Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Merkez Binası

İLTAY Mimarlık tarafından tasarlanan Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Merkez Binası Maslak İstanbul'da bulunuyor.

İLTAY Mimarlık projeyi anlatıyor:

TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ (TARBİL) PROJESİ NEDİR?

1800'lerin başında 980 milyon olan dünya nüfusu 1900'lerin başında 1.650 milyara 2000'lerin başında 6.060 milyara, 2014'te ise 7.200 milyara yükselmiştir. Dünya nüfusu özellikle son 150 yılda hızlı bir artış trendine girmiştir. Her ay yaklaşık 6 milyon insan dünya nüfusuna eklenmektedir. Bu olgu insanların beslenme sorunlarının da artmasına yol açmıştır. Nüfusun hızlı artışına karşın Dünya'da tarıma elverişli alanlar hızla azalmakta, mevcut tarım alanları yok olmakta ve genelde başka amaçlar için kullanılmaktadır. Türkiye, 20 milyon hektarın üzerindeki ekilebilir tarım arazisi ile 214 ülke içinde 15'inci sırada yer almakta ve kişi başına 0.25 hektarlık işlenebilir arazi ile en şanslı ülkelerden biri olmaktadır. Tarımsal faaliyetler ülkemiz ekonomisinin gelişiminde yüksek katma değerli üretime girdi sağlamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus başına ekilebilir alanların azalmakta olması "mevcut tarımsal alanlarda verim yönetimini" daha da önemli bir duruma getirmiştir.

Bu bağlamda, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol ile Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) Projesi oluşturulmuştur. TARBİL Projesinin temel amacı, bilimi tarımda en üst düzeyde kullanıp, tarımsal verimi artırmaktır. Proje kapsamında uydu görüntüleri ve yersel ölçüm ağlarından alınan verilerin bilgisayarlarda değerlendirilmesi ile ürün ve yer bazında güncel zirai bilgiye dönüştürülmesi hedeflenmektedir. TARBİL Projesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Türkiye'de örnek gösterilebilecek, farklı disiplinlerden uzmanların bir arada çalıştığı kurumlar arası ortak bir merkeze sahiptir. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki TARBİL Projesi'nin yönetiminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da yer almakta, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) tarımsal araştırma desteği ile bakanlık birimleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.

TARBİL Projesi, Uydu görüntü indirme ve işleme merkezi, Tarım alanlarından toprak ve ürün görüntü özellikleri (boy, renk, vb metrikler) ile zirai meteorolojik verileri toplayan yersel gözlem ağı, veri toplama ve işleme merkezi, seçilen ürün ve yere ilişkin canlı raporlama, zirai uyarı ve karar destek sistemi, olmak üzere dört ana bileşenden oluşmaktadır.

TARBİL, uzaktan algılama uyduları, zirai-meteorolojik-fenolojik yer gözlem istasyonları ve idari kayıt otomasyon sistemlerinden gelen verilerin tümünü eş zamanlı birleştiren Dünyadaki ilk örneklerden biridir. Daha açık bir anlatımla, TARBİL'de veri füzyonu uygulaması ile toplanan veriler işlenmekte ve akıllı karar verme mekanizmaları ile farklı amaçlar için anlamlı bilgiye dönüştürülmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kullanıcıları il, ilçe ve parsel bazında kuraklık, verim, ekim alan dağılımı, bitki su tüketimi, ekolojik uygunluk gibi bölgesel kaynakların en iyi biçimde yönetimi için gerekli teknik verilere ulaşabilmektedir. Diğer taraftan uydu görüntüleri ve yersel ölçüm ağlarından alınan verilerin yüksek hızlı bilgisayarlarda değerlendirilmesiyle ürün ve yer bazında güncel zirai bilgiye dönüşüm elde edilmektedir. İdari kayıtlarla eşleştirme yoluyla da bitkisel üretimden gıda güvenliğine kadar geniş kapsamdaki Tarım Bilgi Sistemi bileşenlerinin verimli işletimini sağlamaktadır.

TARBİL'den elde edilen bilgiler Tarım sektörünün çeşitli meslek gruplarından oluşan paydaşlarına gerekli verileri sağlamaktadır. Örneğin; çiftçiler, ekimini beyan ettikleri bitkinin hangi verim hedefi için hangi dönemde ne kadar suya ve toprağın ne kadar gübreye ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacın tarla içinde nasıl dağılabileceğini görebilecektir. Tarım ürünleri ticareti ve depolama hizmeti yapanlar beklenen rekolteye göre arz talep dengesini serbest pazar ekonomisi içinde doğal olarak sağlayacakları gözlem ve tahmin verilerine erişecektir. TARBİL tarım uzmanları, bitki ve parsel düzeyinde gerçek veriye bağlı hastalıklar başta olmak üzere erken uyarı ve risk yönetim kuralları tanımlayabilmekte, koşullar gerçekleştiğinde otomatik uyarı mesajları iletilebilmektedir.

TARBİL Projesi ile ülke genelinde 12 Milyon noktanın her birinde saatte iki defa 120'den fazla parametre hesaplanabilmektedir. TARBİL verileri cep telefonu ve tablet uygulamaları ile çiftçiye ulaştırılacaktır. TARBİL'in otomasyon sistemlerine ve tarım araçlarına da entegrasyonu sağlanmaktadır. Örneğin yer ve bitki desenine göre günlük su tüketimi ile yağış miktarlarını içeren, çiftçinin sulama altyapı bilgisini girebileceği ve sistemlerini yönetmek üzere bilgi alabileceği uygulamalar mevcuttur. TARBİL yer gözlem istasyonlarının kapsama alanı şu an Güneydoğu Anadolu, Ege ve Trakya'dır; devam eden pilot uygulamaları ülke düzeyinde yaygınlaştırmak üzere TARBİL kapsama alanı genişletilmektedir. TARBİL ile tüm sektörel paydaşların rasyonel kararlar verebilmesi, bilgi uzayında bütünleşen faaliyetler ile ulusal tarım ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine büyük bir katkıda bulunulmaktadır. Uydu görüntü ve yersel veri toplamada ortak sistem kullanımı, biçerdöverlere entegre edilen verim ölçerleri, vb. yöntemleri ile TARBİL ile elde edilecek ekonomik kazanımlar yılda 20 Milyar TL'ye ulaşma potansiyelindedir.

TARBİL MERKEZ BİNASI MİMARİ TASARIM YAKLAŞIMI

TARBİL projesi ile ölçüm istasyonlarından alınan sayısal veriler ve uydu görüntüleri gerçek zamanlı olarak nitelikli bilgiye dönüştürülmekte ve sunulmaktadır. TARBİL faaliyetlerinin sevk ve idare edilmesi, gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi, ülke sathındaki bileşenlerin işletilmesi, Ar-Ge ihtiyaçlarının eşgüdümü ve katılımcı kurumlar arası yönetişimin sağlanması için gerekli mekânsal ihtiyaçların karşılanması amacı ile yeni bir merkez bina yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde bir alan TARBİL Projesi için tahsis edilmiştir. TARBİL Merkez Bina'sının tasarımı İLTAY Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiştir.

İLTAY Mimarlık'ın pek çok banka operasyon merkezi, acil durum koordinasyon merkezi, veri merkezi, yüksek teknolojili yönetim binası projelerinden edinmiş olduğu deneyim, TARBİL Merkez Binası tasarımını üstlenmesinde ve birikimini ortaya koymasında önemli rol oynamıştır.

Merkezin mimari konseptinde, TARBİL projesinin ana işlevinin ve kurumsal kimlik özelliklerinin vurgulanması hedeflenmiştir. Yüksek teknoloji gerektiren alt yapısını ve sürdürülebilirliği ön planda tutan tasarımı ile TARBİL binasında, çevre içinde okunabilirlik ve teknolojik ifade, biçimlendirmede dikkate alınan bir diğer yaklaşım olmuş, çevre dostu, yeşil bina özellikleri kazandırmak hedeflenmiştir da diğer bir hedef olarak benimsenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde yer alan Merkez tasarlanırken, çevre verileri, kampüs koşulları göz önünde tutulmuştur. Bina, gerek çevresel veriler doğrultusunda gerekse işlevsel olarak içerdiği birimlerin ilişkisini kolaylaştıracak şekilde az katlı olarak tasarlanmıştır. Genel yerleşme planında, zemin kat oturumu optimum ölçüde tutularak, mümkün olduğu kadar fazla peyzaj alanı yaratılmaya çalışılmıştır.

TARBİL Binasında; uydu ve yer istasyonlarından gelen verilerin toplandığı ve işlenildiği Komuta Kontrol Merkezi (KKM), bu bilgilerin işlenip saklandığı Veri Merkezi, çeşitli etkinlerin ve seminerlerin yapılacağı Konferans Salonu, Eğitim Salonları, Test Ve Araştırma Laboratuarları, dinlenme alanları ve yönetim bölümü yer almaktadır.

Türkiye'nin her yerinden gelen verilerin toplandığı ve analiz edildiği Komuta Kontrol Merkezi (KKM), mimari kurguda önemli bir yer tutmuştur. Sürekli veri akışının olduğu komuta kontrol merkezi binanın odağında konumlandırılmış, etrafını çevreleyen galeri boşlukları ve iç bahçe ile diğer mekanlardan ayrılmıştır.
TARBİL Binası, kurumsal kimliği iç mekanlarda okunabilecek bir yaklaşımla ele alınmıştır. Yalın, minimalist bir biçim anlayışı benimsenmiştir. İç mekanlarda doğal ışık, bina ile bütünleşik botanik bahçesi ve üçüncü boyutta süreklilik esas alınmıştır. Özellikle çalışma alanlarında gerek verimi arttırmak, gerekse enerji tasarrufu sağlamak amacı ile cephelerde ve galeri üstünde gün ışığı kullanımı arttırılmıştır. Komuta kontrol merkezi etrafını çevreleyen botanik bahçe, bina kullanıcılarının bir araya gelip, dinlenebileceği bir mekan olarak düzenlenmiştir.

İç mekan tasarımında; servis hacimleri ve sirkülasyon düzeni, esnek ofis planlamasına olanak vermektedir. Esnek ofis alanları, modüler sökülüp-takılabilir bölme sistemleriyle desteklenmiştir. Böylece zaman içindeki değişimlere uyum sağlanacaktır.

Mimari kabuk biçimlenişinde ise fiziksel çevre kontrolü ve enerji verimliliğinin sağlanması önemli rol oynamıştır. Gerek cam seçimi, gerek ise cephede kullanılan güneş kırıcılar ile ısı kontrolü sağlanmıştır.

Çevresel sorumluluğun, enerji ve malzeme korunumunun ve insan sağlığının ön planda tutulduğu TARBİL Merkez Binası, yeşil bina tasarım kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda Dünya'nın önde gelen yeşil bina değerlendirme sistemlerinden Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikası hedeflenmiştir. Bu bağlamda, enerji ve kaynak tasarrufu sağlamak ve kullanıcı konforunu ön planda tutmak amacı ile; arazi kullanımı, yeşil peyzaj alanlarının arttırılması, kampüs içi ve dışı ulaşım ağlarına bağlantı sağlanması, bina içinde ve peyzajda su tasarrufu sağlayan sistemler kullanılması, yağmur suyu toplama sistemi kullanılması, geri dönüşümlü ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanılması, insan sağlığına zararlı kimyasal madde kullanılmaması, vb. konulara dikkat edilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Sarıyer, İstanbul
Proje Tipi: Ofis, Ar-Ge Binası
Proje Tipi Grubu: Endüstriyel
İşveren: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü
Danışman: Hasan Şener, İltay Enerji
İç Mekan Projesi: İltay Mimarlık
Proje Yöneticisi: Ebru Ünver
Konsept Tasarımı: İltay Mimarlık
Uygulama Projesi: İltay Mimarlık
Cephe Tasarımı: İltay Mimarlık
Aydınlatma Projesi: Rengin Ünver
Statik Projesi: YBT Yapısal Tasarım Hizmetleri (YBTAS)
Mekanik Projesi: Doreng Mühendislik
Tesisat Projesi: Doreng Mühendislik, ATLANTİS Elektrik
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
Arsa Alanı: 7,500 m²
Toplam İnşaat Alanı: 13,600 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Lüftü Ünver

Ebru Ünver