İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Proje Raporu

Karabağlar ilçesi, kıyı kenti İzmir merkezine yakın, çevreyolu ve kent güney çıkış ana aksı üzerinde bulunmaktadır. Havalimanına yakın konumdadır.

ALAN ODAKLARI

 • Havalimanı, yat limanı, Göztepe Vapur İskelesi, sahil bulvarı, İnönü Caddesi ve hastaneler. Metro Poligon İstasyonu.


TASARIM KRİTERLERİ

 • Kent mozaiğini ve kimliğini gelişen yeni düzen ile birlikte yorumlamak,
 • Akslar, araç-yaya ulaşımı, dinlenme-sosyalleşme alanları, ticari kaygılar, sirkülasyon, yeşil dengesi su öğeleri ve açık mekan hacim dengesi dikkate alınan çevre...
 • Doğal çevreye duyarlı sosyal ve kültürel donatılara ilişkin özgün öneri. (Mevcut ağaçların korunması, bakımı, taşınması ve yeniden konumlandırılması, ek yeşil alanlar, özgün seyir platform, strüktür ve donatı hacimleri.)
 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi ve enerji verimliliği ihtiyacının karşılanması ile ilgili önerilerin geliştirilmesi (Meydan kavramı oluşturulurken, esneklik, farklı kullanımlar, sürdürebilirlik ve temsiliyet ile kimlik ön plana çıkartıldı. Reflekte havuz kullanımından, yeşil dengesi, kent mobilyaları, iklimsel veriler doğrultusunda gölgelikler, üst örtülerde kısmi enerji panelleri ve enerji destekli aydınlatma elemanları bu bağlamda düşünülmüştür.)
 • Engelliler ve tüm yaya kullanıcıları için erişilebilirlik.


MEYDAN
Kent kimliğini en iyi tanımlayan boşluklardır meydanlar ve parklar. Konut alanlarının ortasında bulunan bu boşluk alanın genişletilmesi, sert zemin, yarı sert ve doğal peyzaj arasındaki ilişkinin ön plana çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda güneyde 9200 Cad. ile kuzeyde 9242 Cad. arasında bir aks oluşturulmuş, alanın kısmen daha düz alana sahip olan aksın batı kısmı daha sert zemin bırakılmış ve toplanma alanı olarak kurgulanmış, yine daha topoğrafik kot farklılıkları olan doğu kısmı ise park alanı olarak ayrılmıştır.

ARAÇ/YAYA ULAŞIM, KAPALI OTOPARK
Alan ulaşımı güneyde 9200 Cad., kuzeyde 9242 Cad. üzerinden olmaktadır. Aralarında yaklaşık 10 m kot farkı bulunmaktadır. Bu kot farklılıkları farklı noktalarda değerlendirilmiştir.
Faruk Akar Karasu Caddesi üzerinden, girişi amfi altından olan otopark rampası ile olacaktır. Otoparktan meydana, iki adet düşey sirkülasyon mevcuttur.

Yine bu cadde üzerinde meydan kenarında taksi durağı düzenlenmiştir.

Meydan güneyindeki konut yoğunluklu alana, park bölümüne yine 9200 Cad. üzerinde oluşturulun ve aksı tamamlayan yaya üst geçit rampaları ile birlikte ulaşım verilmiştir.
Alanın kuzeyinde bulunan mevcut pazar alanı ile imar durumunda otopark olarak gösterilen alan yeşil alana çevrilerek yeniden düzenlenmiştir. Yine bu bölgenin meydan, park ve spor alanı ile birlikte bütünleşmesi sağlanmıştır.

AMFİ

Meydana hakim, spor alanı ile bütünleşik, güney meydan alanına vista veren farklı çok kullanımlı aktivitelere seyir alanı sunan ve kot altında depolar ve wc''leri barındıran bir amfi tasarlanmıştır. 1mt genişlikteki 15 basamak ile 3.00 kotuna ulaşıp spor alanı ve peyzaj ile direk temastadır. Meydan tüm aktivitelerine hakim konumda, ahşap blok oturma gruplarına sahiptir.

MEVCUT SPOR ALANI

Mevcut spor alanı güney meydanı sert zemin daha genişletilmiş, 2 adet basketbol ve voleybol sahaları tasarlanmıştır. Amfi üst kotu ile doğrudan ilişkidedir. Mevcut cephesi, meydan-botanik park konseptine uygun olarak yine "yeşil cephe" cidarı ile yeniden yorumlanmıştır. Basit ölçekte strüktür eklemesi üzerine topoğrafya düşeye taşınmıştır.

9200 CADDESİ

Bu caddenin meydan araç ve yaya ana ulaşım aksı durumundadır. Cadde üzerinde meydan ve park ile sonlandırılan bir bisiklet yolunun tasarlanması önerilmiştir. Aynı şekilde park ve meydan ile bütünleşen kent mobilyaları, ağaç ve bitki dokusu düzenlenmesi önerilmiştir.

AKS, ÖRTÜ, SEYİR KULESİ, ÇİM AMFİ, BOTANİK PARKUR

 • İklimsel veriler ve ayıraç/tanımlayıcı bir aks oluşturma isteği doğrultusunda bir üst örtü tasarlanmıştır. Meydan-park ayırımı tanımlanmış, güney ve kuzey bütünleştirilmiştir.
 • 9200 Cad. üzerinde oluşturulan bisiklet yolu meydan ile buluştuğunda botanik parkur ile birlikte parkta gezinti vererek süreklilendirilmiştir.
 • Botanik parkur üzerinde doğal topoğrafyaya fazla dokunulmadan farklı endemik bitkiler ve özel sera alanları ile eklemlendirilmiş gezinti ve vista alanı arzulanmıştır.
 • Çim amfi, doğal peyzajdan yararlanarak botanik parkura eklenti ve ahşap platform sahnesi bulunan bir performans, dinlenme, seyir alanı sağlanmıştır.
 • Seyir kulesi, meydan, çevre ve botanik parkura hakim, gerek topoğrafyayı gerekse genel alanı tamamlayan bir serbest, hafif strüktür ve çeperli seyir kulesi tasarlanmıştır.


REKREATİF ALANLAR

Park ve meydanı destekleyen, çocuk kulübü, kafeterya, kent atölyesi ve çok amaçlı hol birimleri eklenmiştir. Bu yapılar güney-kuzey aksına eklemlenmiş, üst örtü altında, parka cephe veren hafif strüktür esnek kullanıma açık yapılardır.

Park mera alanı ile irtibatlı, açık ahşap platform, çim alanlar ve spor alanları ile desteklidir.

Farklı kotlarda, esnek şeffaf cephe yapısı ve serbest kullanımlara sahiptir.

MEVCUT PAZAR ALANI

Alan kuzeyinde bulunan pazar alanı yeniden yorumlanmıştır. Zemin altı kapalı otopark olarak düşünülmüştür. Üst kısmı ise hafif strüktür ve gölgelikli üst örtü tasarlanarak farklı kullanımlara açık boşluk alan olarak düşünülmüştür.

Künye
Proje Yeri: İzmir, Karabağlar
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Meydan
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon

Pin It
Mimar

Mehmet Zafer Ünal

Cihan Sinan Bostancı

Ercan İlarslan

İsmail Ercan