Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Eski Küçük Sanayi Alanı Kentsel Yenileme Projesi Davetli Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

Proje alanı; Çanakkale kentinin önemli bir aksı olan ve Yeni Belediye Binası'nın da bulunduğu Demircioğlu Caddesi'nin Sarıçay ile kesiştiği arakesitte, oldukça merkezi bir konumda yer almaktadır. Demircioğlu Caddesi, sahile dik uzanan konumuyla, sahil şeridi ile kentin iç bölümlerini birbirine bağlayan önemli arterlerden biridir.

Projede; alanın mevcut fiziksel verileri bağlamında; yaratılacak dinamikler ve mimari yaklaşım ile "bir çekim merkezi ve ticari odak" oluşturulması, ana amaç olarak kurguyu şekillendirmiştir.

Ana amaca paralel olarak, kente görsel ve fiziksel katkı sağlayacak, modern mimari çizginin yorumlandığı projede; nitelik ve prestij bağlamında, "Çanakkale Eski Küçük Sanayi Kentsel Dönüşüm Alanı"nın gelişen vizyonunun simgelendiği yeni bir "Karma Fonksiyonlu Yapı" kurgulanmıştır. Proje alanının değerli lokasyonu, yakın çevresindeki bölgenin görünüşünü, değerini yükseltecek özellikte olması; nitelikli proje ile "podyumda olma" durumu ve ortaya konulacak projenin her açıdan Çanakkale ve yakın çevresi için "referans" proje olma özelliği, tasarımın çıkış noktasını belirlemiştir. Tasarlanan projenin yaratacağı açık-kapalı mekân kullanımları ve alanın kazanacağı kimlik; alana görsel ve yaşamsal değer sağlayacak ve sosyal ve finansal dinamikleri hareketlendirecektir.

Bu doğrultuda proje alanı üzerinde; mevcut kent dokusu içerisinde kendini kimliğini tanımlayan; modern mimari çizgide, gelişmiş teknik niteliklerle donatılmış, özellikli bir yapı ve bu yapının yaratacağı sosyal merkez ve toplanma alanları ile sinerji yakalayan, nitelikli bir kompleks öngörülmektedir.

Proje alanında; arazi yaklaşım akslarını yakalayan ve optimum alan kullanımına sahip bir kütle kurgulanması ve arazinin bu doğrultuda anlamlandırılması, ana yerleşim kurgusunun omurgasını oluşturmaktadır.

Proje konsepti; alanın çevresel verilerinin doğru okunması ile biçimlenmiştir. Demircioğlu Caddesi'nden alana yaklaşım ve Sarıçay ile kurulan görsel ilişki; ana mimari kurguyu biçimlendiren öğeler olarak birincil önemdedir. Tasarım bu iki önemli aksın kesişme durumu üzerine kurgulanmıştır. Genel yerleşimde ilk olarak, Demircioğlu Caddesi açısından yönlenme dikkate alınmıştır. Yapı grubu, Demircioğlu Caddesi yönünde oluşturulan ön meydan ve bu meydanı tanımlayan diagonal izin, 3. Boyutta üçgen konut + ticaret bloğuna dönüşmesi ile oluşturulmuştur. Bu geri çekilme ile Demircioğlu Caddesi aksı boyunca gelen görsel ve fiziksel alışkanlığın farklılaşması ve mekânsal çekicilik yaratılması hedeflenmiştir. Üçgen blok, 1+1 dairelerin yerleştirilmesi ile çözümlenmiştir. Bu bloğun, arazi formu paralelinde gerilimli izdüşümü ise genel vaziyet planındaki dinamizmi arttırmaktadır. Üçgen bloğa perspektif refere eden ve proje alanının manzara açısından da maksimum düzeyde kullanımı sağlayan bölümüne ikinci blok konumlanmıştır. Bu blok ise manzara etkisi kullanma ve mevcut alan yoğunluğunun olumsuz etkisini minimize etme kaygısıyla "Lineer Blok" olarak şekillenmiştir. Bu blokta daha büyük m2 li 2+1 ve 3+1 daireler konumlandırılmıştır. Bu iki bloğun ara kesitinde oluşan çarşı sokağı, ön meydandan gelen kullanıcıları bu etkileşimli çarşı sokağa yönlendirirken, sosyal kullanımı üst noktaya taşımaktadır. Ayrıca ön meydan ile iç çarşı sokağını tanımlayan ve görsel bütünlüğü destekleyen saçak elemanı, ticari sirkülasyonu tanımlayan bir iz niteliğindedir. Aynı zamanda, üst konut kullanıcıları ile yer yer seperasyon özelliği göstererek, konut mahremiyetini sağlamaktadır. Proje alanının Demircioğlu Caddesi yönünde oluşturulan "alt çarşı meydanı – alt çarşı avlusu", cadde yönünde ticari arayüzü artttırmış, gerekse, görsel vurguyu güçlendirmiştir. Bu kotta ise Çanakkale Belediye'sinin kullanımına verilecek alış-veriş birimleri kurgulanmıştır. Butik bir AVM niteliğinde planlanan ticari alanlar, gerek üst konut kullanıcılarına, gerekse, çevre kullanıcılarına hizmet edecek fonksiyon grupları ile şekillendirilmiştir. Bu anlamda uzaktan bakılan, meydanında sadece oturulan bir tasarımı konsepti dışında, katılımcılığı destekleyen, kentlinin içinde olmaktan zevk alacağı bir kurgu oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yapı grubu, gerek ön meydan ve sosyal alanları kapsayan yaklaşımıyla, gerekse 3 boyuttaki etkisiyle Çanakkale'nin yeni merkezi olmaya adaydır. Yapı, dolu boş yüzeyleri, saçak ve çevreci bina kurgusu ve farklı ritimdeki cephe elemanları kullanımlarıyla, durağan kütle etkisinden sıyrılmakta; alana ait ve o alanda varolan bir kimliği sergilemektedir.

Yapı Grubunun içi, çağdaş Konut ve Ticaret fonksiyonunun gereksinimleri düşünülerek hazırlanmıştır. Alanın kullanım yoğunluğu da baz alınarak, kullanıcıların fiziksel ve görsel kazanımlarını arttırmaya yönelik her katta ortak alan olarak kullanılacak, geniş kat bahçeleri düşünülmüştür. Yaratılan kat bahçeleri ile bütünleşen kütle ile esnek mekân kullanımları yaratılmış ve görsel etki üst noktaya taşınmıştır. Böylece, yapıya gelen kullanıcıların, en yüksek önemde karşılandığı bir mekânsal kurgu yaratılmaya çalışılmıştır. Yapıda, tüm mekânlar eklemlenebilir sistemde tasarlanmıştır. Gerek ticari birimler, gerekse konutlar, çeşitli kullanımlara olanak sağlayacak biçimde, birleştirilebilir ve farklı m2'lerde tasarlanmıştır. Yapıda kullanılması düşünülen İnşaat yapım teknikleri, kullanılan malzemeler, iklim verilerine uygunluk, doğal ve yenilebilir kaynak kullanımı ile ihtiyaç duyulan kadar kapalı alan kullanan, kaynak tüketmeyen ve çevre dostu bir bina önerilmiştir.

Yapı Grubu, gerek alanın tümündeki varlığı, gerekse yol ve çevresi ile kurduğu ilişkiyle cazibe merkezi yaratmaktadır. Yapının yerleşiminde ve 3. Boyutta yarattığı etki ile bütünleşik bir dil sunulmaya çalışılmıştır. Proje alanda oluşturulacak "Yeni Yapı Grubu" ile çevresindeki düzenlemeler, kullanıcıların açık alan gereksinmelerini karşılayacak peyzaj kurguları ile şekillendirilmiştir. Yoğun yeşil doku ve su öğesi ile bölgeye görsel ve yaşamsal zenginlik kazandırılması hedeflenmiştir.

Proje gerek yerleşim kurgusu, gerek alandaki duruşu ve yarattığı çekim merkezi kimliğiyle, bölge için "referans proje" olmaya adaydır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu, Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Mimari Proje Ekibi: Gufran Gülge, Hande Sermet
İşveren: Çanakkale Belediyesi
Statik Projesi: Oğuz Üner
Mekanik Projesi: Belgin Pekcan, Cafer Aktürk
Elektrik Projesi: Belgin Pekcan
Arsa Alanı: 3,957 m2
Toplam İnşaat Alanı: )23,260 m2

Pin It
Mimar

Jülide Kazas