Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Kocaeli Cephanelik Eğitim Kampüsü Proje Yarışması1. ANA TASARIM KARARLARI

Tasarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu temel kavramlar doğrultusunda "iletişim" teması ile bir "sosyo-kültürel eğitim alanı" olarak ele alınmıştır.

Eğitim kampüslerinin oluşumları sürecinde, kentin bu parçasının yeni bir "kent merkezi" olması yolunda gerek fiziksel formun geliştirilmesi gerekse kamusal mekan kalitesenin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda tasarımın topografya ile bütünleşmesi, çevresel ve iklimsel veriler doğrultusunda gelişime açık, esnek, etaplanabilir, modüleri kompakt, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir ve her şeyden önemlisi, kullanıcılarına mutluluk verici bir yapı olması adına tasarım gerçekleştirilmiştir.

2. PROJE KURGUSU

Proje alanı, topografya verisi doğrultusunda hali hazırda patika olarak kullanılan sırtın iklim verileri ile çakıştırılması sonucu kurgulanan yönlenme ve yapılaşma akslarının oluşturduğu ana omurgaya eklemlenen yapı gruplarından oluşmaktadır.

Ana omurga; açık, yarı açık ve kapalı mekanlarla barındırdığı sosyal fonksiyonlar ile kulanıcılarına etkin bir sosyal alan vadetmektedir. Söz konusu ortam geleneksel sokak ortamının bir yorumudur.
Yapılaşma güneşlenme yönünden en uygun konumdadır. Söz konusu konum, rüzgardan yararlanma adına da uygun olup, yapılar içinde oluşacak olan hava akımının pasif havalandırma çözümlerine destek sağlaması öngörülmüştür.

Kampüs dahilinde ki tüm yapıların erişimi kolay, sosyal donatıları ile kullanıcılarına farklı olanaklar sunan bir mimari dili olması hedeflenmiştir. Geleneksel mimarinin önemli bir unsuru olan avluların, bahçeler halinde kurgulanması ile yaşam ve mekan kalitesini arttırmak üzere avlular etrafında gelişen yapılar düşünülmüştür.

Yapıların ortak alanlarının iletişimi odaklayarak, galerilerle tüm katlardan algılanır şekilde kurgulanması ve gün ışığının kontrollü olarak iç mekanı doldurması planlanmıştır. İç boşluk kurgusu, zeminde oluşturulacak iç bahçeler ile zenginleşmektedir.

Yerleşke dahilinde ki tüm yapıların modüler, etaplanabilir olması konusunda planlama ve metodlar geliştirilecektir. Ortaya konacak olan mimarinin gelişime açık olması ileriye yönelik değişiklik taleplerini karşılayabilecek nitelikte olması hedeflenmektedir.

İklimsel verilere parallel olarak, yapılar arası mesafelerin rüzgar geçişlerine olanak sağlaması, kimi yapıların ayaklar üzerine alınması ve cephe açıklıklarının yönlenmeyle beraber düzenlenmesi proje kurgusu dahilinde ele alınacaktır.

3. MİMARİ YAKLAŞIM VE DİL

Kullanıcıların eğitim ve sosyal yaşantılarına yönelik olanaklarının geliştirilmesi, kampüsün kentin diğer işlevsel unsurları ile ilişkilendirilerek etki alanının genişletilmesi ve bu kurgunun yaşantıya aktarılması, tasarımın temel düşünceleri olarak öne çıkmaktadır.

Eğitimde ve sosyal alanda eşitlik, şeffaflık ve katılımcılık kavramlarının güçlendirilerek vurgulanması tasarımın ana
kriterleridir.

Yerleşke genelinde iletişimin ön planda tutulduğu, eğitim kampüsünün kent ve kentli ile olan ilişkisinin güçlü olarak ele alındığı, iklim ve çevre verilerine dayanan, etaplar halinde uygulanabilir, modüler plan kurgusu ile insan ölçeğini dikkate alan ve mutluluk verici bir mimari dil benimsenmiştir

4. ARAZİ KULLANIMI VE ETAPLAMA

Akademik Alan : Derslik binaların yer alacağı kampüs alanının odağını oluşturmaktadır. Tüm yapılar farklı kotlara otururken, sosyal alanların birbirine eklemlenmesi ile ortaya çıkan omurga ile birbirine bağlanmaktadır. Kütüphane yapısı kampüsün kalbinde yer almaktadır.

Kültür-Yönetim : Yönetim merkezinin, konferans salonu, tören alanı ve dolayısıyla amfi tiyatro ile bütünleşmesi öngörülürken söz konusu alanın tesis omurgası ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Amfi tiyatro ve eğimli tören alanı arsa topografyasının bir yansımasını oluşturmaktadır. Gözlem evi, bu ikiliyi bütünler konumda, simgesel bir anıt tavrıyla kente referans oluşturmaktadır.

Barınma Alanları : Yurtların bulunduğu bu alanın, kampüsün sakin köşesinde, ancak kullanıcıların servislere kolayca ulaşabileceği bir konumda olması planlanmıştır.

Spor Alanları : Gerek açık sahalar ve gerekse kapalı spor alanları dışarıdan kullanıma olanak verecek olarak planlanmıştır.
Verilmiş olan program ve etaplama kriterleri doğrultusunda yapılaşma programı oluşturulmuştur. Kampüs programının 3 ana etapta bitirilmesi önerilmektedir.

5. ULAŞIM VE TRAFİK

Yerleşkeye girişler, farklı kullanımlar öngörülerek çevredeki 3 ana yoldan düşünülmüştür.
Kampüs genelinde yaya dostu bir planlama yapılmıştır. Bu bağlamda kampüs içi araç trafiği ve otoparklar farklı katmanlar halinde çeperde çözümlenirken, yaya aksları omuga ile yapıları birbirine bağlamaktadır.

Acil durum (yangın, sağlık vb.) müdahaleleri için çeperden içeri servis yolları öngörülmüştür.

Yaya yollarının, farklı kotların kullanımı ile katmanlaşması planlanmıştır. Yerleşkenin gelişmesi ile beraber kampüs içinde ring seferleri düzenleneceği öngörülmektedir.

6. TAŞIYICI SİSTEM

Yerleşke geneli, tipik 5 katlı (bodrum üzeri dört kat) 14 bloktan ve bunları birbirine bağlayan omurga yapıdan oluşmaktadır.

Kampüs içerisindeki yapıların az katlı (3-4 kat) rasyonel yapılar olması ve tüm yapıların konvansiyonel olarak inşa edilebilmesi planlanmıştır.

İhtiyaç programının analiz edilmesi sonucunda mimari kurguya ve modüler koordinasyona en uygun aks düzeni 6mx8m, 8mx8m, 8mx10m veya benzeri varyasyonlarda olacağı öngörülmüştür. Taşıyıcı sistem çözümlemelerinde jeolojik etütler esas alınarak nihai kararlar verilecektir.

Yapı modüler ve bloklar halinde planlanmıştır. Uygun mesafelerde dilatasyon yapılacağı öngörülmüştür.

Tüm taşıyıcı sistem betonarme olarak çözümlenmiştir.

Sosyal alanlar ve iç sokaklarda oluşan geniş açıklıklar çelik taşıyıcılar ile geçilmektedir.

7. PEYZAJ KARARLARI

Peyzaj tasarımı, arazinin doğal topografyasını kullanarak mimari kararların çevresel doğal verilerle en yüksek düzeyde iç içe geçmesi temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bloklar arsası bakış terasları ve avlular oluşturulmuştur. Yapısal peyzajın bu noktalardan manzaraya açılması, alan deneyiminin kalitesini yükseltmek ve toplanma alanı-kişisel deneyim alanı olarak kullanıcılara olanak sunması planlanmıştır.

8. ENGELLİLERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Kampüsün tasarımında engelli dostu çözümler üretilmiş ve açık ve kapalı alanlar arasındaki tüm erişimler buna uygun planlanmıştır. Engellilerin ihtiyaçlarına uygun fiziki mekanlar uygun ergonemil ölçüler dikkate alınarak oluşturulmuştur.

9. YANGIN GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Tüm bloklarda ve bodrum katta yeterli miktarda yangın kaçışları ve bunların yönetmelikler uygun mesafelerde olması sağlanmıştır. Yangın güvenliğine yönelik malzeme kararları da uygulama aşamasında ele alınacaktır.10.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Yerleşkenin, aşağıda belirtilen ana ilkeler çerçevesinde, doğal çevreye olan etkisinin en aza indirgenmesi sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da öne çıkması planlanmıştır:

• Yerel malzeme kullanımı,
• İklimle dengeli cephe tasarımları,
• Etkin güneş kontrolü,
• Doğru yönlenme ve yerleşim,
• Doğal ışıktan uzun süreli yararlanma imkanlarının sağlanması,
• Doğru yönlenme ve uygun cephe katmanları seçimi ile kış ve yaz koşullarına göre en üst düzeyde güneşten faydalanmak,
• Doğal havalandırma ile sistemlerin ısıtma ve soğutma yükünün ve enerji tüketimin azaltılması,
• Yağmur ve drenaj suyunun depolanarak çevre sulamasında kullanılması,
• Atık ve yağmur suların dönüştürülmesi,
• Çatı ve pergola sistemi üzerine yerleştirilecek güneş enerjisi panellerinin entegre edilmesi ile enerji üretimi sağlanması.
• Geniş taban alanına sahip yapıda ısı pompası ile ısı geri kazanımı sağlanması,
• Etkin sıvı ve katı atık yönetimi vb., yöntemlerin proje geneline entegrasyonu düşünülmektedir.

11. MALZEME SEÇİMİ

Yerleşke mimarisinin bütünlüğü ve yalınlığı malzeme seçimlerine de yansıtılacaktır.

Kampüsün, mimari dilinin gelişmesi ve kurumsal kimliğinin algılanabilmesi yönünde malzeme seçimleri önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yapılacak olan malzeme seçimlerinde, fiyat/performans kriterleri doğrultusunda ekonomik çözümlere gidilmesi planlanmaktadır.

Planlama kurgusuna uygun olarak, mümkün olduğunca, doğal, yerel ve geri dönüşüme uygun malzemeler tercih edilecektir.

12. İHTİYAÇ PROGRAMI VE İMAR YÖNETMELİKLERİ

Tasarımda, ihtiyaç programında belirtilen tüm mekanlara istenilen büyüklük, sayı ve kapasitede yer verilmiş, yürürlükteki yönetmelik ve imar kısıtlarına bütünüyle uyulmuştur.

13. SONUÇ

Tasarımda; arazi ve imar koşulları çerçevesinde, yerin ve zamanın gerekleri ile uyum içinde olan, çağdaş bir mimari ve çevre düzenlemesini yalın bir mimari dil kullanılarak ortaya konmuştur.
Hedef mimari tasarımın bütünlüğü dahilinde, ülke kaynaklarının en uygun şekilde kullanımına yönelik alternatiflerle projenin gelişimi aşamasında, kampüsün kullanıcıları ile bütünleşmesini görmektir.

Künye
Proje Yeri: Kocaeli (İzmit)
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Murat Aksu

Umut İyigün