Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, İstanbul Teknopark Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Yarışması

KENTSEL TASARIM AÇIKLAMA RAPORU

AMAÇ VE HEDEFLER

İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Kısım 1., 2., 3., 4. Tahsis Alanları Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması Şartnamesi'nde, Teknopark alanı içinde yapımı devam eden binalarla, yarışmaya konu binalar ve başta gölet olmak üzere açık alanların bütünleştirilmesi amaç olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda;

• Yarışma konusu yapıların kentsel tasarım projesi bütünü ile ilişkilendirilmesi,
• Kapalı ve açık alanlar arasında bütünlük, işlevsellik ve süreklilik sağlanması ve
• Arazi topoğrafyasının, yapılar ve meydan arasındaki bütünleyici kurguyu sağlamak, gölet ve yaya köprüsüyle ilişki kuracak şekilde kurgulanmasının beklendiği ifade edilmiştir.
Bu doğrultuda projenin alt hedefleri şu şekilde belirlenmiştir;

İşlevsellik

Çalışanların gereksinimlerini karşılayacak dengeli karma kullanım

Bütünlük

Yön bulmada kolaylık sağlayan, birbiriyle görsel ve fiziksel olarak bağlantılı mekanlar,
Düzenleme alanı bütününe dengeli olarak dağıtılmış "odaklar",

Özgünlük

Alanın topoğrafyadan kaynaklanan özelliklerini öne çıkaran, kendine özgü kimliği olan mekanlar,

Esneklik

Mevcut gereksinimler doğrultusunda planlanmış, ancak gelecekteki gereksinimleri de karşılayacak şekilde geliştirilebilecek esnek bir tasarım,

Erişilebilirlik

Yaya ve Bölge için tasarlanan hemen hemen tüm ulaşım türleri ile özellikle açık alanlara erişiminin sağlanması,
Bisiklet kullanımını teşvik edecek, yayalara öncelik tanıyan bir yaklaşımın benimsenmesi,

Anlaşılabilirlik

Referans ve odak noktalarının varlığı, belirli alanlara girişlerin vurgulanması ve yön bulmayı kolaylaştıran bir dolaşım ağı ile mekansal kurgunun anlaşılabilir kılınması,

Kalite

Mekanlarda form, malzeme vb unsurlarla yüksek bir konfor ve kalite düzeyinin elde edilmesi,

Güvenlik

Uzun görüş mesafesi ve görsel bağlantı sağlayan akslar, iyi aydınlatılmış mekanlar ve canlı fiziksel çevre ile güvenlik koşullarının sağlanması,

Yaya-taşıt karşılaşmalarının minimuma indirilmesi,

İnsan Ölçeği

Yapılaşmış çevre elemanlarının boyut, dok ve düzenleme özelliklerinin, insan boyut ve oranlarıyla ve yaya hareketleriyle uyumlu bir şekilde düzenlenmesi

Prestij ve Sanat

Aktif kullanımı teşvik edecek yaya dostu bir kentsel tasarım, yüksek konfor, kalite ve güvenlik düzeyi ile prestijli bir mekan yaratılması, Açık ve kapalı mekanlarda sanat yapıtlarına yoğun olarak yer verilmesi, sanata erişimin kolaylaştırılması,

Peyzaj

Yapısal ve bitkisel peyzaj unsurları ile kapalı ve açık alanlarda bütünselliğin sağlanması,
Öngörülen peyzaj kurgusunun bina içlerine de sızdırılması ile sürekliliğinin sağlanması,

Sürdürülebilirlik

İstanbul Teknopark Master Planında benimsenmiş olan sürdürülebilirlik ilkelerinin devamlılığı ve bu ilkelerin binalar bazında yeşil mimari sertifikasyonu (Leed, Bream, vs) ile sonuçlandırılacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda;
a. Yağmur hasadı; yağmur ve drenaj suyunun depolanarak, çevre sulamasında kullanılması,
b. Yapı gruplarına entegre edilmiş gri su arıtma sistemleri,
c. Pasif iklimlendirme ve doğru yönlenme ile sistem yükünün ve enerji tüketimin azaltılması,
d. Etkin güneş kontrollü cephe tasarımı,
e. Doğal ışıktan uzun süreli yararlanma imkanlarının sağlanması,
f. Teras çatılar üzerine yerleştirilecek güneş enerjisi panelleri entegre edilerek sürdürülebilir kaynaklardan enerji üretimi sağlanması,
g. Yerel malzeme kullanımı,
h. Etkin sıvı ve katı atık yönetimi vb., yöntemlerin proje geneline entegrasyonu düşünülmektedir.

Bisiklet Yolu

Kentsel Tasarım Projesi'nin olumlu özelliklerinden biri, TGB içinde bisiklet yolu önerisinin getirilmiş olmasıdır. Ancak çalışma kapsamında özellikle, rekreasyon alanı olarak öngörülen gölet çevresine bisiklet ile erişimin sağlanmadığı gözlenmiş, proje ile bu yönde öneri geliştirilerek göletin kuzey yakasından bir bağlantı önerilmiştir. Taşıt ulaşımında olduğu gibi bisiklet yollarında da standart dışı bir genişlik öngörüldüğünden (çift yön için 1.50 m), proje çalışmasında bisiklet yolunun genişliği standart ort. 2.40 m kesitinde geliştirilmiştir.

Yaya Yolları

Çalışma alanı, öneri yapılar, meydanlar ve mevcut promenad ile rekreasyon alanı olarak gölet ve çevresiyle maksimum düzeyde yaya bağlantısı sağlanacak şekilde kurgulanmıştır. Bu bağlamda Kentsel Tasarım Projesi ile önerilen gölet üzerindeki iki yaya köprüsüne ek olarak 1 nolu Çok Katlı Ofis Yapısı ile 3 nolu Kuluçka Merkezi arasında üçüncü bir köprü önerilmiş, bu köprü, vadinin batısındaki yükseltinin sağladığı avantajı kullanarak, göletin tamamını gören bir bakış noktası, aktivite odağı şeklinde tasarlanmıştır.
Gölet etrafındaki yaya dolaşımı engelli kullanıcıların rahatça deneyimleyebilecekleri bir yaklaşımla ele alınmıştır. Alanı bisiklet sürerek yaşamak isteyen kullanıcılar için tüm alanda kesintisiz bir bisiklet aksı tasarlanmıştır. Promenad ve gölet bağı, öngörülmüş köprülerin dışında, İspanyol merdivenleri ile sağlanmıştır.
Çalışma alanı içindeki tüm yaya bağlantıları, herkes için tasarım yaklaşımı çerçevesinde Erişilebilir Kentler Yönetmeliği'nde tanımlı standartlara uygun olarak düzenlenmiştir.

PEYZAJ AÇIKLAMA RAPORU

YAPISAL

A-Yaklaşım

Peyzaj tasarımı, arazinin doğal topografyasını kullanarak mimari kararların çevresel doğal verilerle en yüksek düzeyde iç içe geçmesi temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapısal peyzaj gölete doğru doğal arazide sürekliliği sağlayan hafif eğimlerle kurgulanarak, çeşitlenen kullanımlara izin verecek biçimde düzenlenmiştir. Bu kullanımlar üç ana karar odaklı olup, bu kararlar gölet-insan etkileşiminin azami düzeyde sağlanması, gölet etrafında bakı terasları yaratarak açık alan deneyiminin kalitesini yükseltmek ve göletin yönelimini toplanma alanı-kişisel deneyim alanı olarak doğanın sunduğu iki alan deneyimi seçeneğiyle bütünleştirmek olarak sıralanabilir.

B-Tasarım Ögeleri

Gölet

Kuzeybatı-güneydoğu aksında uzanan gölet peyzaj tasarımında başat rolü üstlenmektedir. Kuzeybatısında çim amfiyle ve toplanma alanıyla başlayıp, güneydoğusunda doğal deneyim patikalarının radyal açılımıyla sonlanan bütünsel kurgusuyla alanın bağlayıcısı olarak kurgulanmıştır. Güneydoğu ucunda oluşturulan kademeli ahşap platform düzeninin kafeteryayla birlikte göletle doğrudan etkileşimi destekleyen düzgün katmanları hem sunduğu tüm alan perspektifiyle hem de yaya dolaşımının sürekliliğini sağlayan bir çekim noktasıdır.

Dolaşım

Gölet etrafındaki yaya dolaşımı engelli kullanıcıların rahatça deneyimleyebilecekleri bir yaklaşımla ele alınmıştır. Alanı bisiklet sürerek yaşamak isteyen kullanıcılar için tüm alanda kesintisiz bir bisiklet aksı tasarlanmıştır. Ayrıca göletin güneydoğu ucunda yer alan kademeli ahşap platformların bir bölümüne küçük bir iskele işlevi yüklenerek, gölet içinde botlarla erişim mümkün kılınmıştır. Böylelikle bu alanda bulunan kafeteryaya arazinin kuzeybatısından ulaşım için yürümek dışında bir seçenek yaratılmıştır.

Bakı terasları

Mimari planın çizgisel organizasyonundan faydalanarak, fakat önünü kesmeden gölet odaklı perspektifler kuran doğu yönelimli bakı terasları, gün doğumunda seyirlik ya da yürüyüş sırasında birer ara kesit olarak kullanılabilir. Bakı teraslarına erişim araç yolundan gelecek gürültünün asgariye indirilmesi için kademeli olarak inilerek sağlanmaktadır.

Çim amfi alanı

Doğal arazi örüntüsünde kaybolan, topografyayla orantılı iki çim amfi alanı dinlenmek, söyleşmek veya başka ortak etkinlikler için kullanılması üzerine düzenlenmiştir. Yaya dolaşımına paralel ve yakın olması dolayısıyla dolaşımın sürekliliğine destek olmaktadır.

Doğal Deneyim Patikaları

Dar patikalarla otsu bitki alanlarının arasında yürüyerek doğayla daha kişisel ve mahrem ilişkiler kurmaya olanak veren alan düzenlemesidir. Bu alan radyal plan açımlamasıyla otsu bitki alanı görüş mesafesini ve dolayısıyla yürürken kazanılan perspektifi genişletmekte ve tüm alanda güdülen ana kararlardan biri olan doğa-insan etkileşimi etkenini güçlendirmekte ve zenginleştirmektedir.

Notlar

Alanda duvar kullanımına yer verilmemiş olup, tüm yapısal elemanlar ekolojik kriterlere sadık kalınacak biçimde doğal taş ve ahşap malzeme seçimleriyle tasarlanmıştır. Bilinçli yönlenme, yeşil alanların bütünlüklü ve ahenkli kurgusu ve yumuşak geçişli düzenlemelerle birlikte mevcut arazi topografyası azami düzeyde korunmasına özen gösterilmiştir.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

AMAÇ

Kentsel tasarım projesi hazırlanmış geniş bir çevre içinde yer alan ve yarışma konusu olan dört farklı yapının mimari tasarımında; kentsel tasarım ilkelerini aynen korumak ve mümkünse güçlendirerek yapıları projelendirmek, çevre düzeni ve yakın çevre peyzajını ele almak amaçlanmıştır.

Bu amaçla;

ÇOK KATLI YÖNETİM BİNASI

Mevcut tasarımdaki promenad aksına olabildiğince yalın, etkili bir kitle olarak yerleştirilmiştir. Bu yapı, yaya allesi aksında etkili, görece dar ve yüksek bir atrium mekan ile simgeleştirilmiş ve alleden, ana giriş mekanına görsel ve mekansal bir geçiş sağlanmıştır. Yapının girişi gene simgesel bir araç-yaya alanı üzerinde düzenlenmiştir. Ana yoldan gelişte, yapının kare plan formuna simgesel bir cephe unsuru eklenmek suretiyle kitlenin yoldan kolay algılanması sağlanmıştır.

Bu cephe elemanın, rengi, daha ileri çalışmalarla elde edilecek plastik etkisi ile bu yapının belki de tüm kompozisyonun nirengi noktası olmasını sağlamada etkili olacağı düşünülmektedir.
Yapının iç planlamasında giriş katı; bekleme- cafe-dinlenme alanlarını içeren ve hem alleye, hem giriş meydanına açılan bir hol niteliğindedir. Sunulan kurgunun ilerideki gelişmeler ve talepler ile kolayca geliştirilebilecek esneklikte olduğu düşünülmektedir.

KULUÇKA MERKEZİ

Kentsel tasarım projesinde verilen yer ve görece yüksek yapısı ile, bir defada inşa edileceği öngörülen dört yapılı kompozisyonun ikinci önemli yapısıdır. Bu yapının kitle planı, çevredeki yapılarla uyum sağlayacak rasyonel ve yalın bir anlayışla tasarlanmıştır. Ortak hizmet alanları, tüm kiralık birimlerden kolayca ulaşılabilecek bir yer ve düzende tasarlanmıştır. Kiralık birimleri içeren yüksek yapı, tüm büroların doğal ışıktan yararlanabilecekleri, düşey ve yatay sirkülasyonun olabildiğince kolay kavranabilir net ve kısa yollarla sağlanabileceği bir düzenle tasarlanmıştır.

ÇOK KİRACILI AR-GE MERKEZİ

Kentsel tasarımda beş adet görece küçük yapıdan oluşan bu merkezde istenen yapı programı üç yapı içinde gerçekleştirilmiştir. Bu çözüm inşaa edilmekte olan yönetim ve kuluçka binasının gölet ile daha açık bir görsel ilişki sağlaması yanında yapı aralarının açılması, iç avlular düzenlenmesi suretiyle daha zengin ve ferah bir çalışma ortamı elde edilmesine olanak vermiştir. Ayrıca çekirdeklerin azaltılması belirli bir yapı ekonomisi sağlamaktadır.

SOSYAL TESİS YAPISI

Ayrıntılı bir program verilmeyen bu yapı, kentsel tasarım projesinde verilen yer ve kriterlerle ilke olarak verilen amaç doğrultusunda projelendirilmiştir. Yaya allesi sonlarında, gölete bakan küçük giriş yapısı; restoran ve dükkanların yer aldığı ve gölete doğru açılan geniş bir hole ulaştırmakta, buradan da fitness, yüzme havuzu, sağlıklı yaşam bölümlerine girişi sağlayan kontrollü bir ön mekana bağlanmaktadır.

MEVCUT YAPILARLA İLİŞKİ

Yarışma konusu yapıların oluşturduğu dış mekanların, inşa edilmekte olan yönetim binası ve kuluçka merkezinin dış mekanları ile görsel ve işlevsel bir bütünlük oluşturmalarına dikkat edildiği gibi, yeni yapıların kendi aralarında da ilişkilendirilmelerine ve bir bütün oluşturmalarına özen gösterilmiştir. Bu amaçla; yeni yapılacak iki büyük yapı, gölet üzerinde bir buluşma- rekreasyon alanını da içeren geniş bir yaya köprüsü ile bağlanmıştır. Bu köprünün; promenadın süreklililiğini sağlarken, yönetim binası ve kuluçka binalarının giriş plazalarında teşkil edilmiş olan meydancıkları birleştirerek, yapı gruplarının bütünleşmesini sağlayacağına ve önemli bir işlevi olacağına inanılmaktadır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Ofis
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Doğan Tekeli, Mustafa Adnan Öğüt, Hasan Özoğul, Mehmet Karadurak, Fazıl Üç, Özhan Ertekin
Peyzaj Mimarlığı: Belemir Dalokay, Simtaç Hocaoğlu, Elif Akay, Gözde Yavuz

Pin It
Mimar

Dilgün Saklar

Mehmet Emin Çakırkaya

Murat Aksu

Umut İyigün