İlgili Projeler

Katılımcı (Ömer Özeren, Ahmet E. Dinçer, Vahit Türüt, Sinan Çelik), İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

İTÜ İşletme Fakültesi için hazırladığımız proje önerimizde tarihi kent dokusu içerisinde mevcut ağaç dokusunu koruyarak yerleştiğimiz tasarımımızda yalın bir kütle oluşumu tasarladık. Yoğun program ve tarihi yapı ile birleştirmede ve kamusal alanları iyi kurgulayamadığımızı yarışma sonuçlarından elde ettik.

Kütle kararları: Yerleşkenin tasarımı incelendiğinde, daha önce belirtildiği gibi, tarihî yapıların ve diğer binaların oluşturmuş olduğu mevcut ızgara düzen ve yapının inşa edileceği ince uzun geometrili arsanın oluşumu, yapının biçimlenmesinde katkı sağlamıştır. Yapılaşma alanındaki yapının sahip olduğu bazı niteliklere, kentsel hafızanın korunması ve okunabilirlik açılarından projede yer verilmiştir. Buna göre öncelikli olarak eski yapıdaki girişin konumu korunmuş; giriş ile yapılaşma alanının arkasında yer alan lineer biçimli komşu atölyeler arasında bağlantı kuran bir dinamik aks oluşturulmuştur. Binanın tasarımında istenen eğitim- öğretim, araştırma ve sosyal yaşam alanlarını içeren işlevler, ‘’omurgayı’’ oluşturan bu aksa bağlanan dikdörtgen biçimli kütleler olarak düşünülmüştür. Yarışma kapsamında korunması istenen anıtsal ağaçlar ve yapılaşma alanındaki diğer yeşil doku, kütlelerin birbirlerine göre konumlanmalarını tanımlamıştır. Yapılaşma alanında aksa bağlanan fonksiyonel birimler dolulukları; yeşil yatay bölüntüler boşlukları tanımlamıştır. Bu oluşum, eski yapının biçimlenişine benzer şekilde yerleşimi tanımladığı gibi, yeşil boşluğu saran kütleleriyle çevredeki yapı adalarında görülen avlulu yerleşim düzeniyle de benzerlik gösterir. Bu düşünceyi “eklemlenebilirlik” kavramıyla ya da başka ifadeyle “metabolist” yaklaşımla açıklamak mümkündür. Kütleler arasında, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru, kademelenme oluşturmak istenmiştir. Doğal eğim de bu yöndedir. Ancak ihtiyaç programının fazla olması buna yeterince izin vermemiştir.

Tasarımda, omurga ve onunla ilişkilenen bina kütlelerinden bağımsız bir harekete yer verilir. Bu hareket, kentsel ölçekte, yakın çevrede topografyanın ve yeşil dokunun durumlarından yola çıkılarak, aynı zamanda hem hareketliliğin hem de sakinliğin bir arada olduğu bir ortamın ifadesi olarak eğrisel bir hatla tanımlanır. Bu eğrisel hat, giriş olarak tanımlanan alanı vurguladığı gibi kütüphane ve amfi gibi birimlerinin mekânsal biçimlenmelerini ifade eder. Bunların dışında bu hareketle; binanın Karakol binası tarafında, ihtiyaç programı ve arazinin sunduğu kısıtlı olanaklar nedeniyle düşey yönde büyüyen cepheleri yatayda bölerek, bu cephedeki yükseklik algısını azaltması hedeflenir. Mekânsal düzenlemelerle ilgili kararlar; “Omurga” olarak ifade edilen dinamik aks eklemlenen bina kütleleri arasında yatayda ve düşeyde bağlantı kurulmasını (3 ana merdiven ve 2 yangınmerdiveni 4 asansör ve teknik servis birimleri) sağlar. Kullanıcı hareketliliği ve binanın ince uzun yapısı düşünülerek, dolaşım elemanları hem birbirlerine yakın hem de sayıca fazla tutulmuştur. Öğrencilerin binayı etkin bir şekilde kullanması ve birbirleri ile olan etkileşimlerini artırmak amacıyla geniş bırakılmıştır. Omurgada üst katlarda öğrenci kulüpleri, öğretim elemanları için kentsel ölçekte manzaradan yararlanan dinlenme alanları gibi ortak alanlar da yer alır. Ayrıca omurgada, daha önce anımsatıldığı gibi, katlarda bahçe alanlarına bakan noktalarda çıkmalar oluşturarak, öğrenciler için çalışma, dinlenme ve Tarihi Karakol Binasını algılatan seyir alanları gibi sosyal faaliyet alanları belirlenmiştir. Son olarak omurganın giriş bölümünde öğrenciler için farklı perspektifler oluşturabilen amfi biçimli oturma ve dinlenme alanları tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Üniversite Kampüsü
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Proje Başlangıç Yılı: 2019

Pin It
Mimar

Ömer Özeren

Ahmet E. Dinçer

Vahit Türüt

Sinan Çelik