alan yapı, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.07.1997 tarih ve 3419 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescilli olan Ahırcı (Ahi Hoca) Çeşmesi’nin koruma alanı içinde olup Isparta İl Özel İdaresi’ne tahsislidir. Eğimli bir topoğrafyada yerleşmiş durumdaki yapı, iki katlı olup geleneksel yapım sistemleri ve dekoratif öğeleri barındırmaktadır.

Barla Köyü’nün organik formlu yerleşiminin orta kısmında ve tarihi yerleşmenin yoğun olduğu bölgede yer alan, yörede bulunan geleneksel birçok konut gibi Eğirdir Gölü’ne ve güneye yönlenmiş olan, arkadaki dağa yaslanmış ve vadiye doğru yönlenmiş olan yapının, yörenin geleneksel yapım öğelerini de barındırdığı görülmektedir.

Mevcut durumda, iki katlı olan yapının, zemin katının alt kotta, üst katının ise arazinin eğimine yerleşmiş durumda üst kotta konumlandığı; üst katın girişinin yöredeki genel kullanımın aksine, arka taraftan olduğu; ancak, zemin kattan da merdivenle bağlantısının bulunduğu görülmektedir. Ahırcı Çeşmesi ile beden duvarı bitişik durumda olan yapıda, özgün malzemesinden büyük oranda kayıplar görülse de özgün izlerini halen taşımakta olduğu görülmektedir.  

Yapı, yöredeki plan tipleri incelendiğinde dış sofalı plan tipine dahil olmaktadır.

Dış sofalı plan tipindeki evlerde, odalar genellikle dikdörtgen planlı olup güneye bakan bir sofa kenarında dizilmişlerdir. Odaların kapıları sofaya açılmaktadır. Dış sofa bahçe yönüne bakmakta olup ahşaptan inşa edilmiştir.

Orta sınıf evleri olarak bahsedilen bu evlerde, ev sahibinin ekonomik durumuna göre U düzeni alınabilmektedir. Bahçesi küçük, bahçesinde ocağın dışında çok fazla şeye rastlanılmayan dış sofalı evler, ‘hanaylı tip’ olarak da adlandırılır. Hanaylar kapalıdır, soğuğa karşı önlem alınması maksadıyla kapatılmış oldukları düşünülmekte; zemin katları açık hanaylı olup, üst kattaki kapalı hanaylar ise ahşap dikmeler üzerinde durmaktadır.

Dış sofalı evler, ahırları olan, yüklü hayvanların geçebileceği, evin altında kapalı geçitleri olan yapılardır. Bu tip evlerin kronolojik olarak daha eski oldukları düşünülmektedir. Hanaylı evlerin, sokağa doğru çıkmalarının olmadığı; dış cephe süslemelerinin pek olmadığı; girişlerinin düzayak olduğu görülmekte olup zemin katında taşlık yani hayat görülen, zemin katta servis mekanları açık hanayın bir kenarında sıralanan, üst kata zemin kattan merdivenle çıkılan, üst kattaki kapalı hanay zemin katta bulunan ahşap sütunlar tarafından desteklenen tipolojiye sahip yapılardır.

5334 parselde yer alan yapı incelendiğinde, güneydoğu-kuzeybatı aksında yerleştiği; dış sofasının güneybatı yönüne açıldığı görülmektedir. Dikdörtgen planlı yapının zemin katına, orta aksta bulunan giriş kapısından girilmekte, buradan bölücü duvarların ayırdığı iki yanda bulunan iki odaya geçilmektedir. Bu katın ahır, depo gibi fonksiyonlarda kullanıldığı düşünülmektedir. Ortadaki holden üst kattaki sofaya çıkılan ahşap bir merdiven bulunmaktadır.

Zemin kattaki tüm mekanların zeminleri toprak olup duvarlar araziye oturan bölümde kargir, ön kısımda ise subasman seviyesinde kargir, üst kısımlarda kerpiç dolguludur. Üst kat duvarlarını taşıyan ahşap dikmeler, taş kaideler üzerine oturmuş olup tavanlarda ahşap dikmelerin üzerindeki kirişlerin üzerinde üst kat döşemesinin ızgaraları görülmektedir. Zemin kattaki bölme duvarların hımış olduğu, dolgu malzemesi olarak kerpiç kullanıldığı ayrıca, ağaç kabuklarının da yer yer kullanıldığı görülmektedir.

Zemin kata kabaralı ahşap çakma kapıdan girilmekte olup merdivenin solunda ortalama 40 cm daha üst kotta yer alan odaya da yine ahşap çakma kapı ile geçilmektedir. Girişin sağ tarafı ise kısmen bölünmüş halde olup giriş ile bütünleşmiş halde kullanılmaktadır. Zemin kat aydınlatması için, ön cephe duvarında, tavanın hemen altından başlayan yaklaşık 65 cm yüksekliğinde mazgal pencereler açılmıştır. 

Üst kata, zemin kattan olduğu gibi, üst kottan arka cepheden de giriş bulunmakta, orta odanın her iki yanından da girilmekte olup girişlerin yanlarında da birer oda bulunmaktadır. Bu giriş, sofadan ortalama 25 cm üst kottadır. Arka cepheden giriş, çatıyı bu yönde taşıyan ahşap dikmeler yıkılmış halde olduğundan rahat anlaşılabilir durumda değildir. Ahşap dikmeler ve çatının bu bölümü ile toprak harçlı kargir duvarlar da yıkılmış haldedir.

Yapının güneydoğu kısmında yerleşmiş durumdaki oda, duvar, bacabaşı, dolapları ve tavan süslemeleriyle en gösterişli odasıdır. Bu oda, çatının hasarlı olmasından dolayı özellikle güneydoğu duvarında ciddi hasarlı durumdadır. Odaya girişte, önce, ince uzun, karşıda bir dolap ile sonlanan bir hole girilmekte, buradan da ikisi yanlardaki duvarlara dayalı dört ahşap sütuna oturan üç kemerli, yanlardaki kemerleri yerden yaklaşık 60 cm yüksekliğe kadar korkuluklu bölmenin orta kemerinden iç kısma geçilmektedir. Hol kısmı son derece sadedir, kapının bulunduğu duvar tavana kadar sıvalı, tavanı ise düz pasalı tavandır. Odanın geri kalan bölümlerinde de olduğu gibi, karşıda dolabın olduğu duvar, yerden korkuluk hizasına kadar ahşap kaplamalı, terek hizasından tavana kadar yine ahşap kaplamalı, arası ise gömme dolaplıdır.

Karşı duvarda baca ve yanlarında dolaplar yer almaktadır. Dolapların alt kısımlarında duvarlar ahşap kaplamalıdır. Dolaplar, yukarıda ahşap terek hizasına kadar devam etmekte, üst kısmı sıvalı haldedir. Bacanın sol tarafında, ahşap tereğin altında, kırılmış halde ahşap giyotin pencere bulunmakta, dışarda demir parmaklıkları ahşap kasaya oturtulmuş vaziyette görülmektedir. Ahşap tereğin üst kısmında ise küçük, sabit, mazgal pencereye benzeyen penceresi bulunmaktadır. Aynı tarz mazgal pencere, bacanın sağ tarafındaki dolap nişinin üzerine denk gelen hizada da bulunmaktadır. Bitkisel motiflerle bezeli ahşap bacabaşının ise, bu duvarın hasar görmesinden dolayı dağılmış ve düşmüş olduğu görülmektedir.

Odanın sofaya bakan duvarında ise, ahşap tereğin alt kısmında üç tane ahşap giyotin pencere; üst kısmında ise yine aşağıdaki pencerelerle aynı hizada küçük, sabit, camlarının üzeri işlemeli pencereler yer almaktadır. Bu pencereler sofadaki sekiye bakmakta olup alt kotları sekinin hizasındadır. Karşı duvar ise, gusülhane ve yüklük olarak da kullanılan gömme dolaplardan oluşmaktadır. Bu dolaplar ve dolap nişleri de yine bu odadaki diğer tüm dolap, ahşap terek, koltuk silmesinde olduğu gibi bitkisel motiflerle bezeli durumdadır.

Zemin ahşap kaplamalı, duvarlar ise sıvalıdır. Tekne tavan formundaki tavanın, koltuk silmesi ile ahşap işlemeli tavan arasında kalan bölümü de yine sıvalı olup sıvanın, hemen hemen tamamı dökülmüş durumdadır. Tavandaki göbeğin yıldız formu, burmalı ahşap çıtalarla verilmiş, aralarına ise, bitkisel motifler doldurulmuştur. Aynı motif tavanın dört köşesine de işlenmiştir. Tavanın geri kalan bölümlerinde ise, burmalı ahşap çıtalar ahşap birleşimlerini kapatmak üzere kullanılmışlardır. Dolap kapaklarında, kapakların baskı çıtalarında, ahşap sütun başlıklarında, koltuk silmelerinde de görülen burmalı çıtaların genel olarak evin birçok noktasında bitim detayı olarak işlenmiş olduğu görülmektedir.

Odanın giriş kapısının ise kündekari teknikte yapılmış ahşap kapı olduğu görülmektedir.

Ortaoda da denilen girişin hemen yanındaki oda ise, muhtemelen kapalı mutfak olarak kullanılan daha sade bir odadır. Bu oda en çok hasar görmüş odalardandır. Yapının kuzeydoğu duvarı ve çatıyı taşıyan ahşap direkleri bu bölümde çok hasar gördüğü için, odanın da kuzeydoğu duvarı, bu duvarda yer alan bacası ve bacabaşı, dolapları yıkılmış olup kısmen izleri görülebilmektedir.

Sofadan sade bir çakma kapı ile girilen odada, girişin hemen karşı duvarı, yani kuzeydoğu duvarında baca ve yanlarında dolapların bulunduğu izlerden anlaşılmaktadır. Buradaki baca ve ahşap bacabaşındaki süslemeler çok daha sadedir. Duvarda, yerden baca eteği hizasına kadar ahşap kaplama yapılmış olduğu da görülmektedir. Odadaki diğer duvarlarda, başodada olduğu gibi, yerden yaklaşık 60 cm yüksekliğe kadar ahşap kaplama yapıldığı geri kalan alanın sıvalı olduğu, üstte ahşap terek yapıldığı, ancak, tüm bunların büyük oranda hasarlı ve yıkılmış halde oldukları da görülmektedir. Odanın güneydoğu duvarında, arka cepheden girişe açılan ahşap giyotin pencere bulunmakta; sofaya bakan duvarında yine ahşap giyotin pencere bulunmakta; kuzeybatı duvarında ise dolap nişi yer almaktadır. Zemin ahşap kaplamalı, tavan da yine ahşap kaplamalı olup pasalı tavandır.

Kuzeybatıda yer alan odaya da yine sofadan ahşap göbekli ve süslemeli bir kapıdan girilmektedir. Girişte sağa açılan sade bir kapı görülmektedir. Bu kapıdan dar bir koridor ile odanın arka tarafına dar bir hole gelinmektedir. Holün arka cepheye bakan kuzeydoğu duvarının nerdeyse tamamı yıkıldığı için, bu alanın ne amaçla kullanıldığı anlaşılamamıştır. Zemini toprak, duvarları sıvalı, tavanı ise bakkal tavan bu alan ile odanın birbirinden gömme dolap ile ayrıldığı görülmektedir. Arka taraftaki holün sonunda ise dolap nişi olabileceği düşünülen içi sıvalı bir niş görülmektedir. 

Odanın girişindeki holde, arka tarafa açılan kapının yanında dolap nişleri yer almakta, zemin ve tavan ahşap kaplamalı olup tavan pasalı tavandır. Dolap nişlerinin karşısı düz sıvalıdır. Buradan ahşap kemerli bir bölme ile odanın iç kısmına geçilmektedir. Odanın tüm duvarlarında, yerden yaklaşık 60 cm yüksekliğe kadar ahşap kaplama yapıldığı görülmekte, yine tüm duvarlarda dönen ahşap tereklerin üst kısımlarının sıvalı olduğu görülmektedir. Odanın ahşap tavanının ortasının tamamen çöktüğü, yanlardaki pasalı kısımlarının yerlerinde olduğu görülmektedir. Orta kısmın geometrik motiflerle bezeli olduğu yerde bütün halde görülen tavandan anlaşılmaktadır.

Odaya girildiğinde karşı duvarda, baca ve yanlarında gömme dolaplar yer almaktadır. Bacanın ahşap işlemeli bacabaşı yerinde olmakla birlikte duvarlardaki ağır hasarlardan dolayı yerinden kaymış durumdadır. Girişin solundaki duvarda, sofaya açılan pencereler görülmekte olup bu pencerelerin ahşap giyotin pencere oldukları ancak kasalarının düşmüş olduğu; dışında yine sofaya doğru açılan ahşap kepenklerinin olduğu; pencerelerin alt kotunun yine buradaki seki üst kotu ile aynı hizada olduğu da görülmektedir. Bu duvarda, pencereler, ahşap kaplama ve ahşap terek haricindeki alanların sıvalı olduğu da görülmektedir.

Diğer iki duvar ise, tamamen gömme dolap ve gusülhaneden oluşmaktadır.  Kuzeydoğu duvarındaki dolapların üst kısmında ise ikisi yanlardaki duvara dayalı beş ahşap sütun ile bölünmüş, dört ahşap kemerli, önü açık olan üst bölmenin tavana kadar devamlı olduğu; tavan pervazının bu kemerli bölümün bitiminden başladığı da görülmektedir. Dolap üst bölümündeki tavan pasalı olarak yapılmıştır. Zemin kaplaması odanın tamamında ahşap kaplamadır. 

Bu üç odanın açıldığı, yapının güneybatı cephesinde bulunan sofa tamamen ahşaptan yapılmıştır. Sofa, muhtemelen hayat ve yazlık mutfak olarak ayrılmaktadır. Hayat bölümü tamamen setli yaklaşık 60 cm yükseklikte bulunmaktadır. Bu bölüm yaz aylarında oturma, yeme-içme ve halı dokumaya uygundur. Açık mutfak ise, bir bakıma girişi temsil etmektedir. Ayrıca bu bölümde bulaşık yıkamak için yaklaşık 1 m yüksekliğinde bir set yerleştirilmiştir. Yine, orta odanın girişinde yerleştirilmiş durumda olan, tahıl ambarı olarak kullanılan, ahşaptan yapılmış dikdörtgen formlu bir depolama alanı bulunmakta olup bunun, daha önce yörede kullanıldığından bahsedilen ancak ahırlarda yerleştirilmiş durumda olan ve serpin diye adlandırılan ambar olabileceği düşünülmektedir.

Orta sofa, odaların duvarlarının hizalarından kemerli olarak bölünmüş durumdadır.  İki yandan sıvalı olarak başlamış olan kemer tavanda burmalı çıta ile izini devam ettirmektedir. Sofanın tavanının geri kalan kısımlarının pasalı olduğu görülmektedir.

Orta sofada, zemin kata inilen ahşap merdivenin kapağı da görülmektedir.

Sofanın iki yanındaki sekili alanlara ahşap birer basamakla çıkılmaktadır. Sekilerden güneydoğu tarafta bulunan hanayın iki kademeli olduğu, ilk kademesinin yarı açık ve daha sade iken, ikinci kademesinin daha kapalı, korkuluklarının ve pencerelerinde bulunan parmaklıklarının, dolaplarının (musandıra) daha gösterişli olduğu görülmektedir. Buradaki pencere bölmelerinde parmaklıkların yanında, içerden kapatılabilen ahşap kepenkler de bulunmakta olup bu alanın hanay içinde en mahrem ve özel alan olduğunu göstermektedir. Bu alanda, hem dolapların yanında, hem de pencere bölmelerinin önlerinde devam edecek şekilde ahşap oturma sekileri bulunmaktadır. Bu sekilerin altlarının depolama alanı olarak kullanıldığı, üzerlerinde bulunan ahşap kapaklardan anlaşılmaktadır.

Başodanın pencereleri sofanın daha sade olan alt kademesine açılmaktadır. Tavanları pasalı, zeminleri alaturka ahşap kaplamalıdır. Zemindeki ahşap kaplamada bulunan ahşap kapaklardan, altta yiyeceklerin toprak küplerin içinde saklandığı depolama alanlarına ulaşılmaktadır.

Sekilerden kuzeybatı tarafta bulunan hanayın tek kademeli olduğu, yarı açık ve sade olduğu, pencere açıklıklarında ahşap kafes korkulukların bulunduğu, serpin denilen tahıl ambarının burada da bulunduğu görülmektedir. Serpinin hemen yanında kuzeybatı cepheye açılan bir kapı olduğu yerindeki pervaz ve kasasından anlaşılmaktadır. Bu kapıdan yapıya dışardan eklenmiş halde olan tamamen ahşaptan yapılmış olan tuvalete geçildiği düşünülmektedir. Ancak, kapı kanadı ve ahşap tuvaletin kendisi düşmüş durumda olup ahşap taşıyıcılarının mevcut olduğu görülmektedir.

Restorasyon Projesi

Yapının, Barla’ya gelen misafirlerin ağırlanabileceği bir misafirhane olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Ancak, yapının açılmış olan çatısından sızan yağmur ve kar suları ile çürümüş olması, ayrıca, oturduğu eğimli arazide tehlike arz etmesi, mevcut kargir duvarların temellerinin olmaması ve duvarların alt kısımlarının boşalmış olduğunun görülmesi nedeniyle, yapıda esaslı bir güçlendirme yapılması gerektiği gözlenmiştir.

Güçlendirme Önerileri: Yapının kargir duvarlarının oturduğu temelin, araziye oturduğu bölümdeki kargir duvarın, çatıyı taşıyan ve odalardaki ahşap süslemelerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak olan üst kat duvarlarının güçlendirilmesi esas alınmıştır.

Öncelikle, yapının üst katında bulunan odalarda ve sofadaki tüm ahşap süslemeler itinalı olarak sökülecek ve uygun bir yerde muhafaza edilecektir. Ahşap dolaplar, bacabaşı (ahşap davlumbazlar), korkuluklar, ahşap tavanlar, ahşap pencerelerin kafes korkulukları, ahşap kiriş ve dikmelerden iyi durumda olanlar sökülerek daha sonra kullanılmak üzere uygun bir yerde muhafaza edilecektir.  Ancak, ahşap süslemeli tavanlar, çatı karkası ile bağlantılı olduğundan, itinalı olarak alınacaktır. Bu arada, çoğunlukla tavanlarda olmak üzere, diğer ahşap parçalarda da çürüyen parçalar mevcuttur. Bunların söküm sırasında dağılıp parçalanmaları mümkün olup restorasyon projesinde gösterilen detaylar ve sökülen mevcut malzeme doğrultusunda yenileri üretilerek gerekli bölümlerde tamamlamalar yapılacaktır.

Yapının sökümleri sırasında, güneydoğu duvarına bitişik haldeki Ahırcı Çeşmesi’ne zarar verilmemesi için özen gösterilmelidir.

Yapının zemin katında, taşıyıcılar kontrol edilecektir. Zemin kattaki ahşap dikmeler ve ahşap kirişlerden sağlam durumda olanlar sökülerek muhafaza edilecek, daha sonra restorasyon projesinde ve statik projede gösterilen yerlerine tekrar tatbik edilecektir.

Yapıda gerekli sökümler tamamlandıktan sonra, zemin katındaki kargir duvarların oturduğu herhangi bir temel olmaması, duvarın altının boşalmış olması nedeniyle, temellerine betonarme pabuçlar yapılarak, üzerine moloz taş duvar örülecektir. Zemin katta, kuzeydoğu duvarı tamamen moloz taş örgü olup, aralarında özgün halinde olduğu gibi ahşap hatıllar yapılacaktır. Kuzeydoğuya üst katta daha geride yeni bir duvar örülecektir. Bu duvarın temel pabucu ayrı yapılıp temel betonarme bir hatıl ile alt kattaki moloz taş örgü kuzeydoğu duvarına bağlanacaktır. Güneybatı duvarında, temel pabucundan sonra 2 m moloz taş örgü yapılacak, üzerine ahşap hatıl konulduktan sonra duvar üst kat döşemesine kadar kerpiç olarak devam edecektir. Bu duvar üst katta devam etmeyecek; üst kat ahşap döşemesi tüm cephede öne doğru çıkma yapacak ve bu çıkmanın üzerinde yapılacak ahşap dikmeler üzerine ahşap kaplama yapılacaktır. Güneydoğu duvarında, temel pabucundan sonra, çatıya kadar moloz taş duvar örgü yapılacaktır. Ancak, üst katta çıkma yapan bölümde, ahşap dikmelerin üzerine kaplama yapılacaktır. Kuzeybatı duvarında da yine, temel pabucu üzerine, +1.51 kotuna kadar moloz taş örgü yapılacaktır, bu kotta ahşap hatıl konularak, üzeri kerpiç duvar olarak devam edecektir. Bu cephede de, üst kat ahşap kaplamalı olacaktır.   

Zemin katta, restorasyon projesinde gösterilen yerlere ahşap dikmeler konulacaktır. Ahşap dikmelerin zeminlerine de betonarme temel yapılacaktır. Betonarme temel üzerine, statik projede gösterildiği şekilde çelik lamalarla bağlanacak olan ahşap dikmeler için, mevcut haldeki ahşap dikmelerden kesiti uygun ve sağlam durumda olanlar, statik proje doğrultusunda yeniden kullanılabilecektir. Mevcut durumda, zemin kattaki ahşap dikmeler, üst kat duvarlarının aksına denk gelmediğinden, üst kat duvarlarının taşıyıcısı durumunda olmamaktadır. Ayrıca, dikmelerden bazılarının kesitleri yetersiz olup bazı dikmelerin de kirişlerle birleşiminde hatalar görülmektedir. Ancak, yeni yapılacak ahşap dikmelerin kesitleri restorasyon projesi ve statik projeye uygun olarak yapılacaktır. Ahşap dikmeler, aynı aksta olacak şekilde ve üst kattaki duvarların aksına denk gelecek şekilde kaydırılacaktir.

Ahşap dikme ilavesi ile yapılacak güçlendirme üst kat duvarlarında da devam edecektir. Zemin kattaki ahşap dikmeler, üst kattaki duvarların içinde kesitleri küçülmüş olarak devam edecektir.

Yapıya ana girişin yoldan, zemin katın orta aksında yer alan çift kanatlı kapıdan olması düşünülmektedir. Zemin katta genel kullanımlar; çok amaçlı salon ve bu salonun destek birimleri ile bir oda; üst katta ise mevcut üç odanın konaklama için dönüştürülmesi planlanmaktadır. Zemin kattan üst kota çıkış için, mevcut merdivenin ebat ve formuna uygun yeni merdiven yapılacaktır.

Yapının Konukevi Olarak İşlevlendirilmesi

Yapının yoldan girişinin olduğu, güneybatı cephesinden içeri girildiğinde gelinen holde karşıda karşılama bankosu yer almakta olup sağda çok amaçlı salon, solda merdivenle üst kata çıkış ve merdivenin ilerisinde, destek birimleri yani, wc, mutfak ve depo alanları düzenlenecektir. Bu bölüme girildiğinde, solda mutfak holü ve tezgahı; karşıda bayan wc; sağda ise, bay wc ve buradan geçilen depo alanı önerilmektedir.

Holden üst kata çıkılan ahşap merdiven ile sofaya ulaşılmaktadır. Üst katta bulunan tüm mekanlar sofaya açılmaktadır. Yapının konukevi kullanımı ve ısıtma-soğutması göz önünde bulundurulduğunda, tüm sofanın kapalı olması fonksiyonel bir gereklilik haline gelmiştir. Buna göre, orta sofada, mevcut ahşap dikmeler arasındaki boşluklar, özgününde olmayan fonksiyonel gereklilikten doğan bir kapama olduğundan, alüminyum doğrama ile kapatılacaktır. Doğramanın önündeki ahşap tezgahın kullanılabilmesi için buraya açılan doğrama sürmeli olacaktır. Orta sofadan geçilen, iki yanda bulunan hanaylarda ise, yarı kapalı alanlar bulunmakta olup izleri görülen pencere açıklıkları yine izlerde görülen kafes korkuluklar veya ahşap kapaklarla kapatılacaktır. Sofanın güneydoğu ucundaki hayat ise, en mahrem ve özel bölümü olduğundan, pencere açıklıklarındaki ahşap parmaklıklar tümünde tamamlanmış; içerden ise ilave ahşap kapak yapılarak bu bölümün kapatılması sağlanmıştır.

Orta sofanın karşısında yer alan, kapalı mutfak olduğu düşünülen odaya gelindiğinde, restorasyon projesinde yeri ve detayları gösterildiği şekliyle, bacanın örülmesi ve bacabaşının da yeni malzeme yapılması gereklidir. Baca yanlarında ve yan duvarda bulunan dolap ve pencereler çürümüş olduğundan; bacabaşının tüm parçaları düşmüş ve çürümüş halde olduğundan mevcut halinden kullanılabilecek durumda herhangi bir malzeme görülememiştir. Bu odanın tavanı da yine tamamen çökmüş olduğundan, söküm sırasında korunabilecek herhangi bir malzeme bulunmadığından, restorasyon projesindeki detayına göre yeniden yapılacaktır. Bu odanın kuzeybatısında bulunan hol, rölöve çalışmaları sırasında fonksiyonu belirlenememiş bir alandır. Restorasyon projesinde ise, bu hol üçe bölünmüş; bir kısmı orta odadan girilerek kullanılacak bir banyo, bir kısmı ise kuzeybatı odadan geçilerek kullanılacak bir banyo; holün kuzeybatı ucu ise, bahçeden girilebilen depo olarak önerilmiştir. 

Orta sofanın kuzeybatısında bulunan odada, girişin hemen sağında bir kapı bulunmakta olup buraya banyo fonksiyonu verilmiştir. Bu odanın da tavanı çökmüş olduğundan, yine yerdeki izlerine göre çıkarılmış olan detayına göre yapılması gereklidir. Dolaplar ve kapakları, baca ile bacabaşı sökümler sırasında itinalı olarak sökülüp muhafaza edilmeli, genel olarak görülen sehimden dolayı elden geçirilerek projede gösterildiği gibi uygulanmalıdır. Ahşap süslemenin yoğun görüldüğü odada, mevcut malzemede çürüme, aşınma, kopma görülen parçaların özgün motifleri ile tamamlanarak monte edilmeleri gerekmektedir. Sofaya açılan pencereler, ahşap giyotin olup kepenkli olarak yapılacaktır. 

Orta sofanın güneydoğu tarafında bulunan oda, başoda olup evin en çok ahşap süslemesinin bulunduğu odadır. Genel olarak iyi durumda olan dolaplar, korkuluklar, itinalı olarak sökülüp muhafaza edilmelidir. Yere düşmüş haldeki bitkisel motifli bacabaşı da yine elden geçirilerek kullanılabilecek durumdadır.  Bu odanın tavanı da genel olarak sağlam olmakla birlikte, burgulu çıtalarda yer yer çürümeler gözlendiğinden, tavan itinalı olarak sökülmelidir. Tavanın motifli göbeği ve köşelerdeki motifli çeyrek dilimler sökümden sonra muhafaza edilmeli; burgu çıtaları büyük oranda zarar gören tavan yeni malzeme ile detayına uygun olarak yapıldıktan sonra muhafaza edilmiş olan göbek ve köşe motifler yerlerine sabitlenmelidir. Bu odanın girişinde yer alan holden arka cepheye sundurma olarak uzanan çatının alt bölümüne çıkma yapılarak banyo yerleştirilmiş olup girişi odanın giriş holünden yapılmaktadır.

Başodanın hemen yanında, arka taraftaki bahçeye çıkış bulunmakta olup, bu çıkış restorasyon projesinde de korunmuştur. Misafirlerin, arkada iç bahçe olarak kullanabilecekleri bir alan düşünülmüştür. İç bahçeye bakan istinat duvarı ile yol cephesine bakan duvarın üzerine ve karşı tarafındaki parsel sınırına demir korkuluk yapılarak hem yapının parsel sınırları tanımlanmış hem de yapının tek noktadan giriş çıkışı sağlanarak güvenli hale getirilmesi amaçlanmıştır. İstinat duvarının da güçlendirilmesi gerekmekte olup derzli olarak bırakılacaktır. 

Yapının çatısı tamamen kırma çatı olarak yapılacak; alaturka kiremit ile kaplanacaktır. Yağmur deresi veya yağmur oluğu restorasyon projesinde gösterildiği şekilde yapılacaktır.

Yapıya bitişik durumdaki Ahırcı (Ahi Hoca) Çeşmesi’nde ise, derzlerinde boşalma görülen kısımları için derz dolgusu önerilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Isparta, eğridir
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
İşveren: Isparta İl Özel İdaresi
Danışman: Süleyman Baş, Isparta İl Özel İdaresi
Ana Yüklenici: Derya Ak Depecik
Proje Yöneticisi: Derya Ak Depecik
Statik Projesi: Türel Mühendislik, Özgür Türel
Mekanik Projesi: Bata Proje, Mustafa Babacan
Elektrik Projesi: Bata Proje, Fatih Aydoğdu
Proje Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 375 m²
Toplam İnşaat Alanı: 350 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Derya Ak Depecik
Yardımcı Mimar(lar)
Zelal Taşkesen